IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao.
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
[Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao.

by GokiSoft.com - 15:23 12/03/2021 1,549 Lượt Xem

#Test1.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.java2.lession3;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Test1 {
  public static void main(String[] args) {
    //Tim hieu ve class FILE
    File file = new File("dist");
    
    if(file.exists()) {
      System.out.println("File exist");
    } else {
      System.out.println("Not exist");
      try {
        file.createNewFile();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Test1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    String[] list = file.list();
    for (String string : list) {
      System.out.println(string);
    }
    
    //Ung dung kha nhieu: Viet dc 1 chuong duyet toan file trong 1 folder
    //Viet 1 ung dung: Explorer
    
    
  }
}


#Test.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.java2.lession3;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    DataController<People> controller1 = new DataController<>();
    controller1.add(new People("A1", "Ha Noi"));
    controller1.add(new People("A2", "Ha Nam"));
//    People p1 = new People("A3", "OKOK");
    controller1.add(new People("A3", "Ha Nam"));
    DataController<People> controller2 = new DataController<>();
    controller2.add(new People("A4", "Ha Nam"));
    
    controller1.display();
    
//    DataController<String> controller = new DataController<>();
//    controller.add("123");
//    controller.add("234324234");
//    
//    controller.display();

    DataController<Number> c2 = new DataController<>();
    
  }
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.java2.lession3;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student extends People{
  String rollNo;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollNo, String name, String address) {
    super(name, address);
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return super.toString() + "Student{" + "rollNo=" + rollNo + '}';
  }
}


#People.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.java2.lession3;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class People {
  String name, address;

  public People() {
  }

  public People(String name, String address) {
    this.name = name;
    this.address = address;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "People{" + "name=" + name + ", address=" + address + '}';
  }
  
  public String getLine() {
    return name + "," + address+"\n";
  }
}


#Number.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.java2.lession3;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Number{
  int x1, x2;
  
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.java2.lession3;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    //Khai bao 1 mang quan ly danh sach String
    ArrayList<String> arr1 = new ArrayList<>();
    arr1.add("Vi du 1");
    arr1.add("Vi du 2");
    arr1.add("Vi du 3");
//    arr1.add(12);
    
    String s = arr1.get(1);
    
    System.out.println("s: " + s);
    
    //Khai bao 1 mang quan ly danh sach so nguyen
    ArrayList<Integer> arr2 = new ArrayList<>();
    arr2.add(1);
    arr2.add(5);
//    arr2.add("sdasdasd");
    
    int t = arr2.get(0);
    
    int[] k = new int[10];
    
    System.out.println("t: " + t);
    
    //Ket luan nhu sau
    //1. ArrayList<String> & ArrayList<Integer> => Cung dang tro toi 1 class object
    //2. add(String) & add(Integer) -> dang su dung 1 ham duy nhat => Ko phai la overloading
    
    HashMap<String, Integer> map = new HashMap<>();
    
    map.put("name", 12);
    map.put("age", 12);
    
//    DataController<String> controller = new DataController<>();
//    controller.add("123");
//    controller.add("234324234");
//    
//    controller.display();
  }
}


#FileInOutStream.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.java2.lession3;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class FileInOutStream {
  public static void main(String[] args) {
    //Test read
//    readFile();
    //Test write
//    writeFile();
    writeFileStudent();
  }
  
  static void writeFileStudent() {
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      File file = new File("student.txt");
      fos = new FileOutputStream(file);
      
      People p1 = new People("A1", "Ha Noi");
      
      byte[] b1 = p1.getLine().getBytes("utf8");
      fos.write(b1);
      
      People p2 = new People("A2", "Nam Dinh");
      byte[] b2 = p2.getLine().getBytes("utf8");
      fos.write(b2);
      //Luu tru du lieu cua 2 object p1 & p2 => File => student.txt
      //Moi sinh vien luu tren 1 line.
      //Dinh nghia 1 cau truc du lieu: name, address
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(FileInOutStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(FileInOutStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(FileInOutStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileInOutStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  static void writeFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      File file = new File("vidu.txt");
      fos = new FileOutputStream(file, true);
      
      String s = "\nSinh viên Aptech rweryu 348738234 23487234238 4";
      byte[] b = s.getBytes("utf8");
      fos.write(b);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(FileInOutStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(FileInOutStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(FileInOutStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileInOutStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  static void readFile() {
    FileInputStream fis = null;
//    InputStreamReader reader = null;
//    BufferedReader bReader = null;
    
    try {
      File file = new File("vidu.txt");
      fis = new FileInputStream(file);
//      reader = new InputStreamReader(fis, StandardCharsets.UTF_8);
//      bReader = new BufferedReader(reader);
      
      int code;
//      byte[] b = new byte[1024];
//      int length = fis.read(b);
//      String s = new String(b, 0, length);
//      System.out.println(s);
      while((code = fis.read()) != -1) {
        //Convert code -> char
        char c = (char) code;
        System.out.print(c);
      }
//      String s;
//      while((s = bReader.readLine()) != null) {
//        System.out.println(s);
//      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(FileInOutStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(FileInOutStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if(fis != null) {
          fis.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(FileInOutStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}


#DataController.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.java2.lession3;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class DataController<E> {
  List<E> dataList;
  
  public DataController() {
    dataList = new ArrayList<>();
  }
  
  public void add(E e) {
    dataList.add(e);
  }
  
  public void display() {
    for (E e : dataList) {
      System.out.println(e);
    }
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!