IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 15,491 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 18:45 02/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace Quanlykhachsan
{
  class Program
  {
    public static List<Khach_san> khachsan_list = new List<Khach_san>();
    public static List<Khach_hang> Khach_hang_list = new List<Khach_hang>();
    static void Main(string[] args)
    {
      dulieukh();dulieuks();
      int lc;
      do
      {
        menu();
        Console.WriteLine("Nhap su lua chon : ");
        lc = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        
        switch (lc) {
          
          case 1:
            String name = " Khach san ";
            menu2(name);
            int lc1;
            Console.WriteLine("Nhap su lua chon : ");
            lc1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            switch (lc1) {
              case 1:
                int n;
                Console.WriteLine("Nhap so luong khach san : ");
                n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                for (int i = 0; i < n; i++) {
                  Khach_san ks = new Khach_san();
                  ks.nhap_ks();
                  khachsan_list.Add(ks);
                }
                break;
              case 2:
                String ma;
                Console.WriteLine("Nhap ma khach san muon xoa : ");
                ma = Console.ReadLine();
                xoa(ma);
                break;
              case 3:
                String maupdate;
                Console.WriteLine("Nhap ma khach san muon xoa : ");
                maupdate = Console.ReadLine();
                xoa(maupdate);
                Khach_san ks1 = new Khach_san();
                ks1.nhap_ks();
                khachsan_list.Add(ks1);
                
                break;
            }
            luukhachsan();
            break;


          case 2:
            String name1 = " Khach hang ";
            menu2(name1);
            int lc2;
            Console.WriteLine("Nhap su lua chon : ");
            lc2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            switch (lc2)
            {
              case 1:
                int n;
                Console.WriteLine("Nhap so luong khach hang : ");
                n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                foreach (Khach_san ks in khachsan_list) {
                  ks.hienthi();
                }
                String nameks = "";
                Console.WriteLine("Nhap ma khach san ");
                String ma = Console.ReadLine();
                for (int i = 0; i < khachsan_list.Count; i++) {
                  if (khachsan_list[i].Maks == ma) {
                    nameks = khachsan_list[i].Tenks;
                  }
                }
                for (int i = 0; i < n; i++)
                {
                  Khach_hang ks = new Khach_hang();
                  ks.Tenkh = nameks;
                  ks.nhap();
                  Khach_hang_list.Add(ks);
                }
                break;
              case 2:
                String makh;
                Console.WriteLine("Nhap ma khach san muon xoa : ");
                makh = Console.ReadLine();
                xoa1(makh);
                break;
              case 3:
                String maupdate;
                Console.WriteLine("Nhap ma khach hang muon sua : ");
                maupdate = Console.ReadLine();
                xoa1(maupdate);
                Khach_hang ks1 = new Khach_hang();
                ks1.nhap();
                Khach_hang_list.Add(ks1);
                
                break;
            }
              luukhachhang();
            break;


          case 3:
            foreach (Khach_hang kh in Khach_hang_list) {
              kh.hienthi();
            }
            break;


          case 4:
            int lctimkiem;
            Console.WriteLine(" 1 Tim kiem khach san ");
            Console.WriteLine(" 2 Tim kiem khach hang ");
            Console.WriteLine("Nhap su lua chon");
            lctimkiem = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            switch (lctimkiem) {
              case 1:
                Console.WriteLine("Nhap ma khach san can tim");
                String ma = Console.ReadLine();
                foreach (Khach_san ks in khachsan_list) {
                  if (ks.Maks.Equals(ma)) {
                    ks.hienthi();
                  }
                }
                break;
              case 2:
                Console.WriteLine("Nhap ma khach hang can tim");
                String makh = Console.ReadLine();
                foreach (Khach_hang kh in Khach_hang_list)
                {
                  if (kh.Makh.Equals(makh))
                  {
                    kh.hienthi();
                  }
                }
                break;
            }
            break;
        }
      } while (lc <= 4 );
      
