IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

by GokiSoft.com - 10:11 07/09/2021 16,006 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng book gồm các thuộc tính : tên sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà sản xuất.

- Viết hàm tạo và getter/setter

- Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Trong lớp Main tạo một List<Book> bookList -> để quản lý sách nhập vào

Xây dựng menu trương trình như sau

1. Nhập thông tin N quấn sách

2. Hiển thị thông tin sách

3. Sắp xếp theo tên tác giả

4. Lưu thông tin sách vào file data.obj

5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng

Ví dụ :

lap trinh c, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng


lap trinh PHP, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng

6. Nén file data.txt thành file data.dfl

7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình

8. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 18:32 26/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BTQuanliSach;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Book implements Serializable {

  String tenSach, tenTg, gia, nhaXB, ngaySx;

  public Book() {
  }

  public Book(String tenSach, String tenTg, String gia, String ngayXb, String ngaySx) {
    this.tenSach = tenSach;
    this.tenTg = tenTg;
    this.gia = gia;
    this.nhaXB = ngayXb;
    this.ngaySx = ngaySx;
  }

  public String getTenSach() {
    return tenSach;
  }

  public void setTenSach(String tenSach) {
    this.tenSach = tenSach;
  }

  public String getTenTg() {
    return tenTg;
  }

  public void setTenTg(String tenTg) {
    this.tenTg = tenTg;
  }

  public String getGia() {
    return gia;
  }

  public void setGia(String gia) {
    this.gia = gia;
  }

  public String getNgayXb() {
    return nhaXB;
  }

  public void setNgayXb(String ngayXb) {
    this.nhaXB = ngayXb;
  }

  public String getNgaySx() {
    return ngaySx;
  }

  public void setNgaySx(String ngaySx) {
    this.ngaySx = ngaySx;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "tenSach=" + tenSach + ", tenTg=" + tenTg + ", gia=" + gia + ", ngayXb=" + nhaXB + ", ngaySx=" + ngaySx + '}';
  }

  public void input() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten:");
    tenSach = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten Tac Gia:");
    tenTg = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap gia ban");
    gia = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay san xuat");
    ngaySx = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap nha xuat ban");
    nhaXB = sc.nextLine();
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  public String getLine() {
    return tenSach + "," + tenTg + "," + gia + "," + ngaySx + "," + nhaXB + "\n";
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BTQuanliSach;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutput;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class BookManage {

  private List<Book> listbook = new ArrayList<>();

  public BookManage() {
  }

  public void addbook() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap N thong tin quan sach:");
    int n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Book bk = new Book();
      bk.input();
      listbook.add(bk);
    }
  }
 public void sortbyName() {
    Collections.sort(listbook, new Comparator<Book>() {

      @Override
      public int compare(Book o1, Book o2) {
        return o1.getTenTg().compareToIgnoreCase(o2.getTenTg());
      }
    });
  }
  public void hienthi() {
    for (Book listbook1 : listbook) {
      listbook1.display();
    }
  }

  public void save() throws IOException {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream(new File("D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BTQuanliSach\\data.obj"));
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      oos.writeObject(listbook);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (fos != null) {
        fos.close();
      }
      if (oos != null) {
        oos.close();
      }
    }
  }

  public void read() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    try {
      fis = new FileInputStream(new File("D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BTQuanliSach\\data.obj"));
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      listbook = (List<Book>) ois.readObject();
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookManage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookManage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  //save file data
   public void saveFiledata() {
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;

    try {
      String filename = "D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BTQuanliSach\\data.txt";
      fos = new FileOutputStream(filename);
      bos = new BufferedOutputStream(fos);
      //ghi du lieu vao file
      for (Book book1 : listbook) {
        String line = book1.getLine();
        try {
          byte[] b = line.getBytes("utf8");
          bos.write(b);

        } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
          Logger.getLogger(BookManage.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IOException e) {
          Logger.getLogger(BookManage.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
        }

      }

    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {

      try {
        if (bos != null) {
          bos.close();
        }
        if (fos != null) {
          fos.close();

        }
      } catch (IOException e) {
        Logger.getLogger(BookManage.class
            .getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
      }
    }

  }
   
   public void nenfile() {
    String filename = "D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BTQuanliSach\\data.txt";
    FileInputStream fis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fis = new FileInputStream(filename);
      DeflaterInputStream dis = new DeflaterInputStream(fis);
      String newfile = "D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BTQuanliSach\\data.dfl";
      fos = new FileOutputStream(newfile);
      int count;
      while ((count = dis.read()) != -1) {
        fos.write(count);

