IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java

Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java

by GokiSoft.com - 09:55 28/09/2021 6,410 Lượt Xem

Viết chương trình thực hiện yêu cầu sau

- Thiết kế 1 class SharedData có chứa biến nguyên total

- Thiết kế thread 1 thực hiện sinh ngẫu nhiên các số từ 0 - 100 -> Sau đó thêm số ngẫu nhiên này vào biến total trong SharedData (Ví dụ : Số ngẫu nhiên rad khi đó total = total + rad)

- Thiết kế thread 2 thực hiện sinh ngẫu nhiên các số từ -100 - 0 -> Sau đó thêm số ngẫu nhiên này vào biến total trong SharedData (Ví dụ : Số ngẫu nhiên rad khi đó total = total + rad)

Khi giá trij total của SharedData <= -100 hoặc >= 100 thì thực hiện dừng 2 thread trên.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:58 26/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1106;

import java.util.Random;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class Thread2 extends Thread {

  SharedData sd;

  public Thread2(SharedData sd) {
    this.sd = sd;
  }

  @Override
  public void run() {
    Random rd = new Random();
    int total;
    for (int i = 0; i > -1; i++) {
      int rad = -rd.nextInt(100);

      sd.addTotal(rad);
      System.out.println("Random Thread 2: " + rad);
      if (sd.getTotal() <= -100 || sd.getTotal() >= 100) {
        stop();

      }
    }
  }

}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:57 26/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1106;

import java.util.Random;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class Thread1 extends Thread {

  SharedData sd;

  public Thread1(SharedData sd) {
    this.sd = sd;
  }

  @Override
  public void run() {
    Random rd = new Random();
    int total = 0;
    for (int i = 0; i > -1; i++) {
      int rad = rd.nextInt(100);

      sd.addTotal(rad);

      System.out.println("Random Thread 1: " + rad);
      if (sd.getTotal() >= 100 || sd.getTotal() <= -100) {
        stop();
      }
    }

  }

}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:57 26/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1106;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class SharedData {
  int total;

  public SharedData() {
  }
  
  public SharedData(int total) {
    this.total = total;
  }

  public int getTotal() {
    return total;
  }

  public void setTotal(int total) {
    this.total = total;
  }
  
  public void addTotal(int x) {
    total +=x;
  }
  
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:56 26/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1106;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    SharedData sd = new SharedData();
    
    Thread1 t1 = new Thread1(sd);
    Thread2 t2 = new Thread2(sd);
    
    t1.start();
    try {
      t1.join();
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    t2.start();
    try {
      t2.join();
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    System.out.println("Tong 2 Thread: " + sd.total);
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 11:34 20/03/2021


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson4.LuyenThread.ThaoTacLenShareObject;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    SharedData data = new SharedData();
    Thread1 t1 = new Thread1(data);
    Thread2 t2 = new Thread2(data);
    t1.start();
    t2.start();
    try {
      t1.join();
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    try {
      t2.join();
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    System.out.println(data.total);
  }
}


#SharedData.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson4.LuyenThread.ThaoTacLenShareObject;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class SharedData {
  int total = 0;
  public void add(int a){
    total += a;
  }
  
}


#Thread1.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson4.LuyenThread.ThaoTacLenShareObject;

import java.util.Random;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Thread1 extends Thread{
  SharedData data;

  public Thread1(SharedData data) {
    this.data = data;
  }

  @Override
  public void run() {
    Random random = new Random();
    while(data.total > -100 && data.total < 100){
      int t = random.nextInt(101);
      data.add(t);
    }
  }
}


#Thread2.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson4.LuyenThread.ThaoTacLenShareObject;

import java.util.Random;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Thread2 extends Thread{
  SharedData data;

  public Thread2(SharedData data) {
    this.data = data;
  }

  @Override
  public void run() {
    Random random = new Random();
    while(data.total > -100 && data.total < 100){
      int t = -random.nextInt(101);
      data.add(t);
    }
  }
  
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!