IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Share Code - Tìm hiểu Collections & Generic trong Java
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Share Code - Tìm hiểu Collections & Generic trong Java

by GokiSoft.com - 15:07 26/04/2020 1,932 Lượt Xem

Share Code - Tìm hiểu Collections & Generic trong Java

#Source Code Dự Án

##Class Main

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Vector;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    //Collection
    //Phan 1 => List
    //Class Object >> List >> ArrayList
    List<Integer> list = new ArrayList<>();//Tinh chat da hinh trong lap trinh
    //Them phan tu vao trong mang
    list.add(1);
    list.add(10);
    System.out.println("=============== Turn #1");
    for (Integer v : list) {
      System.out.println(">> " + v);
    }
    list.add(1, 12);
    System.out.println("=============== Turn #2");
    for (Integer v : list) {
      System.out.println(">> " + v);
    }
    //Xoa 1 phan tu khoi mang
    list.remove(1);
    System.out.println("=============== Turn #3");
    for (Integer v : list) {
      System.out.println(">> " + v);
    }
    
    List<String> list2 = new ArrayList<>();
    list2.add("Phan tu 1");
    list2.add("Phan tu 2");
    list2.add("Phan tu 3");
    System.out.println("=============== String Turn #1");
    for (String v : list2) {
      System.out.println(">> " + v);
    }
    
    list2.remove("Phan tu 2");
    System.out.println("=============== String Turn #2");
    for (String v : list2) {
      System.out.println(">> " + v);
    }
    
    list2.clear();
    
    //duyet phan tu trong mang
    list.get(0);
    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
      System.out.println(list.get(i));
    }
    
    for (String string : list2) {
      System.out.println(string);
    }
    
    list2.forEach((string) -> {
      System.out.println(string);
    });
    
    //Phan 2 >> Vector
    List<Integer> list3 = new Vector<>();//Tinh chat da hinh trong lap trinh
    list3.add(123213);
    
    //Map
    Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
    map.put("k1", 1000);
    map.put("k1", 23);
    map.put("k2", 43);
    //cach 1 => truy xuat du lieu theo key
    int v = map.get("k2");
    System.out.println(v);
    
    //Student => rollNo => duy nhat => primary key
    //StudentA => R001 => Map => R001 => StudentA
    for (Map.Entry<String, Integer> entry : map.entrySet()) {
      String key = entry.getKey();
      Integer value = entry.getValue();
      System.out.println("key = " + key);
      System.out.println("value = " + String.valueOf(value));
    }
    
//    DataMgr<Integer> dataMgr = DataMgr.getInstance();
//    dataMgr.add(12);
    
    DataMgr<People> dataMgr2 = DataMgr.getInstance();
    dataMgr2.add(new People());
    
//    DataMgr<String> dataMgr3 = DataMgr.getInstance();
//    dataMgr3.add("String");
//    
//    Object obj = dataMgr.get(0);
    
//    if(obj instanceof People) {
//      System.out.println("People");
//    } else {
//      System.out.println("Other");
//    }
  }
}


##Class People

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession2;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class People {
  
}


##Class Student => Kế Thừa People

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession2;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student extends People{
  
}


##Class DataMgr => Quản lý dữ liệu

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class DataMgr<E extends People> {
  List<E> list = new ArrayList<>();
  
  private static DataMgr instance = null;
  
  private DataMgr() {
    
  }
  
  public synchronized static DataMgr getInstance() {
    if(instance == null) {
      instance = new DataMgr();
    }
    return instance;
  }
  
  public void add(E e) {
    list.add(e);
  }
  
  public E get(int index) {
    return list.get(index);
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!