IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,802 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:04 14/10/2020


#airplane.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
<table style="text-align: center;" border="1">
	<caption>Airplane Comparison</caption>
	<tr>
		<th rowspan="2" colspan="3"></th>
		<th rowspan="2" colspan="2">Laserjet 45 Super</th>
		<th colspan="2">Airbus</th>
		<th colspan="3">Boeing</th>
	</tr>

	<tr>
		<th>A321</th>
		<th>A320</th>
		<th>737-400</th>
		<th>737-600</th>
		<th>747-400</th>
	</tr>

	<tr>
		<th colspan="3">CO2 Emission Rate<br/>(kg/km)</th>
		<td colspan="2">1.766</td>
		<td>9.074</td>
		<td>9.360</td>
		<td>9.149</td>
		<td>7.166</td>
		<td>30.756</td>
	</tr>>

	<tr>
		<th colspan="3"> Total CO2 Emission Rate<br/>(1000km)</th>
		<td colspan="2">1.766</td>
		<td>9.074</td>
		<td>9.360</td>
		<td>9.149</td>
		<td>7.166</td>
		<td>30.756</td>
	</tr>

	<tr>
		<th colspan="3"> Flight Passenger Capacity<br/>(max)</th>
		<td colspan="2">9</td>
		<td>189</td>
		<td>150</td>
		<td>168</td>
		<td>145</td>
		<td>409</td>
	</tr>

	<tr>
		<th colspan="3"> Number of Passenger<br/>(70%)</th>
		<td colspan="2">6</td>
		<td>132</td>
		<td>105</td>
		<td>118</td>
		<td>102</td>
		<td>286</td>
	</tr>

</table>
</body>
</html>


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:04 14/10/2020


#WritePad_Editor.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>
	</title>
			<style type="text/css">
			.style1{
				list-style-type: lower-roman;
			}
			.style2{
				list-style-type: square;
			}
		</style>
</head>
<body>
	<p><h2>WritePad Editor</h2></p>
	<p>WritePad is an editor application that allows you to creat Web pages easily and quickly<p>
		<ul class="style1">
			<li>Click <b>Start</b></li>
			<li>Click <b>Programs</b></li>
			<li>Click <b>WrirePad</b></li>
		</ul>

		<p>Advantages of using a WritePad editor</p>

		<ul class="style2">
			<li>It allow faster creation of Web pages</li>
			<li>It allow easier updation of text or imagines in WritePad editor</li>
			<li>It is platform independent</li>
		</ul>

		<p>Disadvantages of using a WritePad editor</p>

		<ul class="style2">
			<li>It consumers more memory space</li>
			<li>It requires to fill-in more details such as meta data for each fage</li>
		</ul>

</body>
</html>


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:03 14/10/2020


#bullet.jpg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1602648169/mdpgf63gagr5fw6wpdk7.jpg


#email.css


body{
background-color: rgb(255,255,240);
padding-left: 20%
}

.textarea{
overflow: auto;
}

.imgHelp{
	cursor: help;
}

.EmailEditor{
	background-color: #FFFFDD
}

.main{
	width: 500px;
	background-color: #DDFFEE;
	padding-left: 10px;
	padding-right: 10px;
}

#help{
	position: absolute;
	height: 500px;
	width: 420px;
	top: 10px;
	background-color: #cfc;
	color: #303030;
	border: #E4E7E7 solid 2px;
}

.close{
	text-align: right;
	color: blue;
	cursor: hand;
}

ul{
	list-style-type: none;
	text-align: right;
}
li{
	padding: 2px;
	margin-right: 60px;
}

.ul_help{
	list-style-image: url(bullet.jpg);
	text-align: left;

}


#EmailEditor.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="email.css">
</head>
<body>

<div class="main">
	<div>
		<b style="background-color: #DDFFEE">Compose e-email messeage</b>
		<b style="margin-left: 550px; margin-top: 0px ;background-color: #DDFFEE;"><a href="help.html">Help</a></b>
	</div>

	<form>
		<ul>
			<li>To: <input type="e-email" name="receiver" size="40px"></li>
			<li>From: <input type="e-email" name="sender" size="40px"></li>
			<li>Cc: <input type="text" name="Cc" size="40px"></li>
			<li>Sub: <input type="text" name="Sub" size="40px"></li>
			<li >Message: <input type="messeage" name="Message" style="width: 310px; height: 200px; vertical-align: top; overflow: auto"></li>
		</ul>
	</form>
	<button style="margin-left: 120px">Send</button>
	<button>Cancel</button>

</div>

</body>
</html>


#help.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Help</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="email.css">
</head>
<body>
	<div class="main">
		<b>E-mail Editor Help</b>
		<ul class="ul_help">
			<li>
				To and Cc:<br/>
				To and Cc boxes allow you to enter the email address of the receptients to whom to messsage has to be sent. Reciptiens will be able to see who else was sent the messasge by looking at the contents of the To and Cc boxes
			</li>

			<li>
				Subject:<br/>
				The Suject box allows you to enter meaning ful summary of the message
			</li>

			<li>
				Message:<br/>
				The Message TextArea allows you to enter the text of your message
			</li>
			<p><a href="Status.html">Close</a></p>
		</ul>

	</div>
</body>
</html>


#Help.jpg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1602648169/ijifwxrlk45isyacwwfl.jpg


#Status.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
<b>Your message has been successful sent</b>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!