IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau

by GokiSoft.com - 20:44 24/04/2020 5,421 Lượt Xem

Viết chương trình như sau

- Nhập vào 1 mảng a1 (ví dụ các phần tư trong mảng 6, 2, 4, 8)

Yêu cầu tìm tất cả các phân tử trong mảng a2 sao cho. Khi kết hợp mảng a1 vs mảng a2 chúng ta được 1 mảng a là một dãy số nguyên liên tiếp


Ví dụ mảng a1 là 6, 2, 4, 8

Mảng a2 cần tìm sẽ là: 3, 5, 7

Mảng a kết hợp sẽ là: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 13:23 08/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Test {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void sort(List<Integer> a) {
    for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
      for (int j = i + 1; j < a.size(); j++) {
        if (a.get(i) > a.get(j)) {
          int t;
          t = a.get(i);
          a.set(i, a.get(j));
          a.set(j, t);
        }
      }
    }
  }

  public static int[] merge(List<Integer> a, List<Integer> b) {

    int lastIndexArra = a.size() - 1;
    int lastIndexArrb = b.size() - 1;
    int lastIndexArrMerge = a.size() + b.size() - 1;
    int[] ArrM = new int[lastIndexArrMerge + 1];
    for (int i = lastIndexArrMerge; i > -1; i--) {
      if (lastIndexArra > -1 && lastIndexArrb > - 1) {
        if (a.get(lastIndexArra) > b.get(lastIndexArrb)) {
          ArrM[i] = a.get(lastIndexArra--);
        } else {
          ArrM[i] = b.get(lastIndexArrb--);
        }
      } else if (lastIndexArrb == - 1) {
        ArrM[i] = a.get(lastIndexArra--);
      } else if (lastIndexArra == - 1) {
        ArrM[i] = b.get(lastIndexArrb--);
      }

    }
    return ArrM;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    List<Integer> list = new ArrayList<>();
    List<Integer> list2 = new ArrayList<>();
    while (true) {
      System.out.println("Enter fist int array ");
      System.out.println("Number " + (list.size() + 1) + " :");
      int num1 = Integer.parseInt(input.nextLine());
      list.add(num1);
      System.out.println("Continue? (N/Y)");
      String y = input.nextLine();
      if (y.equals("N") || y.equals("n")) {
        break;
      }
    }

    sort(list);

    for (int i = list.get(0); i <= list.get(list.size() - 1); i++) {
      Boolean flag = true;
      for (int j = 0; j < list.size(); j++) {
        //System.out.print(list.get(j));
        if (i == list.get(j)) {
          flag = false;
        }
      }
      if (flag == true) {
        list2.add(i);
      }
    }
    sort(list2);
    System.out.print("Merger 2 array low to high : ");
    for (int i = 0; i < merge(list, list2).length; i++) {
      System.out.print(merge(list, list2)[i]);
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 09:57 25/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April25ArrayList;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> list1 = new ArrayList<>();
    List<Integer> list2 = new ArrayList<>();
    System.out.println("\n\tList number 1:");
    input(list1);
    System.out.println("\n\tList number 2:");
    input(list2);
    List<Integer> newList = new ArrayList<>();
    newList.addAll(list1);
    newList.addAll(list2);
    for(int i=0;i<newList.size()-1;i++){
      for(int j=i+1;j<newList.size();j++){
        if(newList.get(i)>newList.get(j)){
          Collections.swap(newList, i, j);
        }
      }
    }
    System.out.print("==> The Merge List: ");
    for (Integer integer : newList) {
      System.out.print(integer+" ");
    }
  }
  static void input(List list){
    while(true){
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.print("Insert number: ");
      int a= Integer.parseInt(input.nextLine());
      list.add(a);
      System.out.print("Continue: y/n: ");
      String b=input.nextLine();
      if("n".equals(b)){
        break;
      }
    }
  }
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 22:12 24/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package mergerstringapril24;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class MergerStringApril24 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void sort(List<Integer> a) {
    for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
      for (int j = i + 1; j < a.size(); j++) {
        if (a.get(i) > a.get(j)) {
          int t;
          t = a.get(i);
          a.set(i, a.get(j));
          a.set(j, t);
        }
      }
    }
  }