      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BTQuanliSach;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    BookManage bkManage = new BookManage();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int choose;
    do {
      showmenu();
      choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          bkManage.addbook();

          break;
        case 2:
          bkManage.hienthi();
          break;
        case 3:
          bkManage.sortbyName();
          break;
        case 4:
          bkManage.save();
          break;
        case 5:
          bkManage.saveFiledata();
          break;
        case 6:
          bkManage.nenfile();
          break;
        case 7:
          bkManage.read();
          bkManage.hienthi();
          break;
        case 8:
          System.out.println("Thoat thanh cong");
          break;
        default:
          System.err.println("Chon lai di");
          break;
      }

    } while (choose != 8);
  }

  public static void showmenu() {
    System.out.println("1:Nhap thong tin N quan sach");
    System.out.println("2:Hien thi thong tin sach");
    System.out.println("3:Sap xep theo ten tac gia");
    System.out.println("4:Luu thong tin vao file data.obj");
    System.out.println("5:Luu thong tin vao file data.txt theo dinh dang");
    System.out.println("6:Nen file data.txt thanh file data.dfl");
    System.out.println("7:Doc du lieu tu file data.obj va hien thi ra man hinh");
    System.out.println("8: Thoat");
  }
}


nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 13:14 26/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QLsach2;

import fiml.Main;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.*;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class main {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    ArrayList<book> booklist = new ArrayList<>();
    int choise, n;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    do {
      menu();
      choise = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch (choise) {
        case 1:
          System.out.println("nhap thong tin cuon sach>>>.");
          n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            book thao = new book();
            thao.input();
            booklist.add(thao);
          }
          break;
        case 2:
          for (book thao : booklist) {
            thao.display();
          }
          break;

        case 3:
          Collections.sort(booklist, new Comparator<book>() {
            @Override
            public int compare(book o1, book o2) {
              return o1.getName().compareToIgnoreCase(o2.getName());
            }
          });
          break;
        case 4:
          luubookobj(booklist);
          break;
        case 5:
          luumoicuontxt(booklist);
          break;
        case 6:
          nenfiletxt(booklist);
          break;
        case 7:
          hienthi(booklist);
          break;
        case 8:
          System.out.println("thoat!!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("nhap lai de!!!1");
          break;
      }
    } while (choise != 9);
  }

  static void menu() {
    System.out.println("1.nhap thong tin cuon sach");
    System.out.println("2.hien thi thong tin cuon sach");
    System.out.println("3.Sap xep theo ten tac gia");
    System.out.println("4.luu thong tin sach vao file data.obj");
    System.out.println("5.luu thong tin moi cuon sach vao data.txt");
    System.out.println("6.nen file data.txt thanh data.dfl");
    System.out.println("7.doc dl tu file data.obj vao hien thi ra man hinh");
    System.out.println("8.Thoat");
    System.out.println("9.choise");
  }

  private static void luubookobj(ArrayList<book> booklist) throws FileNotFoundException, IOException {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("E:/file/mydata.obj");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      oos.writeObject(booklist);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  private static void luumoicuontxt(ArrayList<book> booklist) throws FileNotFoundException, UnsupportedEncodingException, IOException {
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;
    try {
      String filename = "data.txt";
      fos = new FileOutputStream(filename);
      bos = new BufferedOutputStream(fos);
      for (book thao : booklist) {
        String line = thao.getLine();
        byte[] t;
        try {
          t = line.getBytes("utf8");
          bos.write(t);
        } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (fos != null) {
          fos.close();
        }
        if (bos != null) {
          bos.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  private static void nenfiletxt(ArrayList<book> booklist) throws FileNotFoundException, IOException {
    String filename = "data.txt";
    FileInputStream fis = new FileInputStream(filename);//tao dl de doc
    DeflaterInputStream dis = new DeflaterInputStream(fis);//doc dl fis va nen luon
    String dfl = "data.dfl";//sang file moi
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dfl);
    int code = 0;
    while ((code = dis.read()) != -1) {
      fos.write(code);
    }
    fos.close();
    dis.close();
    fis.close();
  }

  private static void hienthi(ArrayList<book> booklist) throws FileNotFoundException {
    FileReader fil = null;
    BufferedReader buff = null;
    try {
      String filename = "data.txt";
      fil = new FileReader(filename);
      buff = new BufferedReader(fil);
      String thaobeo = null;
      while ((thaobeo = buff.readLine()) != null) {
        book thao = new book();
        thao.parseLine(thaobeo);
        booklist.add(thao);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (buff != null) {
          buff.close();
        }
        if (fil != null) {
          fil.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }

