IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Bài tập - Tạo trang login và register - kết nối CSDL trong PHP - Lập trình PHP/MySQL

Bài tập - Tạo trang login và register - kết nối CSDL trong PHP - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com - 20:18 06/05/2021 1,890 Lượt Xem

Viết form đăng ký tài khoản người dùng như hình sau (register.php)

Tạo form login.php

Yêu cầu:
Thiết kế database gồm 1 bảng users gồm các column: username, email, password
- Khi người dùng click Register thì đẩy dữ liệu vào database
- Khi người dùng click vào Login -> Kiểm tra dữ liệu nhập vào có tồn tại database không. Nếu tồn tài chuyển sang trang welcome.php

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Chia sẻ từ lớp học

Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:15 06/05/2021


#config.php


<?php
define('HOST', 'localhost');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');
define('DATABASE', 'apptech');
?>


#querySql.php


<?php
require_once ('config.php');

function querySql($sql) {
// Them du lieu vao database
	//B1. Mo ket noi toi database
		$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
			mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	//B2. Thuc hien truy van insert
		mysqli_query($conn, $sql);

	//B3. Dong ket noi database
		mysqli_close($conn);
}
?>


#register.php


<?php
require_once ('querySql.php');
 
	$username = $email = $password = "";
if (!empty($_POST)) {
	if (isset($_POST['username'])) {
		$username = $_POST['username'];
	}
	if (isset($_POST['email'])) {
		$email = $_POST['email'];
	}
	if (isset($_POST['password'])) {
		$password = $_POST['password'];
	}
	
	//Kiem tra dieu kien dang ky thanh cong
	if (!empty($username) && !empty($password)) {
		$sql = "insert into users(username, email, PASSWORD) values ('$username', '$email', '$password')";
		 
		querySql($sql);
		 
	}
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register</title>
	 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<ul class="list-group">
		  <li class="list-group-item active">input information</li>
		  <li class="list-group-item">
		  			 <form method="post">
						  <div class="form-group">
						   <label for="usr">Name:</label>
						   <input type="text" class="form-control" id="usr" name="username">
						  </div>
						  <div class="form-group">
						   <label for="email">Email:</label>
						   <input type="email" class="form-control" id="email" name="email">
						  </div>
						  <div class="form-group">
						   <label for="pwd">Password:</label>
						   <input type="password" class="form-control" id="pwd" name="password">
						  </div>
						  <button type="submit" class="btn btn-success">Register</button>
						 </form>
		  </li>
		 </ul>
	</div>
</body>

</html>


#welcome.php


<?php
$name = $email = $pass = '';
if (isset($_POST['username'])) {
  $name = $_POST['username'];
}
if (isset($_POST['email'])) {
  $email = $_POST['email'];
}
if (isset($_POST['password'])) {
  $pass = $_POST['password'];
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>welcome</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>
<div class="container" style="margin-top: 50px;">
  <table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>Tên Tài Khoản</td><td><?= $name ?></td></tr><tr><td>Email</td><td><?= $email ?></td></tr><tr><td>Mật Khẩu</td><td><?= $pass ?><a href="input.php" style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0); font-weight: bold;">(edit)</a></td></tr></tbody></table>
</div>

</body>

</html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!