IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 15,518 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:08 02/06/2021


#Book.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AS.De1
{
  class Book
  {
    int Checkin { get; set; }
    int Checkout { get; set; }
    public string CMT { get; set; }
    public string HotelNo { get; set; }
    public string RoomNo { get; set; }

    public Book() { }

    public Book(int Checkin, int Checkout, string CMT, string HotelNo, string RoomNo)
    {
      this.Checkin = Checkin;
      this.Checkout = Checkout;
      this.CMT = CMT;
      this.HotelNo = HotelNo;
      this.RoomNo = RoomNo;
    }

    public void input(List<Custumer> custumerlist, List<Hotel> hotellist)
    {
      Console.WriteLine("Nhap CMT khach hang: ");
      CMT = Console.ReadLine();
      bool isFind = false;
      for (int i = 0; i < custumerlist.Count; i++)
      {
        if (custumerlist[i].CMT.Equals(CMT))
        {
          isFind = true;
          break;
        }
      }
      if ( !isFind)
      {
        Console.WriteLine("Khach hang ko ton tai!");
        Custumer custumer = new Custumer();
        custumer.CMT = CMT;
        custumer.InputCMT();
      }

      displayHotelMenu(hotellist);
      Hotel hotel = null;
      while (true)
      {
        HotelNo = Console.ReadLine();
        isFind = false;
        for (int i = 0; i < hotellist.Count; i++)
        {
          if (hotellist[i].No.Equals(HotelNo))
          {
            isFind = true;
            hotel = hotellist[i];
            break;
          }
        }
        if ( !isFind)
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai ma khach san!");
        }
      }

      displayRoomMenu(hotel);
      while (true)
      {
        RoomNo = Console.ReadLine();
        isFind = false;
        for (int i = 0; i < hotel.roomlist.Count; i++)
        {
          if (hotel.roomlist[i].No.Equals(RoomNo))
          {
            isFind = true;
            break;
          }
        }
        if ( !isFind)
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai ma phong!");
        }
      }
      Console.WriteLine("Nhap Ngay Dat Phong:");
      Checkin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap Ngay Tra Phong:");
      Checkout = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    public void displayHotelMenu(List<Hotel> hotellist)
    {
      for ( int i = 0; i < hotellist.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}. - {1} - {2}", i + 1, hotellist[i].Name, hotellist[i].No);
      }
      Console.WriteLine("Nhap ma khach san can chon: ");
    }

    public void displayRoomMenu(Hotel hotel)
    {
      for (int i = 0; i < hotel.roomlist.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}. - {1} - {2}", i + 1, hotel.roomlist[i].Name, hotel.roomlist[i].No);
      }
      Console.WriteLine("Nhap ma phong can tron");
    }
  }
}


#Custumer.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AS.De1
{
  class Custumer
  {
    public string CMT { get; set; }
    public string Fullname { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public Custumer() { }

    public Custumer(string CMT, string Fullname, int Age, string Gender, string Address)
    {
      this.CMT = CMT;
      this.Fullname = Fullname;
      this.Age = Age;
      this.Gender = Gender;
      this.Address = Address;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so CMT: ");
      CMT = Console.ReadLine();
      InputCMT();
    }

    public void InputCMT()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ho ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tuoi: ");
      Age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gender: ");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Address: ");
      Address = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ho ten: = {0}", Fullname);
      Console.WriteLine("So CMT: = {0}", CMT);
      Console.WriteLine("Tuoi: = {0}", Age);
      Console.WriteLine("Gioi tinh: = {0}", Gender);
      Console.WriteLine("Dia Chi: = {0}", Address);
    }
  }
}


#Hotel.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AS.De1
{
  class Hotel
  {
    public string No { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Type { get; set; }
    public List<Room> roomlist = new List<Room>();

    public Hotel() { }

    public Hotel(string No, string Name, string Address, string Type)
    {
      this.No = No;
      this.Name = Name;
      this.Address = Address;
      this.Type = Type;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma KS: ");
      No = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten khach san: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Address: ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Type: ");
      Type = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so phong can them: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Room room = new Room();
        room.input();
        roomlist.Add(room);
      }
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Hotel(Ten Khach San : {0}, Dia Chi : {1}, Loai Khach San : {2})", Name, Address, Type);
      for (int i = 0; i < roomlist.Count; i++)
      {
        roomlist[i].display();
      }
    }

    public void DisplayBase()
    {
      Console.WriteLine("Hotel(Ten Khach San : {0}, Dia Chi : {1}, Loai Khach San : {2})", Name, Address, Type);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace AS.De1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Custumer> custumerlist = new List<Custumer>();
      List<Hotel> hotellist = new List<Hotel>();
      List<Book> booklist = new List<Book>();
      int choose;