      
    }
    public static void menu() {
      Console.WriteLine(" 1 Them / sua / xoa khach san :");
      Console.WriteLine(" 2 Them / sua /xoa / khach hang :");
      Console.WriteLine(" 3 Quan ly dat phong :");
      Console.WriteLine(" 4 Tim kiem : ");
      Console.WriteLine(" 5 Thoat !!!! : ");
    }
    public static void menu2(String name) {
      Console.WriteLine(" 1 Them " + name);
      Console.WriteLine(" 2 Xoa " + name);
      Console.WriteLine(" 3 Sua " + name);
    }
    public static void xoa(String ma) {
      int t = 0;
      for (int i = 0; i < khachsan_list.Count; i++) {
        if (khachsan_list[i].Maks == ma) {
          khachsan_list.RemoveAt(i);
          t++;
        }
      }
      if (t == 0) {
        Console.WriteLine(" Khong co ma khach san nay");
      }
    }

    public static void xoa1(String ma)
    {
      int t = 0;
      for (int i = 0; i < Khach_hang_list.Count; i++)
      {
        if (Khach_hang_list[i].Makh == ma)
        {
          Khach_hang_list.RemoveAt(i);
          t++;
        }
      }
      if (t == 0)
      {
        Console.WriteLine(" Khong co ma khach hang nay");
      }
    }
    public static void luukhachsan() {
      using (Stream tr = File.Open(@"Khachsan.dat", FileMode.Create))
      {
        var format1 = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        format1.Serialize(tr, khachsan_list);
      }
        dulieuks();
    }

    public static void luukhachhang()
    {
      using (Stream tr = File.Open(@"Khachhang.dat", FileMode.Create))
      {
        var format1 = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        format1.Serialize(tr, Khach_hang_list);
      }
         dulieukh();
    }

    public static void dulieuks() {
      using (Stream tr1 = File.Open(@"Khachsan.dat", FileMode.Open))
      {
        var format = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        khachsan_list = (List<Khach_san>)format.Deserialize(tr1);
      }
    }
    public static void dulieukh()
    {
      using (Stream tr1 = File.Open(@"Khachhang.dat", FileMode.Open))
      {
        var format = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        Khach_hang_list = (List<Khach_hang>)format.Deserialize(tr1);
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Quanlykhachsan
{
  [Serializable]
  class Khach_hang
  {
    public String Makh { set; get; }
    public String Loai_phong { set; get; }
    public String Tenkh { set; get; }
    public String ngay_thue { set; get; }
    public String Ngay_tra { set; get; }
    String[] phong = { " 1 giong ngu ", " 2 giong ngu ", " vip " };

    public Khach_hang() { }
    public Khach_hang(String Makh, String Loai_phong, String Tenkh, String ngay_thue, String Ngay_tra) {
      this.Makh = Makh;
      this.Loai_phong = Loai_phong;
      this.Tenkh = Tenkh;
      this.ngay_thue = ngay_thue;
      this.Ngay_tra = Ngay_tra;
    }

    public void nhap() {
      Console.WriteLine("Nhap ma khach hang :");
      Makh = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap loai phong :");
      int chon;
      Console.WriteLine(" 1 phong ngu 1 giuong");
      Console.WriteLine(" 2 phong ngu 2 giuong");
      Console.WriteLine(" 3 phong vip");
      Console.WriteLine("Chon loai phong ngu");
      chon = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      switch (chon) {
        case 1:
          Loai_phong = phong[1];
          break;
        case 2:
          Loai_phong = phong[2];
          break;
        case 3:
          Loai_phong = phong[3];
          break;
      }
      Console.WriteLine("Nhap ten khach hang:");
      Tenkh = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ngay thue :");
      ngay_thue = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ngay tra :");
      Ngay_tra = Console.ReadLine();
    }
    public void hienthi() {
      Console.WriteLine(" Ma khach hang : " + Makh + " , Loai phong " + Loai_phong + " , Ten khach hang :" + Tenkh + " , Ngay thue phong : " + ngay_thue + " , Ngay tra phong :" + Ngay_tra);
      Console.WriteLine();
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Quanlykhachsan
{
  [Serializable]
  class Khach_san
  {
    public string Maks { set; get; }
    public string Tenks { set; get; }
    public string Diachi { set; get; }

    public Khach_san() { }
    public Khach_san(String Maks,String Tenks,String Diachi) {
      this.Maks = Maks;
      this.Tenks = Tenks;
      this.Diachi = Diachi;
    }

    public void nhap_ks (){
      Console.WriteLine(" Nhap ma khach san : ");
      Maks = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" Nhap ten khach san :");
      Tenks = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" Nhap dia chi khach san : ");
      Diachi = Console.ReadLine();
    }
    public void hienthi() {
      Console.WriteLine( "Ma khach san: " + Maks + " , Ten khach san " + Tenks + " , Dia chi : " + Diachi);
    }

  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!