IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced [Share Code] Tìm hiểu về Exception - List & Map & ArrayList & Vector - Lập trình Java nâng cao
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
[Share Code] Tìm hiểu về Exception - List & Map & ArrayList & Vector - Lập trình Java nâng cao

by GokiSoft.com - 15:41 10/03/2021 1,462 Lượt Xem/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.java2.lesson02;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Vector;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    //List
    ArrayList<Integer> list1 = new ArrayList<>(10);
    ArrayList<String> list = new ArrayList<>(10);
    list.add("vi du 1");
    list.add("vi du 2");
    list.add(0, "vi du 10");
    list.add("vi du 3");
    list.add("vi du 4");
    list.add("vi du 5");
    
//    throw new Exception("213123");//try catch -> error -> bo qua except.
    //System.exit(0);
    
//    list.remove(0);
    
    for (String string : list) {
      System.out.println(string);
    }
    
//    System.out.println("list[7] = " + list.get(7));
    
    Vector<String> v = new Vector<>();
    v.add("sdsad");
    v.add("43432");
    
    //HashMap -> key => value (localStorage)
    Map<String, Object> maps = new HashMap<>();
    maps.put("name", "Tran Van A");
    maps.put("age", 12);
    
    System.out.println("name: " + maps.get("name"));
    
    //Stack & Queue
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.java2.lesson02;

import java.util.Scanner;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int x, y;
    System.out.println("Test ... step 1...");
    System.out.println("x = ");
    System.out.println("Test ... step 2...");
    x = scan.nextInt();
    
    System.out.println("y = ");
    y = scan.nextInt();
    
//    System.gc();//Yeu cau truong trinh xu ly thu ron bon nho.
//    System.exit(0); //kill app -> Trong 1 so TH -> ket thuc chuong trinh.
    try {
      System.out.println("Test ... step 3...");
      int r = x/y;
      //TH -> y = 0 -> crash -> chet ung dung.
      
      System.out.println("Test ... step 4...");
      System.out.println("r = " + r);
      
      int[] t = new int[3];
      // length: 3, index: 0 -> 2
      t[2] = 12;
      t[3] = 100;
      System.out.println("t[3] = " + t[3]);
    } catch(ArithmeticException e) {
      System.out.println("Test ... step 5...");
//      e.printStackTrace();
    } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
//      e.printStackTrace();
      
      System.out.println("Test ... step 6...");
    } finally {
      System.out.println("Finish");
      
      System.out.println("Test ... step 7...");
    }
    
//    try {
//      int r = x/y;
//      //TH -> y = 0 -> crash -> chet ung dung.
//
//      System.out.println("r = " + r);
//      
//      int[] t = new int[3];
//      // length: 3, index: 0 -> 2
//      t[2] = 12;
//      t[3] = 100;
//      System.out.println("t[3] = " + t[3]);
//    } catch(Exception e) {
//      e.printStackTrace();
//    } finally {
//      System.out.println("Finish");
//    }
    
    System.out.println("..........");
    
    System.out.println("Test ... step 8...");
    
    long t = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("t = " + t);
    
    String s1 = "TRANVANDIEPS";
    String s2 = "[a-zA-Z]{2,20}";//Regular Express
    Pattern p = Pattern.compile(s2);
    Matcher m = p.matcher(s1);
    if(m.find()) {
      System.out.println("Thoa man");
    } else {
      System.out.println("No");
    }
    
    String s = "TRAN VAN DIEP";
    String[] list = s.split(" ");
    System.out.println("list[0] = " + list[0]);
    System.out.println("list[1] = " + list[1]);
    System.out.println("list[2] = " + list[2]);
    
    
  }
}

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!