IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Bài tập - Tạo website bán hàng lư niệm - Login - Lập trình PHP/MySQL

Bài tập - Tạo website bán hàng lư niệm - Login - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com - 19:51 17/07/2021 4,941 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu phát triển dự án như sau

- Phát triển 1 trang init.php thực hiện các chức năng sau.

1) Tạo CSDL đặt tên là gift_db -> nếu chưa tồn tại

2) Tạo bảng gift nếu chưa tồn tại gồm các column sau: id tự tăng, tiêu đề, thumbnail, nội dung, giá tiền, ngày tạo, ngày sửa, id_user

Bảng user: id tự tăng, tên, email, mật khẩu, token.

- Trang login.php -> sau khi login thành công thì chuyển sang trang quantri.php

- Trang register.php -> sau khi đăng ký thành công thì chuyển sang trang login.php

- quantri.php -> Hiển thị thông tin gift trong database. Cho phép thêm/sửa/xoá -> thực hiện viết phân trang. Chỉ xem khi tài khoản đã login -> và chỉ xem được sản phẩm mình đã thêm vào.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 19:49 17/07/20211) Xay dung database

- create database if not exists gift_db_2
- create tables

create table if not exists user (
	id int primary key auto_increment,
	fullname varchar(50),
	email varchar(150),
	password varchar(32),
	token varchar(32)
)

create table if not exists gift (
	id int primary key auto_increment,
	title varchar(200) not null,
	thumbnail varchar(500),
	content longtext,
	price float,
	created_at datetime,
	updated_at datetime,
	id_user int references user (id)
)

2) Phat trien phan mem
- Xay dung khung chuong trinh
	db
		config.php
		dbhelper.php


GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 19:48 17/07/2021
#config.php


<?php
define('HOST', 'localhost');
define('DATABASE', 'gift_db_2');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');


#register.php


<?php
session_start();

require_once ('db/dbhelper.php');
require_once ('form_register.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register Page</title>

	<style type="text/css">
		.main {
			width: 640px;
			margin: 0px auto;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="main">
		<h1 style="text-align: center;">Register Form</h1>
		<form method="post">
			<label>Full Name: </label>
			<input required="true" type="text" name="fullname" style="width: 100%;" placeholder="Enter full name">
			<br/><br/>
			<label>Email: </label>
			<input required="true" type="email" name="email" style="width: 100%;" placeholder="Enter email">
			<br/><br/>
			<label>Password: </label>
			<input required="true" type="password" name="password" style="width: 100%;" placeholder="Enter password">
			<br/><br/>
			<label>Confirm Password: </label>
			<input required="true" type="password" name="confirm_password" style="width: 100%;" placeholder="Enter confirm password">
			<br/><br/>
			<p>
				<a href="login.php">I have a account</a>
			</p>
			<button type="submit">Register</button>
		</form>
	</div>
</body>
</html>


#quantri.php


<?php
session_start();

require_once ('db/dbhelper.php');

$sql  = "select gift.*, user.fullname from gift left join user on gift.id_user = user.id";
$result = executeResult($sql);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Gift Page</title>

	<style type="text/css">
		.main {
			width: 640px;
			margin: 0px auto;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="main">
		<h1 style="text-align: center;">Gift Page</h1>
		<a href="gift_editor.php"><button>Add new gift</button></a>
		<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="3" style="width: 100%;margin-top: 10px;">
			<thead>
				<tr>
					<th>No</th>
					<th>Title</th>
					<th>Price</th>
					<th>Updated At</th>
					<th>Created By</th>
					<th></th>
					<th></th>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>
<?php
$count = 0;
foreach ($result as $item) {
	echo '<tr>
					<td>'.(++$count).'</td>
					<td>'.$item['title'].'</td>
					<td>'.$item['price'].'</td>
					<td>'.$item['updated_at'].'</td>
					<td>'.$item['fullname'].'</td>
					<td><a href="gift_editor.php?id='.$item['id'].'"><button>Edit</button></a></td>
					<td>
						<form method="post" action="form_delete_gift.php" onsubmit="return confirmDelete();">
							<input type="text" name="id" style="width: 100%;" placeholder="Enter id" value="'.$item['id'].'" hidden>
							<button>Delete</button>
						</form>
					</td>
				</tr>';
}
?>
			</tbody>
		</table>
	</div>
<script type="text/javascript">
	function confirmDelete() {
		option = confirm('Ban chac chan muon xoa gift nay ko?')
		if(!option) return false
		return true
	}
</script>
</body>
</html>


