IMG-LOGO
Trang Chủ Java Basic Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java
×

Gợi Ý & Mục Lục

[Java Core] - Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

Lý Thuyết

001 - Hướng dẫn cài đặt môi trường 002 - Hướng dẫn tạo dự án Hello World 003 - Khai báo biến & Toán tử trong Java 004 - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java 01. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Java- lập trình Java 02. Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên - lập trình Java căn bản 03. Khai báo biến & toán tử trong Java - Lập trình Java căn bản 04. Tìm hiểu về if, else, witch trong lập trình Java 05. Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản 06. Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản 08. Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản 07. Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản 09. Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản 10. Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản BT01. Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java BT02. Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java BT03. Bài tập ôn luyện lập trình OOP & Interface - Lập trình Java BT04. Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản BT05. Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản BT06. chương trình quản lý thuế và giá oto - lập trình java BT07. Tạo chương trình TIVI bằng java - Lập trình java BT08. bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java BT09. Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

Bài Tập

Java Basic- Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án Java Basic- Nhập xuất java - Scanner trong java Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java Java Basic- Giải phương trình bậc 2 trong java Java Basic- Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên Tổng hợp bài tập ôn luyện kiến thức java căn bản - java core Java Basic- Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2 Java Basic- Bài tập ôn luyện mảng - array trong java Java Basic- In chuỗi ngược String in java Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java Java Basic- OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật Java Basic- OOP - Tạo máy tính cơ bản calculator trong java Java Basic- OOP - quản lý sách trong java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú Java basic- OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP Java basic- OOP - căn bản - tổng hợp các bài tập OOP căn bản trong java Java Basic- OOP - Interface - Hình chữ nhật trong java Java Basic- OOP - căn bản - quản lý sách bằng java Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Java basic- Overview - phân tích thiết kế lớp đối tượng trong java Java basic- Overview - Chương trình quản lý bãi đỗ xe java - nâng cao tay nghề lập trình Quản lý phòng tập GYM - Java basic In chuỗi Fibonaci Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing Quản lý phòng tập GYM - Java Swing Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Java Basic - Tìm dãy số nguyên tố trong mảng Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP Quản Lí Cán Bộ

Examination & Test

Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản Java basic- Assignment - Quản lý sách Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn Examination & Test >> Quản lý sách OOP + Java Examination & Test >> Quản lý xe trên các địa bạn + java basic Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic
Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java

by GokiSoft.com - 09:58 19/07/2021 5,694 Lượt Xem

1. Create an interface Icar that has the following methods:                                        

      Method “calculateTax()”, returns the type float: calculate the tax of the car.

      Method “calculatePrice()”, returns the type float: calculate the total cost of the car.                                                                      

      Method “getInfor()”, returns the type void: display the information of the car.

 

2. Create a class Car inherit from interface Icar.                                                                                         [6]

Declare fields has access modifier as private use for properties: name, producer, year, seat and rootprice.                                                                          

 

 

        Create two constructors and all method get/set for its attributes

        Implement method calculateTax() to calculate the Tax as follows:            

    If the car has under 7 seats then tax = RootPrice * 60%.

    Else tax = RootPrice * 70%

 

        Implement method calculatePrice() to calculate TotalPrice as follows:      

    TotalPrice=RootPrice  + Tax

 

        Implement method getInfor() to show the information as follows: .... car produced by ... in ... has ... seats with the total price is ....$. Variable includes :name of the car, the name of the manufacturer, year of production, seats and TotalPrice (For example: Ford car produced by Ford in 1997 has 4 seats with the total price is 20000 $).                                                                               

 
 1. Declaring class LuxuryCar inherits from class Car and adding follow attrubtes :                           

private float specialRate;

 

        Create two constructors and all method get/set for its attributes

        Override method calculatePrice to calculate TotalPrice as follows :          

TotalPrice = RootPrice + Tax + RootPrice * specialRate

   

        Overload method calculatePrice with 1 parameter named “transportCost” with type float. It calculates TotalCost as follows:                                                   TotalPrice = RootPrice + Tax + RootPrice * specialRate + transportCost.

   
 1. Create a class named Test.                                                                           

        Declare and initialize 1 instance named “myLuxuryCar” of class LuxuryCar.

    Input Name, Producer, Year, Seat, rootPrice from the keyboard (Catch exception when input value). Display the contents of this LuxuryCar.

