IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau

Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau

by GokiSoft.com - 20:44 24/04/2020 6,436 Lượt Xem

Viết chương trình như sau

- Nhập vào 1 mảng a1 (ví dụ các phần tư trong mảng 6, 2, 4, 8)

Yêu cầu tìm tất cả các phân tử trong mảng a2 sao cho. Khi kết hợp mảng a1 vs mảng a2 chúng ta được 1 mảng a là một dãy số nguyên liên tiếp


Ví dụ mảng a1 là 6, 2, 4, 8

Mảng a2 cần tìm sẽ là: 3, 5, 7

Mảng a kết hợp sẽ là: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 13:23 08/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Test {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void sort(List<Integer> a) {
    for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
      for (int j = i + 1; j < a.size(); j++) {
        if (a.get(i) > a.get(j)) {
          int t;
          t = a.get(i);
          a.set(i, a.get(j));
          a.set(j, t);
        }
      }
    }
  }

  public static int[] merge(List<Integer> a, List<Integer> b) {

    int lastIndexArra = a.size() - 1;
    int lastIndexArrb = b.size() - 1;
    int lastIndexArrMerge = a.size() + b.size() - 1;
    int[] ArrM = new int[lastIndexArrMerge + 1];
    for (int i = lastIndexArrMerge; i > -1; i--) {
      if (lastIndexArra > -1 && lastIndexArrb > - 1) {
        if (a.get(lastIndexArra) > b.get(lastIndexArrb)) {
          ArrM[i] = a.get(lastIndexArra--);
        } else {
          ArrM[i] = b.get(lastIndexArrb--);
        }
      } else if (lastIndexArrb == - 1) {
        ArrM[i] = a.get(lastIndexArra--);
      } else if (lastIndexArra == - 1) {
        ArrM[i] = b.get(lastIndexArrb--);
      }

    }
    return ArrM;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    List<Integer> list = new ArrayList<>();
    List<Integer> list2 = new ArrayList<>();
    while (true) {
      System.out.println("Enter fist int array ");
      System.out.println("Number " + (list.size() + 1) + " :");
      int num1 = Integer.parseInt(input.nextLine());
      list.add(num1);
      System.out.println("Continue? (N/Y)");
      String y = input.nextLine();
      if (y.equals("N") || y.equals("n")) {
        break;
      }
    }

    sort(list);

    for (int i = list.get(0); i <= list.get(list.size() - 1); i++) {
      Boolean flag = true;
      for (int j = 0; j < list.size(); j++) {
        //System.out.print(list.get(j));
        if (i == list.get(j)) {
          flag = false;
        }
      }
      if (flag == true) {
        list2.add(i);
      }
    }
    sort(list2);
    System.out.print("Merger 2 array low to high : ");
    for (int i = 0; i < merge(list, list2).length; i++) {
      System.out.print(merge(list, list2)[i]);
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 09:57 25/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April25ArrayList;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> list1 = new ArrayList<>();
    List<Integer> list2 = new ArrayList<>();
    System.out.println("\n\tList number 1:");
    input(list1);
    System.out.println("\n\tList number 2:");
    input(list2);
    List<Integer> newList = new ArrayList<>();
    newList.addAll(list1);
    newList.addAll(list2);
    for(int i=0;i<newList.size()-1;i++){
      for(int j=i+1;j<newList.size();j++){
        if(newList.get(i)>newList.get(j)){
          Collections.swap(newList, i, j);
        }
      }
    }
    System.out.print("==> The Merge List: ");
    for (Integer integer : newList) {
      System.out.print(integer+" ");
    }
  }
  static void input(List list){
    while(true){
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.print("Insert number: ");
      int a= Integer.parseInt(input.nextLine());
      list.add(a);
      System.out.print("Continue: y/n: ");
      String b=input.nextLine();
      if("n".equals(b)){
        break;
      }
    }
  }
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 22:12 24/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package mergerstringapril24;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class MergerStringApril24 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void sort(List<Integer> a) {
    for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
      for (int j = i + 1; j < a.size(); j++) {
        if (a.get(i) > a.get(j)) {
          int t;
          t = a.get(i);
          a.set(i, a.get(j));
          a.set(j, t);
        }
      }
    }
  }

