IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,793 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Pham Tuan Anh [community,C2009I]

Ngày viết: 15:16 15/12/2020


#airplane.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<table border="1" cellpadding="2" style="border-color: #e3dae3">
	<caption>	
		Airplane Comparison
	</caption>
		<thead>
			<tr>
				<th rowspan="2"></th>
				<th rowspan="2">Laserjet 45 Super</th>
				<th colspan="2">Airbus</th>
				<th colspan="3">Boeing</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>CO<sub>2</sub> Emission Rate<br>(kg/km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1.766</td>
				<td style="text-align: center;"><b>A321</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>A320</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>400</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>600</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>747-<br>400</b></td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Total CO<sub>2</sub> Emission<br>(1000km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1766</td>
				<td style="text-align: center;">9.074</td>
				<td style="text-align: center;">9.149</td>
				<td style="text-align: center;">9.360</td>
				<td style="text-align: center;">7.214</td>
				<td style="text-align: center;">30.638</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Flight Pasenger<br>Capacity (max)</b></td>
				<td style="text-align: center;">9</td>
				<td style="text-align: center;">189</td>
				<td style="text-align: center;">150</td>
				<td style="text-align: center;">168</td>
				<td style="text-align: center;">145</td>
				<td style="text-align: center;">409</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Number of Passenger <br>(70%)</b></td>
				<td style="text-align: center;">6</td>
				<td style="text-align: center;">132</td>
				<td style="text-align: center;">105</td>
				<td style="text-align: center;">118</td>
				<td style="text-align: center;">102</td>
				<td style="text-align: center;">286</td>

			</tr>
		</tbody>
		


	</table>

</body>
</html>


#writepad.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p><h2>WritePad Editor</h2></p>
	<p>Write is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly.
	</p> 
	Steps to open WritePad application:
	<br>
	<ol style="list-style-type: lower-roman;">
		<li>Click <b>Start</b></li>
		<li>Click <b>Programs</b></li>
		<li>Click <b>WritePad</b></li>
	</ol>
	Advantages of using a WritePad editor:
	<br>
	<ul style="list-style: square;">
		<li>It allows faster creation of Web pages.</li>
		<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
		<li>It is platform independent.</li>
	</ul>
	<p>Disadvantages of using a WritePad editor:</p>
	<ul style="list-style: square;">
		<li>It consumes more memory space</li>
		<li>It requires to fill-in more detail such as meta data for each page.</li>
	</ul>

</body>
</html>


Pham Tuan Anh [community,C2009I]

Ngày viết: 17:21 08/12/2020


#airplane.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<table border="1" cellpadding="2" style="border-color: #e3dae3">
	<caption>	
		Airplane Comparison
	</caption>
		<thead>
			<tr>
				<th rowspan="2"></th>
				<th rowspan="2">Laserjet 45 Super</th>
				<th colspan="2">Airbus</th>
				<th colspan="3">Boeing</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>CO<sub>2</sub> Emission Rate<br>(kg/km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1.766</td>
				<td style="text-align: center;"><b>A321</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>A320</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>400</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>600</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>747-<br>400</b></td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Total CO<sub>2</sub> Emission<br>(1000km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1766</td>
				<td style="text-align: center;">9.074</td>
				<td style="text-align: center;">9.149</td>
				<td style="text-align: center;">9.360</td>
				<td style="text-align: center;">7.214</td>
				<td style="text-align: center;">30.638</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Flight Pasenger<br>Capacity (max)</b></td>
				<td style="text-align: center;">9</td>
				<td style="text-align: center;">189</td>
				<td style="text-align: center;">150</td>
				<td style="text-align: center;">168</td>
				<td style="text-align: center;">145</td>
				<td style="text-align: center;">409</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Number of Passenger <br>(70%)</b></td>
				<td style="text-align: center;">6</td>
				<td style="text-align: center;">132</td>
				<td style="text-align: center;">105</td>
				<td style="text-align: center;">118</td>
				<td style="text-align: center;">102</td>
				<td style="text-align: center;">286</td>

			</tr>
		</tbody>
		


	</table>

</body>
</html>


#Registration.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registration Form - Job Seekers</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<h2>Registration Form - Job Seekers</h2>
	<form method="post">
		<label>Login Name:</label>
	</form>
		

	</thead>

</body>
</html>Pham Tuan Anh [community,C2009I]

Ngày viết: 17:20 08/12/2020


#airplane.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<table border="1" cellpadding="2" style="border-color: #e3dae3">
	<caption>	
		Airplane Comparison
	</caption>
		<thead>
			<tr>
				<th rowspan="2"></th>
				<th rowspan="2">Laserjet 45 Super</th>
				<th colspan="2">Airbus</th>
				<th colspan="3">Boeing</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>CO<sub>2</sub> Emission Rate<br>(kg/km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1.766</td>
				<td style="text-align: center;"><b>A321</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>A320</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>400</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>600</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>747-<br>400</b></td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Total CO<sub>2</sub> Emission<br>(1000km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1766</td>
				<td style="text-align: center;">9.074</td>
				<td style="text-align: center;">9.149</td>
				<td style="text-align: center;">9.360</td>
				<td style="text-align: center;">7.214</td>
				<td style="text-align: center;">30.638</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Flight Pasenger<br>Capacity (max)</b></td>
				<td style="text-align: center;">9</td>
				<td style="text-align: center;">189</td>
				<td style="text-align: center;">150</td>
				<td style="text-align: center;">168</td>
				<td style="text-align: center;">145</td>
				<td style="text-align: center;">409</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Number of Passenger <br>(70%)</b></td>
				<td style="text-align: center;">6</td>
				<td style="text-align: center;">132</td>
				<td style="text-align: center;">105</td>
				<td style="text-align: center;">118</td>
				<td style="text-align: center;">102</td>
				<td style="text-align: center;">286</td>

			</tr>
		</tbody>
		


	</table>

</body>
</html>


#Registration.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registration Form - Job Seekers</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<h2>Registration Form - Job Seekers</h2>
	<form method="post">
		<label>Login Name:</label>
	</form>
		

	</thead>

</body>
</html>Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!