#login.php


<?php
session_start();

require_once ('db/dbhelper.php');
require_once ('form_login.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Login Page</title>

	<style type="text/css">
		.main {
			width: 640px;
			margin: 0px auto;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="main">
		<h1 style="text-align: center;">Login Form</h1>
		<form method="post">
			<label>Email: </label>
			<input required="true" type="email" name="email" style="width: 100%;" placeholder="Enter email">
			<br/><br/>
			<label>Password: </label>
			<input required="true" type="password" name="password" style="width: 100%;" placeholder="Enter password">
			<br/><br/>
			<p>
				<a href="login.php">Create a new account</a>
			</p>
			<button type="submit">Login</button>
		</form>
	</div>
</body>
</html>


#init.php


<?php
if (!empty($_POST)) {
	require_once ('db/dbhelper.php');
	createDB();

	$sql = "create table if not exists user (
		id int primary key auto_increment,
		fullname varchar(50),
		email varchar(150),
		password varchar(32),
		token varchar(32)
	)";

	execute($sql);

	$sql = "create table if not exists gift (
		id int primary key auto_increment,
		title varchar(200) not null,
		thumbnail varchar(500),
		content longtext,
		price float,
		created_at datetime,
		updated_at datetime,
		id_user int references user (id)
	)";

	execute($sql);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Init Page</title>
</head>
<body>
	<h1 style="text-align: center;">Init Database</h1>
	<center>
		<form method="post">
			<button name="action" value="init">Start Init Database</button>
		</form>
	</center>
</body>
</html>


#gift_editor.php


<?php
session_start();

require_once ('db/dbhelper.php');
require_once ('form_gift.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Gift Editor Page</title>

	<style type="text/css">
		.main {
			width: 640px;
			margin: 0px auto;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="main">
		<h1 style="text-align: center;">Gift Editor</h1>
		<form method="post">
			<label>Title: </label>
			<input type="text" name="id" style="width: 100%;" placeholder="Enter id" value="<?=$id?>" hidden>
			<input required="true" type="text" name="title" style="width: 100%;" placeholder="Enter title" value="<?=$title?>">
			<br/><br/>
			<label>Thumbnail: </label>
			<input required="true" type="text" name="thumbnail" style="width: 100%;" placeholder="Enter thumbnail" value="<?=$thumbnail?>">
			<br/><br/>
			<label>Price: </label>
			<input required="true" type="number" name="price" style="width: 100%;" placeholder="Enter price" value="<?=$price?>">
			<br/><br/>
			<label>Content: </label>
			<textarea name="content" rows="5" style="width: 100%;"><?=$content?></textarea>

			<button type="submit">Save</button>
		</form>
	</div>
</body>
</html>


#form_register.php


<?php
$fullname = $email = $password = $confirm_password = "";

if (!empty($_POST)) {
	$fullname     = $_POST['fullname'];
	$email      = $_POST['email'];
	$password     = $_POST['password'];
	$confirm_password = $_POST['confirm_password'];

	if ($confirm_password == $password) {
		$sql = "insert into user (fullname, email, password) values ('$fullname', '$email', '$password')";
		execute($sql);

		header('Location: login.php');
		die();
	}
}


#form_login.php


<?php
$fullname = $email = $password = $confirm_password = "";

if (!empty($_POST)) {
	$email  = $_POST['email'];
	$password = $_POST['password'];

	$sql  = "select * from user where email = '$email' and password = '$password'";
	$result = executeResult($sql);

	if (count($result) > 0) {
		//login thanh cong
		$_SESSION['user'] = $result[0];

		header("Location: quantri.php");
		die();
	}
}


#form_gift.php


<?php
$title = $thumbnail = $content = $price = "";

if (!empty($_POST)) {
	$id     = $_POST['id'];
	$title   = $_POST['title'];
	$thumbnail = $_POST['thumbnail'];
	$content  = $_POST['content'];
	$price   = $_POST['price'];
	$id_user  = $_SESSION['user']['id'];
	$created_at = $updated_at = date('Y-m-d H:i:s');

	if ($confirm_password == $password) {
		if ($id > 0) {
			$sql = "update gift set title = '$title', thumbnail = '$thumbnail', content = '$content', price = '$price', updated_at = '$updated_at' where id = $id";
		} else {
			$sql = "insert into gift (title, thumbnail, content, price, id_user, created_at, updated_at) values ('$title', '$thumbnail', '$content', '$price', '$id_user', '$created_at', '$updated_at')";
		}

		execute($sql);

		header('Location: quantri.php');
		die();
	}
}

$id = '0';
if (isset($_GET['id'])) {
	$id   = $_GET['id'];
	$sql  = "select * from gift where id = ".$id;
	$result = executeResult($sql);
	if (count($result) > 0) {
		$title   = $result[0]['title'];
		$thumbnail = $result[0]['thumbnail'];
		$content  = $result[0]['content'];
		$price   = $result[0]['price'];
	} else {
		$id = '0';
	}
}


