IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced [Source Code] [Examination] Kiểm tra 60 phút - Đề 3 - C2108L

[Source Code] [Examination] Kiểm tra 60 phút - Đề 3 - C2108L

by GokiSoft.com - 19:50 15/08/2022 1,126 Lượt Xem

[Examination] Kiểm tra 60 phút - Đề 3Nội dung kiến thức:
	- OOP
	- Java II
		- Exception
		- Vector, ArrayList, HashMap
		- Xử lý File
			- FileInputStream/FileOutStream
			- FileReader/BufferedReader & FileWriter/BufferWriter
			- ObjectFileInputStream/ObjectFileOutputStream
		- Xử lý nhập dữ liệu
			- Scanner
			- ...
		- Thread
			- 2 -> 3 Threads
			- synchronized: 2 Threads
		- Database
			- CRUD (Thêm/sửa/xoá/danh sách)
		- Java Swing
======================================================================
#1164

B1) Phan tich database
create database C2108L

create table students (
	id int primary key auto_increment,
	rollno varchar(20) unique,
	fullname varchar(50) not null,
	gender varchar(20),
	email varchar(150),
	address varchar(200)
)

B2) TAO DU AN
B3) Add thu vien -> jdbc mysql driver
B4) Ket noi CSDL -> Generate Entity
B5) Thiet ket chuc nang
#StudentFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {
  Student std = null;
  DefaultTableModel tableModel;
  
  List<Student> dataList;

  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();
    
    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();
    dataList = new ArrayList<>();
    
    showDataOnTable();
  }
  
  private void showDataOnTable() {
    dataList = StudentDAO.getDataList();
    
    tableModel.setRowCount(0);
    
    for (Student student : dataList) {
      tableModel.addRow(new Object[] {
        tableModel.getRowCount() + 1,
        student.getFullname(),
        student.getGender(),
        student.getEmail(),
        student.getAddress()
      });
    }
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtFullname = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtRollno = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    txtAddress = new javax.swing.JTextField();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    cbGender = new javax.swing.JComboBox<>();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("Full Name:");

    jLabel2.setText("RollNo:");

    jLabel3.setText("Email:");

    jLabel4.setText("Gender:");

    jLabel5.setText("Address:");

    jButton1.setText("Update");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton2.setText("Reset");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton3.setText("Search");
    jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton3ActionPerformed(evt);
      }
    });

    cbGender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Male", "Female" }));

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "NO", "Full Name", "Gender", "Email", "Address"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblStudent);
    if (tblStudent.getColumnModel().getColumnCount() > 0) {
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(1).setResizable(false);
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false);
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(3).setResizable(false);
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(4).setResizable(false);
    }

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(65, 65, 65)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jLabel1)
                  .addComponent(jLabel2)
                  .addComponent(jLabel3)
                  .addComponent(jLabel4))
                .addGap(67, 67, 67)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 401, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(txtRollno, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 401, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addComponent(txtFullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 401, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addGap(38, 38, 38)
                    .addComponent(jButton3))
                  .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jLabel5)
                .addGap(76, 76, 76)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addComponent(jButton1)
                    .addGap(29, 29, 29)
                    .addComponent(jButton2))
                  .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 401, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(16, 16, 16)
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 715, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addContainerGap(21, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(49, 49, 49)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtFullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton3))
        .addGap(32, 32, 32)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtRollno, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(33, 33, 33)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(39, 39, 39)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(41, 41, 41)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(50, 50, 50)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton1)
          .addComponent(jButton2))
        .addGap(41, 41, 41)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 260, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(14, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton2ActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    txtFullname.setText("");
    txtAddress.setText("");
    txtRollno.setText("");
    txtEmail.setText("");
  }//GEN-LAST:event_jButton2ActionPerformed

  private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton3ActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String rollno = txtRollno.getText();
    if(rollno.isEmpty()) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Input rollno to search!!!");
      return;
    }
    std = StudentDAO.findByRollno(rollno);
    if(std == null) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Search not found!");
      return;
    }
    
    txtFullname.setText(std.getFullname());
    txtEmail.setText(std.getEmail());
    txtAddress.setText(std.getAddress());
    cbGender.setSelectedItem(std.getGender());
  }//GEN-LAST:event_jButton3ActionPerformed

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton1ActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    if(std == null) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "not update!");
      return;
    }
    
    std.setFullname(txtFullname.getText());
    std.setEmail(txtEmail.getText());
    std.setAddress(txtAddress.getText());
    std.setRollno(txtRollno.getText());
    std.setGender(cbGender.getSelectedItem().toString());
    
