IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự

Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự

by GokiSoft.com - 10:19 11/09/2021 12,465 Lượt Xem

Tạo lớp Thread1 kế thừa Thread gồm các thuộc tính ArrayList<Integer> list1

- Thread này thực hiện sau 1s sinh ngẫu nhiên các số tự nhiêu chạy từ 0-100 -> lưu kết quả vào mảng list1

Tạo lớp Thread2 kế thừa Thread gồm các thuộc tính ArrayList<Char> list2

- Thread này thực hiện sau 2s thi sinh ngẫu nhiên các ký tự từ a-z và lưu vào mảng list2

Trong phương thức main của lớp Test tạo ra 2 thread t1 và t2 lần lượt từ Thread1 và Thread2

Khi t1 đã sinh 10 lần -> thực hiện dừng t1

Khi t2 đã sinh đc 10 ký tự thì stop t2

Sau khi 2 thread 1 và 2 kết thúc. Thực hiện in kết quả của các thread trên thread main

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:03 11/09/2021


#Main.java
public class Main {
  public static void main(String [] args) {
      ThreadOne t1 = new ThreadOne();
      ThreadTwo t2 = new ThreadTwo();
      t1.start();

      try {
        t1.join();
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      t2.start();

    try {
      t2.join();
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    t1.show();
    System.out.println();
    t2.show();

  }
}


#ThreadOne.java


import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
import java.util.Random;

public class ThreadOne extends Thread{
  ArrayList<Integer> list1 = new ArrayList<>();  public ArrayList<Integer> getList1() {
    return list1;
  }

  public void setList1(ArrayList<Integer> list1) {
    this.list1 = list1;
  }

  @Override
  public void run() {
    try {
      Thread.sleep(1000);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Random random = new Random();
    for(int i = 0 ;i<10;i++) {
      int rad = random.nextInt(100);
      list1.add(rad);
    }
  }
  public void show() {
    for(Integer integer : list1) {
      System.out.print(integer+ " ");
    };
  }
}


#ThreadTwo.java


import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

public class ThreadTwo extends Thread{
  ArrayList<Character> list2 = new ArrayList<>();

  public ArrayList<Character> getList2() {
    return list2;
  }

  public void setList2(ArrayList<Character> list2) {
    this.list2 = list2;
  }

  @Override
  public void run() {
    try {
      Thread.sleep(2000);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Random random = new Random();
    for(int i =0; i< 10; i++) {
      char characterRad = (char)('a' + random.nextInt(26));
      list2.add(characterRad);
    }
  }
  public void show() {
    for (Character c : list2) {
      System.out.print(c+ " ");
    }
  }
}


hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 00:53 21/08/2021


Main
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.mycompany.thread;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author vuive
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args){
    Thread1 t1 = new Thread1();
    Thread2 t2 = new Thread2();
    System.out.println("Doi 2s");
    t1.sleep();
    t1.start();
    try {
      t1.join();
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    System.out.println("Thread1 xong, doi 1s");
    t2.sleep();
    t2.start();
    System.out.println("Thread 1");
    t1.show();
    System.out.println("Thread 2");
    t2.show();
    
  }
}


hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 00:53 21/08/2021


Thread2
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.mycompany.thread;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author vuive
 */
public class Thread2 extends Thread{
  ArrayList<Character> list2 = new ArrayList<>();
  @Override
  public void run(){
    Random r = new Random();  
    char a;
    for(int i=0;i<10;i++){
      a = (char)(r.nextInt(26)+'a');
      list2.add(a);
    }
  }

  public void show(){
    for(Character c : list2){
      System.out.print(" "+c);
    }
  }
  
  public void sleep(){
    try {
      Thread2.sleep(1000);
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  

}


hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 00:52 21/08/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.mycompany.thread;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author vuive
 */
public class Thread1 extends Thread{
  ArrayList<Integer> list1 = new ArrayList<>();
  @Override
  public void run(){
    Random random = new Random();
    int r;
    for(int i=0;i<10;i++){
      r = random.nextInt(100)+1;
      list1.add(r);
    }
  }
  
  public void show(){
    for(Integer n : list1){
      System.out.print(n+" ");
    }
  }
  public void sleep(){
    try {
      Thread1.sleep(1000);
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  

}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 18:28 20/08/2021


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package pkg1097;

import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Thread1 t1 = new Thread1();
    t1.start();
    Thread2 t2 = new Thread2();
    t2.start();
        try {
          TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
          t1.stop();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
    System.out.println(t1.list1.toString());
        try {
          TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
          t2.stop();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
    System.out.println(t2.list1.toString());    
  }

}


#Thread1.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package pkg1097;

import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class Thread1 extends Thread{
  public ArrayList<Integer> list1;

  public Thread1() {
    this.list1 = new ArrayList<>();
  }

  @Override
  public void run() {
    for (;;) {
      list1.add((int)(101*Math.random()));
      try {
        Thread.sleep(1000);
      } catch (InterruptedException ex) {
        Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
  
  
}


#Thread2.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package pkg1097;

import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class Thread2 extends Thread{
public ArrayList<Character> list1;

  public Thread2() {
    this.list1 = new ArrayList<>();
  }

  @Override
  public void run() {
    for (;;) {
      list1.add((char)(26*Math.random()+97));
      try {
        Thread.sleep(2000);
      } catch (InterruptedException ex) {
        Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!