IMG-LOGO
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Form & CSS
Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS

by Trần Văn Điêp

Kết nối CSDL - Laravel
Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel

by GokiSoft.com

File
Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

by Trần Văn Điêp

Vòng lặp (for, while, do .. while)
Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C

by Trần Văn Điêp

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML
Tương tác lên tags trong HTML bằng JS

by Trần Văn Điêp

Session
Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML
Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS

by Trần Văn Điêp

Form & CSS
Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Kết nối CSDL - Laravel
- Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel

by GokiSoft.com

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML
Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form)

by Trần Văn Điêp

Store & Procedure
Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Thread
Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới.

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản

by GokiSoft.com

Vòng lặp (for, while, do .. while)
- Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

by GokiSoft.com

Thiết Kế Layout
Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS

by Trần Văn Điêp

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Thread
Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao

by Trần Văn Điêp

Kết nối CSDL - Laravel
Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel

by GokiSoft.com

Thiết Kế Layout
Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản

by Trần Văn Điêp

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML
Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Tạo web tin tức - PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Thread
Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1

by Trần Văn Điêp

Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Mảng trong C & ôn tập
Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

Kết nối CSDL - Laravel
- Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel

by GokiSoft.com

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Kết nối CSDL - Laravel
Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

by Trần Văn Điêp

Mảng trong C & ôn tập
Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML
Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

by Trần Văn Điêp

Lưu trữ Javascript
Cookie - khoá học lập trình JavaScript

by Trần Văn Điêp

Phân quyền - Chức năng nâng cao
- Tìm hiểu Auth trong Laravel

by GokiSoft.com

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Lưu trữ Javascript
Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript

by Trần Văn Điêp

Phân quyền - Chức năng nâng cao
Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Phân quyền - Chức năng nâng cao
API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Thread
Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2

by Trần Văn Điêp

Lưu trữ Javascript
Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

by Trần Văn Điêp

Thực Chiến: Web bán hàng
Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel

by Trần Văn Điêp

Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Quản Lí Cán Bộ

by GokiSoft.com

Thực Chiến: Web bán hàng
Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel

by Trần Văn Điêp

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP

by GokiSoft.com

Pointer
Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

Thread
Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Examination & Ôn Tập Tổng Quát
1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript

by GokiSoft.com

Pointer
Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by Trần Văn Điêp

CSDL
Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java

by GokiSoft.com

Pointer
Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

CSDL
Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao

by GokiSoft.com

Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Quản lý phòng tập GYM - Java basic

by GokiSoft.com

CSDL
Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java

by GokiSoft.com

Pointer
Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

by GokiSoft.com

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java

by Trần Văn Điêp

Function & String & Struct & File
Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

OOP & Nâng Cao
OOP - Lập trình php

by Trần Văn Điêp

CSDL
Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java

by Trần Văn Điêp

OOP & Nâng Cao
Kế thừa OOP - Lập trình php

by Trần Văn Điêp

CSDL
Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

by GokiSoft.com

OOP & Nâng Cao
Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

by GokiSoft.com

Function & String & Struct & File
Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

OOP & Nâng Cao
Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

by GokiSoft.com

OOP - Interface
Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

CSDL
Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

by Trần Văn Điêp

Function & String & Struct & File
Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

by Trần Văn Điêp

OOP - Interface
Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú

by GokiSoft.com

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả
Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1

by GokiSoft.com

CSDL
Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1

by GokiSoft.com

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả
Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2

by GokiSoft.com

OOP - Interface
Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java

by Trần Văn Điêp

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả
Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3

by GokiSoft.com

Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4

by GokiSoft.com

CSDL
Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

by GokiSoft.com

OOP - Interface
TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java

by GokiSoft.com

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả
Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

by GokiSoft.com

Ôn tập tổng quát C
Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

by GokiSoft.com

Thực Chiến: Web Bán Hàng
PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ
Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

OOP - Interface
Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java

by Trần Văn Điêp

Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java

by Trần Văn Điêp

Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java

by GokiSoft.com

Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java

by GokiSoft.com

Ôn tập tổng quát C
Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C

by Trần Văn Điêp

OOP - Interface
Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

by GokiSoft.com

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!