IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced JSON: Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java

JSON: Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java

by GokiSoft.com - 17:13 29/10/2021 9,154 Lượt Xem

Viết tài liệu JSON mô tả thông tin cá nhân, sở thích, dụng cụ học tập, ngôn ngữ lập trình bạn thích

Yêu cầu: Khi đọc tài liệu có thể biết được profile của 1 cá nhân duy nhất, xem được thông tin cá nhân, sở thích, ngôn ngữ lập trình của cá nhân đó và các trang thiết bị học tập. Các thẻ phải mô tả chính xác nội dung đang cần diễn đạt (cách đặt tên)


Viết chương trình phân tích tài liệu trên bằng Java

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 23:11 21/09/2021


#File.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Utility;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author inter
 */
public class File {
  public static String getContentFile(String filename) {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    
    FileReader reader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;
    
    try {
      reader = new FileReader(filename);
      bufferedReader = new BufferedReader(reader);
      
      String line = "";
      while((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        builder.append(line);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(File.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(File.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(reader != null) {
        try {
          reader.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(File.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(bufferedReader != null) {
        try {
          bufferedReader.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(File.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
    return builder.toString();
  }
  
  public static void saveFile(String content, String filename) {
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream(filename);
      
      byte[] data = content.getBytes("utf8");
      
      fos.write(data);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(File.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(File.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(File.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(File.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg1209;

import org.json.JSONObject;

/**
 *
 * @author inter
 */
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    String content = Utility.File.getContentFile("profile.json");
    
    JSONObject obj = new JSONObject(content);
    profile Profile = new profile(obj.getJSONObject("profile"));
    
    System.out.println(Profile);
  }
  
}


#profile.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg1209;

import org.json.JSONObject;

/**
 *
 * @author inter
 */
public class profile {

  String fullname, gender, email, phone_number, learning_tools, hobby, programming_language;

  public profile() {
  }

  public profile(String fullname, String gender, String email, String phone_number, String learning_tools, String hobby, String programming_language) {
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.email = email;
    this.phone_number = phone_number;
    this.learning_tools = learning_tools;
    this.hobby = hobby;
    this.programming_language = programming_language;
  }

  public profile(JSONObject jsonObject) {
    this.fullname = jsonObject.getString("full-name");
    this.gender = jsonObject.getString("gender");
    this.email = jsonObject.getString("email");
    this.phone_number = jsonObject.getString("phone-number");
    this.learning_tools = jsonObject.getString("learning-tools");
    this.hobby = jsonObject.getString("hobby");
    this.programming_language = jsonObject.getString("programming-language");
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPhone_number() {
    return phone_number;
  }

  public void setPhone_number(String phone_number) {
    this.phone_number = phone_number;
  }

  public String getLearning_tools() {
    return learning_tools;
  }

  public void setLearning_tools(String learning_tools) {
    this.learning_tools = learning_tools;
  }

  public String getHobby() {
    return hobby;
  }

  public void setHobby(String hobby) {
    this.hobby = hobby;
  }

  public String getProgramming_language() {
    return programming_language;
  }

  public void setProgramming_language(String programming_language) {
    this.programming_language = programming_language;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "profile{" + "fullname=" + fullname + ", gender=" + gender + ", email=" + email + ", phone_number=" + phone_number + ", learning_tools=" + learning_tools + ", hobby=" + hobby + ", programming_language=" + programming_language + '}';
  }

}


Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 03:30 24/04/2020[
 {
  "fullname": "Nguyen Thanh Lam",
  "age": "19",
  "gender": "Male",
  "email": "[email protected]",
  "address": "Hai Phong",
  "hobbly_list": [
   "hobbly 1: football",
   "hobbly 2: GYM"
  ],
  "language?_list": [
   "HTML",
   "CSS",
   "JS",
   "SQL"
  ],

 }
]/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson3;

import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.lang.reflect.Type;
package lesson3;

import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.lang.reflect.Type;

/**
 *
 * @author
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    FileReader reader = null;
    try {
      reader = new FileReader("YourSelf.json");
      
      Type classOfT = new TypeToken<ArrayList<YourSelf>>(){}.getType();
      
