IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced XML: Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java

XML: Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java

by GokiSoft.com - 17:12 29/10/2021 7,429 Lượt Xem

Viết tài liệu XML mô tả thông tin cá nhân, sở thích, dụng cụ học tập, ngôn ngữ lập trình bạn thích

Yêu cầu: Khi đọc tài liệu có thể biết được profile của 1 cá nhân duy nhất, xem được thông tin cá nhân, sở thích, ngôn ngữ lập trình của cá nhân đó và các trang thiết bị học tập. Các thẻ phải mô tả chính xác nội dung đang cần diễn đạt (cách đặt tên)


Viết chương trình phân tích tài liệu trên bằng Java

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 15:59 07/04/2021<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE USER_LIST [
	<!ELEMENT user-list (infor, devices)>
	<!ELEMENT infor (fullname, sex, birthday, address, email, phone)>
	<!ELEMENT fullname (#PCDATA)>
	<!ELEMENT birthday (#PCDATA)>
	<!ELEMENT address (#PCDATA)>
	<!ELEMENT email (#PCDATA)>
	<!ELEMENT devices (device)>
	<!ELEMENT device (name, type, price, manufacturer)>
	<!ELEMENT name (#PCDATA)>
	<!ELEMENT type (#PCDATA)>
	<!ELEMENT price (#PCDATA)>
	<!ELEMENT manufacturer (#PCDATA)>
	<!ENTITY NDQ "NGUYEN DINH QUAN">
]>

<user-list xmlns:abc = "https://www.facebook.com/profile.php?id=100008795161326/abc" xmlns:okok = "https://www.facebook.com/profile.php?id=100008795161326/okok">
	<abc:infor okok:title = "Hello World!!!">
		<okok:fullname>&NDQ;</okok:fullname>
		<abc:sex>nam</abc:sex>
		<okok:birthday>22/03/2002</okok:birthday>
		<abc:address>52/25/52 duong my dinh, nam tu liem, my dinh 2 ,hanoi</abc:address>
		<abc:email>[email protected]</abc:email>
		<abc:phone>0366908296</abc:phone>
	</abc:infor>
	<devices>
		<device>
			<name>dung cu hoc tap</name>
			<name>Dell LATITUDE E5550</name>
			<type>Laptop</type>
			<name>iPhone Xsm</name>
			<type>Smart Phone</type>
		</device>

		<device>
		<name>so thich</name>
		<type>game :league legends, Arena of valor, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ,Zing Speed Mobile</type>
		<type>phim :blockbuster ,romantic comedy, school</type>
		<type>nghe nhac:nhac tre , nhac vang</type>
	  </device>

		<device>
			<name>ngon ngu lap trinh ban thich</name>
			<type>html , css , bootstrap,js</type>	
		</device>
	</devices>
</user-list>


Nguyễn Văn Quang [T1907A]

Ngày viết: 18:28 17/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<infomation>
	<profile>
		<fullname>Nguyen Van Quang</fullname>
		<age>18</age>
		<email>[email protected]</email>
		<address>Ha Noi</address>
		<phoneNumber>0866674394</phoneNumber>
		<height>168cm</height>
		<weight>53kg</weight>
		<status>Độc thân</status>
		<hobbiesList>
			<hobbies>Code</hobbies>
			<hobbies>Chơi Game</hobbies>
			<hobbies>Đá bóng</hobbies>
			<hobbies>Xem phim</hobbies>
		</hobbiesList>
		<toolList>
			<tool>PC</tool>
			<tool>Laptop</tool>
			<tool>IDE</tool>
			<tool>w3schools</tool>
		</toolList>
		<proLanguageList>
			<language>HTML,CSS,JS</language>
			<language>C,C++</language>
			<language>Java</language>
			<language>SQL</language>
			<language>C#</language>
		</proLanguageList>
	</profile>
</infomation>
package Information;
import java.io.FileInputStream;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;

public class Main {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
  
    FileInputStream fis = new FileInputStream("infor.xml");
  
    SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
	SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
    
