IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 08:19 08/03/2021 3,541 Lượt Xem


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 19:42 09/03/2021


#img_mountains_wide.jpg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1615293738/eb7opxrg9ymfnmxoyjvx.jpg


#img_nature_wide.jpg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1615293739/ycwt2ihb3biz6nrfge7j.jpg


#img_snow_wide.jpg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1615293739/lb3ft95rajffsdyjsd1f.jpg


#slide.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
* {box-sizing: border-box}
body {font-family: Verdana, sans-serif; margin:0}
.mySlides {display: none}
img {vertical-align: middle;}

/* Slideshow container */
.slideshow-container {
 max-width: 1000px;
 position: relative;
 margin: auto;
}

/* Next & previous buttons */
.prev, .next {
 cursor: pointer;
 position: absolute;
 top: 50%;
 width: auto;
 padding: 16px;
 margin-top: -22px;
 color: white;
 font-weight: bold;
 font-size: 18px;
 transition: 0.6s ease;
 border-radius: 0 3px 3px 0;
 user-select: none;
}

/* Position the "next button" to the right */
.next {
 right: 0;
 border-radius: 3px 0 0 3px;
}

/* On hover, add a black background color with a little bit see-through */
.prev:hover, .next:hover {
 background-color: rgba(0,0,0,0.8);
}

/* Caption text */
.text {
 color: #f2f2f2;
 font-size: 15px;
 padding: 8px 12px;
 position: absolute;
 bottom: 8px;
 width: 100%;
 text-align: center;
}

/* Number text (1/3 etc) */
.numbertext {
 color: #f2f2f2;
 font-size: 12px;
 padding: 8px 12px;
 position: absolute;
 top: 0;
}

/* The dots/bullets/indicators */
.dot {
 cursor: pointer;
 height: 15px;
 width: 15px;
 margin: 0 2px;
 background-color: #bbb;
 border-radius: 50%;
 display: inline-block;
 transition: background-color 0.6s ease;
}

.active, .dot:hover {
 background-color: #717171;
}

/* Fading animation */
.fade {
 -webkit-animation-name: fade;
 -webkit-animation-duration: 1.5s;
 animation-name: fade;
 animation-duration: 1.5s;
}

@-webkit-keyframes fade {
 from {opacity: .4} 
 to {opacity: 1}
}

@keyframes fade {
 from {opacity: .4} 
 to {opacity: 1}
}

/* On smaller screens, decrease text size */
@media only screen and (max-width: 300px) {
 .prev, .next,.text {font-size: 11px}
}
</style>
</head>
<body>

<div class="slideshow-container">

<div class="mySlides fade">
 <div class="numbertext">1 / 3</div>
 <img src="img_nature_wide.jpg" style="width:100%">
 <div class="text">Caption Text</div>
</div>

<div class="mySlides fade">
 <div class="numbertext">2 / 3</div>
 <img src="img_snow_wide.jpg" style="width:100%">
 <div class="text">Caption Two</div>
</div>

<div class="mySlides fade">
 <div class="numbertext">3 / 3</div>
 <img src="img_mountains_wide.jpg" style="width:100%">
 <div class="text">Caption Three</div>
</div>

<a class="prev" onclick="plusSlides(-1)">&#10094;</a>
<a class="next" onclick="plusSlides(1)">&#10095;</a>

</div>
<br>

<div style="text-align:center">
 <span class="dot" onclick="currentSlide(1)"></span> 
 <span class="dot" onclick="currentSlide(2)"></span> 
 <span class="dot" onclick="currentSlide(3)"></span> 
</div>

