IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Share Code - Tìm hiểu Exception + Throw + Try Catch + Package
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Share Code - Tìm hiểu Exception + Throw + Try Catch + Package

by GokiSoft.com - 20:19 22/04/2020 1,828 Lượt Xem

Chia sẻ source code bài hoc


1. Tìm hiểu về Exception + Crassh trong phần mềm
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int[] t = new int[3];
    //mang => length = 3, index = 0 -> 2
    try {
      int t1, t2;
      Scanner scan = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Enter x: ");
      t1 = scan.nextInt();

      System.out.println("Enter y: ");
      t2 = scan.nextInt();
      
      int t3 = t1/t2;
      System.out.println("t3 = " + t3);
      
      //error => exception => crash => die
      System.out.println("Step 1");
      t[1] = 6;
      t[8] = 100;
      System.out.println("t[1] = " + t[1]);
      System.out.println("Step 2");
    } catch(ArithmeticException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
      e.printStackTrace();
      System.out.println("Step 3");
    } finally {
      System.out.println("Step 4");
      //free resouce
    }
    //Business logic => 

    int x, y;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter x: ");
    x = scan.nextInt();
    
    System.out.println("Enter y: ");
    y = scan.nextInt();
    
    if(y == 0) {
      System.out.println("Error >> y = 0");
    } else {
      int result = x/y;
    
      System.out.println("result = " + result);
    }
    //Crash => Exception
    //Tim cach su ly no.
    //Exception => crash
    //System => die
    //Developer => die
  }
}

2. Tạo 1 custom exception

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession1;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class CalculatorException extends Exception{
  int x, y;

  public CalculatorException() {
  }

  public CalculatorException(int x, int y, String message) {
    super(message);
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  @Override
  public String getMessage() {
    return "x = " + x + ", y = " + y + ", message = " + super.getMessage();
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession1;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Calculator {
  public static int divide(int x, int y) throws CalculatorException {
    if(y == 0) {
      //input data => error => bao cho coder => error => y ???
      throw new CalculatorException(x, y, "by zero");
    } else {
      return x/y;
    }
  }
}


3. Debug + Logger
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession1;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import sun.rmi.runtime.Log;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.OFF, "Step 1");
      int t = Calculator.divide(6, 0);
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, "Step 2");
      System.out.println("t = " + t);
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, "Step 3");
    } catch (CalculatorException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, "Step 4");
    }
  }
}


4. Tìm hiểu String + StringBuilder + StringBuffer
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession1;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Test1 {
  public static void main(String[] args) {
    String str = "";
    str += "line 1";
    str += "line 2";
    System.out.println("str: " + str);
    
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    builder.append("line 1");
    builder.append("line 2");
    builder.append("line 3");
    
    System.out.println(builder.toString());
    
    StringBuffer buffer = new StringBuffer();
    buffer.append("line 1");
    buffer.append("line 2");
    buffer.append("line 3");
    
    System.out.println(buffer.toString());
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!