    ProfileHandler profileHandler = new ProfileHandler();
    
    saxParser.parse(fis, profileHandler);

    profileHandler.display();
  }
}
package Information;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;


public class ProfileHandler extends DefaultHandler{
  List<Profile> ProList = new ArrayList<>();
  Profile Pro = null;

  boolean isFullname = false;
  boolean isAge = false;
  boolean isEmail = false;
  boolean isAddress = false;
  boolean isPhoneNumber = false;
  boolean isHeight = false;
  boolean isWeight = false;
  boolean isStatus = false;
  boolean isHobbies = false;
  boolean isTools = false;
  boolean isLanguage = false;

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("profile")) {
      Pro = new Profile();
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Fullname")) {
      isFullname = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Age")) {
      isAge = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Email")) {
      isEmail = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Address")) {
      isAddress = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("PhoneNumber")) {
      isPhoneNumber = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Height")) {
      isHeight = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Weight")) {
      isWeight = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Status")) {
      isStatus = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Hobbies")) {
      isHobbies = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("tool")) {
      isTools = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Language")) {
      isLanguage = true;
    }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("profile")) {
      ProList.add(Pro);
      Pro = null;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
      isFullname = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Age")) {
      isAge = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Email")) {
      isEmail = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Address")) {
      isAddress = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("PhoneNumber")) {
      isPhoneNumber = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Height")) {
      isHeight = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Weight")) {
      isWeight = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Status")) {
      isStatus = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Hobbies")) {
      isHobbies = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("tool")) { // chỗ này nè: 1
      
      isTools = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Language")) {
      isLanguage = false;
    }
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    String value = new String(ch, start, length);
    if (isFullname) {
      Pro.setFullname(value);
    } else if (isAge) {
      Pro.setAge(Integer.parseInt(value));
    } else if (isEmail) {
      Pro.setEmail(value);
    } else if (isAddress) {
      Pro.setAddress(value);
    } else if (isPhoneNumber) {
      Pro.setPhonenumber(Integer.parseInt(value));
    } else if (isHeight) {
      Pro.setHeight(value);
    } else if (isWeight) {
      Pro.setWeight(value);
    } else if (isStatus) {
      Pro.setStatus(value);
    } else if (isHobbies) {
      Pro.getHobbiesList().add(value);
    } else if (isTools) {
      Pro.getToolList().add(value);
    } else if (isLanguage) {
      Pro.getProLanguageList().add(value);
    }
  }

  public void display() {
    ProList.forEach((profile9) -> {
      profile9.display();
    });
  }
}package Information;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Profile {
  String fullname,email,address,height,weight,status;
  int age,phonenumber;
  List<String> toolList = new ArrayList<>();
  List<String> hobbiesList = new ArrayList<>();
  List<String> proLanguageList = new ArrayList<>();

  public Profile() {
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getHeight() {
    return height;
  }

  public void setHeight(String height) {
    this.height = height;
  }

  public String getWeight() {
    return weight;
  }

  public void setWeight(String weight) {
    this.weight = weight;
  }

  public String getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public int getPhonenumber() {
    return phonenumber;
  }

  public void setPhonenumber(int phonenumber) {
    this.phonenumber = phonenumber;
  }

  public List<String> getToolList() {
    return toolList;
  }

  public void setToolList(List<String> toolList) {
    this.toolList = toolList;
  }

  public List<String> getHobbiesList() {
    return hobbiesList;
  }

  public void setHobbiesList(List<String> hobbiesList) {
    this.hobbiesList = hobbiesList;
  }

  public List<String> getProLanguageList() {
    return proLanguageList;
  }

  public void setProLanguageList(List<String> proLanguageList) {
    this.proLanguageList = proLanguageList;
  }
  public void display(){
    System.out.println(" ->Thong tin ca nhan : ");
    System.out.format("Fullname : %s \nEmail : %s \nAddress : %s \nHeight : %s \nWeight : %s \nStatus : %s \nAge: %d \nPhoneNumber : %d",fullname ,email ,address ,height ,weight ,status ,age ,phonenumber);
    System.out.println("\n ->Danh sach so thich: ");
    hobbiesList.forEach((hobbiesList9) -> {
      System.out.println(hobbiesList9 + " ");
    });
    System.out.println("\n ->Danh sach cong cu : ");
    toolList.forEach((toolList9) -> {
      System.out.println(toolList9 + " ");
    });
    System.out.println("\n ->Danh sach ngon ngu lap trinh yeu thich : ");
    proLanguageList.forEach((prolanguage9) -> {
      System.out.println(prolanguage9 + " ");
    });
  } 
}