    Calculate TotalPrice in case transportCost is $ 20,000, and display it.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 09:00 23/07/2021


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LuxuryCar myLuxuryCar = new LuxuryCar();
    myLuxuryCar.input();
    
    myLuxuryCar.getInfor();
    
    float total = myLuxuryCar.calculatePrice(20000);
    System.out.println("\nTotal Price: " + total);
  }
}


#LuxuryCar.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class LuxuryCar extends Car{
  float specialRate;

  public LuxuryCar() {
  }

  public LuxuryCar(float specialRate, String name, String producer, String year, int seat, float rootPrice) {
    super(name, producer, year, seat, rootPrice);
    this.specialRate = specialRate;
  }

  @Override
  public float calculatePrice() {
    return getRootPrice() + calculateTax() + getRootPrice() * specialRate;
  }
  
  public float calculatePrice(float transportCost) {
    return calculatePrice() + transportCost;
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input(); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    try {
      System.out.println("Special Rate: ");
      specialRate = Float.parseFloat(scan.nextLine());
    } catch(NumberFormatException e) {
    }
  }
}


#ICar.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface ICar {
  float calculateTax();
  float calculatePrice();
  void getInfor();
}


#Car.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Car implements ICar{
  String name, producer, year;
  float rootPrice;
  int seat;

  public Car() {
  }

  public Car(String name, String producer, String year, int seat, float rootPrice) {
    this.name = name;
    this.producer = producer;
    this.year = year;
    this.seat = seat;
    this.rootPrice = rootPrice;
  }
  
  @Override
  public float calculateTax() {
    if(seat <= 7) {
      return rootPrice * 0.6f;
    }
    return rootPrice * 0.7f;
  }

  @Override
  public float calculatePrice() {
    return rootPrice + calculateTax();
  }

  @Override
  public void getInfor() {
    System.out.printf("\n%s car produced by %s in %s "
        + "has %d seats with the total price is %f$", 
        name, producer, year, seat, calculatePrice());
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getProducer() {
    return producer;
  }

  public void setProducer(String producer) {
    this.producer = producer;
  }

  public String getYear() {
    return year;
  }

  public void setYear(String year) {
    this.year = year;
  }

  public int getSeat() {
    return seat;
  }

  public void setSeat(int seat) {
    this.seat = seat;
  }

  public float getRootPrice() {
    return rootPrice;
  }

  public void setRootPrice(float rootPrice) {
    this.rootPrice = rootPrice;
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Name: ");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Producer: ");
    producer = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Year: ");
    year = scan.nextLine();
    
    try {
      System.out.println("Root Price: ");
      rootPrice = Float.parseFloat(scan.nextLine());
    } catch(NumberFormatException e) {
    }
    
    try {
      System.out.println("Seat: ");
      seat = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    } catch(NumberFormatException e) {
    }
  }
}


Hoàng Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 21:04 31/03/2020

package Lesson_30_3_2020;

public interface ICar {
	public float calculateTax();
  public float calculatePrice();
  public void getInfor();
}
-------------------------------------------------------------------------------------
package Lesson_30_3_2020;

import java.util.Scanner;

public class Car implements ICar {
	private String name;
	private String producer;
	private int year;
	private int seat;
	private float rootprice;

	public Car() {
		super();
	}

	public Car(String name, String producer, int year, int seat, float rootprice) {
		super();
		this.name = name;
		this.producer = producer;
		this.year = year;
		this.seat = seat;
		this.rootprice = rootprice;
	}

	public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}

	public String getProducer() {
		return producer;
	}

	public void setProducer(String producer) {
		this.producer = producer;
	}

	public int getYear() {
		return year;
	}

	public void setYear(int year) {
		this.year = year;
	}

	public int getSeat() {
		return seat;
	}

	public void setSeat(int seat) {
		this.seat = seat;
	}

	public float getRootprice() {
		return rootprice;
	}

	public void setRootprice(float rootprice) {
		this.rootprice = rootprice;
	}

	@Override
	public float calculateTax() {
		if (this.seat < 7 && this.seat > 0) {
			return (float) (this.rootprice * 0.6);
		} else {
			return (float) (this.rootprice * 0.7);
		}
	}

	@Override
	public float calculatePrice() {
		float totalprice = this.rootprice + calculateTax();
		return totalprice;
	}

