IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

by GokiSoft.com - 16:13 15/03/2021 10,543 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng book gồm các thuộc tính : tên sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà sản xuất.

- Viết hàm tạo và getter/setter

- Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Trong lớp Main tạo một List<Book> bookList -> để quản lý sách nhập vào

Xây dựng menu trương trình như sau

1. Nhập thông tin N quấn sách

2. Hiển thị thông tin sách

3. Sắp xếp theo tên tác giả

4. Lưu thông tin sách vào file data.obj

5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng

Ví dụ :

lap trinh c, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng


lap trinh PHP, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng

6. Nén file data.txt thành file data.dfl

7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình

8. Thoát

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 22:43 16/03/2021


#Book.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson3.QuanLiSachBangFile;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Book implements Serializable{
  String bookName, authorName;
  int price;
  String datePublishing;
  String manu;

  public Book() {
  }

  public Book(String bookName, String authorName, int price, String datePublishing, String manu) {
    this.bookName = bookName;
    this.authorName = authorName;
    this.price = price;
    this.datePublishing = datePublishing;
    this.manu = manu;
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public String getAuthorName() {
    return authorName;
  }

  public void setAuthorName(String authorName) {
    this.authorName = authorName;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(int price) {
    this.price = price;
  }

  public String getDatePublishing() {
    return datePublishing;
  }

  public void setDatePublishing(String datePublishing) {
    this.datePublishing = datePublishing;
  }

  public String getManu() {
    return manu;
  }

  public void setManu(String manu) {
    this.manu = manu;
  }
  public void input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten sach:");
    bookName = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten tac gia:");
    authorName = scan.nextLine();
    System.out.println("Gia ban:");
    price = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Ngay xuat ban:");
    datePublishing = scan.nextLine();
    System.out.println("Nha san xuat:");
    manu = scan.nextLine();
  }
  
  public void display(){
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "bookName=" + bookName + ", authorName=" + authorName + ", price=" + price + ", datePublishing=" + datePublishing + ", manu=" + manu + '}';
  }
  
  public String getLine(){
    return bookName + ", " + authorName + ", " + price + ", " + datePublishing + ", " + manu + "\n";
  }
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson3.QuanLiSachBangFile;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    List<Book> bookList = new ArrayList<>();
    int choose;
    do{
      showMenu();
      System.out.println("Lua chon chuong trinh:");
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          int n;
          System.out.println("Nhap so luong quyen sach muon nhap:");
          n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Book book = new Book();
            book.input();
            bookList.add(book);
          }
          break;
        case 2:
          bookList.forEach((book) -> {
            book.display();
          });
          break;
        case 3:
          Collections.sort(bookList, (Book o1, Book o2) -> o1.authorName.compareToIgnoreCase(o2.authorName));             
          break;
        case 4:
          saveObj(bookList);
          break;
        case 5:
          saveTxt(bookList);
          break;
        case 6:
          deflaterFile();
          break;
        case 7:
          readObj();
          break;
        case 8:
          System.out.println("Tam biet!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!");
          break;
      }
    }while(choose != 8);
  }
  
  static void showMenu(){
    System.out.println("1.Nhap thong tin N quyen sach");
    System.out.println("2.Hien thi thong tin N quyen sach");
    System.out.println("3.Sap xep theo ten tac gia");
    System.out.println("4.Luu thong tin vao file data.obj");
    System.out.println("5.Luu thong tin vao file data.txt");
    System.out.println("6.Nen file data.txt thanh file data.dfl");
    System.out.println("7.Doc du lieu tu file data.obj");
    System.out.println("8.Thoat");
  }

  private static void saveObj(List<Book> bookList) {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.obj");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      oos.writeObject(bookList);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally{
      try {
        fos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      try {
        oos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      System.out.println("Save thanh cong!!");
    }
  }

  private static void saveTxt(List<Book> bookList) {
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.txt");
      for (Book book : bookList) {
        byte[] b = book.getLine().getBytes();
        fos.write(b);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      try {
        fos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      System.out.println("Save thanh cong!!");
    }
  }

  private static void readObj() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    List<Book>abcd = new ArrayList<>();
    try {
      fis = new FileInputStream("data.obj");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      abcd = (List<Book>) ois.readObject();
      
