IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Share Code - Kết nối CSDL + Swing trong java phần 1 - T1907A
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Share Code - Kết nối CSDL + Swing trong java phần 1 - T1907A

by GokiSoft.com - 13:30 06/04/2020 4,449 Lượt Xem

Hướng dẫn kết nối CSDL trong java


Bước 1: Cài đặt XAMPP

download xampp

Sau đó start My SQL + Apache

Bước 2: Tải thư viện jdbc mysql driver maven

download jdbc mysql driver

Bước 3: Tạo dự án kết nối CSDL bằng Java Swing

Tạo CSDL đặt tên : T1907A

Tạo bảng student


create table student (
	rollno varchar(16) primary key,
	fullname varchar(150) not null,
	email varchar(150),
	address varchar(200),
	gender varchar(16)
)

Source Code

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lession7;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student {
  String rollno, fullname, email, address, gender;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollno, String fullname, String email, String address, String gender) {
    this.rollno = rollno;
    this.fullname = fullname;
    this.email = email;
    this.address = address;
    this.gender = gender;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "rollno=" + rollno + ", fullname=" + fullname + ", email=" + email + ", address=" + address + ", gender=" + gender + '}';
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lession7;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {
  DefaultTableModel tableModel;
  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();
    
    tableModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jTextField4 = new javax.swing.JTextField();
    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtRollNo = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtFullName = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    txtAddress = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    txtGender = new javax.swing.JTextField();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    btnSave = new javax.swing.JButton();
    btnFind = new javax.swing.JButton();
    btnShowAll = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();

    jLabel4.setText("Roll No:");

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Student Manager");

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Input Student"));

    jLabel1.setText("Roll No:");

    jLabel2.setText("Full Name: ");

    jLabel3.setText("Email: ");

    jLabel5.setText("Address: ");

    jLabel6.setText("Gender: ");

    btnSave.setText("Save");
    btnSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnFind.setText("Find");
    btnFind.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnFindActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnShowAll.setText("Show All");
    btnShowAll.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnShowAllActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(15, 15, 15)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel6)
            .addGap(53, 53, 53)
            .addComponent(txtGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 238, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel5)
            .addGap(53, 53, 53)
            .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 238, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel3)
            .addGap(53, 53, 53)
            .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 238, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel2)
            .addGap(53, 53, 53)
            .addComponent(txtFullName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 238, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel1)
            .addGap(53, 53, 53)
            .addComponent(txtRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 238, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(btnSave)
          .addComponent(btnFind)
          .addComponent(btnShowAll))
        .addContainerGap(12, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(13, 13, 13)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnSave))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtFullName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnFind))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnShowAll))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel6)
          .addComponent(txtGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(10, Short.MAX_VALUE))
    );

    jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Roll Number", "Full Name", "Email", "Address", "Gender"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane1))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 146, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void btnSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    String fullname = txtFullName.getText();
    String rollNo = txtRollNo.getText();
    String email = txtEmail.getText();
    String gender = txtGender.getText();
    String address = txtAddress.getText();
    
    try {
      //mo ket noi toi database
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/T1907A", "root", "");
      
      //insert, update, delete data from database
      String sql = "insert into student(rollno, fullname, email, address, gender)"
          + "values(?, ?, ?, ?, ?)";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      
      statement.setString(1, rollNo);
      statement.setString(2, fullname);
      statement.setString(3, email);
      statement.setString(4, address);
      statement.setString(5, gender);

      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }                    

  private void btnFindActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void btnShowAllActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    Connection conn = null;
    Statement statement = null;
    List<Student> students = new ArrayList<>();
    
    try {
      // TODO add your handling code here:
      //mo ket noi toi database
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/T1907A", "root", "");
      
      //tao truy van - query - lay du lieu + them + sua + xoa
      //select query => Hien thi danh sach + tim kiem
      statement = conn.createStatement();
      String sql = "select * from student";
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
      
      while (resultSet.next()) {        
        Student std = new Student(resultSet.getString("rollno"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("address"), 
            resultSet.getString("gender"));
        students.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      //dong ket noi
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
    System.out.println("Size: " + students.size());
    for (Student student : students) {
      System.out.println(student);
      
      tableModel.addRow(new Object[] {
        tableModel.getRowCount() + 1,
        student.getRollno(), student.getFullname(),
        student.getEmail(), student.getAddress(),
        student.getGender()
      });
    }
  }                     

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnFind;
  private javax.swing.JButton btnSave;
  private javax.swing.JButton btnShowAll;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JLabel jLabel6;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable jTable1;
  private javax.swing.JTextField jTextField4;
  private javax.swing.JTextField txtAddress;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtFullName;
  private javax.swing.JTextField txtGender;
  private javax.swing.JTextField txtRollNo;
  // End of variables declaration          
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!