IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip

Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip

by GokiSoft.com - 10:11 09/09/2021 12,456 Lượt Xem

Bài 1 :

Tìm 1 file text có kích cỡ lớn sau đó nén dữ liệu vào 1 file khác đặt tên là : vidu.data & Viết giải thuật giải nén file.

Bài 2:

Liệt kê tất cả các file trong 1 thư mục -> Vẽ cấu trúc cây folder

Ví dụ: Nhập vào folder tên là ABC -> Kết quả sẽ như sau

ABC

-- a.txt

-- b.txt

-- AB

---- bb.txt

---- BB

------ cc.png

------ dd.jpg

-- k.doc

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 21:15 25/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package FileNen;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Bai1 {
  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
    String filename = "message.txt";
    FileInputStream fis = new FileInputStream(filename);
    
    DeflaterInputStream dis = new DeflaterInputStream(fis);
    
    String zipFileName = "vidu.data";
    
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(zipFileName);
    
    int code;
    while((code = dis.read()) != -1){
      fos.write(code);
    }
    fos.close();
    dis.close();
    fis.close();
    System.out.println("Ket thua qua trinh nen file");
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package FileNen;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.InflaterInputStream;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Bai1b {
  
   public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
    String filename = "vidu.data";
    FileInputStream fis = new FileInputStream(filename);
    InflaterInputStream iis = new InflaterInputStream(fis);
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream("message2.txt");

    int code;
    while ((code = iis.read()) != -1) {
      fos.write(code);
    }
    fis.close();
    iis.close();
    fos.close();
    System.out.println("Ket thuc qua trinh giai nen file");
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package FileNen;

import java.io.File;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Files {
  
  public static void main(String[] args) {
    File listed = new File("C:\\Users\\Administrator\\Documents\\NetBeansProjects\\Java2");
    
    System.out.println("Danh sach file:");
    String[] file = listed.list();
    for (String n : file) {
      System.out.println(n);
    }
  }   
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 16:57 25/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Tese;

import java.io.File;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class b2 {
  public static void main(String[] args) {
   File file = new File("d:/Java2");
   String[] fileList = file.list();
   
     for (int i=0; i< fileList.length; i++) {
      System.out.println(fileList[i]);
     }
   
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Tese;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.InflaterInputStream;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class Inflater {
  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
    FileInputStream fis = new FileInputStream("d:/Java2/Test.def");
    
    InflaterInputStream iis = new InflaterInputStream(fis);
    
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream("d:/Java2/Test1.txt");
    int code;
    while ((code = iis.read()) != -1 ) {      
      fos.write(code);
    }
    
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Tese;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class Deflater {
  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
    DeflaterInputStream dis;
    FileOutputStream fos;
    try (FileInputStream fis = new FileInputStream("d:/Java2/Test.txt")) {
      dis = new DeflaterInputStream(fis);
      fos = new FileOutputStream("d:/Java2/Test.def");
      int code ;
      while ((code = dis.read()) != -1) {
        fos.write(code);
      }
    }
    dis.close();
    fos.close();
    System.out.println(" End deflater !!! >>>>");
    
    
  }
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!