IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS
× 1) Examination & Test + Ôn tập HTML/CSS/JS - Lập Trình HTML5/CSS/JS 2) Tìm hiểu hiển thị TEXT trong HTML5 và CSS - Phần basic 3) Tìm hiểu hiển thị TEXT trong HTML5 và CSS - Phần advanced 4) Thiết kế trang web Vincent State School - Lập trình html5 / css / javascript 5) Thiết kế website quản lý showroom - galaxy - Lập trình HTML5/CSS/Javascript 6) Thiết kế website sử dụng IFrame - phân chia layout - Lập trình HTML5 CSS Javascript 7) Thiết kế calendar page bằng HTML5/CSS - Tạo website calendar HTML5/CSS 8) Thiết kế Form đăng ký tài khoản bằng HTML5/CSS - Thiết kế registation form HTML5/CSS 9. Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS 10) Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS 11) Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS 12) Bài tập ôn luyện IFrame - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 15:18 05/10/2020 2,196 Lượt Xem

Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 09:08 07/10/2020


#tieusu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Introduce my seft</title>
</head>
<body style="background-color: #b35900">
<center><h1 style="color: yellow; background-color: red">WELLCOME TO MY WEB SITE</h1></center>
<hr size="2px" color="blue"/>

<h2 style="background-color: yellow"> 
<a href="#Information">Information<a/><br>
<a href="#Pictute">Pictute<a/><br>
<a href="#Contach">Contact<a/>
</h2>
<hr size="2px" color="blue"/>

<h4 id="Infromation" style="color:red; background-color: yellow"><u>Information:</u>
<ul style="color:red; list-style-type: circle;" >
<li>Name: Do Trung Duc</li>
<li>Age: 29</li>
<li>Date birth: 20/12/1991</li>
<li>Class: T2008A - FPT Aptech</li>
</ul>
</h4>

<hr size="2px" color="blue"/>

<h4 id="Picture" style="color:red"><u>Picture:</u></h4>
<center><img height="500" width="500" src="anh/myson.jpg"/></center>
<center><u style="color: blue">Pictute with my son</u></center>

<center><img height="600" width="500" src="anh/mygirl.jpg"></center>
<center><u style="color: blue">Pictute with my girlfriend</u></center>

<center><img height="350" width="500" src="anh/daihoi.jpg"></center>
<center><u style="color: blue">Pictute with my partner</u></center>

<hr size="2px" color="blue">

<h4 id="Contach" style="color:red"><u>Contact:</u></h4>
<ol style="color: blue; list-style-type: lower-norwegian;">
<li>Facebook: <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100006588250775">TrungDuc</a></li>	
<li>Phone: 0985.764.267</li>	
</ol>

</body>
</html>


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 21:22 06/10/2020


#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>profile page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<!-- luu css -->
	<!-- luu js -->
	<style type="text/css">
		body{
			background-color: green;
		}
		#trai {
			float: left;
		}
		#phai{
			float: right;
		}

	</style>
  
</head>
<body style="background-color: white" >
	<ins>
	<header>
	<h1 title="thông tin cá nhân">
		<center>PROFILE</center>
	</h1>
  </header>
  </ins>
  <main>
  <div id="trai" style="margin-left: 50px;">	
	<h1 title="họ và tên">
		<ins>Họ Và Tên:</ins>
		<i style="color: red">Triệu Văn Lăng</i>
	</h1>
	<h1 title="sinh nhật">
		<ins>Sinh nhật:</ins>
		<i style="color: red">13/09/2001</i>
	</h1>
	<h1 title="địa chỉ">
		<ins>Địa chỉ:</ins>
		<i style="color: red">Lạng Sơn</i>
	</h1>
	<h1 title="số điện thoại">
		<ins>SĐT:</ins>
		<i style="color: red">0976670256</i>
	</h1>
	<h1>
		Đang học tại FPT Aptech
	</h1>
  </div>
  <div id="phai">
  	<img src="https://scontent-hkg4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/120734847_205276291018227_404493634315552521_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=ZyKv7TIGm1UAX8CkPj4&_nc_ht=scontent-hkg4-1.xx&oh=39f2dbf4616d38a15a2cc112053d8408&oe=5FA3A32C" width="250" height="250" style="border-radius: 50%; margin-left: : 200px">
  	<img src="https://scontent-hkg4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/93661049_151045116441345_7152067046962888704_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=HCBtIYKKEg8AX-zGvaH&_nc_ht=scontent-hkg4-1.xx&oh=44d152f962acd3fbe421e513a1ba0f70&oe=5FA206EB" width="250" height="250" style="border-radius: 50%; margin-right: : 50px">
  	<img src="https://scontent-hkg4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/31641916_596841834003273_8907153424714301440_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=tA_GGhGUDv8AX8yk47p&_nc_ht=scontent-hkg4-1.xx&oh=fbbcceddfacbcae20d439d85c7140939&oe=5FA398AD" width="250" height="250" style="border-radius: 50%">

  </div>
	
  </main>

  <footer style="margin: 350px 0px 0px 50px;">
  	<small style="email">
		Email
		<a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox">tại đây</a>
	  </small>
  	<small>
  		Link facebook ở
  		<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100046075726560">Đây</a>
  	</small>
  </footer>

</body>
</html>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 10:38 06/10/2020