  }
}
/////
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QLsach2;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class book {

  String bookname, name, nhasx;
  float giaban, ngaysx;

  public book() {
  }

  public book(String bookname, String name, String nhasx, float giaban, float ngaysx) {
    this.bookname = bookname;
    this.name = name;
    this.nhasx = nhasx;
    this.giaban = giaban;
    this.ngaysx = ngaysx;
  }

  public String getBookname() {
    return bookname;
  }

  public void setBookname(String bookname) {
    this.bookname = bookname;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getNhasx() {
    return nhasx;
  }

  public void setNhasx(String nhasx) {
    this.nhasx = nhasx;
  }

  public float getGiaban() {
    return giaban;
  }

  public void setGiaban(float giaban) {
    this.giaban = giaban;
  }

  public float getNgaysx() {
    return ngaysx;
  }

  public void setNgaysx(float ngaysx) {
    this.ngaysx = ngaysx;
  }

  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap tean sach");
    bookname = scan.nextLine();
    System.out.println("nhap ten tac gia:");
    name = scan.nextLine();
    System.out.println("nhap ten nha suat ban:");
    nhasx = scan.nextLine();
    System.out.println("nhap gia ban:");
    giaban = Float.parseFloat(scan.nextLine());
    System.out.println("nhap ngay san xuat:");
    ngaysx = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "book{" + "bookname=" + bookname + ", name=" + name + ", nhasx=" + nhasx + ", giaban=" + giaban + ", ngaysx=" + ngaysx + '}';
  }
  String getLine() {
    return name + "," + bookname + "," + nhasx + "," + giaban + "," + ngaysx + "\n";
  }
  public void parseLine(String line){
    line=line.trim();
    String [] thao=line.split(line);
    if(thao.length<5){
      System.out.println("!!!!!!!");
      return;
    }
    name=thao[0];
    bookname=thao[1];
    nhasx=thao[2];
    giaban=Float.parseFloat(thao[3]);
    ngaysx=Float.parseFloat(thao[4]);
  }

}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 10:54 26/03/2020package java2_Advanced.BaiTapNgay25_3_2020.SachVaLuuThongTinTrenFile;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

public class Book implements Serializable {
  String nameBook, nameAuthor, price, publicationDate, publishingCompany;

  public Book() {
  }

  public Book(String nameBook, String nameAuthor, String price, String publicationDate, String publishingCompany) {
    this.nameBook = nameBook;
    this.nameAuthor = nameAuthor;
    this.price = price;
    this.publicationDate = publicationDate;
    this.publishingCompany = publishingCompany;
  }

  public void nhap() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten sach: ");
    nameBook = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten tac gia: ");
    nameAuthor = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap gia ban: ");
    price = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay xuat ban: ");
    publicationDate = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap nha xuat ban: ");
    publishingCompany = scan.nextLine();
  }

  public void hienThi() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" +
        "nameBook='" + nameBook + '\'' +
        ", nameAuthor='" + nameAuthor + '\'' +
        ", price='" + price + '\'' +
        ", publicationDate='" + publicationDate + '\'' +
        ", publishingCompany='" + publishingCompany + '\'' +
        '}';
  }

  public String getNameBook() {
    return nameBook;
  }

  public void setNameBook(String nameBook) {
    this.nameBook = nameBook;
  }

  public String getNameAuthor() {
    return nameAuthor;
  }

  public void setNameAuthor(String nameAuthor) {
    this.nameAuthor = nameAuthor;
  }

  public String getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(String price) {
    this.price = price;
  }

  public String getPublicationDate() {
    return publicationDate;
  }

  public void setPublicationDate(String publicationDate) {
    this.publicationDate = publicationDate;
  }

  public String getPublishingCompany() {
    return publishingCompany;
  }

  public void setPublishingCompany(String publishingCompany) {
    this.publishingCompany = publishingCompany;
  }

  public String getLine() {
    return nameBook + ", " + nameAuthor + ", " + price + ", " + publicationDate + ", " + publishingCompany + ", " + "\n";
  }
}package java2_Advanced.BaiTapNgay25_3_2020.SachVaLuuThongTinTrenFile;

