IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề [Share Code] Localization - Lập Trình Đa Ngôn Ngữ - Lập Trình Java - Java Advanced
× 1) Share Code- Lession 1 - Java Advanced - T1907A 2) Share Code- Lession 2 - Generic + FileInputStream + FileOutputStream - T1907A 3) Share Code- File - ObjectInputStream - ObjectOutputStream - T1907A 4) Share Code - Hướng dẫn chữa bài quản lý sinh vien + file 5) Share Code - Bài giảng nén file & giải nén File - T1907A 6) Share Code - Thread trong java + Thread.Sleep + join trong java 7) Share Code - Thread - MultiThread - Synchonized wait notify notifyAll trong java 8) Share Code - Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java 9) Share Code - MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết 10) Share Code - Hướng dẫn chữa bài >> Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java 11) Share Code - Hướng dẫn học java swing Phần 1 - T1907A 12) Share Code - Kết nối CSDL + Swing trong java phần 1 - T1907A 13) Share Code - Hướng dẫn giải bài tập quản lý sinh viên + CSDL + Java Swing 14) Share Code - XML - Hướng dẫn viết tài liệu XML 15) Share Code - Hướng dẫn phân tích tài liệu XML quản lý lớp học bằng Java 16) Share Code - Hướng dẫn tạo dự án quản lý sinh viên + import + export XML File 17) Share Code - JSON - Thông tin lớp học bằng Java 18) Share Code - Hướng dẫn sử dụng gson - quản lý lớp học bằng Java 19) Share Code - Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java 20) Share Code - Tìm hiểu Exception + Throw + Try Catch + Package 21) Share Code - Tìm hiểu Collections & Generic trong Java 22) Share Code - Hướng dẫn dọc ghi dữ liệu trên File - C1907L 23) Share Code - Hướng dẫn tạo dự án WinRar, WinZip, 7Zip toàn tập bằng Java 24) Hướng dẫn tìm hiểu đệ quy qua bài Fibonaci - Recursion Fibonaci - Java 25) Phân chia mảng số nguyên thành 2 phần + chắc + lẻ 26) [Share Code] MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java 27) [Share Code] Tìm hiểu Thread trong Java, MultiThreading trong Java, Lập trình Java 28) [Share Code] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java - Lập trình Java - Thread trong Java 29) [Share Code] CRUD - Chương trình quản lý sinh viên - Test CSDL - jdbc mysql driver - Lập Trình Java 30. [Share Code] Localization - Lập Trình Đa Ngôn Ngữ - Lập Trình Java - Java Advanced 31) [Share Code] Java Console - Chương trình quản lý sinh viên thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, hiển thị Java + MySQL 32) [Share Code] Tìm hiểu về Thread - MultiThreading - Synchronized Trong Java - Lập trình java 33) [Share Code] MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java - Ôn Tập ADF 34) [Share Code] MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết - Class C1907L 35) [Share Code] Tìm hiểu Thread trong Java, MultiThreading trong Java, Lập trình Java - Lớp C1907L 36) [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu MySQL trong Java - Quản lý user trong Java + MySQL

[Share Code] Localization - Lập Trình Đa Ngôn Ngữ - Lập Trình Java - Java Advanced

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:57 29/05/2020 1,210 Lượt Xem

[Share Code] Localization - Lập Trình Đa Ngôn Ngữ - Lập Trình Java - Java Advanced


#general_en_US.properties


# To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
# To change this template file, choose Tools | Templates
# and open the template in the editor.

menu_input = 1. Input Student's Detail Information
menu_display = 2. Display All Student's Detail Information
menu_sort = 3. Sort
menu_find = 4. Find
menu_exit = 5. Exit
menu_choose = Choose: 


#general.properties


# To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
# To change this template file, choose Tools | Templates
# and open the template in the editor.

menu_input = 1. Nhap thong tin sinh vien
menu_display = 2. Hien thi danh sach sinh vien
menu_sort = 3. Sap xep
menu_find = 4. Tim kiem
menu_exit = 5. Thoat
menu_choose = Lua chon: 


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession8;

import java.util.Locale;
import java.util.ResourceBundle;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    showMenu();
  }
  
  static void showMenu() {
    Locale locale = Locale.getDefault();
//    Locale locale = new Locale("en", "US");
    ResourceBundle bundle = ResourceBundle.getBundle("lession8/general", locale);
    
    System.out.println(bundle.getString("menu_input"));
    System.out.println(bundle.getString("menu_display"));
    System.out.println(bundle.getString("menu_sort"));
    System.out.println(bundle.getString("menu_find"));
    System.out.println(bundle.getString("menu_exit"));
    System.out.println(bundle.getString("menu_choose"));
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Lọc Bài Viết Theo Chủ Đề

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!