IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài tập - Quản lý rạp chiều phim C# - Lập trình C#

Bài tập - Quản lý rạp chiều phim C# - Lập trình C#

by GokiSoft.com - 17:28 29/10/2021 1,343 Lượt Xem

Rạp chiếu phim quốc gia hiện nay đang cần thiết kế 1 chương trình nhằm kiểm soát toàn bộ hoạt động tại rạp bào gồm

- Quầy bán vé (ticket counter) => gồm các trạng thái (trống, khách hàng ít, khách hàng vừa phải và đang rất đông, thời điểm)

- Bãi đỗ xe (Parking) => gồm các trạng thái (trống, ít, vừa phải, full, thời điểm)

- Phòng xem phim => gồm các thuộc tính số ghế, số ghế đang ngồi, thời điểm

- Quầy bán đồ ăn => gồm các trạng thái (trống, khách hàng ít, khách hàng vừa phải và đang rất đông, thời điểm)

Viết chương trình quản lý thực hiện các yêu cầu sau

- Tạo 1 giao diện IStatus => có 1 phương thức onStatus => làm nhiệm vụ hiển thị trạng thái của từng địa điểm

- Thiết kế các lớp đối tượng trên => kế thừa từ IStatus

- Thiết kế các hàm nhập, hiển thị cho từng đối tượng trên

Trong class Main

- Nhập thông tin gồm 3 quầy bán vé, 2 quầy bán đồ ăn, 2 bãi đỗ xe và 5 phòng chiếu phim

- Tạo 1 phương thức followStatus(List<IStatus> statusList) thực hiện hiển thị trạng thái của tất cả các địa điểm => yêu cầu sử dụng hàm này cho >>> 3 quầy bán vé, 2 quầy bán đồ ăn, 2 bãi đỗ xe và 5 phòng chiếu phim >> trong chương trình trên

- Tạo 1 delegate đặt tên: void ShowStatus() -> Khai báo đối tượng delegate quản lý tất cả các hàm onStatus của các đối tượng trên -> Thực hiện test và delegate đó.

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Chia sẻ từ lớp học

Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 22:16 26/10/2021


#Cinema.cs


using System;

namespace _2509
{
  internal class Cinema : IStatus
  {
    private int seats;
    private int seatsSitting;
    private DateTime time;

    public Cinema()
    {
    }

    public Cinema(int seats, int seatsSitting, DateTime time)
    {
      this.seats = seats;
      this.seatsSitting = seatsSitting;
      this.time = time;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("nhap số ghế ngồi");
      this.seats = lib.Utility.ReadInt();
      Console.WriteLine("nhap số ghế đang ngồi");
      this.seatsSitting = lib.Utility.ReadInt();
      Console.WriteLine("nhap số thời điểm");
      this.time = lib.Utility.ReadDate();
    }

    public void onStatus()
    {
      Console.WriteLine(seatsSitting + " / " + seats);
    }
  }
}


#FoodStall.cs


using System;

namespace _2509
{
  internal class FoodStall : IStatus
  {
    public Status status;
    private DateTime time;

    public FoodStall()
    {
    }

    public FoodStall(Status status, DateTime time)
    {
      this.status = status;
      this.time = time;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("nhap status");
      this.status = _status.ReadStatus();
      Console.WriteLine("nhap số thời điểm");
      this.time = lib.Utility.ReadDate();
    }

    public void onStatus()
    {
      Console.WriteLine(status);
    }
  }
}


#IStatus.cs


namespace _2509
{
  internal interface IStatus
  {
    public void onStatus();
  }
}


#Parking.cs


using System;

namespace _2509
{
  internal class Parking : IStatus
  {
    public Status status;
    private DateTime time;

    public Parking()
    {
    }

    public Parking(Status status, DateTime time)
    {
      this.status = status;
      this.time = time;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("nhap status");
      this.status = _status.ReadStatus();
      Console.WriteLine("nhap số thời điểm");
      this.time = lib.Utility.ReadDate();
    }

    public void onStatus()
    {
      Console.WriteLine(status);
    }
  }
}


#Program.cs


using System.Collections.Generic;

namespace _2509
{
  internal class Program
  {
    private delegate void ShowStatus();

    private static void Main(string[] args)
    {
      //- Nhập thông tin gồm 3 quầy bán vé, 2 quầy bán đồ ăn, 2 bãi đỗ xe và 5 phòng chiếu phim
      List<IStatus> statusList = new List<IStatus>();