#form_delete_gift.php


<?php
session_start();

require_once ('db/dbhelper.php');

if (!empty($_POST)) {
	$id = $_POST['id'];
	$sql = "delete from gift where id = $id";
	execute($sql);

	header('Location: quantri.php');
	die();
}


#dbhelper.php


<?php
require_once ('config.php');

/**
 * Su dung cho lenh: insert/update/delete
 */
function createDB() {
	// Them du lieu vao database
	//B1. Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD);
	//connect error
	if (mysqli_connect_errno()) {
		echo "database error > ".mysqli_connect_error();
		exit();
	}

	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	//B2. Thuc hien truy van insert
	$sql = "create database if not exists ".DATABASE;
	mysqli_query($conn, $sql);

	//B3. Dong ket noi database
	mysqli_close($conn);
}

/**
 * Su dung cho lenh: insert/update/delete
 */
function execute($sql) {
	// Them du lieu vao database
	//B1. Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	//connect error
	if (mysqli_connect_errno()) {
		echo "database error > ".mysqli_connect_error();
		exit();
	}
	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	//B2. Thuc hien truy van insert
	mysqli_query($conn, $sql);

	//B3. Dong ket noi database
	mysqli_close($conn);
}

/**
 * Su dung cho lenh: select
 */
function executeResult($sql) {
	// Them du lieu vao database
	//B1. Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	//connect error
	if (mysqli_connect_errno()) {
		echo "database error > ".mysqli_connect_error();
		exit();
	}

	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	//B2. Thuc hien truy van insert
	$resultset = mysqli_query($conn, $sql);
	$data   = [];

	while (($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) != null) {
		$data[] = $row;
	}

	//B3. Dong ket noi database
	mysqli_close($conn);

	return $data;
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 13:59 10/05/2021


#config.php


<?php
define('HOST', 'localhost');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');
define('DATABASE', 'T2008A');


#database-helper.php


<?php
require_once ('config.php');

//insert, update, delete
function execute($sql){
  //Mo lien ket
  $conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
  //He utf8
  mysqli_set_charset($conn,'utf8');
  //Thuc thi cau lenh
  mysqli_query($conn,$sql);
  //Dong cong
  mysqli_close($conn);
}
//Doi voi bai toan muon lay du lieu
function executeResult($sql) {
	$conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
  mysqli_set_charset($conn,'utf8');
  $data = [];
  $result = mysqli_query($conn,$sql);
  while(($row = mysqli_fetch_array($result,1)) != null){
    $data[] = $row;
  }
  mysqli_close($conn);
  return $data;
}

function removeSpecialCharacter($str) {
	$str = str_replace('\\', '\\\\', $str);
	$str = str_replace('\'', '\\\'', $str);
	return $str;
}

function getPOST($key) {
	$value = '';
	if (isset($_POST[$key])) {
		$value = $_POST[$key];
	}
	return removeSpecialCharacter($value);
}


#login.php


<?php
	require_once('login-form.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{
      background: linear-gradient(to right, #D9AFD9, #97D9E1);
    }
		a{
			text-decoration: none !important;
		}
		.link{
			margin-top: 20px;
		}
  </style>
	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Login</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post">
          <div class="form-group">
					 <label for="username">Username:</label>
					 <input required="true" type="text" class="form-control" id="username" name="username">
					</div>
          <div class="form-group">
					 <label for="password">Password</label>
					 <input required="true" type="password" class="form-control" id="password" name="password">
					</div>
					<button class="btn btn-success">Login</button>
					<div class="link"><a href="register.php">Chưa có tài khoản? Đăng kí tại đây</a></div>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#login-form.php