	@Override
	public void getInfor() {
		System.out.println(this.name + " car produced by " + this.producer + " in " + this.year + " has " + this.seat
				+ " seats with the total price is " + this.calculatePrice() + "$");

	}

	public void setInfor() {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Car Name: ");
		this.name = input.nextLine();
		System.out.println("Producer Name: ");
		this.producer = input.nextLine();
		while(true) {
			try {
				System.out.println("Year produced: ");
				this.year = Integer.parseInt(input.nextLine());
				break;
			}catch(NumberFormatException e) {
				System.out.println("Invalid Year");
			}
		}
		while(true) {
			try {
				System.out.println("Number of seats: ");
				this.seat = Integer.parseInt(input.nextLine());
				break;
			}catch(NumberFormatException e) {
				System.out.println("Invalid number of seats");
			}
		}
		while(true) {
			try {
				System.out.println("Root Price: ");
				this.rootprice = Float.parseFloat(input.nextLine());
				break;
			}catch(NumberFormatException e) {
				System.out.println("Invalid Root Price");
			}
		}
	}
}
------------------------------------------------------------------------------------
package Lesson_30_3_2020;

import java.util.Scanner;

public class LuxuryCar extends Car{
	private float specialRate;

	public LuxuryCar(float specialRate) {
		super();
		this.specialRate = specialRate;
	}

	public LuxuryCar() {
		super();
	}
	
	public float getSpecialRate() {
		return specialRate;
	}

	public void setSpecialRate(float specialRate) {
		this.specialRate = specialRate;
	}
	
	@Override
	public float calculatePrice() {
		float totalPrice = super.getRootprice() + super.calculateTax() + super.getRootprice() * this.specialRate;
		return totalPrice;
		
	}
	
	public float calculatePrice(float transportCost) {
		float totalPrice = super.getRootprice() + super.calculateTax() + super.getRootprice() * this.specialRate + transportCost;
		return totalPrice;
	}
	
	@Override
	public void setInfor() {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		super.setInfor();
		while(true) {
			try {
				System.out.println("Special Rate: ");
				this.specialRate = Float.parseFloat(input.nextLine());
				break;
			}catch(NumberFormatException e) {
				System.out.println("Invalid Special Rate");
			}
			
		}
	}
}
-------------------------------------------------------------------------------------
package Lesson_30_3_2020;

public class Test {
	public static void main(String[] args) {
		LuxuryCar myLuxuryCar = new LuxuryCar();
		myLuxuryCar.setInfor();
		myLuxuryCar.getInfor();
		System.out.println("Total price with transportcost: " + myLuxuryCar.calculatePrice(20000) + "$");
	}
}Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 17:03 31/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package CarManager;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
interface Icar {
  public float calculateTax();
  public float calculatePrice();
  public void getInfo();
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package CarManager;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Car implements Icar {

  private String name, producer;
  
  private int seat,year;
  private float rootprice;

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setProducer(String producer) {
    this.producer = producer;
  }

  public void setYear(int year) {
    this.year = year;
  }

  public void setSeat(int seat) {
    this.seat = seat;
  }

  public void setRootprice(float rootprice) {
    this.rootprice = rootprice;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getProducer() {
    return producer;
  }

  public int getYear() {
    return year;
  }

  public int getSeat() {
    return seat;
  }

  public float getRootprice() {
    return rootprice;
  }

  @Override
  public float calculateTax() {
    float tax;
    if (this.seat < 7) {
      tax = (this.rootprice * 60) / 100;
    } else {
      tax = (this.rootprice * 70) / 100;
    }
    return tax;
  }

  @Override
  public float calculatePrice() {
    float TotalPrice = this.rootprice + calculateTax();
    return TotalPrice;
  }

  @Override
  public void getInfo() {
    System.out.println(name + " car produced by " + producer + " in " + year + " has " + seat + " seats with the total price is " + calculatePrice() + "$.");
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package CarManager;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class LuxuryCar extends Car {

  private float specialRate;

  @Override
  public float calculatePrice() {
    float TotalPrice = getRootprice() + calculateTax() + getRootprice()
        * specialRate;
    return TotalPrice;
  }

  public float calculatePrice(float transportCost) {
    float TotalPrice = getRootprice()
        + calculateTax() + getRootprice() * specialRate + transportCost;
    return TotalPrice;

