IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced [Share Code] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java - Lập trình Java - Thread trong Java
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
[Share Code] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java - Lập trình Java - Thread trong Java

by GokiSoft.com - 19:17 25/05/2020 1,847 Lượt Xem

[Share Code] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java - Lập trình Java - Thread trong Java#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession6;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Thread1 t1 = new Thread1();
    Thread2 t2 = new Thread2();
    
    t1.start();
    t2.start();
  }
}


#SharedData.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession6;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class SharedData {
  char c;
  int totalTime = 0;
  
  private static SharedData instance = null;
  
  private SharedData() {
  }
  
  public synchronized static SharedData getInstance() {
    if(instance == null) {
      instance = new SharedData();
    }
    return instance;
  }

  public void addTime(int more) {
    totalTime += more;
  }
  
  public boolean checkAvaiable() {
    return totalTime <= 20000;
  }
  
  public char getC() {
    return c;
  }

  public void setC(char c) {
    this.c = c;
  }
  
  
}


#Thread1.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession6;

import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Thread1 extends Thread{

  @Override
  public void run() {
    try {
      Thread.sleep(100);
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    int min = (int) 'a';
    int max = (int) 'z';
    
    int delta = max - min;
    
    Random random = new Random();
    
    while(SharedData.getInstance().checkAvaiable()) {
      synchronized(SharedData.getInstance()) {
        int rad = random.nextInt(delta + 1) + min;
        char c = (char) rad;

        SharedData.getInstance().setC(c);

        System.out.println("Thread 1 >> " + c);
        
        try {
          Thread.sleep(2000);
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        SharedData.getInstance().addTime(2000);
        
        //thiet lap trang thai cho + danh thuc thread2
        SharedData.getInstance().notifyAll();
        try {
          SharedData.getInstance().wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
    System.out.println("Stop Thread1");
    synchronized(SharedData.getInstance()) {
      SharedData.getInstance().notifyAll();
    }
  }
  
}


#Thread2.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession6;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Thread2 extends Thread{

  @Override
  public void run() {
    while(SharedData.getInstance().checkAvaiable()) {
      synchronized(SharedData.getInstance()) {
        SharedData.getInstance().notifyAll();
        try {
          SharedData.getInstance().wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        
        char c = SharedData.getInstance().getC();
        int code = (int) c - 32;
        c = (char) code;

        System.out.println("Thread 2 >> " + c);

        try {
          Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        SharedData.getInstance().addTime(1000);
      }
    }
    
    System.out.println("Stop Thread2");
    
    synchronized(SharedData.getInstance()) {
      SharedData.getInstance().notifyAll();
    }
  }
  
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!