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Perform perform = new Perform();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose;
    do {
      System.out.println("Nhap choose:");
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          perform.input();
          break;
        case 2:
          perform.display();
          break;
        case 3:
          perform.sortAuthor();
          break;
        case 4:
          perform.saveBook1_Object();
          break;
        case 5:
          perform.saveBook_buffered();
          break;
        case 6:
          perform.zipFile();
          break;
        case 7:
          perform.showBook1_Object();
          break;
        case 8:
          System.out.println("thoat");
          break;
        default:
          System.err.println("Nhap sai !!!");
          break;
      }
    } while (choose != 8);
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
    System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
    System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt (mỗi quyển sách trên một dòng)");
    System.out.println("6. Nén file data.txt thành file data.dfl");
    System.out.println("7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("8. Thoát");
  }
}package java2_Advanced.BaiTapNgay25_3_2020.SachVaLuuThongTinTrenFile;

import org.w3c.dom.ls.LSOutput;

import java.io.*;
import java.util.*;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

public class Perform {
  Scanner scan = new Scanner(System.in);
  List<Book> list = new ArrayList<>();

  //case1
  public void input() {
    System.out.println("Nhap so cuon sach:");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Book book = new Book();
      book.nhap();
      list.add(book);
    }
  }

  //case2
  public void display() {
    for (Book book1 : list) {
      book1.hienThi();
    }
  }

  //case3
  public void sortAuthor() {
    Collections.sort(list, new Comparator<Book>() {
      @Override
      public int compare(Book book, Book t1) {
        return book.getNameAuthor().compareToIgnoreCase(book.getNameAuthor());
      }
    });
  }

  //case4
  public void saveBook1_Object() {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("d:/Admin/Java2_advanced/data.obj");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);

      oos.writeObject(list);

    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  }

  //case5
  public void saveBook_buffered() {
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bfos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("d:/Admin/Java2_advanced/data.txt");
      bfos = new BufferedOutputStream(fos);

      for (Book book2 : list) {
        String line = book2.getLine();
        byte[] bytes = line.getBytes("utf-8");
        bfos.write(bytes);
      }

    } catch (FileNotFoundException | UnsupportedEncodingException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (bfos != null) {
        try {
          bfos.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  }

  //case6
  public void zipFile() {
    FileInputStream fis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    DeflaterInputStream dis = null;

    try {
      fis = new FileInputStream("d:/Admin/Java2_advanced/data.txt");
      dis = new DeflaterInputStream(fis);
      fos = new FileOutputStream("d:/Admin/Java2_advanced/data.dfl");

      int a;
      while ((a = dis.read()) != -1) {
        fos.write(a);
      }

    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      if (dis != null) {
        try {
          dis.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  }

  //case7
  public void showBook1_Object() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    try {
      fis = new FileInputStream("d:/Admin/Java2_advanced/data.obj");
      ois = new ObjectInputStream(fis);

      ArrayList<Book> List = (ArrayList<Book>) ois.readObject();

      for (Book object : List) {
        object.hienThi();
      }

    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  }

}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 18:17 25/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Book_file;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;
import java.util.zip.DeflaterOutputStream;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class main {
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<book> bookList = new ArrayList<>();
    int c;
    do {    
      menu();
      c= Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch(c){
        case 1:
          addInfoBook(bookList);
          break;
        case 2:
          dispalayInforBook(bookList);
          break;
        case 3:
          sortBookByAuthor(bookList);
          dispalayInforBook(bookList);
          break;
        case 4:
          saveInfoBooktoFile(bookList);
          break;
        case 5:
          saveToFile(bookList);
          break;
        case 6:
          DeflateFile();
          break;
        case 7:
          readFile();
          
          break;
        case 8:
        default:
          break;
        
      }
      
    } while (c<8);
    