      TicketCounter[] ticketCounter = new TicketCounter[3];
      FoodStall[] foodStall = new FoodStall[2];
      Parking[] parking = new Parking[2];
      Cinema[] cinema = new Cinema[5];
      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        ticketCounter[i] = new TicketCounter();
        ticketCounter[i].Input();
        statusList.Add(ticketCounter[i]);
      }
      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        foodStall[i] = new FoodStall();
        foodStall[i].Input();
        statusList.Add(foodStall[i]);
      }
      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        parking[i] = new Parking();
        parking[i].Input();
        statusList.Add(parking[i]);
      }
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        cinema[i] = new Cinema();
        cinema[i].Input();
        statusList.Add(cinema[i]);
      }
      ShowStatus showStatus = null;
      foreach (var item in statusList)
      {
        showStatus += item.onStatus;
      }
      showStatus();
    }
  }
}


#Status.cs


namespace _2509
{
  public enum Status
  {
    empty, few, moderate, full
  }

  public class _status
  {
    public static Status ReadStatus()
    {
      while (true)
      {
        for (int i = 0; i < 4; i++)
        {
          System.Console.WriteLine("{0}, {1}", i + 1, (Status)i);
        }
        System.Console.WriteLine("chon trang thai ");
        int chosse = lib.Utility.ReadInt() - 1;
        if (chosse > 3 || chosse < 0)
        {
          System.Console.WriteLine("nhap sai roi nhap lai");
          continue;
        }
        return (Status)chosse;
      }
    }
  }
}


#TicketCounter.cs


using System;

namespace _2509
{
  internal class TicketCounter : IStatus
  {
    public Status status;
    private DateTime time;

    public TicketCounter()
    {
    }

    public TicketCounter(Status status, DateTime time)
    {
      this.status = status;
      this.time = time;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("nhap status");
      this.status = _status.ReadStatus();
      Console.WriteLine("nhap số thời điểm");
      this.time = lib.Utility.ReadDate();
    }

    public void onStatus()
    {
      Console.WriteLine(status);
    }
  }
}


#Utility.cs


using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.IO;

namespace lib
{
  internal delegate void SwitchCase();

  internal class Utility
  {
    public static void Menu(SwitchCase[] menu)
    {
      int choose;
      while (true)
      {
        menu[0]();
        choose = Utility.ReadInt();
        if (choose <= menu.Length)
        {
          menu[choose]();
        }
        else Console.WriteLine("Dau vao khong hop le! ");
      }
    }

    public static void Exist()
    {
      Environment.Exit(0);
    }

    public static int ReadInt()
    {
      int integer;
      while (true)
      {
        try
        {
          integer = int.Parse(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return integer;
    }

    public static float ReadFloat()
    {
      float _float;
      while (true)
      {
        try
        {
          _float = float.Parse(System.Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return _float;
    }

    public static DateTime ReadDate()
    {
      DateTime date;
      while (true)
      {
        try
        {
          date = ConvertDateTime(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return date;
    }

    public static string ConvertDateTime(DateTime myDate)
    {
      return myDate.ToString("dd-MM-yyyy");
    }

    public static DateTime ConvertDateTime(string str)
    {
      return DateTime.ParseExact(str, "dd-MM-yyyy", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
    }

    public static T ReadfileJson<T>(string path)
    {
      return JsonConvert.DeserializeObject<T>(System.IO.File.ReadAllText(path));
    }

    public static void SavefileJson(object obj, string path)
    {
      System.IO.File.WriteAllText(path, JsonConvert.SerializeObject(obj));
      Console.WriteLine("save file json is success!");
    }

    public static void SaveObject(object serialize, string path)
    {
      using (Stream stream = File.Open(path, FileMode.Create))
      {
        new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter().Serialize(stream, serialize);
        Console.WriteLine("save file object is success!");
      }
    }

    public static object ReadObject(string path)
    {
      using (Stream stream = File.Open(path, FileMode.Open))
      {
        return new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter().Deserialize(stream);
      }
    }

    public static void directoryCreate(string path)
    {
      string directoryPath = path;

      DirectoryInfo directory = new DirectoryInfo(directoryPath);

      if (!directory.Exists)
      {
        directory.Create();
      }

      Console.WriteLine("Create directory {0} is success!", directory.Name);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!