<?php
function alert($msg) {
  echo "<script type='text/javascript'>alert('$msg');</script>";
}
require_once('database-helper.php');
$accountList = executeResult('select * from account');
$username = $password = '';
if(!empty($_POST)){
  $username = getPOST('username');
  $password = getPOST('password');
  foreach ($accountList as $account) {
    if($account['username'] == $username){
      if($account['password'] == $password){
        header('Location: quantri.php?name='.$account['name']);
        die();
      }
    }
  }
  alert('Khong co tai khoan');
}


#quantri.php


<?php
 require_once('database-helper.php');
 require_once('quantri-form.php');
 $productList = executeResult('select * from gift_db');
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>Title</title>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <style>
   body{
    background: linear-gradient(to right, #D9AFD9, #97D9E1);
   }
   h2{
    color: red;
    text-align: center;
   }
   a{
    text-decoration: none !important;
   }
   th,td{
    background: #dad0d0 !important;
    color: green;
   }
   .table-bordered td, .table-bordered th{
    border-color: black !important;
   }
   #formAdd{
    opacity: 0;
    height: 0;
    overflow: hidden;
   }
   .container{
    margin-bottom: 50px;
   }
   .card{
    margin-top: 20px;
   }
   .card-header{
    background: paleturquoise !important;
    text-align: center;
    color: palevioletred;
    font-weight: 600;
    font-size: 25px;
   }
   .card form{
    margin: 20px;
   }
   .close {
    cursor: pointer;
    position: absolute;
    top: 4.9%;
    left: 0%;
    padding: 20.5px 20px;
    transform: translate(0%, -50%);
   }
   .close:hover{
    background: blueviolet;
   }
  </style>
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
  <!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <h2>Xin chào <?=$_GET['name']?></h2>
  <div class="container">
   <table class="table table-bordered">
    <thead>
     <tr>
      <td>No</td>
      <td>Name</td>
      <td>Image</td>
      <td>Content</td>
      <td>Price</td>
      <td>Created Time</td>
      <td></td>
      <td></td>
     </tr>
    </thead>
    <tbody>
     <?php
      $count = 0;
      foreach ($productList as $item) {
       echo '<tr>
         <td>'.(++$count).'</td>
         <td>'.$item['name'].'</td>
         <td><img src="'.$item['thumbnail'].'" style="width: 160px"/></td>
         <td>'.$item['content'].'</td>
         <td>'.$item['price'].'</td>
         <td>'.$item['updated_at'].'</td>
         <td><button class="btn btn-warning" 
         onclick="editProduct('.$item['id'].',\''.$item['name'].'\',\''.$item['thumbnail'].'\',\''.$item['content'].'\','.$item['price'].')">Edit</button></td>
         <td><button onclick="deleteProduct('.$item['id'].')" class="btn btn-danger">Delete</button></td>
        </tr>';
      }
     ?>
    </tbody>
   </table>
   <div type="button" class="btn btn-success" onclick="addProduct()">Add product</div>
   <a href="login.php" style="margin-left: 10px;">Đăng xuất</a>
   <div id="formAdd" class="card">
    <div class="card-header"><span class="close" onclick="CloseForm()">&times;</span> <span id="formName"> Add product </span></div>
    <div class="card-body">
     <form action="" method="post">
      <div class="form-group">
       <label for="name">Name:</label>
       <input required type="text" id="name" name="name" class="form-control">
      </div>
      <div class="form-group">
       <label for="thumbnail">Image:</label>
       <input required type="text" id="thumbnail" name="thumbnail" class="form-control">
      </div>
     <div class="form-group">
       <label for="content">Content:</label>
       <textarea required class="form-control" id="content" rows="5" id="content" name="content"></textarea>
      </div>
      <div class="form-group">
       <label for="price">Price:</label>
       <input required type="text" name="price" id="price" class="form-control">
      </div>
      <input type="text" id='abc' name="id" hidden >
      <button name="" id="buttonName" class="btn btn-primary" btn-lg btn-block">Add Product</button>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
  <!-- Optional JavaScript -->
  <script>
   function deleteProduct(id) {
    option = confirm('Are you sure to delete this product?')
    if(!option) return

