IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 15,515 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:29 01/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assigment
{
  [Serializable]
  class Customer
  {
    public string Name { get; set; }
    public int BirthdayYear { get; set; }
    public string IdentificationNumber { get; set; }

    public Customer() { }

    public Customer(string Name, int BirthdayYear, string IdentificationNumber) {
      this.Name = Name;
      this.BirthdayYear = BirthdayYear;
      this.IdentificationNumber = IdentificationNumber;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten khach:");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nam sinh cua khach:");
      BirthdayYear = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap so chung minh thu nhan dan cua khach:");
      IdentificationNumber = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Nam sinh: {1}, So CMT: {2}", Name, BirthdayYear, IdentificationNumber);
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:29 01/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assigment
{
  [Serializable]
  class Room
    
  {
    public List<BookRoom> BookRoomList { get; set; }
    
    public string Name { get; set; }
    public string Type { get; set; }
    // public int HotelID { get; set; }

    //public string HotelName { get; set; }

    public Room()
    {
      BookRoomList = new List<BookRoom>();
    }


    public void AddBookRoom()
    {
      BookRoom bookroom = new BookRoom();
      bookroom.Input();
      BookRoomList.Add(bookroom);
    }

    public void DeleteBookRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so CMT khach hang da dat phong: ");
      string IdentitficationNumber = Console.ReadLine();
       foreach (BookRoom bookroom in BookRoomList)
      {
        if (bookroom.BookCustomerIdentification == IdentitficationNumber) {
          BookRoomList.Remove(bookroom);
          break;
        }
      }
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten phong: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap loai phong phong: An phim 1 neu la phong don, an phim 2 neu la phong doi: ");
      int choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      if (choose == 1)
      {
        Type = "Single";
      }
      else
      {
        Type = "Double";
      }

      /*Console.WriteLine("Nhap ten khach san: ");
      HotelName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten khach san: ");
      HotelID = Int32.Parse(Console.ReadLine());*/
    }

    public void Dispay()
    {
      Console.WriteLine("Ten phong: {0}, Loai phong: {1}", Name, Type);
      Console.WriteLine("Chi tiet thong tin cac lich book phong nhu sau");
        foreach(BookRoom bookroom in BookRoomList)
      {
        bookroom.Display();
      }
      

    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:29 01/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assigment
{
  [Serializable]
  class BookRoom

  {
    public List<Customer> CustomerList { get; set; }
    public DateTime CheckInTime { get; set; }
    public DateTime CheckOutTime { get; set; }

    public string BookCustomerName { get; set; }

    public string BookCustomerIdentification { get; set; }

    public int BookCustomerBirthDayYear { get; set; }

    public BookRoom()
    {
      CustomerList = new List<Customer>();
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ngay gio checkin:");
      CheckInTime = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap ngay gio checkout:");
      CheckOutTime = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap ten khach hang dat phong :");
      BookCustomerName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nam sinh khach dat phong :");
      BookCustomerBirthDayYear = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap so chung minh thu khach dat phong :");
      BookCustomerIdentification = Console.ReadLine();

      Customer bookcustomer = new Customer();
      CustomerList.Add(bookcustomer);

      Console.WriteLine("Nhap tong so luong khach trong phong:");
      int CustomerNumber = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (CustomerNumber > 1)
      {
        Console.WriteLine("Nhap thong tin cac khach con lai trong phong:");
        for (int i = 1; i < CustomerNumber; i++)
        {
          Console.WriteLine("Nhap thong tin khach thu {0}:", i + 1);
          Customer customer = new Customer();
          customer.Input();
          CustomerList.Add(customer);
        }
        Console.WriteLine("Nhap thong tin hoan thanh");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhap thong tin hoan thanh");

      }
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Thoi gian CheckIn: {0}, Thoi gian CheckOut:{1}, Ten Khach Dat: {2}, So SMT khach dat {3}", CheckInTime, CheckOutTime, BookCustomerName, BookCustomerIdentification);
      Console.WriteLine("Thong tin toan bo khach trong phong nhu sau :");
       foreach (Customer customer in CustomerList)
      {
        customer.Display();
      }

