IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp

Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp

by GokiSoft.com - 19:58 21/10/2021 1,492 Lượt Xem

1.      Create interface IMark in package named aptech has two methods:

public void input()

public void display()

 

2.      Create a class named StudentAptech in package aptech implements interface IMark and adding follow attributes:

private String StuId;

private String StuName;

private String gender;

private String birthday;

private String nativePlace;

 

Create two constructors for this class.

Create method sets/gets for these attributes.

Override methods in the interface that it inherited.

 

3.      Create class named StudentMark in package aptech.mark implements interface IMark and adding follow attributes:

private String StuId;

private String className;

private String subjectName;

private int semester;

private float mark;

 

Create two constructors for this class.

Create method sets/gets for these attributes.

Override methods in the interface that it inherits.

 

4.      Create class named StudentMarkTotal in package aptech.mark inherits class IMark and adding follow attributes:

private String StuId;

private int totalExamSubject;

private float everageMark;

 

Create two constructors for this class.

Create method sets/gets for these attributes.

Override methods in the class that it inherited.

Construct adding method:

public void getTotalExamSubject(ArrayList<StudentMark> list);  //Tính tổng số môn thi

public void calculateEverageMark(ArrayList<StudentMark> list);  //Tính điểm trung bình các môn thi

   

5.      Create class Manager in package aptech.mark has follow menu:

1.      Input n information of Aptech’s student.

2.      Input m exam marks for these students

3.      Sort by Student’s name and display the list.

4.      Find information of exam marks by student’s id

5.      Exit

Note:

The list of n Students are declared from the StudentAptech class.

The list of n exam marks are declared from StudentMark class.

When you input exam mark for student, you must check the StuId is existed in the list of Student’s information.

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Chia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!