  }

  @Override
  public void getInfo() {
    System.out.println(getName() + " car produced by " + getProducer() + " in " + getYear() + " has " + getSeat() + " seats with the total price is " + calculatePrice() + "$.");
  }

  public void getInfo(float transportCost) {
    System.out.println(getName() + " car produced by " + getProducer() + " in " + getYear() + " has " + getSeat() + " seats with the total price is " + calculatePrice(transportCost) + "$.");
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package CarManager;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Test {

  public static void main(String[] args) {
    LuxuryCar myLuxCar = new LuxuryCar();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("1.Enter name : ");
    String name = input.nextLine();
    myLuxCar.setName(name);
    System.out.println("2.Enter Producer : ");
    String producer = input.nextLine();
    myLuxCar.setProducer(producer);
    System.out.println("3.Enter Year : ");
    while (true) {
      try {
        int year = Integer.parseInt(input.nextLine());
        myLuxCar.setYear(year);
        System.out.println("4.Enter Seat : ");
        int seat = Integer.parseInt(input.nextLine());
        myLuxCar.setSeat(seat);
        System.out.println("5.Enter RootPrice : ");
        float RootPrice = Float.parseFloat(input.nextLine());
        myLuxCar.setRootprice(RootPrice);
        myLuxCar.getInfo();
        System.out.println("in case transportCost is 20,000$ : ");
        myLuxCar.getInfo(20000);
      } catch (NumberFormatException e) {
         System.err.println("INVALID INPUT");
      }
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 22:45 30/03/2020package March30;

public interface Icar {
  float calculateTax();
  float calculatePrice();
  void getInfor();
}package March30;


import java.util.Scanner;


public class Car implements Icar{
  public String name,producer;
  public int year,seat;
  public float tax,TotalPrice,rootprice;
  
  public Car() {
  }

  public Car(String name, String producer, int year, int seat, int rootprice) {
    this.name = name;
    this.producer = producer;
    this.year = year;
    this.seat = seat;
    this.rootprice = rootprice;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getProducer() {
    return producer;
  }

  public void setProducer(String producer) {
    this.producer = producer;
  }

  public int getYear() {
    return year;
  }

  public void setYear(int year) {
    this.year = year;
  }

  public int getSeat() {
    return seat;
  }

  public void setSeat(int seat) {
    this.seat = seat;
  }

  public float getRootprice() {
    return rootprice;
  }

  public void setRootprice(int rootprice) {
    this.rootprice = rootprice;
  }

  public float getTax() {
    return tax;
  }

  public void setTax(float tax) {
    this.tax = tax;
  }

  public float getTotalPrice() {
    return TotalPrice;
  }

  public void setTotalPrice(float TotalPrice) {
    this.TotalPrice = TotalPrice;
  }

  @Override
  public float calculateTax() {
    if(seat<7){
      this.tax = this.rootprice*60/100;
    }else{
      this.tax = this.rootprice*70/100;
    }
    return this.tax;
  }

  @Override
  public float calculatePrice() {
    this.TotalPrice = rootprice + tax;
    return this.TotalPrice;
  }

  @Override
  public void getInfor() {
    System.out.println(name+" car produced by "+ producer +" in "
        +year+" has "+seat+" seats with the total price is "
        +TotalPrice+"$");
  }

  void inputCar(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Insert Name: ");
    name=input.nextLine();
    System.out.print("Insert Producer: ");
    producer=input.nextLine();
    while(true){
      try{
        System.out.print("Insert Year: ");
        year=Integer.parseInt(input.nextLine());
        break;
      }catch(NumberFormatException e){
        System.err.println("INVALID INPUT");
      }
    }
    while(true){
      try{
        System.out.print("Insert Seat: ");
        seat=Integer.parseInt(input.nextLine());
        break;
      }catch(NumberFormatException e){
        System.err.println("INVALID INPUT");
      }
    }
    while(true){
      try{
        System.out.print("Insert rootPrice : ");
        rootprice=Float.parseFloat(input.nextLine());
        break;
      }catch(NumberFormatException e){
        System.err.println("INVALID INPUT");
      }
    }
  }
}package March30;

import java.util.Scanner;

public class LuxuryCar extends Car{
  private float specialRate;

  public LuxuryCar(float specialRate) {
    this.specialRate = specialRate;
  }

  public LuxuryCar(float specialRate, String name, String producer, int year, int seat, int rootprice) {
    super(name, producer, year, seat, rootprice);
    this.specialRate = specialRate;
  }

  public LuxuryCar() {
  }

  @Override
  public float calculatePrice() {
    super.TotalPrice = super.rootprice + super.tax + super.rootprice*specialRate;
    return super.TotalPrice;
  }
  
  public float calculatePrice(float transportCost) {
    super.TotalPrice = super.rootprice + super.tax + super.rootprice*this.specialRate + transportCost;
    return super.TotalPrice;
  }