    $.post('quantri-form.php', {
     'action': 'delete',
     'id': id
    }, function(data) {
     location.reload()
    })
   }
   var formAdd = document.getElementById('formAdd')
   var formName = document.getElementById('formName')
   var buttonName = document.getElementById('buttonName')
   var idInput = document.getElementById('abc')
   function addProduct(){
    formName.textContent = 'Add Product'
    formAdd.style.opacity = "1"
    formAdd.style.height = "auto"
    formAdd.style.transition = 'opacity 0.5s'
    buttonName.textContent = 'Add Product'
    idInput.value ='';
   }
   function editProduct(id,name,thumbnail,content,price){
    formName.textContent = 'Edit Product'
    formAdd.style.opacity = "1"
    formAdd.style.height = "auto"
    formAdd.style.transition = 'opacity 0.5s'
    buttonName.textContent = 'Edit Product'
    idInput.value = id;
    document.getElementById('name').value = name;
    document.getElementById('thumbnail').value = thumbnail;
    document.getElementById('content').value = content;
    document.getElementById('price').value = price;
   }
   function CloseForm(){
    formAdd.style.opacity = "0"
    formAdd.style.transition = 'opacity 0s'
    formAdd.style.height = "0"
   }
  </script>
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <!-- <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script> -->
 </body>
</html> 


#quantri-form.php


<?php
require_once('database-helper.php');

$name = $thumbnail = $content = $price = $idEdit ='' ;
if(!empty($_POST)){
  $id = getPOST('id');
  $action = getPOST('action');
  switch($action){
    case 'delete':
      deleteProduct($id);
    break;
    default:
      if(empty($id)){
        AddProduct();
      }else{
        EditProduct($id);
      }
    break;
  }
}

function deleteProduct($id) {
	$sql = "delete from gift_db where id = $id";
	execute($sql);
}

function addProduct() {
	$name = getPOST('name');
  $thumbnail = getPOST('thumbnail');
  $content = getPOST('content');
  $price = getPOST('price');
  $created_at = $updated_at = date('Y-m-d H:i:s');

	if(!empty($name)){
    $sql = "insert into gift_db(name,thumbnail,content,price,created_at,updated_at)
    values ('$name','$thumbnail','$content','$price','$created_at','$updated_at')";
    execute($sql);
  }
}
function EditProduct($id){
  $name = getPOST('name');
  $thumbnail = getPOST('thumbnail');
  $content = getPOST('content');
  $price = getPOST('price');
  $updated_at = date('Y-m-d H:i:s');
  if(!empty($name)){
    $sql = "update gift_db set name ='$name',thumbnail = '$thumbnail',content = '$content',price = '$price',updated_at = '$updated_at'
    where id = $id";
    execute($sql);
  }
}


#register.php


<?php
  require_once('register-form.php');
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{
      background: linear-gradient(to right, #D9AFD9, #97D9E1);
    }
		a{
			text-decoration: none !important;
		}
		.link{
			margin-top: 20px;
		}
  </style>
	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Register</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post">
					<div class="form-group">
					 <label for="name">Name:</label>
					 <input required="true" type="text" class="form-control" id="name" name="name">
					</div>
          <div class="form-group">
					 <label for="username">Username:</label>
					 <input required="true" type="text" class="form-control" id="username" name="username">
					</div>
          <div class="form-group">
					 <label for="password">Password</label>
					 <input required="true" type="password" class="form-control" id="password" name="password">
					</div>
          <div class="form-group">
					 <label for="passwordConfirmed">Confirm Password</label>
					 <input required="true" type="password" class="form-control" id="passwordConfirmed" name="passwordConfirmed">
					</div>
          <div class="form-group">
					 <label for="email">Email:</label>
					 <input required="true" type="email" class="form-control" id="email" name="email">
					</div>
					<button class="btn btn-success">Register</button>
					<div class="link"><a href="login.php">Login</a></div>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#register-form.php


<?php
require_once('database-helper.php');
$accountList = executeResult('select * from account');

function alert($msg) {
  echo "<script type='text/javascript'>alert('$msg');</script>";
}

$username = $name = $email = $password = $passwordConfirmed = '';
if (!empty($_POST)) {
  $username = getPOST('username');
  $name = getPOST('name');
  $email = getPOST('email');
  $password = getPOST('password');
  $passwordConfirmed = getPOST('passwordConfirmed');
  
  $check = 0;
  foreach ($accountList as $account) {
    if($account['username'] == $username){
      $check++;
      alert('Tai khoan da ton tai');
      break;
    }
  }
  if($password == $passwordConfirmed && $check == 0){
    $created_at = $updated_at = date('Y-m-d H:i:s');
    $sql = "insert into account(name,username,password,email,created_at,updated_at)
    values ('$name','$username','$password','$email','$created_at','$updated_at')";
    execute($sql);
    header('Location: login.php');
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!