IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced [Source Code] Tìm hiểu về Exception & String & Collections - C2006L

[Source Code] Tìm hiểu về Exception & String & Collections - C2006L

by GokiSoft.com - 20:08 13/03/2023 1,087 Lượt Xem

#ExceptionTest.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.lesson01;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class ExceptionTest {
  static enum STATUS {ON, OFF}; //using
  static int status = 0;//status = 0 -> OFF, 1: ON -> kho maintain
  
  /**
   * @param args the command line arguments
   * Unit Test:
   *   Nghi ra tat ca cac TH (cases)
   *     Input & Output
   *       Input: (x=8, y=2) -> s= 4 -> testcase01
   *       Input: (x=8, y=0) -> Exception -> testcase02
   *     Converage: 85-90%
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap x = ");
    int x = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Nhap y = ");
    int y = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    try {
      int s = x/y; //Trong TH: y = 0 -> crash (Exception)
      System.out.println("s = " + s);
    } catch(ArithmeticException e) {
      System.out.println("Error -> devide / 0");
    }
    
    int[] t = {1, 5, 8}; //length = 3; index = 0 -> 2
    System.out.println("t[1] = " + t[1]);
    try {
      System.out.println("t[5] = " + t[5]); //TH -> crash (Exception)
      //Error -> logic -> Fix
    } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
      System.out.println("Error > index");
    }
  }
  
}

#Main.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.lesson01;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Map;
import java.util.Vector;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
//    Nội dung kiến thức:
//	- Exception
//	- Collections
//		- List
//			- ArrayList
//			- Vector
//		- Set
//		- Map
//			- HashMap
//		- Stack & Queue
//	- File
//	- Thread
//	- CSDL
//		- MySQL
//	- Java Swing / Java FX
//	- Mục Khác
//===========================================================

    //SET -> Collections
    //ArrayList
    ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
    Vector<Integer> list2 = new Vector<>(); //Su dung list & list2 nhu nhau
    list2.add(2323);
    
    //B1. Them phan tu vao trong mang
    list.add(12);
    list.add(22);
    list.add(220);
    
    //B2. Lay du lieu ra
    System.out.println("0 -> " + list.get(0));
    System.out.println("1 -> " + list.get(1));
    
    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
      System.out.println(i + " -> " + list.get(i));
    }
    
    for (Integer v : list) {
      System.out.println("v -> " + v);
    }
    
    //B3. Xoa phan tu trong mang
    //12, 22, 220 -> remove (index = 1) -> del 22 -> don mang -> 12, 220
    list.remove(1);
    
    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
      System.out.println(i + " -> " + list.get(i));
    }
    
    //B4. Chen 1 phan vao trong mang
    //12, 220 -> insert 900 (index = 1) -> 12, 900, 220
    list.add(1, 900);
    list.add(1, 300); //12, 300, 900, 220
    
    for (Integer v : list) {
      System.out.println("v -> " + v);
    }
    
    //SET
    HashSet<String> setList = new HashSet<>();
    setList.add("Xin chao");
    setList.add("Xin 234");
    setList.add("Xin 423423");
    
    for (String v : setList) {
      System.out.println("v -> " + v);
    }
    
    //Map
    HashMap<String, String> maps = new HashMap<>();
    maps.put("fullname", "TRAN VAN A");
    maps.put("fullname", "TRAN VAN B");
    maps.put("age", "30");
    
    String fname = maps.get("fullname");
    
    System.out.println(fname);
    
    System.out.println(maps.get("ABC"));
    
    for (Map.Entry<String, String> entry : maps.entrySet()) {
      String key = entry.getKey();
      String value = entry.getValue();
      
      System.out.println("key = " + key + ", value = " + value);
    }
    
    
  }
}

#StringTest.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.lesson01;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class StringTest {
  public static void main(String[] args) {
    //Cach 1
    String s = "Sinh vien Aptech 54 Le Thanh Nghi";
    
    System.out.println(s);
    
    s += " OKOK";
    
    System.out.println(s);
    
    //Cach 2
    StringBuilder builder = new StringBuilder();//Construct -> Giong Nhau
    
    builder.append("Sinh vien Aptech");//Xu ly bat dong bo
    builder.append(" 54 Le Thanh Nghi");
    
    System.out.println(builder.toString());
    
    //Cach 3StringBuffer
    StringBuffer buffer = new StringBuffer();
    
    buffer.append("Sinh vien Aptech");//Xu ly dong bo
    buffer.append(" 54 Le Thanh Nghi");
    
    System.out.println(buffer.toString());
  }
}

#Test.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.lesson01;

import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    String s = "Tran Van Diep";
    //Kiem tra s -> tuan thu cu phap: [a-zA-Z (space)] -> 6 -> 30
    String check = "^[a-zA-Z ]{6,30}$";
    
    Pattern pattern = Pattern.compile(check);
    Matcher matcher = pattern.matcher(s);
    
    if(matcher.find()) {
      System.out.println("Du lieu chinh xac");
    } else {
      System.out.println("Du lieu sai");
    }
  }
}

Bình luậnĐã sao chép!!!