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException | ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      try {
        fis.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      try {
        ois.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    for (Book book : abcd) {
      System.out.println(book);
    }
  }
  
  public static void deflaterFile(){
    FileInputStream fis = null;
    DeflaterInputStream dis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fis = new FileInputStream("data.obj");
      dis = new DeflaterInputStream(fis);

      fos = new FileOutputStream("data.dfl");

      int code;
      while ((code = dis.read()) != -1) {
        fos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();

        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (dis != null) {
        try {
          dis.close();

        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();

        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 03:59 08/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2b4;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner ip = new Scanner(System.in);
    List<Book> bookList = new ArrayList<>();
    int chon, n;
    do {
      menu();
      chon = Integer.parseInt(ip.nextLine());
      switch (chon) {
        case 1:
          System.out.println("Nhập số cuốn sách cần nhập : ");
          n = Integer.parseInt(ip.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Book book = new Book();
            book.nhap();
            bookList.add(book);
          }
          break;
        case 2:
          for (int i = 0; i < bookList.size(); i++) {
            bookList.get(i).hienthi();
          }
          break;
        case 3:
          Collections.sort(bookList, (Book o1, Book o2) -> o1.getTacgia().compareToIgnoreCase(o2.getTacgia()));
          break;
        case 4:
          svfileobj((ArrayList<Book>) bookList);
          break;
        case 5:

          break;
        case 6:

          break;
        case 7:
          readFile();
          break;
        case 8:
        default:
          break;

      }
    } while (chon != 9);
  }

  static void menu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
    System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
    System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng");
    System.out.println("6. Nén file data.txt thành file data.dfl");
    System.out.println("7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("8. Thoát");
  }

  private static void svfileobj(ArrayList<Book> bookList) {
  FileOutputStream fos = null;
  ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.obj");
       oos = new ObjectOutputStream(fos);
       oos.writeObject(bookList);
    }
    catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    catch (IOException ex) {
      System.err.println("Lỗi ghi file : " +ex);
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(oos != null){
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  private static void readFile() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    try {
      fis = new FileInputStream("data.obj");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      ArrayList<Book> bookList = (ArrayList<Book>) ois.readObject();

      for (Book object : bookList) {
        object.hienthi();
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2b4;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Book implements Serializable {
  String tensach,tacgia,giaban,ngaysanxuat,nhasanxuat;

  public Book() {
  }

  public Book(String tensach, String tacgia, String giaban, String ngaysanxuat, String nhasanxuat) {
    this.tensach = tensach;
    this.tacgia = tacgia;
    this.giaban = giaban;
    this.ngaysanxuat = ngaysanxuat;
    this.nhasanxuat = nhasanxuat;
  }

  public String getTensach() {
    return tensach;
  }

  public void setTensach(String tensach) {
    this.tensach = tensach;
  }

  public String getTacgia() {
    return tacgia;
  }

  public void setTacgia(String tacgia) {
    this.tacgia = tacgia;
  }

  public String getGiaban() {
    return giaban;
  }

  public void setGiaban(String giaban) {
    this.giaban = giaban;
  }

  public String getNgaysanxuat() {
    return ngaysanxuat;
  }

  public void setNgaysanxuat(String ngaysanxuat) {
    this.ngaysanxuat = ngaysanxuat;
  }

  public String getNhasanxuat() {
    return nhasanxuat;
  }

  public void setNhasanxuat(String nhasanxuat) {
    this.nhasanxuat = nhasanxuat;
  }
  public void nhap(){
    Scanner ip = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Mời bạn nhập tên sách : ");
    tensach = ip.nextLine();
    System.out.println("Mời bạn nhập tác giả : ");
    tacgia = ip.nextLine();
    System.out.println("Mời bạn nhập giá bán : ");
    giaban = ip.nextLine();
    System.out.println("Mời bạn nhập ngày sản xuất : ");
    ngaysanxuat = ip.nextLine();
    System.out.println("Mời bạn nhập nhà sản xuất :");
    nhasanxuat = ip.nextLine();
  }
  public void hienthi(){
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "tensach=" + tensach + ", tacgia=" + tacgia + ", giaban=" + giaban + ", ngaysanxuat=" + ngaysanxuat + ", nhasanxuat=" + nhasanxuat ;
  }
  