  @Override
  void inputCar() {
    super.inputCar();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while(true){
      try{
        System.out.print("Insert specialRate: ");
        this.specialRate=Float.parseFloat(input.nextLine());
        break;
      }catch(NumberFormatException e){
        System.err.println("INVALID INPUT");
      }
    }
    
  }
  
  
  
}package March30;

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    LuxuryCar car = new LuxuryCar();
    car.inputCar();
    car.calculateTax();
    car.calculatePrice(20000);
    System.out.println("\nCar information:");
    car.getInfor();
    System.out.println("\nTotal Price is "+car.TotalPrice);
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 22:20 30/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Buoi9;

/**
 *
 * @author prdox
 */
interface Icar {
  //calculate tax of the car
  public float calculateTax();
  //Calculate the total cost of the car
  public float calculatePrice();
  //Display the information of the car
  public void getInfor();
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Buoi9;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Car implements Icar {

  String name, producer;
  int year, seat;
  float rootprice;

  public Car() {
  }

  public Car(String name, String producer, int year, int seat, float rootprice) {
    this.name = name;
    this.producer = producer;
    this.year = year;
    this.seat = seat;
    this.rootprice = rootprice;
  }

  public void inputInfo() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao ten xe");
    name = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap vao hang san xuat");
    producer = input.nextLine();
    while(true) {
      try {
        System.out.println("Nhap vao nam san xuat");
        year = Integer.parseInt(input.nextLine());
        break;
      } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Invalid input!");
      }
    }
    while(true) {
      try {
        System.out.println("Nhap vao so ghe");
        seat = Integer.parseInt(input.nextLine());
        break;
      } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Invalid input!");
      }
    }
    while(true) {
      try {
        System.out.println("Nhap vao gia goc");
        rootprice = Float.parseFloat(input.nextLine());
        break;
      } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Invalid input!");
      }
    }

  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getProducer() {
    return producer;
  }

  public int getYear() {
    return year;
  }

  public int getSeat() {
    return seat;
  }

  public float getRootprice() {
    return rootprice;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setProducer(String producer) {
    this.producer = producer;
  }

  public void setYear(int year) {
    this.year = year;
  }

  public void setSeat(int seat) {
    this.seat = seat;
  }

  public void setRootprice(int rootprice) {
    this.rootprice = rootprice;
  }

  @Override
  public float calculateTax() {
    if (seat < 7) {
      return 0.6f * rootprice;
    }
    return 0.7f * rootprice;
  }

  @Override
  public float calculatePrice() {
    return rootprice + calculateTax();
  }

  @Override
  public void getInfor() {
    System.out.format("%s car produced by %s in %d has %d seats with the total price is %f$", name, producer, year, seat, calculatePrice());
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Buoi9;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class LuxuryCar extends Car{
  private float specialRate;

  public LuxuryCar() {
  }

  public LuxuryCar(String name, String producer, int year, int seat, float rootprice,float specialRate) {
    super(name,producer,year,seat,rootprice);
    this.specialRate = specialRate;
  }

  public float getSpecialRate() {
    return specialRate;
  }
  
  @Override
  public void inputInfo() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    super.inputInfo();
    while(true) {
      try {
        System.out.println("Nhap vao rate");
        specialRate = Float.parseFloat(input.nextLine());
        break;
      } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Invalid input!");
      }
    }
  }
  
  @Override
  public float calculatePrice(){
    return rootprice + calculateTax() + rootprice*specialRate ;
  }
  
  public float calculatePrice(float transportCost){
    return calculatePrice() + transportCost;
  }
  
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Buoi9;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    LuxuryCar myLuxuryCar = new LuxuryCar();
    myLuxuryCar.inputInfo();
    myLuxuryCar.getInfor();
    System.out.println("\nTotal price is "+myLuxuryCar.calculatePrice(20000f));

  }
}


Đã sao chép!!!