IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp

by GokiSoft.com - 19:54 14/10/2021 1,332 Lượt Xem

Đề bài: Một đơn vị sản xuất gồm có các cán bộ là công nhân, kỹ sư,
nhân viên.
• Mỗi cán bộ cần quản lý lý các thuộc tính: Họ tên, ngày sinh, giới tính,
địa chỉ
• Các công nhân cần quản lý: Bậc (công nhân bậc 3/7, bậc 4/7 …)
• Các kỹ sư cần quản lý: Ngành đào tạo
• Các nhân viên phục vụ cần quản lý thông tin: công việc
1. Xây dựng các lớp NhanVien, CongNha
n, KySu kế thừa từ lớp CanBo
2. Xây dựng các hàm để truy nhập (get), thay đổi (set) và hiển thị thông
tin về các thuộc tính của các lớp (nếu cần).
3. Xây dựng lớp QLCB cài đặt các phương thức thực hiện các chức năng
sau:
• Nhập thông tin mới cho cán bộ
• Tìm kiếm theo họ tên
• Hiển thị thông tin cán bộ tìm được
  

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 17:49 12/10/2021


#Cadres.cs


using Ss10.Ultitis;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss10.B1
{
  class Cadres
  {
    public string FullName { get; set; }
    public DateTime BirthDay { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public Cadres()
    {

    }
    public Cadres(string fullname, DateTime birthday, string gender, string address)
    {
      this.FullName = fullname;
      this.BirthDay = birthday;
      this.Gender = gender;
      this.Address = address;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter FullName :");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter BirthDay(dd/MM/yyyy) :");
      BirthDay = Ultility.ConvertStringToDateTime(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter Gender :");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address :");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public virtual void Display()
    {
      Console.WriteLine("FullName :{0}, BirthDay :{1}, Gender :{2}, Address :{3}", FullName, BirthDay, Gender, Address);
    }
  }
}


#Engineer.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss10.B1
{
  class Engineer : Cadres
  {
    public string TrainingIndustry { get; set; }
    public Engineer()
    {

    }
    public Engineer(string fullname, DateTime birthday, string gender, string address, string trainingindustry) : base(fullname,birthday,gender,address)
    {
      this.TrainingIndustry = trainingindustry;
    }
    public void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Enter Training Industry :");
      TrainingIndustry = Console.ReadLine();
    }
    public override void Display()
    {
      Console.WriteLine("FullName :{0}, BirthDay :{1}, Gender :{2}, Address :{3}, Training Industry :{4}", base.FullName, base.BirthDay, base.Gender, base.Address, this.TrainingIndustry);
    }
  }
}


#Staff.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss10.B1
{
  class Staff : Cadres
  {
    public string Work { get; set; }
    public Staff()
    {

    }
    public Staff(string fullname, DateTime birthday, string gender, string address, string work) : base (fullname,birthday,gender,address)
    {
      this.Work = work;
    }
    public void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Enter Work :");
      Work = Console.ReadLine();
    }
    public override void Display()
    {
      Console.WriteLine("FullName :{0}, BirthDay :{1}, Gender :{2}, Address :{3}, Work :{4}", base.FullName, base.BirthDay, base.Gender, base.Address,this.Work);
    }
  }
}


#Worker.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss10.B1
{
  class Worker : Cadres
  {
    public string Step { get; set; }
    public Worker()
    {

    }
    public Worker(string fullname, DateTime birthday, string gender, string address, string step) : base (fullname,birthday,gender,address)
    {
      this.Step = step;
    }
    public void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Enter Step : ");
      Step = Console.ReadLine();
    }
    public override void Display()
    {
      
      Console.WriteLine("FullName :{0}, BirthDay :{1}, Gender :{2}, Address :{3}, Step :{4}", base.FullName, base.BirthDay, base.Gender, base.Address, this.Step);
    }
  }
}


#Program.cs


using Ss10.B1;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Ss10
{
  class Program
  {
    public static List<Worker> WorkList = new List<Worker>();
    public static List<Engineer> EngineerList = new List<Engineer>();
    public static List<Staff> StaffList = new List<Staff>();
    public static List<Cadres> CadresList = new List<Cadres>();
    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Add Information Cadres ");
      Console.WriteLine("2.Find by FullName ");
      Console.WriteLine("3.Display Information");

    }
    static void Add()
    {
      string choose;
      Console.WriteLine("Enter Sum Of Cadres :");
      int sum = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < sum; i++)
      {
        Console.WriteLine("Cadres[" + (i + 1) + "]");
        Console.WriteLine("Please Enter Choose Production Unit(Staff,Engineer,Worker) : ");
        choose = Console.ReadLine();
        List<string> valid = new List<string>() { "Staff", "Engineer", "Worker" };
        while (!valid.Contains(choose, StringComparer.OrdinalIgnoreCase))
        {
          Console.WriteLine("Please Enter Choose Production Unit(Staff, Engineer, Worker) Again : ");
          choose = Console.ReadLine();
        }
        if (valid[0].Equals(choose))
        {
          Staff s = new Staff();
          s.Input();
          StaffList.Add(s);
          CadresList.Add(s);

        }
        else if (valid[1].Equals(choose))
        {
          Engineer e = new Engineer();
          e.Input();
          EngineerList.Add(e);
          CadresList.Add(e);
        }
        else if (valid[2].Equals(choose))
        {
          Worker w = new Worker();
          w.Input();
          WorkList.Add(w);
          CadresList.Add(w);
        }
      }
    }
    static void FindByFullName()
    {
      if(CadresList.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Cadres does not exits");
        return;
      }
      List<Cadres> list = new List<Cadres>();
      Console.WriteLine("Enter Name You Need Find :");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach(Cadres c in CadresList)
      {
        if (c.FullName.Equals(find))
        {
          c.Display();
          list.Add(c);
        }
        
      }
      if (list.Count == 0 )
      {
        Console.WriteLine("Cannot Find Name You Need !");
      }
    }


    static void Display()
    {
      if (CadresList.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Cadres does not exits");
        return;
      }
      Console.WriteLine("Cadres :");
      foreach (Cadres c in CadresList)
      {
        c.Display();
      }

    }
    static void ListMenu()
    {
      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        Console.WriteLine("Please choose value :");
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Add();
            break;
          case 2:
            FindByFullName();
            break;
          case 3:
            Display();
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Exits");
            return;
          default:
            Console.WriteLine("Values must be 1->4");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      ListMenu();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!