IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp

by GokiSoft.com - 19:54 14/10/2021 1,333 Lượt Xem

Đề bài: Một đơn vị sản xuất gồm có các cán bộ là công nhân, kỹ sư,
nhân viên.
• Mỗi cán bộ cần quản lý lý các thuộc tính: Họ tên, ngày sinh, giới tính,
địa chỉ
• Các công nhân cần quản lý: Bậc (công nhân bậc 3/7, bậc 4/7 …)
• Các kỹ sư cần quản lý: Ngành đào tạo
• Các nhân viên phục vụ cần quản lý thông tin: công việc
1. Xây dựng các lớp NhanVien, CongNha
n, KySu kế thừa từ lớp CanBo
2. Xây dựng các hàm để truy nhập (get), thay đổi (set) và hiển thị thông
tin về các thuộc tính của các lớp (nếu cần).
3. Xây dựng lớp QLCB cài đặt các phương thức thực hiện các chức năng
sau:
• Nhập thông tin mới cho cán bộ
• Tìm kiếm theo họ tên
• Hiển thị thông tin cán bộ tìm được
  

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nam20021608 [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 21:49 12/10/2021


#Utility.cs


using System;
namespace lap10.libary
{
  class Utility
  {
    public static DateTime ConvertStrignToDateTime()
    {
      String c;
      while (true)
      {
        try
        {
          c = Console.ReadLine();
          DateTime myDate = DateTime.ParseExact(c, "yyyy-MM-dd",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
          return myDate;
        }
        catch (System.Exception)
        {

          Console.WriteLine("nhap lai: ");
        }

      }

    }
    public static DateTime ConvertStrignToDateTime(string c)
    {

      c = Console.ReadLine();
      DateTime myDate = DateTime.ParseExact(c, "yyyy-MM-dd",
                System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
      return myDate;

    }

    public static string ConvertDateTimeToString(DateTime dateTime)
    {
      return dateTime.ToString("yyyy-MM-dd");
    }

    public static String Gender()
    {
      Console.WriteLine("1. Nam");
      Console.WriteLine("2. Nu");
      Console.WriteLine("3. Khong ro");
      int d;
      do
      {
        while (true)
        {
          try
          {
            d = int.Parse(Console.ReadLine());
            switch (d)
            {
              case 1:
                return "Nam";
                break;
              case 2:
                return "Nu";
                break;
              case 3:
                return "Khong biet";
                break;
              default:
                Console.WriteLine("Lua chon lai");
                break;

            }
          }
          catch (System.Exception)
          {
            Console.WriteLine("Nhap lai!!");
          }
        }
      } while (d != 1 || d != 2 || d != 3);

    }

    public static int Level()
    {
      int a;
      while (true)
      {
        try
        {
          a = int.Parse(Console.ReadLine());
          if (a > 7)
          {
            Console.WriteLine("cap bac khong hon 7!");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
          }
          return a;
        }
        catch (System.Exception)
        {

          Console.WriteLine("Nhap lai!!");
        }
      }
    }
    public static int choose()
    {
      int a;
      while (true)
      {
        try
        {
          a = int.Parse(Console.ReadLine());
          return a;
        }
        catch (System.Exception)
        {

          Console.WriteLine("Nhap lai!!");
        }
      }
    }

  }
}


#Canbo.cs


using System;
using lap10.libary;
namespace lap10.Model
{
  class Canbo{
    public String fullName{get;set;}
    public DateTime dob{get;set;}
    public String gender{get;set;}
    public String address{get; set;}

    public Canbo(){}
    public Canbo(String name, String dob , String gendet , String Address){
      this.fullName = name;
      this.dob = Utility.ConvertStrignToDateTime(dob);
      this.gender= gender;
      this.address = Address;
    }

    public virtual void Input(){
      Console.WriteLine("=====NHap du lieu Can bo=====");
      Console.WriteLine("Nhap Ho va Ten : ");
      fullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ngay sinh: ");
      

      dob = Utility.ConvertStrignToDateTime();
      