<script>
var slideIndex = 1;
showSlides(slideIndex);

function plusSlides(n) {
 showSlides(slideIndex += n);
}

function currentSlide(n) {
 showSlides(slideIndex = n);
}

setInterval(function() {
	slideIndex++
	showSlides(slideIndex)
}, 3000)

function showSlides(n) {
 var i;
 var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
 var dots = document.getElementsByClassName("dot");
 if (n > slides.length) {slideIndex = 1}  
 if (n < 1) {slideIndex = slides.length}
 for (i = 0; i < slides.length; i++) {
   slides[i].style.display = "none"; 
 }
 for (i = 0; i < dots.length; i++) {
   dots[i].className = dots[i].className.replace(" active", "");
 }
 slides[slideIndex-1].style.display = "block"; 
 dots[slideIndex-1].className += " active";
}
</script>

</body>
</html> 


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 19:34 09/03/2021


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Web Dao Tao Tin Hoc - Truc Tuyen</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="header">
			<div class="logo">
				<div class="align-center">
					<img src="https://res.cloudinary.com/ziczacgroup/image/upload/v1587623413/qhwncq3wtjkrsyke6ayw.png">
					<h1>Thanh Thao Tin Hoc Chi Trong 6 Buoi</h1>
					<img src="https://androidcommunity.com/wp-content/uploads/2016/06/Microsoft-Office-logo-Android-710x307.jpg">
				</div>
			</div>
			<div class="menu">
				<div class="align-center">
					<ul>
						<li>Trang Chu</li>
						<li>Tin Hoc</li>
						<li>Bieu Mau</li>
						<li>Khoa Hoc</li>
						<li>Tuyen Dung</li>
						<li>Lien He</li>
					</ul>
					<div class="search">
						<input type="text" name="s" placeholder="Tim kiem ..">
						<button>Search</button>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="align-center">
				<div class="main-content">
					<!-- Banner -->
					<img src="https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/back_our/20190621/ourmid/pngtree-literary-training-institution-banner-poster-image_186257.jpg" style="width: 100%;">
					<div class="row">
						<div class="col-8">
							<img src="https://www.aptechvietnam.com.vn/ae/images/big-banner-sm.jpg" style="width: 100%;max-height: 400px;">
						</div>
						<div class="col-4">
							<img src="https://meetup.vn/uploads/banner/web_Open_Day_240418-03.png" style="width: 100%">
							<p>Noi Dung 1</p>
							<img src="https://meetup.vn/uploads/banner/web_Open_Day_240418-03.png" style="width: 100%">
							<p>Noi Dung 1</p>
						</div>
					</div>
					<h3 style="color: blue">Thiet Ke Noi Dung Tin Hoc Van Phong</h3>
					<div class="row">
						<div class="col-3">
							<img src="https://meetup.vn/uploads/banner/web_Open_Day_240418-03.png" style="width: 100%">
						</div>
						<div class="col-9">
							<h3 style="color: blue">Tieu De 1</h3>
							<p>Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS </p>
						</div>
					</div>
					<div class="row">
						<div class="col-3">
							<img src="https://meetup.vn/uploads/banner/web_Open_Day_240418-03.png" style="width: 100%">
						</div>
						<div class="col-9">
							<h3 style="color: blue">Tieu De 1</h3>
							<p>Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS </p>
						</div>
					</div>
					<div class="row">
						<div class="col-3">
							<img src="https://meetup.vn/uploads/banner/web_Open_Day_240418-03.png" style="width: 100%">
						</div>
						<div class="col-9">
							<h3 style="color: blue">Tieu De 1</h3>
							<p>Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS </p>
						</div>
					</div>
					<div class="row">
						<div class="col-3">
							<img src="https://meetup.vn/uploads/banner/web_Open_Day_240418-03.png" style="width: 100%">
						</div>
						<div class="col-9">
							<h3 style="color: blue">Tieu De 1</h3>
							<p>Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS </p>
						</div>
					</div>
					<div class="row">
						<div class="col-3">
							<img src="https://meetup.vn/uploads/banner/web_Open_Day_240418-03.png" style="width: 100%">
						</div>
						<div class="col-9">
							<h3 style="color: blue">Tieu De 1</h3>
							<p>Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS </p>
						</div>
					</div>
					<div class="row">
						<div class="col-3">
							<img src="https://meetup.vn/uploads/banner/web_Open_Day_240418-03.png" style="width: 100%">
						</div>
						<div class="col-9">
							<h3 style="color: blue">Tieu De 1</h3>
							<p>Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS </p>
						</div>
					</div>
				</div>
				<div class="menu-right">
					<div class="menu-item">
						<div class="menu-title">Tin Hoc GokiSoft</div>
						<div class="menu-content">
							<ul>
								<li><label>1</label>Muc 1</li>
								<li><label>2</label>Muc 1</li>
								<li><label>3</label>Muc 1</li>
								<li><label>4</label>Muc 1</li>
								<li><label>5</label>Muc 1</li>
								<li><label>6</label>Muc 1</li>
							</ul>
						</div>
					</div>