      Gson gson = new Gson();
      ArrayList<YourSelf> list = gson.fromJson(reader, classOfT);
      
      for (YourSelf yourSelf : list) {
        yourSelf.display();
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
     if(reader != null){
       try {
         reader.close();
       } catch (IOException ex) {
         Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
       }
     }
    
   }
 }
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson3;

import java.util.ArrayList;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

/**
 *
 * @author 
 */
public class YourSelf {
  String fullname,address,gender;
  int age;
  ArrayList<String> hobbielist = new ArrayList<>();
  ArrayList<String> learningtoollist = new ArrayList<>();
  ArrayList<String> programlanguagelist = new ArrayList<>();

  public YourSelf() {
  }

  public YourSelf(String fullname, String address, String gender, int age) {
    this.fullname = fullname;
    this.address = address;
    this.gender = gender;
    this.age = age;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public ArrayList<String> getHobbielist() {
    return hobbielist;
  }

  public void setHobbielist(ArrayList<String> hobbielist) {
    this.hobbielist = hobbielist;
  }

  public ArrayList<String> getLearningtoollist() {
    return learningtoollist;
  }

  public void setLearningtoollist(ArrayList<String> learningtoollist) {
    this.learningtoollist = learningtoollist;
  }

  public ArrayList<String> getProgramlanguagelist() {
    return programlanguagelist;
  }

  public void setProgramlanguagelist(ArrayList<String> programlanguagelist) {
    this.programlanguagelist = programlanguagelist;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "YourSelf{" + "fullname=" + fullname + ", address=" + address + ", gender=" + gender + ", age=" + age + ", hobbielist=" + hobbielist + ", learningtoollist=" + learningtoollist + ", programlanguagelist=" + programlanguagelist + '}';
  }
  public void ConvertJSON(JSONObject obj){
    fullname = obj.getString("fullname");
    age = obj.getInt("age");
    gender = obj.getString("gender");
    address = obj.getString("address");
    JSONArray jar = obj.getJSONArray("hobbielist");
    for (int i = 0; i < jar.length(); i++) {
      String str = jar.getString(i);
      hobbielist.add(str);
    }JSONArray jor = obj.getJSONArray("learningtoollist");
    for (int i = 0; i < jor.length(); i++) {
      String str = jor.getString(i);
      learningtoollist.add(str);
    }JSONArray jas = obj.getJSONArray("programlanguagelist");
    for (int i = 0; i < jas.length(); i++) {
      String str = jas.getString(i);
      programlanguagelist.add(str);
    }
  
  }
  
 public void display() {
   System.out.println(toString());
   System.out.println("HobbitsList :");
   for (int i = 0; i < hobbielist.size(); i++) {
     System.out.println("HobbitsList :" +hobbielist.get(i));
   }
   System.out.println("learningtoolList");
   for (int i = 0; i < learningtoollist.size(); i++) {
     System.out.println("LearningtoolList :" +learningtoollist.get(i));
   }
    System.out.println("ProgramlanguageList");
    for (int i = 0; i < programlanguagelist.size(); i++) {
      System.out.println("ProgramlanguageList" +programlanguagelist.get(i));
   }
 }  
  
}


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 12:47 22/04/2020

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javajsono;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

/**
 *
 * @author Minh
 */
public class Student {
  String name , address ;
  int age ;
  List<Hobby> hobby_list ;
  List<Language> language_list ;
  
  public Student()
  {
    hobby_list = new ArrayList();
    language_list = new ArrayList();
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public List<Hobby> getHobby_list() {
    return hobby_list;
  }

  public void setHobby_list(List<Hobby> hobby_list) {
    this.hobby_list = hobby_list;
  }

  public List<Language> getLanguage_list() {
    return language_list;
  }

  public void setLanguage_list(List<Language> language_list) {
    this.language_list = language_list;
  }
  
  public void display()
  {
    System.out.println("Student :" + name + " ,address" + address + ", age" + age);
    for (Hobby hobby : hobby_list)
    {
      System.out.println(hobby);
    }
    for (Language language : language_list)
    {
      System.out.println(language);
    }
  }
  public void convertJSON(JSONObject obj)
  {
    name = obj.getString("name");
    address = obj.getString("address");
    age = obj.getInt("age");
    