    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:29 01/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assigment
{
  [Serializable]
  class Hotel
    
  {
    public List<Room> RoomList { get; set; }

    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public int ID { get; set; }

    public Hotel() {
      RoomList = new List<Room>();
    }    public void CreateNewRoom()
    {
      Room room = new Room();
      room.Input();
      RoomList.Add(room);
      Console.WriteLine("Da tao phong moi thanh cong");
    }

    public void DeleteRoom()
    {  
      Console.WriteLine("Nhap ten phong can xoa");
      string FindRoomName = Console.ReadLine();

        foreach(Room item in RoomList)
      {
        if (item.Name == FindRoomName)
        {
          RoomList.Remove(item);
        }
      }
      Room room = new Room();
      room.Input();
      RoomList.Add(room);
      Console.WriteLine("Da tao phong moi thanh cong");
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten khach san: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi khach san: ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san: ");
      ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());

    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten khach san: {0} , Dia chi: :{1}, ID: {2} ", Name, Address, ID);
      Console.WriteLine("Ban co muon xem danh sach phong khong? An phim 1 neu co, phim 0 neu khong");
      int choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      if (choose == 1)
      {
        int count = 1;
        foreach (Room item in RoomList)
        {
          Console.WriteLine("Thong tin phong thu " + count);
          item.Dispay();
          count++;
        }
      }
      else
      {
        return;
      }
    }

  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:28 01/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace Assigment
{
  class Manager
  {
    static List<Hotel> HotelList = new List<Hotel>();

    static void Main(string[] args)
    {
      
      int choose;
  
      do
      {
        DisplayMenu();
        Console.WriteLine("Nhap lua chon: ");
        choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            AddNewHotel();
            break;

          case 2:
            DeleteHotel();
            break;

          case 3:
            CreateNewRoom();
            break;

          case 4:
            DeleteRoom();
            break;

          case 5:
            AddNewBookRoom();
            break;

          case 6:
            DeleteBookRoom();
            break;

          case 7:
            FindEmtyRoom();
            break;

          case 8:
            FindHotelInforMation();
            break;

          case 9:
            SaveAndExit();
            break;

          case 0:
            LoadData();
            break;
        }  

      } while (choose != 9);

    }

    private static void DeleteRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san ban muon xoa phong");
      int ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      foreach (Hotel hotel in HotelList)
      {
        if (ID == hotel.ID)
        {
          hotel.DeleteRoom();
        }
      }
    }

    private static void CreateNewRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san ban tao phong moi");
      int ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      foreach(Hotel hotel in HotelList)
      {
        if(ID == hotel.ID)
        {
          hotel.CreateNewRoom();
        }
      }

    }

    private static void LoadData()
    {
      using (Stream stream = File.Open("hotels.dat", FileMode.Open))
      {
        var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        HotelList = (List<Hotel>)binaryFormatter.Deserialize(stream);
      }
      Console.WriteLine("Doc file thanh cong");
    }

    private static void SaveAndExit()
    {
      string filePath = "hotels.dat";
      using (Stream stream = File.Open(filePath, FileMode.Create))
      {
        var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
      
        binaryFormatter.Serialize(stream, HotelList);
      }
      Console.WriteLine("Luu file thanh cong");
    }

    private static void FindHotelInforMation()
    {
      foreach(Hotel hotel in HotelList)
      {
        Console.WriteLine("Ten Khach san: {0}, ID : {1}", hotel.Name, hotel.ID);
      }
        Console.WriteLine("Nhap ID khach san ban muon tim thong tin theo danh sach tren ");
        int ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      int count = 0;

      foreach (Hotel hotel in HotelList)
      {
        if(ID == hotel.ID)
        {
          hotel.Display();
          count++;
        }
      }
      if (count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay khach san nao co ID da nhap: ");
      }