}


Hoàng Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 19:09 04/05/2020
package lesson4;

import java.util.Scanner;

public class Book {
  private String name,author,publish_date,publisher;
  private double price;

  public Book() {
  }

  public Book(String name, String author, String publish_date, String publisher, double price) {
    this.name = name;
    this.author = author;
    this.publish_date = publish_date;
    this.publisher = publisher;
    this.price = price;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAuthor() {
    return author;
  }

  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }

  public String getPublish_date() {
    return publish_date;
  }

  public void setPublish_date(String publish_date) {
    this.publish_date = publish_date;
  }

  public String getPublisher() {
    return publisher;
  }

  public void setPublisher(String publisher) {
    this.publisher = publisher;
  }

  public double getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(double price) {
    this.price = price;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "name=" + name + ", author=" + author + ", publish_date=" + publish_date + ", publisher=" + publisher + ", price=" + price + '}';
  }
  
  public void input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter book's name: ");
    this.name = scan.nextLine();
    System.out.println("Enter book's author: ");
    this.author = scan.nextLine();
    System.out.println("Enter book's published date: ");
    this.publish_date = scan.nextLine();
    System.out.println("Enter book's publisher: ");
    this.publisher = scan.nextLine();
    System.out.println("Enter book's price: ");
    this.price = Double.parseDouble(scan.nextLine());
  }
  
  public void output(){
    System.out.println(toString());
  }
}
-------------------------------------------------------------------------------------

package lesson4;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;
import lesson2.Main;

public class Main_Book {

  static List<Book> booklist = new ArrayList<>();

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose;
    File file = new File("D://C1907L//data.txt");
    File file_obj = new File("D://C1907L//data.obj");
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          addBook();
          break;
        case 2:
          showBook();
          break;
        case 3:
          sortByAuthor();
          break;
        case 4:
          saveToFileObj(file_obj);
          break;
        case 5:
          saveToFileText(file);
          break;
        case 6:
          deflaterFile(file);
          break;
        case 7:
          readObjFile(file_obj);
          break;
        case 8:
          System.out.println("Exit");
          break;
      }
    } while (choose != 8);
  }

  public static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
    System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
    System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt");
    System.out.println("6. Nén file data.txt thành file data.dfl");
    System.out.println("7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("8. Thoát");
    System.out.println("Lựa chọn của bạn: ");
  }

  public static void addBook() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập số lượng sách cần thêm: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Book book = new Book();
      book.input();
      booklist.add(book);
    }
  }

  public static void showBook() {
    booklist.forEach((book) -> {
      book.output();
    });
  }

  public static void sortByAuthor() {
    for (int i = 0; i < booklist.size() - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < booklist.size(); j++) {
        if (booklist.get(i).getAuthor().compareTo(booklist.get(j).getAuthor()) > 0) {
          Collections.swap(booklist, i, j);
        }
      }
    }
  }

  public static void saveToFileObj(File file) {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream(file, true);
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
//      oos.writeObject(studentList);
      for (Book book : booklist) {
        oos.writeObject(book);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  

  public static void saveToFileText(File file_output) {
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream(file_output, true);

      String line;
      byte[] b;
      for (Book book : booklist) {
        line = book.getName() + "," + book.getAuthor() + "," + book.getPrice() + ","
            + book.getPublish_date() + "," + book.getPublisher()+ "\n";
        b = line.getBytes();
        fos.write(b);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public static void deflaterFile(File file){
    FileInputStream fis = null;
    DeflaterInputStream dis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fis = new FileInputStream(file);
      dis = new DeflaterInputStream(fis);

      fos = new FileOutputStream("D://data.zip");

      int code;
      while ((code = dis.read()) != -1) {
        fos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();

        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (dis != null) {
        try {
          dis.close();

        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();

        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public static void readObjFile(File file){
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream(file);
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      Object obj = null;
      while((obj = ois.readObject()) != null) {
        Book book = (Book) obj;
        System.out.println(book);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }  
  
