IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp

by GokiSoft.com - 19:54 14/10/2021 1,337 Lượt Xem

Đề bài: Một đơn vị sản xuất gồm có các cán bộ là công nhân, kỹ sư,
nhân viên.
• Mỗi cán bộ cần quản lý lý các thuộc tính: Họ tên, ngày sinh, giới tính,
địa chỉ
• Các công nhân cần quản lý: Bậc (công nhân bậc 3/7, bậc 4/7 …)
• Các kỹ sư cần quản lý: Ngành đào tạo
• Các nhân viên phục vụ cần quản lý thông tin: công việc
1. Xây dựng các lớp NhanVien, CongNha
n, KySu kế thừa từ lớp CanBo
2. Xây dựng các hàm để truy nhập (get), thay đổi (set) và hiển thị thông
tin về các thuộc tính của các lớp (nếu cần).
3. Xây dựng lớp QLCB cài đặt các phương thức thực hiện các chức năng
sau:
• Nhập thông tin mới cho cán bộ
• Tìm kiếm theo họ tên
• Hiển thị thông tin cán bộ tìm được
  

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:00 14/10/2021


#Program.cs


using System;
using QLCB.Utlis;
using QLCB.Model;
using System.Collections.Generic;

namespace QLCB
{
  class Program
  {
    public static List<CanBo> list = new List<CanBo>();
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      do
      {
        showMenu();
        choose = Utility.ReadInt();

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Input();
            break;
          case 2:
            SearhByName();
            break;
          case 3:
            ShowInfor();
            break;
          case 4:
            return;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!");
            break;
        }
      } while (choose >= 1 || choose <= 4);
    }

    private static void ShowInfor()
    {
      foreach(CanBo canBo in list)
      {
        canBo.Display();
      }
    }

    private static void SearhByName()
    {
      string nameFind = Console.ReadLine();
      foreach(CanBo canBo in list)
      {
        if(canBo.FullName == nameFind)
        {
          canBo.Display();
        }
      }
      
    }

    private static void Input()
    {
      
      CanBo canBo;
      int choose;
      Console.WriteLine("1.Ky su");
      Console.WriteLine("2.Nhan vien");
      Console.WriteLine("3.Cong nhan");
      choose = Utility.ReadInt();
      switch(choose)
      {
        case 1:
          canBo = new KySu();
          canBo.Input();
          list.Add(canBo);
          break;
        case 2:
          canBo = new NhanVien();
          canBo.Input();
          list.Add(canBo);
          break;
        case 3:
          canBo = new CongNhan();
          canBo.Input();
          list.Add(canBo);
          break;
      }      
    }

    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin moi cho can bo.");
      Console.WriteLine("2. Tim kiem theo ten.");
      Console.WriteLine("3. Hien thi thong tin can bo.");
      Console.WriteLine("4. Exit.");
      Console.WriteLine("Choose:");
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLCB.Utlis
{
  class Utility
  {
    public static int ReadInt()
    {
      int value;
      while(true)
      {
        try
        {
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        } catch
        {
          Console.WriteLine("Nhap sai!!");
        }
      }
    }
    public static DateTime ConvertStringToDate (string dateStr)
    {
      DateTime myDate = DateTime.ParseExact(dateStr, "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
      return myDate;
    }

    public static string ConvertDateToString (DateTime myDate)
    {
      return myDate.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    }
  }
}


#CanBo.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using QLCB.Utlis;

namespace QLCB.Model
{
  class CanBo
  {
    public string FullName { get; set; }
    public DateTime BirthDate { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public CanBo() { }
    public CanBo(string fullName, DateTime birthDate, string gender, string address)
    {
      FullName = fullName;
      BirthDate = birthDate;
      Gender = gender;
      Address = address;
    }

    public virtual void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ho va ten:");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ngay sinh (yyyy - MM - dd HH: mm:ss):");
      BirthDate = Utility.ConvertStringToDate(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh:");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi:");
      Address = Console.ReadLine();
    }

    public virtual void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ho va Ten: {0}, Ngay sinh: {1}, Gioi tinh: {2}, Dia chi: {3}", FullName, Utility.ConvertDateToString(BirthDate), Gender, Address);
    }
  }
}


#CongNhan.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLCB.Model
{
  class CongNhan : CanBo
  {
    public CongNhan()
    {
    }

    public CongNhan(string fullName, DateTime birthDate, string gender, string address, string level) : base(fullName, birthDate, gender, address)
    {
      Level = level;
    }

    public string Level { get; set; }

    public override void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Nhap cap bac:");
      Level = Console.ReadLine();
    }

    public override void Display()
    {
      base.Display();
      Console.Write("Bac: {0}", Level);
      Console.WriteLine();
    }  }
}


#KySu.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLCB.Model
{
  class KySu : CanBo
  {
    public KySu()
    {
    }

    public KySu(string fullName, DateTime birthDate, string gender, string address, string nganh) : base(fullName, birthDate, gender, address)
    {
      NganhDaoTao = nganh;
    }

    public string NganhDaoTao { get; set; }

    public override void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Nganh dao tao:");
      NganhDaoTao = Console.ReadLine();

    }

    public override void Display()
    {
      base.Display();
      Console.Write("Nganh dao tao: {0}", NganhDaoTao);
      Console.WriteLine();
    }
  }
}


#NhanVien.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using QLCB.Utlis;

namespace QLCB.Model
{
  class NhanVien : CanBo
  {
    public NhanVien()
    {
    }

    public NhanVien(string fullName, DateTime birthDate, string gender, string address, string job) : base(fullName, birthDate, gender, address)
    {
      Job = job;
    }

    

    public string Job { get; set; }

    public override void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Nhap cong viec:");
      Job = Console.ReadLine();
    }

    public override void Display()
    {
      base.Display();
      Console.Write("Cong viec: {0}", Job);
      Console.WriteLine();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!