    }

    private static void FindEmtyRoom()
    {
      int count = 0;
      Console.WriteLine("Nhap loai phong phong can tim: An phim 1 neu la phong don, an phim 2 neu la phong doi: ");
      int choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      string Type;
      if (choose == 1)
      {
        Type = "Single";
      }
      else
      {
        Type = "Double";
      }

      Console.WriteLine("Nhap thoi gian checkin theo cu phap: Nam/thang/ngay Gio:Phut:Giay");
      DateTime CheckInTime = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap thoi gian checkout theo cu phap: Nam/thang/ngay Gio:Phut:Giay");
      DateTime CheckOutTime = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

      foreach(Hotel hotel in HotelList)
      {
        foreach (Room room in hotel.RoomList)
        {
           if(room.Type == Type)
          {
            bool Emty = false;
            foreach(BookRoom bookroom in room.BookRoomList)
            {
              int CompareCheckIn1 = DateTime.Compare(CheckInTime, bookroom.CheckInTime);
              int CompareCheckIn2 = DateTime.Compare(CheckInTime, bookroom.CheckOutTime);

              int CompareCheckOut1 = DateTime.Compare(CheckOutTime, bookroom.CheckInTime);
              int CompareCheckOut2 = DateTime.Compare(CheckOutTime, bookroom.CheckOutTime);

              if ((CompareCheckIn1 > 0 && CompareCheckIn2 < 0) || (CompareCheckOut1 > 0 && CompareCheckOut2 < 0))
              {
                Emty = true;
                break;
              }
            }
            if (Emty == false)
            {
              Console.Write("Thong tin phong phu hop nhu sau:");
              Console.WriteLine("Ten khach san {0}, Phong: {1}",hotel.Name, room.Name);
              count++;
            }
          }
        }
      }
      if(count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Tat ca cac phong da duoc Book vao khoang thoi gian tren");
      }
    }

    private static void DeleteBookRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san: ");
      int ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap chinh xac ten phong muon xoa lich Book: ");
      string RoomName = Console.ReadLine();

      foreach (Hotel hotel in HotelList)
      {
        if (hotel.ID == ID)
        {
          foreach (Room item in hotel.RoomList)
          {
            if (RoomName == item.Name)
            {
              item.DeleteBookRoom();
              break;
            }
          }
        }
      }
    }

    private static void AddNewBookRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san: ");
      int ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap chinh xac ten phong duoc Book: ");
      string RoomName = Console.ReadLine();

      foreach(Hotel hotel in HotelList)
      {
        if(hotel.ID == ID)
        {
          foreach(Room item in hotel.RoomList)
          {
            if(RoomName == item.Name)
            {
              item.AddBookRoom();
            }
          }
        }
      }

    }

    private static void AddNewHotel()
    {
      Hotel hotel = new Hotel();
      hotel.Input();
      HotelList.Add(hotel);
      Console.WriteLine("Them moi khach san thanh cong");
    }

    private static void DeleteHotel()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san can xoa");
      int FindHotelID = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      foreach (Hotel hotel in HotelList)
      {
        if (hotel.ID == FindHotelID)
        {
          HotelList.Remove(hotel);
          break;
        }
      }
      Console.WriteLine("Da xoa thanh cong");
    }


    private static void DisplayMenu()
    {
      Console.WriteLine("0. Update du lieu tu File");
      Console.WriteLine("1. Tao khach san moi");
      Console.WriteLine("2. Xoa khach san");
      Console.WriteLine("3. Tao Phong moi");
      Console.WriteLine("4. Xoa phong");
      Console.WriteLine("5. Them lich Book phong");
      Console.WriteLine("6. Xoa lich Book phong");
      Console.WriteLine("7. Tim kiem phong con trong theo yeu cau");
      Console.WriteLine("8. Tra cuu thong tin khach san");
      Console.WriteLine("9. Thoat chuong trinh, du lieu se duoc luu tu dong...");
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!