					<div class="menu-item">
						<div class="menu-title">Tin Hoc GokiSoft</div>
						<div class="menu-content">
							<ul>
								<li><label>1</label>Muc 1</li>
								<li><label>2</label>Muc 1</li>
								<li><label>3</label>Muc 1</li>
								<li><label>4</label>Muc 1</li>
								<li><label>5</label>Muc 1</li>
								<li><label>6</label>Muc 1</li>
							</ul>
						</div>
					</div>


					<div class="menu-item">
						<div class="menu-title">Tin Hoc GokiSoft</div>
						<div class="menu-content">
							<ul>
								<li><label>1</label>Muc 1</li>
								<li><label>2</label>Muc 1</li>
								<li><label>3</label>Muc 1</li>
								<li><label>4</label>Muc 1</li>
								<li><label>5</label>Muc 1</li>
								<li><label>6</label>Muc 1</li>
							</ul>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#style.css


body {
	margin: 0px;
	padding: 0px;
}

.container {
	display: block;
	width: 100%;
}

.align-center {
	width: 70%;
	margin: 0px auto;
	display: flex;
}

.header {
	display: block;
	width: 100%;	
}

.header .logo {
	display: flex;
	width: 100%;
	background-color: #75c5ea;
	padding: 15px;
}

.header .logo img {
	max-height: 60px;
}

.header .logo h1 {
	margin-left: 25px;
	margin-right: 25px;
	margin-top: 5px;
	margin-bottom: 5px;
}

.header .menu {
	display: flex;
	width: 100%;
	background-color: #1274ec;
	color: white;
}

.header .menu ul {
	display: flex;
	list-style-type: none;
	margin: 0px;
	padding: 0px;
	width: 75%;
}

.header .menu ul li {
	padding-left: 10px;
	padding-right: 10px;
	border-right: solid #e4e0e0 1px;
	padding-top: 6px;
	padding-bottom: 6px;
	cursor: pointer;
}

.header .menu ul li:hover {
	background-color: orange;
}

.header .search {
	width: 25%;
	text-align: right;
	margin-top: 5px;
}

.header .search input {
	max-width: 120px;
}

.main {
	display: flex;
}

.main .main-content {
	float: left;
	width: 75%;
	padding: 10px;
}

.main .menu-right {
	float: left;
	width: 25%;
}

.menu-item {
	display: block;
	border: solid #e0dede 1px;
	padding: 0px;
	margin: 0px;
	margin-top: 10px;
}

.menu-item .menu-title {
	background-color: orange;
	border-radius: 3px;
	color: white;
	padding: 5px;
}

.menu-item .menu-content ul {
	list-style-type: none;
	margin: 0px;
	padding: 0px;
	padding-left: 5px;
}

.menu-item .menu-content ul li {
	margin-bottom: 10px;
	margin-top: 10px;
	border-bottom: solid #f9f7f7 1px;
}

.menu-item .menu-content ul li label {
	background-color: #1274ec;
	padding: 6px;
	color: white;
	margin-right: 5px;
	border-radius: 4px;
}

