IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 15,502 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 14:18 04/06/2020

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 10:02 30/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace TesT01
{

  public partial class Form1 : Form
  {   
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection conn;
    private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      string sqlthem = "INSERT INTO tblHotel VALUES (@maks, @nameks, @price, @tinhtrang)";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlthem, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("maks", txtMaKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("nameks", txtNameKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("price", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("tinhtrang", cbTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      input();


    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      conn = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-4NVNJ2G;Initial Catalog=KhachSan;Integrated Security=TrueData Source=DESKTOP-4NVNJ2G;Initial Catalog=KhachSan;Integrated Security=True");
      conn.Open();
      input();
    }
    public void input()
    {
      string sqlInsert = "select * from tblHotel";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlInsert, conn);
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Load(dr);
      tblHotel.DataSource = dt;
    }  

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      conn.Close();
    }

    private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sqlxoa = "DELETE FROM tblHotel WHERE maks = @maks";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlxoa, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("maks", txtMaKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("nameks", txtNameKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("price", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("tinhtrang", cbTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      input();
    }

    private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sqlsua = "UPDATE tblHotel SET maks = @maks, nameks = @nameks, price = @price, tinhtrang = @tinhtrang Where maks = @maks";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlsua, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("maks", txtMaKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("nameks", txtNameKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("price", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("tinhtrang", cbTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      input();
    }

    private void btnFind_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sqltim = "SELECT * FROM tblHotel WHERE maks = @maks";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqltim, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("maks", txtMaKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("nameks", txtNameKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("price", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("tinhtrang", cbTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Load(dr);
      tblHotel.DataSource = dt;
    }

    private void bntTimKiem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sqltimkiem = "SELECT * FROM tblHotel WHERE nameks = @nameks";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqltimkiem, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("maks", txtMaKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("nameks", txtNameKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("price", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("tinhtrang", cbTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Load(dr);
      tblHotel.DataSource = dt;
    }

    private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txtMaKS.Text = "";
      txtNameKS.Text = "";
      txtPrice.Text = "";
      cbTinhTrang.Text = "";
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!