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 17:55 03/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.io.Serializable;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Book implements Serializable{
  String name,author,publisher;
  float price;
  Date publishDate;

  public Book() {
  }

  public Book(String name, String author, String publisher, float price, Date publishDate) {
    this.name = name;
    this.author = author;
    this.publisher = publisher;
    this.price = price;
    this.publishDate = publishDate;
  }
  
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input book name:");
    name = inp.nextLine();
    System.out.println("Input author name");
    author = inp.nextLine();
    System.out.println("Input publisher");
    publisher = inp.nextLine();
    System.out.println("Input price");
    price = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Input publish date (format dd/MM/yyyy)");
    try {
      publishDate = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").parse(inp.nextLine());
    } catch (ParseException ex) {
      Logger.getLogger(Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "name=" + name + ", author=" + author + ", publisher=" + publisher + ", price=" + price + ", publishDate=" + publishDate + '}';
  }
  
  public void output() {
    System.out.println(this);
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAuthor() {
    return author;
  }

  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }

  public String getPublisher() {
    return publisher;
  }

  public void setPublisher(String publisher) {
    this.publisher = publisher;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }

  public Date getPublishDate() {
    return publishDate;
  }

  public void setPublishDate(Date publishDate) {
    this.publishDate = publishDate;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class dataMgr {

  List<Book> bookList = null;
  private static dataMgr instance;

  public dataMgr() {
    bookList = new ArrayList<>();
  }

  public static synchronized dataMgr getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new dataMgr();
    }
    return instance;
  }

  public List<Book> getBookList() {
    return bookList;
  }

  public void setBookList(List<Book> bookList) {
    this.bookList = bookList;
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.io.EOFException;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class MenuController {

  private static MenuController instance = null;

  private MenuController() {

  }

  public synchronized static MenuController getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new MenuController();
    }
    return instance;
  }

  public void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
    System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
    System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng");
    System.out.println("6. Nén file data.txt thành file data.dfl");
    System.out.println("7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("8. Thoát");
  }

  public void inputInfo() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input number of book(s)");
    int n = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Input information for book number" + (i + 1));
      Book newBook = new Book();
      newBook.input();
      dataMgr.getInstance().getBookList().add(newBook);
    }
  }

  public void outputInfo() {
    if (dataMgr.getInstance().getBookList().isEmpty()) {
      return;
    }
    dataMgr.getInstance().getBookList().forEach((book) -> {
      book.output();
    });
  }

  public void sortByAuthor() {
    for (int i = 0; i < dataMgr.getInstance().getBookList().size() - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < dataMgr.getInstance().getBookList().size(); j++) {
        if (dataMgr.getInstance().getBookList().get(i).getAuthor().compareTo(dataMgr.getInstance().getBookList().get(j).getAuthor()) > 0) {
          Collections.swap(dataMgr.getInstance().getBookList(), i, j);
        }
      }
    }
  }

  public void saveInfoToFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.obj");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      for (Book book : dataMgr.getInstance().getBookList()) {
        oos.writeObject(book);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public void saveInfoToTextFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.txt");
      for (Book book : dataMgr.getInstance().getBookList()) {
        fos.write((book.toString() + "\n").getBytes());
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public void deflateTextDataFile() {

    FileInputStream fis = null;
    DeflaterInputStream dis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.txt");
      dis = new DeflaterInputStream(fis);
      fos = new FileOutputStream("data.dfl");
      int code;
      while((code = dis.read()) != -1) {
        fos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if (dis != null) {
        try {
          dis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public void readFromObjFile() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois =null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.obj");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      Object obj = null;
      while (true) {
        try {
          obj = ois.readObject();
          Book book = (Book) obj;
          book.output();
        } catch (EOFException e) {
          break;
        }
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException | ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    do {
      MenuController.getInstance().showMenu();
      choose = Integer.parseInt(inp.nextLine());
      switch(choose) {
        case 1:
          MenuController.getInstance().inputInfo();
          break;
        case 2:
          MenuController.getInstance().outputInfo();
          break;
        case 3:
          MenuController.getInstance().sortByAuthor();
          break;
        case 4:
          MenuController.getInstance().saveInfoToFile();
          break;
        case 5:
          MenuController.getInstance().saveInfoToTextFile();
          break;
        case 6:
          MenuController.getInstance().deflateTextDataFile();
          break;
        case 7:
          MenuController.getInstance().readFromObjFile();
          break;
        case 8:
          System.out.println("Bye !");
          break;
        default:
          System.out.println("Invalid input");
      }
    } while (choose != 8);
  }
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 18:23 30/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package april30inflaterbook;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class main {

  public static void menu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
    System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
    System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt");
    System.out.println("6. Exit");