  public static int[] merge(List<Integer> a, List<Integer> b) {
    sort(a);
    sort(b);
    int lastIndexArra = a.size() - 1;
    int lastIndexArrb = b.size() - 1;
    int lastIndexArrMerge = a.size() + b.size() - 1;
    int[] ArrM = new int[lastIndexArrMerge + 1];
    for (int i = lastIndexArrMerge; i > -1; i--) {
      if (lastIndexArra > -1 && lastIndexArrb > - 1) {
        if (a.get(lastIndexArra) > b.get(lastIndexArrb)) {
          ArrM[i] = a.get(lastIndexArra--);
        } else {
          ArrM[i] = b.get(lastIndexArrb--);
        }
      } else if (lastIndexArrb == - 1) {
        ArrM[i] = a.get(lastIndexArra--);
      } else if (lastIndexArra == - 1) {
        ArrM[i] = b.get(lastIndexArrb--);
      }

    }
    return ArrM;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    List<Integer> list = new ArrayList<>();
    List<Integer> list2 = new ArrayList<>();
    while (true) {
      System.out.println("Enter fist int array ");
      System.out.println("Number " + (list.size() + 1) + " :");
      int num1 = Integer.parseInt(input.nextLine());
      list.add(num1);
      System.out.println("Continue? (N/Y)");
      String y = input.nextLine();
      if (y.equals("N") || y.equals("n")) {
        break;
      }
    }
    while (true) {
      System.out.println("Enter second int array ");
      System.out.println("Number " + (list2.size() + 1) + " :");
      int num1 = Integer.parseInt(input.nextLine());
      list2.add(num1);
      System.out.println("Continue? (N/Y)");
      String y = input.nextLine();
      if (y.equals("N") || y.equals("n")) {
        break;
      }
    }
     System.out.print("Merger 2 array low to high : ");
    for (int i = 0; i < merge(list, list2).length; i++) {
      System.out.print(merge(list, list2)[i]);
    }
  }

}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 21:23 24/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Bai1 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    List<Integer> a2 = new ArrayList<>();

    int[] a1;
    int max, min;
    
    System.out.print("Nhập số phần tử cho mảng: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    a1 = new int[n];
    
    System.out.println("Nhập danh sách phần tử cho mảng: ");
    for(int i = 0; i < a1.length; i++) {
      System.out.print("Phần tử thứ " + (i + 1) + ": ");
      a1[i] = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    }
    
    min = a1[0];
    max = a1[0];

    for(int i = 1; i < a1.length; i++) {
      if(min < a1[i]){
        min = a1[i];
      }
      if(max > a1[i]){
        max = a1[i];
      }
    }
    
    for(int i = min; i < max; i++){
      int count = 0;
      for(int j = 0; j < a1.length; j++){
        if(i == a1[j]){
          count++;
          break;
        }
      }
      if(count == 0) {
        a2.add(i);
      }
    }
    
    System.out.println("Danh sách các phần tử mảng a2: ");
    for(int i = 0; i < a2.size(); i++) {
      System.out.println(a2.get(i));
    }
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 21:06 24/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package jv2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class lession_1 {
  
  public static void main(String[] args) {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    List<Integer> lst = new ArrayList<>();
    boolean has_next = true;
    while (true) {
      System.out.println("Nhap vao so nguyen");
      lst.add(Integer.parseInt(inp.nextLine()));
      System.out.println("Nhap tiep (y/n) ? ");
      if (inp.nextLine().equalsIgnoreCase("n")) break;
    }
    for (int i = 0; i < lst.size()-1; i++) {
      for (int j = i+1; j < lst.size(); j++) {
        if (lst.get(i) > lst.get(j)) {
          int tmp = lst.get(j);
          lst.set(j, lst.get(i));
          lst.set(i,tmp);
        }
      }
    }
    List<Integer> lst2 = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i< lst.size()-1; i++) {
      for (int j = lst.get(i)+1; j < lst.get(i+1); j++) {
        lst2.add(j);
      }
    }
    lst2.forEach((v) -> {
      System.out.println(">>>>"+v);
    });
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!