IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 15,510 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 12:49 05/06/2020private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 2; 
    } 
 
    private void button9_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 1; 
    } 
 
    private void button13_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 3; 
    } 
 
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 6; 
    } 
 
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 5; 
    } 
 
    private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 4; 
    } 
 
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 9; 
    } 
 
    private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 8; 
    } 
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 7; 
    } 
 
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 0; 
    } 
 
    private void button16_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 0 + 0; 
    } 
private void btnPlus_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 2; 
       
    } 
private void btnminus_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
     if (textBox1.Text != "") 
     { 
       num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
       textBox1.Clear(); 
       textBox1.Focus(); 
       count = 1; 
     } 
   } 
private void btnmultiply_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 3; 
    } 
private void btndivide_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 4; 
    } 
private void btnequal_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      compute(count); 
    } 
    public void compute(int count) 
    { 
      switch (count) 
      { 
        case 1: 
          ans = num1 - float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 2: 
          ans = num1 + float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 3: 
          ans = num1 * float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 4: 
          ans = num1 / float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        default: 
          break; 
      } 
    } 
private void btnC_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Clear(); 
      count = 0;  
    } 
private void button15_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      int c = textBox1.TextLength; 
      int flag = 0; 
      string text = textBox1.Text; 
      for (int i = 0; i < c; i++) 
      { 
        if (text[i].ToString() == ".") 
        { 
          flag = 1; break; 
        } 
        else 
        { 
          flag = 0; 
        } 
      } 
      if (flag == 0) 
      { 
        textBox1.Text = textBox1.Text + "."; 
      } 
    } 

public Form1() 
    { 
 
      InitializeComponent(); 
 
    } 
    float num1, ans; 
    int count; 


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!