IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced XML: Tạo tài liệu XML - quản lý lớp học

XML: Tạo tài liệu XML - quản lý lớp học

by GokiSoft.com - 17:13 29/10/2021 17,930 Lượt Xem

1. Viết tài liệu quản lý lớp học => mô tả thông tin lớp học, danh sách sinh viên của từng lớp

Yêu cầu : khi đọc tài liệu xml sẽ biết được thông tin >> tài liệu xml đó có những lớp học nào, thông tin của lớp học đó là gì, danh sách sinh viên của từng lớp và biết được chi tiết thông tin của từng sinh viên.

2. Viết tài liệu XML mô tả thông tin cá nhân, sở thích, dụng cụ học tập, ngôn ngữ lập trình bạn thích

Yêu cầu: Khi đọc tài liệu có thể biết được profile của 1 cá nhân duy nhất, xem được thông tin cá nhân, sở thích, ngôn ngữ lập trình của cá nhân đó và các trang thiết bị học tập. Các thẻ phải mô tả chính xác nội dung đang cần diễn đạt (cách đặt tên)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Ngọc Hải [T1907A]

Ngày viết: 20:09 14/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

	<class_SVAptech>
		<class>
				<rollNo>1</rollNo>
				<nameClass>T1907A</nameClass>
				<address_class>Ton That Thuyet</address>
				<teacher>Tran Van Diep</teacher>
				<student_list>
					<student>
						<student_name>Tran Ngoc Hai</student_name>
						<age>19</age>
						<address>Ha Noi</address>
						<email>[email protected]</email>	
					</student>
						
					<student>
						<student_name>Nguyen Hoang Thien Duy</student_name>
						<age>19</age>
						<address>Hai Duong</address>
						<email>[email protected]</email>	
					</student>
				</student_list>
		</class>
		
		<class>
				<rollNo>2</rollNo>
				<nameClass>T1103A</nameClass>
				<address_class>Ton That Thuyet</address>
				<teacher>Nguyen Tuan</teacher>
				<student_list>
					<student>
						<student_name>Hoang Van Huy</student_name>
						<age>20</age>
						<address>Hai Phong</address>
						<email>[email protected]</email>	
					</student>
						
					<student>
						<student_name>Nguyen Hong Nhung</student_name>
						<age>19</age>
						<address>Ha Noi</address>	
						<email>[email protected]</email>
					</student>
				</student_list>
		</class>
		
	<class_SVAptech><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<person>
		<information>
				<fullName>Tran Ngoc Hai</fullName>
				<age>19</age>
				<address>Ha Noi</address>
				<email>[email protected]</email>
				<enjoy>
					<enjoy1>play game </enjoy1>
					<enjoy2>coding</enjoy2>
					<enjoy3>coking</enjoy3>
				</enjoy>
				<Learning tools>
					<Learning tools1>Laptop</Learning tools1>
					<Learning tools2>Smart Phone</Learning tools2>
				</Learning tools>
				<Programming language>
					<Programming language1>HTML5/CSS</Programming language1>
					<Programming language2>NodeJS</Programming language2>
				</Programming language>
				
		</information>
</person>


nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 19:13 14/04/2020<?xml version="1.0"?>
<!--
To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
To change this template file, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->

<xs:schema version="1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      elementFormDefault="qualified">
  <class_list>
    <class>
      <name>A1</name>
      <teachname>nguyen van a</teachname>
      <age> 18</age>
      <address>FPT</address>
      <student_list>
        <student>
          <name> nguyen van huy</name>
          <age>18 </age>
          <address>Duong Quang Ham</address>
        </student>
        <student>
          <name> nguyen van B</name>
          <age>18 </age>
          <address>Duong Quang Ham</address>
        </student>
      </student_list>
    </class>
    <class>
      <name>A2</name>
      <teachername>Nguyen Văn B</teachername>
      <studentnumber>20</studentnumber>
      <address>FPT Aptech</address>
      <student_list>
        <student>
          <name>nguyen van A</name>
          <age>18</age>
          <phone>546654</phone>
        </student>
        <student>
          <name>nguyen van B</name>
          <age>18</age>
          <phone>5656445</phone>
        </student>
      </student_list>
    </class>
  </class_list>
</xs:schema>
?????>>>>>>>>
<?xml version="1.0"?>
<!--
To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
To change this template file, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->

<xs:schema version="1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      elementFormDefault="qualified">
<DOCTYPE MYPROFILE[
<!ELEMENT myprofile(name,age,address,rollno)
<!ELEMENT name(#PCDATA)>
<!ELEMENT age(#PCDATA)>
<!ELEMENT address(#PCDATA)>
<!ELEMENT rollno(#PCDATA)>
<!ELEMENT name "nguyen van huy">
<!ELEMENT name "18">
<!ELEMENT name "thai binh">
<!ELEMENT name "0199">
]>
<myprofile>
  <name>@name;</name>
  <age>@age;</age>
  <address>@address;</address>
  <rollno>@rollno;</rollno>
</myprofile>
</xs:schema>Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 23:34 13/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Class_List>
   <Class>
     <NameClass>T1907A</NameClass>
     <Teachername>Nguyen Van A</Teachername>
     <Subject_List>
        <Subject>HTML/CSS</Subject>
     </Subject_List>
   <Student_List>
     <Student>
       <name>Pham Ngoc Minh</name>
       <Age>19</Age>
       <Address>Ha Tinh</Address>
     </Student>
     <Student>
       <name>Pham Ngoc A</name>
       <Age>19</Age>
       <Address>Ha Tinh</Address>
     </Student>
   </Student_List>
   </Class>
   <Class>
     <NameClass>T1907B</NameClass>
     <Teachername>Nguyen Van B</Teachername>
      <Subject_List>
        <Subject>css</Subject>
     </Subject_List>
     <Student_List>
         <Student>
       <name>Pham Ngoc C</name>
       <Age>19</Age>
       <Address>Ha Tinh</Address>
         </Student>
        <Student>
       <name>Pham Ngoc D</name>
       <Age>19</Age>
       <Address>Ha Tinh</Address>
        </Student>
     </Student_List>
   </Class>
</Class_List><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <infor>
    <object>
     <fullname>Pham Ngoc Minh</fullname>
     <age>19</age>
     <address>Ha Tinh</address>
     <phonenumber>0354510434</phonenumber>
     <email>[email protected]</email>
     <hobbies>
      <hobbieList>
       <hobby>Game</hobby>
       <hobby>soccer</hobby>
       <hobby>sleep</hobby>
      </hobbieList>
     </hobbies>
     <height>170cm</height>
     <weight>59kg</weight>
     <tools>
      <toolList>Laptop Asus </toolList>
     </tools>
      <preferredlanguage>
       <languageList>
        <language>HTML</language>
        <language>CSS</language>
        <language>XML</language>
       </languageList>
      </preferredlanguage>
     </object>
    </infor>