      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh: ");
      gender = Utility.Gender();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      address = Console.ReadLine();
    }

    public virtual void Display(){
      Console.Write("Ho va Ten: {0} , Ngay sinh : {1} , Gioi tinh: {2} , Dia chi: {3}",fullName,dob , gender , address);
    }
  }
}


#CongNhan.cs


using System;
using lap10.libary;
namespace lap10.Model
{
  class CongNhan: Canbo{
    public int level{get;set;}
    public CongNhan(){}
    public CongNhan(String name, String dob , String gendet , String Address,int level ):base( name, dob , gendet , Address){
      this.level = level;
    }
    public override void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Nhap cap bac: ");
      level = Utility.Level();
    }
    public override void Display()
    {
      base.Display();
      Console.WriteLine(" , Cap Bac: "+ level+"/7");
    }
  }
}


#KySu.cs


using System;
using lap10.libary;
namespace lap10.Model
{
  class Kisu: Canbo{
    public String work{get;set;}
    public Kisu(){}
    public Kisu(String name, String dob , String gendet , String Address,String job ):base( name, dob , gendet , Address){
      this.work = job;
    }
    public override void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Nhap nganh quan ly: ");
      work = Console.ReadLine();
    }
    public override void Display()
    {
      base.Display();
      Console.WriteLine(" , Nganh quan ly: "+ work);
    }
  }
}


#Nhanvien.cs


using System;
using lap10.libary;
namespace lap10.Model
{
  class Nhanvien : Canbo{
    public String job{get;set;}
    public Nhanvien(){}
    public Nhanvien(String name, String dob , String gendet , String Address,String job ):base( name, dob , gendet , Address){
      this.job = job;
    }
    public override void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Nhap Cong viec: ");
      job = Console.ReadLine();
    }
    public override void Display()
    {
      base.Display();
      Console.WriteLine(" , Nhan vien phuc vu: "+ job);
    }
  }
}


#QLCB.cs


using System;
using lap10.libary;
using lap10.DataBase;
using System.Collections.Generic;

namespace lap10.Model
{
  class QLCB
  {
    private List<Canbo> listCanbo = new List<Canbo>();
    public QLCB() { }
    public void Menu()
    {
      int choose;
      do
      {
        Console.WriteLine("1. Nhap thong tin moi cho can bo");
        Console.WriteLine("2. Tim kiem theo ho va ten");
        Console.WriteLine("3. Hien thi thong tin cua toan can bo");
        Console.WriteLine("4. Thoat");
        choose = Utility.choose();
        switch (choose)
        {
          case 1:
            add();
            break;
          case 2:
            search();
            break;
          case 3:
            View();
            break;
          case 4:
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap lai !!!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }

    public void add()
    {
      int num;
      do
      {
        Console.WriteLine("===Chon vi tri muon them===");
        Console.WriteLine("1.Nhan vien");
        Console.WriteLine("2.Ki Su");
        Console.WriteLine("3.Cong nhan");
        Console.WriteLine("4.Thoat");
        int d = Utility.choose();
        num = d;
        switch (d)
        {
          case 1:
            Nhanvien nv = new Nhanvien();
            nv.Input();
            listCanbo.Add(nv);

            break;
          case 2:

            Kisu ks = new Kisu();
            ks.Input();
            listCanbo.Add(ks);

            break;
          case 3:

            CongNhan cn = new CongNhan();
            cn.Input();
            listCanbo.Add(cn);

            break;
          case 4:
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap lai !!");
            break;
        }
      } while (num != 4);
    }
    public void search()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten can bo can tim: ");
      String name = Console.ReadLine();
      for (int i = 0; i < listCanbo.Count; i++)
      {
        if (listCanbo[i].fullName.Equals(name))
        {
          listCanbo[i].Display();
        }
      }
    }
    public void View()
    {
      if (listCanbo.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Khong co can bo trong danh sach , vui vong them can bo");
      }
      for (int i = 0; i < listCanbo.Count; i++)
      {
        listCanbo[i].Display();
      }
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using lap10.libary;
using lap10.Model;
using System.Collections.Generic;

namespace lap10
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      QLCB q = new QLCB();
      q.Menu();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!