.row {
	display: flex;
	width: 100%;
	border-bottom: solid #f9f7f7 1px;
}

.col-8 {
	width: 66.67%;
	float: left;
	padding: 5px;
	padding-left: 0px;
}

.col-4 {
	width: 33.33%;
	float: left;
	padding: 5px;
}

.col-3 {
	width: 25%;
}

.col-9 {
	width: 75%;
	padding: 10px;
}


Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 09:53 09/03/2021

https://vungocvan-aptech.herokuapp.com/0306/tinhocsaoviet.html


Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 19:34 08/03/2021<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="head">
      <img src="giasu.jpg" alt="">
    </div>
    <div class="nav">
      <ul>
        <li> 
          <a href=""><img src="icon.png" alt=""></a> 
        </li>
        <li><a href="">Tin Học</a></li>
        <li><a href="">Biểu Mẫu</a></li>
        <li><a href="">Khóa Học</a></li>
        <li><a href="">Tuyển dụng</a></li>
        <li><a href="">Liên Hệ</a></li>
        <div class="search">
            <input type="text" placeholder="Tìm kiếm">
            <button><i class="fa fa-search"></i></button>
        </div>
      </ul>
    </div>
    <div class="main">
      <div class="left">
        <img src="1.jpg" alt="">
        <div class="left-title">
          <img src="3.jpg" alt="">
        </div>
        <div class="right-title">
          <img src="4.jpg" alt="">
          <a href="">
            <p>gia sư tin học</p>
          </a>
          <a href="">Gia Sư Tin Học Biên Hòa - Đào Tạo Tin Học Cho Người Đi Làm</a>
        </div>
      </div>
      <div class="right">
          <img src="2.jpg" alt="">
          <h2>Bài viết mới</h2>
          <ol type="1">
            <li>
              <p>Tổng Hợp Bài Tập Thực Hành Vẽ AutoCad 2D Đầy Đủ Từ Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu</p>
            </li>
            <li>
              <p>Lớp Học Vẽ Kỹ Thuật AutoCad 2D, 3D Tại Bình Dương - Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một</p>
            </li>
          </ol>
      </div>
    </div>
    <div class="footer">
      <div class="footer-left">
        <h3>Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt</h3>
        <p>MST: 3603708616</p>
        <p>Với hơn 10 năm thành lập và phát triển. Chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ nòng cốt hơn 100 nhân sự chất lượng cao trong các lĩnh vực về Công nghệ thông tin. Công ty Giáo Dục Sao Việt tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo tin học, thiết kế phần mềm, thiết kế website, Quảng cáo - Marketing online. Hơn 5000+ khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi liên tục trong nhiều năm qua. Tin học Sao Việt hiện nay là đối tác đào tạo quan trọng của nhiều công ty và tổ chức giáo dục tại TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, và các tỉnh thành trên khắp cả nước.</p>
        <p>Điện thoại 24/7: 093 11 44 858</p>
        <p>Email: <a href="">[email protected]</a></p>
      </div>
      <div class="footer-right">
        <p>Trung Tâm Tin Học Sao Việt</p>
        <ol type="1">
          <li>
            <p>TP.HCM: 15C Trường Sơn, Phường 15 Quận 10 Hồ Chí Minh 70000
              150000-2500000 <br>Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05, Q.03, TP. HCM</p>
          </li>
          <li>
            <p> Đồng Nai: Số 46B/3, KP 2, Phường Tân Mai, Thành Phố Biên Hòa</p>
          </li>
          <li>
            <p>Bình Dương: 271 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương</p>
          </li>
          <li>
            <p>Hà Nội: 38/58/14 Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội</p>
          </li>
        </ol>
      </div>