Trần Anh Quân [T1907A]

Ngày viết: 23:32 13/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<information_list>
  <class> 
    <no>1</no>
    <className>T1907A</className>
    <classRoom>A8</classRoom>
    <teacherName>Tran Van Diep</teacherName>
    <student_list>
      <student>
        <studentName>Tran Anh Quan</studentName>
        <old>19</old>
        <address>Ha Tinh</address>
      </student>
      <student>
        <studentName>Tran Anh Tu</studentName>
        <old>20</old>
        <address>Ha Noi</address>
      </student>
      <student>
        <studentName>Tran Anh Dung</studentName>
        <old>19</old>
        <address>Nam Dinh</address>
      </student>
    </student_list>
  </class>
  <class> 
    <no>2</no>
    <className>T1807A</className>
    <classRoom>A6</classRoom>
    <teacherName>Nguyen Tuan</teacherName>
    <student_list>
      <student>
        <studentName>Tran Anh Dung</studentName>
        <old>20</old>
        <address>Thanh Hoa</address>
      </student>
      <student>
        <studentName>Tran Anh Tung</studentName>
        <old>20</old>
        <address>Bac Ninh</address>
      </student>
      <student>
        <studentName>Tran Anh Hung</studentName>
        <old>19</old>
        <address>Cao Bang</address>
      </student>
    </student_list>
  </class>

</information_list><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<infor_std_list>
  <infor_std>
    <name>Tran Anh Quan</name>
    <old>19</old>
    <address>Ha Tinh</address>
    <hobbies_list>
      <hobby>Game</hobby>
      <hobby>Soccer</hobby>
      <hobby>Film</hobby>
    </hobbies_list>
    <tools_list>
      <tool>Laptop</tool>
      <tool>Mourse</tool>
      <tool>key Boarch</tool>
    </tools_list>
    <programmingLanguage_list>
      <language>Java</language>
      <language>html/css/js</language>
      <language>c</language>
      <language>c++</language>
      <language>c#</language>
      <language>XML</language>
    </programmingLanguage_list>
  </infor_std>
</infor_std_list>


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 20:37 13/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<information_person>
		<information>
				<rollNo>1</rollNo>			
				<fullName>Thien Phu</fullName>
				<age>23</age>
				<address>Hung Yen</address>
				<enjoy>
					<enjoy1>play soccer </enjoy1>
					<enjoy2>swimming</enjoy2>
					<enjoy3>run</enjoy3>
				</enjoy>
				
		</information>
		<information>
				<rollNo>2</rollNo>				
				<fullName>Ngoc Thao</fullName>
				<age>23</age>
				<address>Hung Yen</address>
				<enjoy>
					<enjoy1>play soccer </enjoy1>
					<enjoy2>swimming</enjoy2>
					<enjoy3>run</enjoy3>
				</enjoy>
				
		</information>
		<information>
				<rollNo>1</rollNo>
				<nameClass>T1908A</nameClass>
				<fullName>Thien Phu</fullName>
				<age>23</age>
				<address>Hung Yen</address>
				<enjoy>
					<enjoy1>play soccer </enjoy1>
					<enjoy2>swimming</enjoy2>
					<enjoy3>run</enjoy3>
				</enjoy>
				
		</information>
	</information_person><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

	<class_aptech>
		<class>
				<rollNo>1</rollNo>
				<nameClass>T1907A</nameClass>
				<address_class>Ton That Thuyet</address>
				<teacher>Tran Van Diep</teacher>
				<student_list>
					<student>
						<student_name>Do Thien Phu</student_name>
						<age>23</age>
						<address>Hung Yen</address>	
					</student>
						
					<student>
						<student_name>Nguyen Hong Ngoc</student_name>
						<age>23</age>
						<address>Hung Yen</address>	
					</student>
				</student_list>
		</class>
		
		<class>
				<rollNo>2</rollNo>
				<nameClass>T1908A</nameClass>
				<address_class>Ton That Thuyet</address>
				<teacher>Nguyen Tuan</teacher>
				<student_list>
					<student>
						<student_name>Do Van Tu</student_name>
						<age>23</age>
						<address>Hung Yen</address>	
					</student>
						
					<student>
						<student_name>Nguyen Ngoc Anh</student_name>
						<age>23</age>
						<address>Hung Yen</address>	
					</student>
				</student_list>
		</class>
		
	</class_aptech>
	


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!