  }

  public static void addBook(List<Book> bookList) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while (true) {
      Book book = new Book();
      book.input();
      bookList.add(book);
      System.out.println("Countine Y/N ?");
      String y = input.nextLine();
      if (y.equalsIgnoreCase("n")) {
        break;
      }
    }
  }

  public static void showBook(List<Book> bookList) {
    for (int i = 0; i < bookList.size(); i++) {
      bookList.get(i).display();
    }
  }

  public static void sortBookAuthor(List<Book> bookList) {
    for (int i = 0; i < bookList.size(); i++) {
      for (int j = i + 1; j < bookList.size(); j++) {
        if (bookList.get(i).Author.compareTo(bookList.get(j).Author) > 0) {
          Book temp;
          temp = bookList.get(i);
          bookList.set(i, bookList.get(j));
          bookList.set(j, temp);
        }
      }
    }
  }

  public static void saveFileObject(List<Book> bookList) {
    ObjectOutputStream oos = null;
    File file = new File("data.obj");
    if (!file.exists()) {
      try {
        file.createNewFile();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    try {
      oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("data.obj",true));
      oos.writeObject(bookList);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    if (oos != null) {
      try {
        oos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  public static void saveFile(List<Book> bookList) {
    FileOutputStream fos = null;
    File file = new File("data.txt");
    if (!file.exists()) {
      try {
        file.createNewFile();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.txt",true);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }

    for (Book value : bookList) {
      String line = value.toString() + "\n";
      byte[] b = line.getBytes();
      try {
        fos.write(b);
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if(fos != null){
      try {
        fos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }

  }

  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    List<Book> bookList = new ArrayList<>();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while (true) {
      menu();
      int choice = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (choice) {
        case 1:
          addBook(bookList);
          break;
        case 2:
          showBook(bookList);
          break;
        case 3:
          sortBookAuthor(bookList);
          break;
        case 4:
          saveFileObject(bookList);
          break;
        case 5:
          saveFile(bookList);
          break;
        case 6:
          return;

      }
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package april30inflaterbook;

import java.io.Serializable;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;


/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Book implements Serializable{

  String BookName, Author, Manufacturer;
  float Price;
  String PublishingDate;

  public Book() {
  }

  public String getBookName() {
    return BookName;
  }

  public String getAuthor() {
    return Author;
  }

  public String getManufacturer() {
    return Manufacturer;
  }

  public float getPrice() {
    return Price;
  }

  public void setBookName(String BookName) {
    this.BookName = BookName;
  }

  public void setAuthor(String Author) {
    this.Author = Author;
  }

  public void setManufacturer(String Manufacturer) {
    this.Manufacturer = Manufacturer;
  }

  public void setPrice(float Price) {
    this.Price = Price;
  }

  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter book name : ");
    BookName = input.nextLine();
    System.out.println("Enter author name : ");
    Author = input.nextLine();
    System.out.println("Enter manufacture name : ");
    Manufacturer = input.nextLine();
    System.out.println("Enter book price : ");
    Price = Float.parseFloat(input.nextLine());
    System.out.println("Enter publishing date : ");
    String inputDate = input.nextLine();
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    Date date = new Date();

    try {
      date = formatter.parse(inputDate);
      PublishingDate = formatter.format(date);
    } catch (ParseException ex) {
      date.toInstant();
      PublishingDate = formatter.format(date);
    }

  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    return "Book :" + "BookName=" + BookName + ", Author=" + Author + ", Manufacturer=" + Manufacturer + ", Price=" + Price + ", PublishingDate=" + PublishingDate;
  }

}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!