      <div class="footer-link">
        <a href="">Thiết kế website ở Biên Hòa</a>
        <a href=""> Cài phần mềm máy tính HCM </a>
        <a href="">Cài phần mềm đồ họa HCM</a>
        <a href=""> Trung tâm tin học HCM</a>
        <a href=""> Tin học văn phòng</a>
        <a href=""> Trung tâm Tin học Biên Hòa</a>
        <a href=""> Dịch vụ sửa web </a>
        <a href=""> Thuê Xe Máy Sài Gòn</a>
      </div>
    </div>
    <div class="footer-address">
      <h4>© 2021 Trung Tâm Tin Học Sao Việt</h4>
    </div>
  </div>
</body>
</html>body{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
.container{
  width: 100%;
}
.container .head{
  width: 100%;
}
.head img{
  width: 100%;
}
.container .nav{
  width: 100%;
  background-color: #0082c8;
  margin-top: -15px;
}
.nav ul{
  margin-left: 210px;
}
.nav ul li{
  display: inline-block;
  list-style-type: none;
  border-right: 1px solid #fff;
}
.nav ul li img{
  vertical-align: middle;
  width: 100%;
}
.nav ul li a{
  display: block;
  height: 50px;
  line-height: 50px;
  text-decoration: none;
  color: #fff;
  font-size: 22px;
  padding-left: 10px;
  padding-right: 10px;
  font-weight: bold;
}
.nav .search{
  display: inline-block;
  padding-left: 150px;
}
.search input{
  padding: 16px 40px 11px;
  box-sizing: border-box;
  border-radius: 48px 0px 0px 48px;
  outline: none;
  border: none;
  font-size: 14px;
}
.search button{
  padding: 13px 15px 11px;
  border: none;
  margin-left: -5px;
  border-radius: 0px 48px 48px 0px;
  background-color: #fff;
  outline: none;
}
i.fa.fa-search{
  font-size: 19px;
  padding-right: 15px;
}
.main{
  width: 100%;
  margin-left: 200px;
}
.main .left{
  width: 50%;
  float: left;
}
.left img{
  width: 100%;
}
.left .left-title{
  width: 55%;
  float: left;
  margin-bottom: 10px;
}
.right-title{
  width: 42%;
  float: left;
  margin-left: 20px;
}
.main .right{
  width: 25%;
  float: left;
  margin-left: 40px;
  text-align: center;
  border: 1px solid grey;
}
.right-title a{
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}
.right-title a p{
  text-transform: uppercase;
  font-size: 13px;
  color: #a1a1a1;
}
.right-title a p:hover{
  text-decoration: underline;
}
.right-title a{
  font-size: 17px;
  line-height: 1.5;
  color: blue;
}
.right-title a:hover{
  color: red;
}
.right img{
  width: 80%;
  padding-top: 30px;
}
.right h2{
  font-size: 33px;
  color: red;
}
.right ol{
  color: red;
  padding-right: 10px;
}
.right li p{
  text-align: left;
  margin-top: 20px;
  font-size: 19px;
  line-height: 1;
  font-weight: normal;
  color: black;
}
.footer{
  width: 100%;
  clear: both;
  background-color: #252525;
  height: 460px;
  line-height: 460px;
  line-height: 1.5;
}
.footer p{
  color: #efe9e9ed;
  font-size: 18px;
  font-weight: 300;
}
.footer ol{
  color: #efe9e9ed;
}
.footer .footer-left{
  width: 50%;
  margin-left: 200px;
}
.footer-left h3{
  color: #efe9e9ed;
  padding-top: 20px;
}
.footer .footer-right{
  float: right;
  width: 30%;
  margin-top: -382px;
  margin-right: 60px;
}
.footer a{
  color: #efe9e9ed;
  text-decoration: none;
}
.footer-link{
  width: 83%;
  margin-left: 200px;
}
.footer-link a{
  padding-right: 10px;
  border-right: 1px solid #efe9e9ed;
  margin-right: 5px;
  font-size: 19px;
}
.footer-link a:hover{
  text-decoration: underline;
  color: red;
  transition: 1s;
}
.footer-address{
  width: 100%;
  height: 50px;
  background-color: #000000e0;
  margin-top: -27px;
}
.footer-address h4{
  color: #efe9e9ed;
  margin-left: 200px;
  font-size: 20px;
  padding-top: 15px;
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 09:54 08/03/2021