    StudentDAO.update(std);
    
    jButton2ActionPerformed(null);
  }//GEN-LAST:event_jButton1ActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JComboBox<String> cbGender;
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField txtAddress;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtFullname;
  private javax.swing.JTextField txtRollno;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


#StudentFrame.form


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Form version="1.3" maxVersion="1.9" type="org.netbeans.modules.form.forminfo.JFrameFormInfo">
 <Properties>
  <Property name="defaultCloseOperation" type="int" value="3"/>
 </Properties>
 <SyntheticProperties>
  <SyntheticProperty name="formSizePolicy" type="int" value="1"/>
  <SyntheticProperty name="generateCenter" type="boolean" value="false"/>
 </SyntheticProperties>
 <AuxValues>
  <AuxValue name="FormSettings_autoResourcing" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_autoSetComponentName" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateFQN" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateMnemonicsCode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_i18nAutoMode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_layoutCodeTarget" type="java.lang.Integer" value="1"/>
  <AuxValue name="FormSettings_listenerGenerationStyle" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesLocal" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesModifier" type="java.lang.Integer" value="2"/>
 </AuxValues>

 <Layout>
  <DimensionLayout dim="0">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" attributes="0">
       <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
         <Group type="102" attributes="0">
           <EmptySpace min="-2" pref="65" max="-2" attributes="0"/>
           <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
             <Group type="102" attributes="0">
               <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
                 <Component id="jLabel1" alignment="0" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                 <Component id="jLabel2" alignment="0" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                 <Component id="jLabel3" alignment="0" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                 <Component id="jLabel4" alignment="0" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
               </Group>
               <EmptySpace min="-2" pref="67" max="-2" attributes="0"/>
               <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
                 <Component id="txtEmail" min="-2" pref="401" max="-2" attributes="0"/>
                 <Component id="txtRollno" min="-2" pref="401" max="-2" attributes="0"/>
                 <Group type="102" attributes="0">
                   <Component id="txtFullname" min="-2" pref="401" max="-2" attributes="0"/>
                   <EmptySpace min="-2" pref="38" max="-2" attributes="0"/>
                   <Component id="jButton3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                 </Group>
                 <Component id="cbGender" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
               </Group>
             </Group>
             <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
               <Component id="jLabel5" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
               <EmptySpace min="-2" pref="76" max="-2" attributes="0"/>
               <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
                 <Group type="102" attributes="0">
                   <Component id="jButton1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                   <EmptySpace min="-2" pref="29" max="-2" attributes="0"/>
                   <Component id="jButton2" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                 </Group>
                 <Component id="txtAddress" min="-2" pref="401" max="-2" attributes="0"/>
               </Group>
             </Group>
           </Group>
         </Group>
         <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
           <EmptySpace min="-2" pref="16" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="jScrollPane1" min="-2" pref="715" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
       </Group>
       <EmptySpace pref="21" max="32767" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
  <DimensionLayout dim="1">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
       <EmptySpace min="-2" pref="49" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
         <Component id="jLabel1" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="txtFullname" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="jButton3" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace min="-2" pref="32" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
         <Component id="jLabel2" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="txtRollno" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
         <Component id="jLabel3" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="txtEmail" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace min="-2" pref="39" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
         <Component id="jLabel4" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="cbGender" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace min="-2" pref="41" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
         <Component id="jLabel5" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="txtAddress" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace min="-2" pref="50" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
         <Component id="jButton1" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="jButton2" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace min="-2" pref="41" max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jScrollPane1" min="-2" pref="260" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace pref="14" max="32767" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
 </Layout>
 <SubComponents>
  <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel1">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Full Name:"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtFullname">
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel2">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="RollNo:"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtRollno">
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel3">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Email:"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtEmail">
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel4">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Gender:"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel5">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Address:"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtAddress">
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton1">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Update"/>
   </Properties>
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="jButton1ActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton2">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Reset"/>
   </Properties>
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="jButton2ActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton3">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Search"/>
   </Properties>
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="jButton3ActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JComboBox" name="cbGender">
   <Properties>
    <Property name="model" type="javax.swing.ComboBoxModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.ComboBoxModelEditor">
     <StringArray count="2">
      <StringItem index="0" value="Male"/>
      <StringItem index="1" value="Female"/>
     </StringArray>
    </Property>
   </Properties>
   <AuxValues>
    <AuxValue name="JavaCodeGenerator_TypeParameters" type="java.lang.String" value="&lt;String&gt;"/>
   </AuxValues>
  </Component>
  <Container class="javax.swing.JScrollPane" name="jScrollPane1">
   <AuxValues>
    <AuxValue name="autoScrollPane" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
   </AuxValues>

