IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced [Share Code] Tìm hiểu ObjectInputStream + ObjectOutputStream - Thread - Lập trình Java
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
[Share Code] Tìm hiểu ObjectInputStream + ObjectOutputStream - Thread - Lập trình Java

by GokiSoft.com - 16:13 15/03/2021 1,694 Lượt Xem

#Test2.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1071;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Test2 {
  static Thread t1, t2 = null;
  
  public static void main(String[] args) {
    //Main Thread -> luong chinh
    System.out.println("Step 1");
    
    
    t1 = new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
          System.out.println("Step 2 - " + i);
          if(i == 5) {
            t2.start();
          }
        }
      }
    });
    
    t2 = new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
          System.out.println("Step 3 - " + i);
//          t1.stop();
        }
      }
    });
//    t2.start();//T2 -> chay => T2 & Main
    t1.start();//T1 -> chay => T1 & Main & T2
    
    System.out.println("Finish");
  }
}


#Test.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1071;

import aptech.java2.lession3.FileInOutStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
//    writeData();
    
    readData();
  }
  
  static void readData() {
    List<Student> studentList = new ArrayList<>();
    
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("student.dat");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      
//      studentList = (List<Student>) ois.readObject();
      
      while(true) {
        Object obj = ois.readObject();
        if(obj != null) {
          studentList.add((Student) obj); 
        } else {
          break;
        }
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
//      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
//      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
//      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        fis.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      try {
        ois.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    
    for (Student student : studentList) {
      student.display();
    }
  }
  
  static void writeData() {
    List<Student> studentList = new ArrayList<>();
    
    Student std1 = new Student();
    std1.input();
    studentList.add(std1);
    
    Student std2 = new Student();
    std2.input();
    studentList.add(std2);
    
    //Luu du lieu vao FILE.
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("student.dat");
      
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
      //Lam viec voi List
//      oos.writeObject(studentList);
      
      //Lam viec voi Object
      for (Student student : studentList) {
        oos.writeObject(student);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        fos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      try {
        oos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1071;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student implements Serializable{
  //id: tu tang -> giai phap la gi?
  static int count = 0;
  
  int id = 0, age;
  String name, address;
  float gpa;

  public Student() {
    id = ++count;
  }

  public Student(int age, String name, String address, float gpa) {
    this.age = age;
    this.name = name;
    this.address = address;
    this.gpa = gpa;
    id = ++count;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public float getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(float gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }
  
  public void input() {
    Scanner abc = new Scanner(System.in);
//    System.out.println("Nhap ID: ");
//    id = Integer.parseInt(abc.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = abc.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = abc.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap tuoi: ");
    age = Integer.parseInt(abc.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap GPA: ");
    gpa = Float.parseFloat(abc.nextLine());
  }
  
  public String getFileLine() {
    return id + "," + name + "," + age + "," + address + "," + gpa + "\n";
  }
  
  public void parse(String line) {
    String[] params = line.split(",");
    
    try {
      id = Integer.parseInt(params[0]);
      name = params[1];
      age = Integer.parseInt(params[2]);
      address = params[3];
      gpa = Float.parseFloat(params[4]);
    } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {
    } finally {
    }
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "id=" + id + ", age=" + age + ", name=" + name + ", address=" + address + ", gpa=" + gpa + '}';
  }
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1071;

import aptech.java2.lession3.FileInOutStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.nio.charset.CharsetDecoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  static List<Student> studentList = new ArrayList<>();
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          inputStudent();
          break;
        case 2:
          editStudentById();
          break;
        case 3:
          deleteStudentById();
          break;
        case 4:
          sortStudentByGPA();
          break;
        case 5:
          sortStudentByName();
          break;
        case 6:
          displayStudent();
          break;
        case 7:
          saveFile();
          break;
        case 8:
          readFile();
          break;
        case 9:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 9);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Them sinh vien");
    System.out.println("2. Sua sinh vien theo id");
    System.out.println("3. Xoa sinh vien theo id");
    System.out.println("4. Sap xep theo GPA");
    System.out.println("5. Sap xep theo ten");
    System.out.println("6. Hien thi thong tin sinh vien");
    System.out.println("7. Luu vao file student.txt");
    System.out.println("8. Doc noi dung sinh vien tu student.txt");
    System.out.println("9. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  private static void inputStudent() {
    System.out.println("Nhap so sinh vien can them: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Student std = new Student();
      std.input();
      
      studentList.add(std);
    }
  }

  private static void editStudentById() {
    System.out.println("Nhap id sinh vien can sua: ");
    int id = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (Student student : studentList) {
      if(student.getId() == id) {
        student.input();
        break;
      }
    }
  }

  private static void deleteStudentById() {
    System.out.println("Nhap id sinh vien can xoa: ");
    int id = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (Student student : studentList) {
      if(student.getId() == id) {
        studentList.remove(student);
        break;
      }
    }
  }

  private static void sortStudentByGPA() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        if(o1.getGpa() > o2.getGpa()) {
          return -1;
        }
        return 1;
      }
    });
  }

  private static void sortStudentByName() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getName().compareToIgnoreCase(o2.getName());
        //Z-A (A-Z: them dau - truoc)
      }
    });
  }

  private static void displayStudent() {
    for (Student student : studentList) {
      student.display();
    }
  }

  private static void saveFile() {
    //Luu file
    System.out.println("Bat dau luu:");
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("student.txt", true);
      
      //luu du lieu
      for (Student student : studentList) {
        String line = student.getFileLine();
        //chuyen string to byte[]
        byte[] b = line.getBytes("utf8");
        //Save
        fos.write(b);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  private static void readFile() {
    FileInputStream fis = null;
    InputStreamReader reader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("student.txt");
      
      reader = new InputStreamReader(fis, StandardCharsets.UTF_8);
      
      bufferedReader = new BufferedReader(reader);
      
      String line = null;
      
      while((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        if(line.isEmpty()) {
          continue;
        }
        Student std = new Student();
        std.parse(line);
        
        studentList.add(std);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(reader != null) {
        try {
          reader.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(bufferedReader != null) {
        try {
          bufferedReader.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!