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Web Tin Hoc - Page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="header">
			<div class="logo">
				<div class="text-center">
					<img src="https://res.cloudinary.com/ziczacgroup/image/upload/v1587623413/qhwncq3wtjkrsyke6ayw.png">
					<h1>Thanh Thao Tin Hoc Trong 6 Buổi</h1>
					<img src="https://gravitatesolutions.com/refresh/wp-content/uploads/2015/09/connector-excel-logo.png">
				</div>
			</div>
			<div class="menu">
				<div class="text-center">
					<ul>
						<li>Home</li>
						<li>Tin Hoc</li>
						<li>Bieu Mau</li>
						<li>Khoa Hoc</li>
						<li>Tuyen Dung</li>
						<li>Lien He</li>
					</ul>
					<div class="search">
						<input type="text" name="s" placeholder="Tim kiem">
						<button>Search</button>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="text-center">
				<div class="main-content">
					<img src="https://res.cloudinary.com/ziczacgroup/image/upload/v1584677107/piu7hovjcwyy5evcgtfb.png" style="width: 100%; height: 300px;">
					<div class="row">
						<div class="col-8">
							<img src="https://res.cloudinary.com/ziczacgroup/image/upload/v1583834689/vf4gyxt7gmthx4eykvlp.jpg" style="width: 100%">
						</div>
						<div class="col-4">
							<img src="https://res.cloudinary.com/ziczacgroup/image/upload/v1583834689/vf4gyxt7gmthx4eykvlp.jpg" style="width: 100%">
							<p>Bai viet 1</p>
							<img src="https://res.cloudinary.com/ziczacgroup/image/upload/v1583834689/vf4gyxt7gmthx4eykvlp.jpg" style="width: 100%">
							<p>Bai viet 2</p>
						</div>
					</div>
				</div>
				<div class="menu-right">
					<div class="menu-content">
						<h1>Tin Hoc</h1>
						<ol>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
						</ol>
					</div>
					<div class="menu-content">
						<h1>Tin Hoc</h1>
						<ol>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
						</ol>
					</div>
					<div class="menu-content">
						<h1>Tin Hoc</h1>
						<ol>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
						</ol>
					</div>
					<div class="menu-content">
						<h1>Tin Hoc</h1>
						<ol>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
						</ol>
					</div>
					<div class="menu-content">
						<h1>Tin Hoc</h1>
						<ol>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
							<li>Dang ki 1</li>
						</ol>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#style.css


body {
	padding: 0px;
	margin: 0px;
}

.container {
	width: 100%;
	display: block;
}

.header {
	width: 100%;
	display: block;
}

.header .logo {
	display: flex;
	background-color: #7de7e6;
	padding: 5px;
}

.header .logo img {
	max-height: 80px;
}

.header .logo h1 {
	font-size: 45px;
	margin-left: 35px;
	margin-right: 35px;
}

.header .menu {
	width: 100%;
	background-color: #094bbc;
	color: white;
}

.text-center {
	width: 70%;
	margin: 0px auto;
	display: flex;
}

.header .menu ul {
	display: flex;
	list-style-type: none;
	margin: 0px;
	width: 75%;
}

.header .menu ul li {
	padding-left: 20px;
	padding-right: 20px;
	padding-top: 15px;
	padding-bottom: 15px;
	border-right: solid white 1px;
	cursor: pointer;
}

.header .menu ul li:hover {
	background-color: orange;
}

.header .menu .search {
	width: 25%;
}

.header .menu .search input, .header .menu .search button {
	font-size: 22px;
	margin-top: 6px;
	max-width: 180px;
}

.main {
	width: 100%;
	display: flex;
}

.main .main-content {
	width: 70%;
	float: left;
}

.main .menu-right {
	width: 30%;
	float: left;
}

.row {
	width: 100%;
	display: flex;
}

.row .col-8 {
	width: 66.67%;
	float: left;
}

.row .col-4 {
	width: 33.33%;
	float: left;
}

.menu-content {
	border: solid black 2px;
	padding: 5px;
	margin: 5px;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!