Nguyễn Văn Quang [T1907A]

Ngày viết: 18:24 17/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<infomation>
	<profile>
		<fullname>Nguyen Van Quang</fullname>
		<age>18</age>
		<email>[email protected]</email>
		<address>Ha Noi</address>
		<phoneNumber>0866674394</phoneNumber>
		<height>168cm</height>
		<weight>53kg</weight>
		<status>Độc thân</status>
		<hobbiesList>
			<hobbies>Code</hobbies>
			<hobbies>Chơi Game</hobbies>
			<hobbies>Đá bóng</hobbies>
			<hobbies>Xem phim</hobbies>
		</hobbiesList>
		<toolList>
			<tool>PC</tool>
			<tool>Laptop</tool>
			<tool>IDE</tool>
			<tool>w3schools</tool>
		</toolList>
		<proLanguageList>
			<language>HTML,CSS,JS</language>
			<language>C,C++</language>
			<language>Java</language>
			<language>SQL</language>
			<language>C#</language>
		</proLanguageList>
	</profile>
</infomation>


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 13:46 17/04/2020


em gửi thiếu XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<infomation>
	<profile>
		<fullname>Phí Văn Long</fullname>
		<age>18</age>
		<email>[email protected]</email>
		<address>Quảng Ninh</address>
		<phoneNumber>0355872001</phoneNumber>
		<height>170cm</height>
		<weight>65kg</weight>
		<status>Độc thân</status>
		<hobbiesList>
			<hobbies>Code</hobbies>
			<hobbies>Chơi Game</hobbies>
			<hobbies>Đá bóng</hobbies>
			<hobbies>Xem phim</hobbies>
		</hobbiesList>
		<toolList>
			<tool>PC</tool>
			<tool>Laptop</tool>
			<tool>IDE</tool>
			<tool>w3schools</tool>
		</toolList>
		<proLanguageList>
			<language>HTML,CSS,JS</language>
			<language>C,C++</language>
			<language>Java</language>
			<language>SQL</language>
			<language>C#</language>
		</proLanguageList>
	</profile>
</infomation>


Đường Thanh Bình [T1907A]

Ngày viết: 21:54 16/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <infor>
    <object>
     <fullname>Duong Thanh Binh</fullname>
     <age>18</age>
     <address>Ha Noi</address>
     <phonenumber>0522697743</phonenumber>
     <email>[email protected]</email>
     <hobbies>
      <hobbieList>
       <hobby>Play game</hobby>
       <hobby>Movie</hobby>
      </hobbieList>
     </hobbies>
     <height>175cm</height>
     <weight>48kg</weight>
     <status>Alone</status>
     <tools>
      <toolList>
       <tool>Laptop</toolList>
      </toolList>
      <programmingLanguage>
       <languageList>
        <language>Java</language>
        <language>HTML</language>
        <language>CSS,Bootstrap</language>
        <language>XML</language>
       </languageList>
      </programmingLanguage>
     </object>
    </infor>/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Information;
import java.io.FileInputStream;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Main {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
  
    FileInputStream fis = new FileInputStream("infor.xml");
  
    SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
	SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
    
    ProfileHandler profileHandler = new ProfileHandler();
    
    saxParser.parse(fis, profileHandler);

    profileHandler.display();
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Information;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class ProfileHandler extends DefaultHandler{
  List<Profile> ProList = new ArrayList<>();
  Profile Pro = null;

  boolean isFullname = false;
  boolean isAge = false;
  boolean isEmail = false;
  boolean isAddress = false;
  boolean isPhoneNumber = false;
  boolean isHeight = false;
  boolean isWeight = false;
  boolean isStatus = false;
  boolean isHobbies = false;
  boolean isTools = false;
  boolean isLanguage = false;