    JSONArray arr1 = obj.getJSONArray("hobby_list");
    JSONArray arr2 = obj.getJSONArray("language_list");
    
    for ( int i = 0 ; i < arr1.length() ; i++)
    {
      JSONObject hobObj = arr1.getJSONObject(i);
      
      Hobby hobby = new Hobby();
      hobby.convertJSON(hobObj);
      
      hobby_list.add(hobby);
    }
    
    for ( int j = 0 ; j < arr2.length() ; j++)
    {
      JSONObject langObj = arr2.getJSONObject(j);
      
      Language language = new Language();
      language.convertJSON(langObj);
      
      language_list.add(language);
    }
    
    
  }
  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javajsono;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

/**
 *
 * @author Minh
 */
public class JavaJSONo {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    FileInputStream fis = null;
    Student student = new Student();
    
    try {
      fis = new FileInputStream("student.json");
      
      StringBuilder builder = new StringBuilder();
      
      int code ;
      
      while (( code = fis.read()) != -1 )
      {
        builder.append((char) code );
      }
      
      String content = builder.toString();
      
      JSONArray array = new JSONArray(content);
      
      for ( int i = 0 ; i < array.length() ; i++)
      {
        JSONObject obj = array.getJSONObject(i);
        
        
        
        student.convertJSON(obj);
        
      }
      student.display();
      
      
      
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(JavaJSONo.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(JavaJSONo.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally
    {
      if (fis != null)
      {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(JavaJSONo.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javajsono;

import org.json.JSONObject;

/**
 *
 * @author Minh
 */
public class Hobby {
  String name , desc ;
  
  public Hobby()
  {
    
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getDesc() {
    return desc;
  }

  public void setDesc(String desc) {
    this.desc = desc;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Language{" + "name=" + name + ", desc=" + desc + '}';
  }
  
  public void convertJSON(JSONObject obj)
  {
    name = obj.getString("name");
    desc = obj.getString("desc");
  }
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javajsono;

import org.json.JSONObject;

/**
 *
 * @author Minh
 */
public class Language {
  String name , desc ;
  
  public Language()
  {
    
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getDesc() {
    return desc;
  }

  public void setDesc(String desc) {
    this.desc = desc;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Language{" + "name=" + name + ", desc=" + desc + '}';
  }
  
  public void convertJSON(JSONObject obj)
  {
    name = obj.getString("name");
    desc = obj.getString("desc");
    
  }
  
  
}

 [
 {
 "name" : "Nguyen Van A" ,
 "age" : 19       ,
 "address" : "Ha Noi"  ,

 "hobby_list" :
 [
  {
    "name" : "football" ,
    "desc" : "football" 
  },
  {
    "name" : "basketball" ,
    "desc" : "basketball"

  }
 ] ,

 "language_list" :
 [
  {
   "name" : "C#" ,
   "desc" : "C#"
  },
  {
   "name" : "Java" ,
   "desc" : "Java"

  }
 ]
}
]
hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 10:29 22/04/2020
[
 {
  "fullname": "Hoang Duy Minh",
  "age": "18",
  "gender": "Male",
  "address": "Yen Khanh",
  "hobbielist": [
   "football",
   "Game"
  ],
  "learningtoollist": [
   "Laptop",
   "Books",
   "Internet",
  ],
  "programlanguagelist": [
   "Html/css",
   "Java"
  ]
 }
]/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson3;

import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.lang.reflect.Type;


/**
 *
 * @author Minh
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    FileReader reader = null;
    try {
      reader = new FileReader("YourSelf.json");
      
      Type classOfT = new TypeToken<ArrayList<YourSelf>>(){}.getType();
      
      Gson gson = new Gson();
      ArrayList<YourSelf> list = gson.fromJson(reader, classOfT);
      
      for (YourSelf yourSelf : list) {
        yourSelf.display();
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
     if(reader != null){
       try {
         reader.close();
       } catch (IOException ex) {
         Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
       }
     }
    