      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Input(hotellist);
            break;
          case 2:
            Display(hotellist);
            break;
          case 3:
            InputBook(hotellist, custumerlist, booklist);
            break;
          case 4:
            SearchBook(hotellist, booklist);
            break;
          case 5:
            ThongKe(booklist, hotellist);
            break;
          case 6:
            Search(booklist, hotellist);
            break;
          case 7:
            Environment.Exit(0);
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Fail!");
            break;
        }
      } while (choose != 7);
    }

    static void Input(List<Hotel> hotellist)
    {
      Console.WriteLine("Nhap so khach san can them: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Hotel hotel = new Hotel();
        hotel.input();
        hotellist.Add(hotel);
      }
    }

    static void Display(List<Hotel> hotellist)
    {
      for (int i = 0; i < hotellist.Count; i++)
      {
        hotellist[i].display();
      }
    }

    static void InputBook(List<Hotel> hotellist, List<Custumer> custumerlist, List<Book> booklist)
    {
      Book book = new Book();
      book.input(custumerlist, hotellist);
      booklist.Add(book);
    } 

    static void SearchBook(List<Hotel> hotellist, List<Book> booklist)
    {
      int Checkin, Checkout;
      Console.WriteLine("Nhap ngay dat phong: ");
      Checkin = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap ngay tra phong: ");
      Checkout = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 0; i < hotellist.Count; i++)
      {
        hotellist[i].DisplayBase();
        Console.WriteLine("Danh sach phong trong: ");
        List<Room> roomlist = new List<Room>();
        for (int j = 0; j < roomlist.Count; j++)
        {
          if (checkA(booklist, hotellist[i].No, roomlist[j], Checkin, Checkout))
          {
            roomlist[j].display();
          }
        }
      }
    }

    static bool checkA(List<Book> booklist, Room room, int checkin, int checkout, string roomNo, string hotelNo)
    {
      for (int i = 0; i < booklist.Count; i++)
      {
        Book book = booklist[i];
        if (book.HotelNo.Equals(hotelNo) && book.RoomNo.Equals(roomNo) && (book.Checkin >= checkin && book.Checkin <= checkout) || (book.Checkin >= checkin && book.Checkout <= checkout))
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }

    static int Calculate(List<Book> booklist, Hotel hotel)
    {
      int total = 0;
      for (int i = 0; i < booklist.Count; i++)
      {
        if (booklist[i].HotelNo.Equals(hotel.No))
        {
          int price = GetMoney(hotel.roomlist, booklist[i].RoomNo);
          total += price * (booklist[i].Checkout) - booklist[i].Checkin;
        }
      }
      return total;
    }

    static int GetMoney(List<Room> roomlist, string roomNo)
    {
      for (int i = 0; i < roomlist.Count; i++)
      {
        if (roomlist[i].No.Equals(roomNo))
        {
          return (int)roomlist[i].Price;
        }
      }
      return 0;
    }

    static void ThongKe(List<Book> booklist, List<Hotel> hotellist)
    {
      Console.WriteLine("Nhap CMTND Can Tim Kiem:");
      string cmt = Console.ReadLine();
      for (int i = 0; i < booklist.Count; i++)
      {
        if (booklist[i].Equals(cmt))
        {
          Hotel hotel = Search(hotellist, booklist[i].HotelNo);
          if (hotel != null)
          {
            hotel.DisplayBase();
          }
        }
      }
    }

    static Hotel Search(List<Hotel> hotellist, string hotelNo)
    {
      for (int i = 0; i < hotellist.Count; i++)
      {
        if (hotellist[i].No.Equals(hotelNo))
        {
          return hotellist[i];
        }
      }
      return null;
    }

    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin khach san");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin khach san");
      Console.WriteLine("3. Dat phong");
      Console.WriteLine("4. Tim phong con trong");
      Console.WriteLine("5. Thong ke doanh thu");
      Console.WriteLine("6. Tim kiem thong tin khach hang");
      Console.WriteLine("7. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Room.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AS.De1
{
  class Room
  {
    public string Name { get; set; }
    public float Price { get; set; }
    public int Floor { get; set; }
    public int PersonalMax { get; set; }
    public string No { get; set; }

    public Room() { }

    public Room(string Name, float Price, int Floor, int PersonalMax, string No)
    {
      this.Name = Name;
      this.Price = Price;
      this.Floor = Floor;
      this.PersonalMax = PersonalMax;
      this.No = No;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten phong: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap price: ");
      Price =float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap so tang: ");
      Floor =int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap so nguoi toi da: ");
      PersonalMax =int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap ma phong: ");
      No = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten phong: = {0}", Name);
      Console.WriteLine("Price: = {0}", Price);
      Console.WriteLine("So tang: = {0}", Floor);
      Console.WriteLine("PersonalMax : = {0}", PersonalMax);
      Console.WriteLine("No : = {0}", No);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!