   <Layout class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.support.JScrollPaneSupportLayout"/>
   <SubComponents>
    <Component class="javax.swing.JTable" name="tblStudent">
     <Properties>
      <Property name="model" type="javax.swing.table.TableModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableModelEditor">
       <Table columnCount="5" rowCount="0">
        <Column editable="false" title="NO" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Full Name" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Gender" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Email" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Address" type="java.lang.Object"/>
       </Table>
      </Property>
      <Property name="columnModel" type="javax.swing.table.TableColumnModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableColumnModelEditor">
       <TableColumnModel selectionModel="0">
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="false">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="false">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="false">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="false">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="false">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
       </TableColumnModel>
      </Property>
      <Property name="tableHeader" type="javax.swing.table.JTableHeader" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.JTableHeaderEditor">
       <TableHeader reorderingAllowed="true" resizingAllowed="true"/>
      </Property>
     </Properties>
    </Component>
   </SubComponents>
  </Container>
 </SubComponents>
</Form>


#StudentDAO.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentDAO {
  static Connection connection;
  static PreparedStatement statement;
  
  static void openConnection() {
    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/C2108L", "root", "");
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  
  static void closeConnection() {
    if(statement != null) {
      try {
        statement.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if(connection != null) {
      try {
        connection.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
  
  public static List<Student> getDataList() {
    List<Student> dataList = new ArrayList<>();
    
    openConnection();
    
    String sql = "select * from students";
    try {
      statement = connection.prepareStatement(sql);
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      
      while(resultSet.next()) {
        Student std = new Student(
            resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getString("rollno"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("gender"), 
            resultSet.getString("address")
        );
        dataList.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    
    return dataList;
  }
  
  public static Student findByRollno(String rollno) {
    Student std = null;
    
    openConnection();
    
    String sql = "select * from students where rollno = ?";
    try {
      statement = connection.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, rollno);
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      
      if(resultSet.next()) {
        std = new Student(
            resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getString("rollno"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("gender"), 
            resultSet.getString("address")
        );
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    
    return std;
  }
  
  public static Student findById(int id) {
    Student std = null;
    
    openConnection();
    
    String sql = "select * from students where id = ?";
    try {
      statement = connection.prepareStatement(sql);
      statement.setInt(1, id);
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      
      if(resultSet.next()) {
        std = new Student(
            resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getString("rollno"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("gender"), 
            resultSet.getString("address")
        );
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    
    return std;
  }
  
  public static void insert(Student std) {
    openConnection();
    
    String sql = "insert into students(rollno, fullname, email, gender, address) values (?, ?, ?, ?, ?)";
    try {
      statement = connection.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, std.getRollno());
      statement.setString(2, std.getFullname());
      statement.setString(3, std.getEmail());
      statement.setString(4, std.getGender());
      statement.setString(5, std.getAddress());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
  
  public static void update(Student std) {
    openConnection();
    
    String sql = "update students set rollno = ?, fullname = ?, email = ?, gender = ?, address = ? where id = ?";
    try {
      statement = connection.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, std.getRollno());
      statement.setString(2, std.getFullname());
      statement.setString(3, std.getEmail());
      statement.setString(4, std.getGender());
      statement.setString(5, std.getAddress());
      statement.setInt(6, std.getId());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
  
  public static void delete(int id) {
    openConnection();
    
    String sql = "delete from students where id = ?";
    try {
      statement = connection.prepareStatement(sql);
      statement.setInt(1, id);
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student {
  int id;
  String rollno, fullname, email, gender, address;

  public Student() {
  }

  public Student(int id, String rollno, String fullname, String email, String gender, String address) {
    this.id = id;
    this.rollno = rollno;
    this.fullname = fullname;
    this.email = email;
    this.gender = gender;
    this.address = address;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "id=" + id + ", rollno=" + rollno + ", fullname=" + fullname + ", email=" + email + ", gender=" + gender + ", address=" + address + '}';
  }
  
  
}


#pom.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.gokisoft</groupId>
  <artifactId>BT1164</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
  </properties>
  
  <dependencies>
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java -->
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>8.0.30</version>
    </dependency>

  </dependencies>
</project>


Bình luậnĐã sao chép!!!