   }
 }
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson3;

import java.util.ArrayList;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

/**
 *
 * @author Minh
 */
public class YourSelf {
  String fullname,address,gender;
  int age;
  ArrayList<String> hobbielist = new ArrayList<>();
  ArrayList<String> learningtoollist = new ArrayList<>();
  ArrayList<String> programlanguagelist = new ArrayList<>();

  public YourSelf() {
  }

  public YourSelf(String fullname, String address, String gender, int age) {
    this.fullname = fullname;
    this.address = address;
    this.gender = gender;
    this.age = age;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public ArrayList<String> getHobbielist() {
    return hobbielist;
  }

  public void setHobbielist(ArrayList<String> hobbielist) {
    this.hobbielist = hobbielist;
  }

  public ArrayList<String> getLearningtoollist() {
    return learningtoollist;
  }

  public void setLearningtoollist(ArrayList<String> learningtoollist) {
    this.learningtoollist = learningtoollist;
  }

  public ArrayList<String> getProgramlanguagelist() {
    return programlanguagelist;
  }

  public void setProgramlanguagelist(ArrayList<String> programlanguagelist) {
    this.programlanguagelist = programlanguagelist;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "YourSelf{" + "fullname=" + fullname + ", address=" + address + ", gender=" + gender + ", age=" + age + ", hobbielist=" + hobbielist + ", learningtoollist=" + learningtoollist + ", programlanguagelist=" + programlanguagelist + '}';
  }
  public void ConvertJSON(JSONObject obj){
    fullname = obj.getString("fullname");
    age = obj.getInt("age");
    gender = obj.getString("gender");
    address = obj.getString("address");
    JSONArray jar = obj.getJSONArray("hobbielist");
    for (int i = 0; i < jar.length(); i++) {
      String str = jar.getString(i);
      hobbielist.add(str);
    }JSONArray jor = obj.getJSONArray("learningtoollist");
    for (int i = 0; i < jor.length(); i++) {
      String str = jor.getString(i);
      learningtoollist.add(str);
    }JSONArray jas = obj.getJSONArray("programlanguagelist");
    for (int i = 0; i < jas.length(); i++) {
      String str = jas.getString(i);
      programlanguagelist.add(str);
    }
  
  }
  
 public void display() {
   System.out.println(toString());
   System.out.println("HobbitsList :");
   for (int i = 0; i < hobbielist.size(); i++) {
     System.out.println("HobbitsList :" +hobbielist.get(i));
   }
   System.out.println("learningtoolList");
   for (int i = 0; i < learningtoollist.size(); i++) {
     System.out.println("LearningtoolList :" +learningtoollist.get(i));
   }
    System.out.println("ProgramlanguageList");
    for (int i = 0; i < programlanguagelist.size(); i++) {
      System.out.println("ProgramlanguageList" +programlanguagelist.get(i));
   }
 }  
  
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 21:14 21/04/2020[
  {
    "fullname": "Do Thien Phu",
    "age": 20,
    "address": "ha noi",
    "likeList": [
      "read book",
      "play soccer",
      "football"
    ],
    "language": [
      "Java",
      "PHP"
    ]

  },
  {
    "fullname": "Nguyen Hong Ngoc",
    "age": 21,
    "address": "ha noi",
    "likeList": [
      "read book",
      "play soccer",
      "football"
    ],
    "language": [
      "Java",
      "PHP"
    ]

  }
]/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package GsonExample3;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Information {

  // đặt tên các biến giống key trong file json thì mới mapp
  private String fullname, address;
  private int age;
  private List<String> likeList;
  private String[] language;

  public Information() {
    likeList = new ArrayList<>();
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public List<String> getLikeList() {
    return likeList;
  }

  public void setLikeList(List<String> likeList) {
    this.likeList = likeList;
  }

  public String[] getLanguage() {
    return language;
  }

  public void setLanguage(String[] language) {
    this.language = language;
  }
  public void display(){
    System.out.println("Like list: ");
    for (String likeList1 : likeList) {
      System.out.print(likeList1+" , ");
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package GsonExample3;

import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.Reader;
import java.lang.reflect.Type;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class MainInformation {

  public static void main(String[] args) {
    Gson gson = new Gson();
    Reader reader = null;

    String fileurl = "D:\\baitapjava\\BaitapXML\\src\\GsonExample3\\thongtin.json";
    try {
      Type classType = new TypeToken<List<Information>>() {
      }.getType();
      reader = new FileReader(fileurl);
      List<Information> infor = gson.fromJson(reader, classType);

      for (Information information : infor) {
        String jsonString = gson.toJson(information);
        System.out.println(jsonString);
      }

    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MainInformation.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!