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("profile")) {
      Pro = new Profile();
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Fullname")) {
      isFullname = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Age")) {
      isAge = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Email")) {
      isEmail = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Address")) {
      isAddress = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("PhoneNumber")) {
      isPhoneNumber = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Height")) {
      isHeight = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Weight")) {
      isWeight = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Status")) {
      isStatus = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Hobbies")) {
      isHobbies = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("tool")) {
      isTools = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Language")) {
      isLanguage = true;
    }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("profile")) {
      ProList.add(Pro);
      Pro = null;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
      isFullname = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Age")) {
      isAge = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Email")) {
      isEmail = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Address")) {
      isAddress = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("PhoneNumber")) {
      isPhoneNumber = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Height")) {
      isHeight = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Weight")) {
      isWeight = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Status")) {
      isStatus = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Hobbies")) {
      isHobbies = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("tool")) { // chỗ này nè: 1
      
      isTools = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Language")) {
      isLanguage = false;
    }
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    String value = new String(ch, start, length);
    if (isFullname) {
      Pro.setFullname(value);
    } else if (isAge) {
      Pro.setAge(Integer.parseInt(value));
    } else if (isEmail) {
      Pro.setEmail(value);
    } else if (isAddress) {
      Pro.setAddress(value);
    } else if (isPhoneNumber) {
      Pro.setPhonenumber(Integer.parseInt(value));
    } else if (isHeight) {
      Pro.setHeight(value);
    } else if (isWeight) {
      Pro.setWeight(value);
    } else if (isStatus) {
      Pro.setStatus(value);
    } else if (isHobbies) {
      Pro.getHobbiesList().add(value);
    } else if (isTools) {
      Pro.getToolList().add(value);
    } else if (isLanguage) {
      Pro.getProLanguageList().add(value);
    }
  }

  public void display() {
    ProList.forEach((profile9) -> {
      profile9.display();
    });
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Information;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Profile {
  String fullname,email,address,height,weight,status;
  int age,phonenumber;
  List<String> toolList = new ArrayList<>();
  List<String> hobbiesList = new ArrayList<>();
  List<String> proLanguageList = new ArrayList<>();

  public Profile() {
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getHeight() {
    return height;
  }

  public void setHeight(String height) {
    this.height = height;
  }

  public String getWeight() {
    return weight;
  }

  public void setWeight(String weight) {
    this.weight = weight;
  }

  public String getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public int getPhonenumber() {
    return phonenumber;
  }

  public void setPhonenumber(int phonenumber) {
    this.phonenumber = phonenumber;
  }

  public List<String> getToolList() {
    return toolList;
  }

  public void setToolList(List<String> toolList) {
    this.toolList = toolList;
  }

  public List<String> getHobbiesList() {
    return hobbiesList;
  }

  public void setHobbiesList(List<String> hobbiesList) {
    this.hobbiesList = hobbiesList;
  }

  public List<String> getProLanguageList() {
    return proLanguageList;
  }

  public void setProLanguageList(List<String> proLanguageList) {
    this.proLanguageList = proLanguageList;
  }
  public void display(){
    System.out.println(" ->Thong tin ca nhan : ");
    System.out.format("Fullname : %s \nEmail : %s \nAddress : %s \nHeight : %s \nWeight : %s \nStatus : %s \nAge: %d \nPhoneNumber : %d",fullname ,email ,address ,height ,weight ,status ,age ,phonenumber);
    System.out.println("\n ->Danh sach so thich: ");
    hobbiesList.forEach((hobbiesList9) -> {
      System.out.println(hobbiesList9 + " ");
    });
    System.out.println("\n ->Danh sach cong cu : ");
    toolList.forEach((toolList9) -> {
      System.out.println(toolList9 + " ");
    });
    System.out.println("\n ->Danh sach ngon ngu lap trinh yeu thich : ");
    proLanguageList.forEach((prolanguage9) -> {
      System.out.println(prolanguage9 + " ");
    });
  } 
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!