  }
  public static void menu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
    System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
    System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng");
    System.out.println("6. Nén file data.txt thành file data.dfl");
    System.out.println("7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("8. Thoát");
    System.out.println("Lua chon : ");
  }

  private static void addInfoBook(ArrayList<book> bookList) {
    System.out.println("so luong (n) cuon sach can nhap : ");
    int n= Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      book book = new book();
      book.input();
      bookList.add(book);
    }
  }

  private static void dispalayInforBook(ArrayList<book> bookList) {
      for (int i = 0; i < bookList.size(); i++) {
      bookList.get(i).display();
    }
  }

  private static void sortBookByAuthor(ArrayList<book> bookList) {
     Collections.sort(bookList, new Comparator<book>() {
       @Override
       public int compare(book o1, book o2) {
           return o1.getAuthor().compareToIgnoreCase(o2.getAuthor());
       }
     });
  }

  private static void saveToFile(ArrayList<book> bookList) {
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("d:/Java2/data.txt");
      bos = new BufferedOutputStream(fos);
      
      for (book object : bookList) {
        String line = object.getline();
        byte[] b;
        
        b = line.getBytes("utf8");
        bos.write(b);
      }
    } catch (IOException ex) {
      System.err.println("Loi ghi file : "+ex);
    }finally{
      if (bos != null) {
        try {
          bos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (fos!= null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  private static void saveInfoBooktoFile(ArrayList<book> bookList) {
     FileOutputStream fos =null;
     ObjectOutputStream oos = null;
     try {
      fos = new FileOutputStream("d:/Java2/data.obj");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
      oos.writeObject(bookList);
      
    } catch (IOException ex) {
       System.err.println("Loi ghi file : " + ex);
    }finally{
       if (fos != null) {
         try {
           fos.close();
         } catch (IOException ex) {
           Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
         }
       }
       if (oos != null) {
         try {
           oos.close();
         } catch (IOException ex) {
           Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
         }
       }
     }
  }

  private static void DeflateFile() {
     FileOutputStream fos =null;
     DeflaterInputStream dis = null;
     FileInputStream fis = null;
     try {
      fis = new FileInputStream("d:/Java2/data.txt");
      dis = new DeflaterInputStream(fis);
      
      fos = new FileOutputStream("d:/Java2/data.dfl");
      
      int code;
       while ((code = dis.read()) != - 1) {         
         fos.write(code);
       }
       
      
    } catch (IOException ex) {
       System.err.println("Loi nen file : "+ ex);
    }finally{
       if (fos != null) {
         try {
           fos.close();
         } catch (IOException ex) {
           Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
         }
       }
       if (dis != null) {
         try {
           dis.close();
         } catch (IOException ex) {
           Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
         }
       }
       if (fis != null) {
         try {
           fis.close();
         } catch (IOException ex) {
           Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
         }
       }
     }
  }

  private static void readFile() {
     FileInputStream fis = null;
     ObjectInputStream ois = null;
     
     try {
      fis = new FileInputStream("d:/Java2/data.obj");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      
     ArrayList<book> bookList = (ArrayList<book>) ois.readObject();
      
       for (book object : bookList) {
         object.display();
       }
      
    } catch (IOException ex) {
       System.err.println("Loi doc file : "+ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
     
  }
  
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Book_file;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class book implements Serializable{
  String bookname , author, nhaXB , ngayXB;
  float price;

  public book() {
  }

  public book(String bookname, String author, String nhaXB, String ngayXB, float price) {
    this.bookname = bookname;
    this.author = author;
    this.nhaXB = nhaXB;
    this.ngayXB = ngayXB;
    this.price = price;
  }

  public String getBookname() {
    return bookname;
  }

  public void setBookname(String bookname) {
    this.bookname = bookname;
  }

  public String getAuthor() {
    return author;
  }

  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }

  public String getNhaXB() {
    return nhaXB;
  }

  public void setNhaXB(String nhaXB) {
    this.nhaXB = nhaXB;
  }

  public String getNgayXB() {
    return ngayXB;
  }

  public void setNgayXB(String ngayXB) {
    this.ngayXB = ngayXB;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }
  
  public void input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("book name : ");
    bookname = scan.nextLine();
    System.out.println("author : ");
    author = scan.nextLine();
    System.out.println("nha xuat ban : ");
    nhaXB = scan.nextLine();
    System.out.println("ngay xuat ban : ");
    ngayXB = scan.nextLine();
    System.out.println("gia ban : ");
    price = Float.parseFloat(scan.nextLine());
    
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "book{" + "bookname=" + bookname + ", author=" + author + ", nhaXB=" + nhaXB + ", ngayXB=" + ngayXB + ", price=" + price + '}';
  }
  public void display(){
    System.out.println(toString());
  }
  
  public String getline(){
    return bookname + "," + author + ","+ price+ "," + nhaXB + "," + ngayXB + "\n";
  }
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!