  public static int[] merge(List<Integer> a, List<Integer> b) {
    sort(a);
    sort(b);
    int lastIndexArra = a.size() - 1;
    int lastIndexArrb = b.size() - 1;
    int lastIndexArrMerge = a.size() + b.size() - 1;
    int[] ArrM = new int[lastIndexArrMerge + 1];
    for (int i = lastIndexArrMerge; i > -1; i--) {
      if (lastIndexArra > -1 && lastIndexArrb > - 1) {
        if (a.get(lastIndexArra) > b.get(lastIndexArrb)) {
          ArrM[i] = a.get(lastIndexArra--);
        } else {
          ArrM[i] = b.get(lastIndexArrb--);
        }
      } else if (lastIndexArrb == - 1) {
        ArrM[i] = a.get(lastIndexArra--);
      } else if (lastIndexArra == - 1) {
        ArrM[i] = b.get(lastIndexArrb--);
      }

    }
    return ArrM;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    List<Integer> list = new ArrayList<>();
    List<Integer> list2 = new ArrayList<>();
    while (true) {
      System.out.println("Enter fist int array ");
      System.out.println("Number " + (list.size() + 1) + " :");
      int num1 = Integer.parseInt(input.nextLine());
      list.add(num1);
      System.out.println("Continue? (N/Y)");
      String y = input.nextLine();
      if (y.equals("N") || y.equals("n")) {
        break;
      }
    }
    while (true) {
      System.out.println("Enter second int array ");
      System.out.println("Number " + (list2.size() + 1) + " :");
      int num1 = Integer.parseInt(input.nextLine());
      list2.add(num1);
      System.out.println("Continue? (N/Y)");
      String y = input.nextLine();
      if (y.equals("N") || y.equals("n")) {
        break;
      }
    }
     System.out.print("Merger 2 array low to high : ");
    for (int i = 0; i < merge(list, list2).length; i++) {
      System.out.print(merge(list, list2)[i]);
    }
  }

}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 21:23 24/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Bai1 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    List<Integer> a2 = new ArrayList<>();

    int[] a1;
    int max, min;
    
    System.out.print("Nhập số phần tử cho mảng: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    a1 = new int[n];
    
    System.out.println("Nhập danh sách phần tử cho mảng: ");
    for(int i = 0; i < a1.length; i++) {
      System.out.print("Phần tử thứ " + (i + 1) + ": ");
      a1[i] = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    }
    
    min = a1[0];
    max = a1[0];

    for(int i = 1; i < a1.length; i++) {
      if(min < a1[i]){
        min = a1[i];
      }
      if(max > a1[i]){
        max = a1[i];
      }
    }
    
    for(int i = min; i < max; i++){
      int count = 0;
      for(int j = 0; j < a1.length; j++){
        if(i == a1[j]){
          count++;
          break;
        }
      }
      if(count == 0) {
        a2.add(i);
      }
    }
    
    System.out.println("Danh sách các phần tử mảng a2: ");
    for(int i = 0; i < a2.size(); i++) {
      System.out.println(a2.get(i));
    }
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 21:06 24/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package jv2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class lession_1 {
  
  public static void main(String[] args) {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    List<Integer> lst = new ArrayList<>();
    boolean has_next = true;
    while (true) {
      System.out.println("Nhap vao so nguyen");
      lst.add(Integer.parseInt(inp.nextLine()));
      System.out.println("Nhap tiep (y/n) ? ");
      if (inp.nextLine().equalsIgnoreCase("n")) break;
    }
    for (int i = 0; i < lst.size()-1; i++) {
      for (int j = i+1; j < lst.size(); j++) {
        if (lst.get(i) > lst.get(j)) {
          int tmp = lst.get(j);
          lst.set(j, lst.get(i));
          lst.set(i,tmp);
        }
      }
    }
    List<Integer> lst2 = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i< lst.size()-1; i++) {
      for (int j = lst.get(i)+1; j < lst.get(i+1); j++) {
        lst2.add(j);
      }
    }
    lst2.forEach((v) -> {
      System.out.println(">>>>"+v);
    });
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!