#thongtincanhan.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Nguyen Tien Dat-Wikipédia</title>
	<style type="text/css">
		body{
			background-color: #f0d8a8;
		}
		#trai{
			float: left;
		}
		#phai{
			float: right;
		}
		#chu20{
			font-size: 20px;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<center><h1 style="background-color: green"><i>Nguyễn Tiến Đạt</i></h1></center>
	<hr color="black">
  <div id="trai">	
	<h1 style="background-color: red"><i>Tiểu sử:</i></h1>
  <ul>
  	<div id="chu20">
  	<li>Ngày sinh:18/04/2002</li>
  	<li>Nơi sinh: Hà Tây</li>
  	<li>Nơi ở hiện tại: Văn Quán</li>
  	<li>Tình trạng hôn nhân: Không</li>
    </div>
  </ul>
  </div>
  <div id="phai">
  	<h1 style="background-color: red"><i>Thành viên trong gia đình:</i></h1>
  	<ul>
  		<div id="chu20">
  			<li>Họ tên cha: Nguyễn Thái Thịnh</li>
  			<li>Họ tên mẹ: Mai Thị Hải Yến</li>
  			<li>Họ tên em gái: Nguyễn Vi Hân</li>
  		</div>
  	</ul>
  </div>
  <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
  <center>
  	<div id="chu20">
  	   <img src="https://scontent.fhan1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/480470_108013692716083_2038384858_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=ba80b0&_nc_ohc=MqUcE8vrAr4AX9lymfh&_nc_ht=scontent.fhan1-1.fna&oh=847869bdf88d795bbe5783bb80c6912a&oe=5FA08015" style="width: 960px;height: 650px">
  	   <br><br>
  	   Ảnh cấp 1
  	   <br><br>
  	   <img src="https://scontent.fhan1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12662565_1554904748158738_6137757252916335242_n.jpg?_nc_cat=107&amp;_nc_sid=19026a&amp;_nc_ohc=xj9eVWsLZXsAX_bT-J-&amp;_nc_ht=scontent.fhan1-1.fna&amp;oh=1fc996d1d8dd29fa4ca26d42982794b4&amp;oe=5FA0F0A1">
       <br><br>
       Ảnh cấp 2
       <br><br>
       <img src="https://scontent.fhan1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/116264809_1514334652083973_3052823936823285672_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=1fgigRQOzgIAX9csnQJ&_nc_ht=scontent.fhan1-1.fna&oh=cf5399afc5963c0463426dca0cb6a87a&oe=5F9FAA5B" style="width: 960px; height: 650px">
       <br><br>
       Ảnh cấp 3
  	</div>
  </center>
  <hr color="black">
  <address>
    <div id="chu20">
  	Contact with me:
  	<br>
  	Phone number: <u style="color: #6b1da3">0967962184</u>
  	<br>
  	Link FB: <a target="blank" href="https://www.facebook.com/nguyentiendat18042002" style="color: #2fa1ba">Dat Nguyen</a>
  	<br>
  	Link Instagram: <a target="blank" href="https://www.instagram.com/tiendat.184/?fbclid=IwAR2BHEOn9jQ9pXE8czcP-ifqKfgOGaQfi1AQ7MBBc2LIR2OpxYhEcrrbwWA" style="color: #2fa1ba">tiendat.184</a>
    </div>
  </address>
</body>
</html>


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 00:13 06/10/2020


#hoan tat ALL.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Nguyễn Anh Vũ</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body style="background-color: #FF0000; background-image: url(https://file.vforum.vn/hinh/2018/03/top-nhung-hinh-anh-hinh-nen-manchester-united-dep-nhat-full-hd3.jpg);background-repeat: no-repeat; background-size: cover; color: white">
<center><ins style="color: turquoise">THÔNG TIN CHI TIẾT</ins><center>
<br>	
<h1 style="color: black">Thông Tin Cá Nhân</h1>
<h2 style="color: #AA0000">Họ Và Tên: Nguyễn Anh Vũ</h2>
<h3 style="color: #AA0000">Ngày Tháng Năm Sinh: 28-04-2002</h3>
<h3 style="color: #AA0000">Địa Chỉ: Hà Nam</h3>
<h3 style="color: #AA0000">Trường: FPT Aptech</h3>
<h3 style="color: turquoise">SĐT: 0964657860</h3>
<h3 style="color: turquoise">Fb: Anh Vũ Nav(Chuột)</h3>
<h4 style="color: turquoise">Sở Thích: Đá Bóng (Vị Trí: GK)</h4>
<h4 style="color: turquoise">Là thành viên của FC AOE HANAM và FC NSL MYDINH</h4>
<br>
	<b style="color: #000000">Ghi chú</b>
	<br>
	<i>Thông tin chi tiết:</i>
	<br>
	<u style="color: #00FF00">Fakebook:facebook.com/anhvunav280402.</u>	
	<br>
	<small title="" style="color: #00FF00">Zalo:0964657860.</small>

<h2 style="background-color: #EEEEEE ; color:#111111;">Một Số Hình Ảnh FC AOE HANAM!</h2>
<img width="300" height="200" src="https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/118268532_348241339535784_3324211638465884755_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=REe2dcbY-bQAX-McBMN&_nc_ht=scontent.fhan2-2.fna&oh=6cab41c4e18854ccf7b22ff6dbeb84db&oe=5F9F8F5F">
<img width="300" height="200" src="https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/115977778_330400647986520_2258681831191485101_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=wOQgw8aCP1sAX-BxF26&_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&oh=20b3c4e1990fb8eafde804dbe9ad287b&oe=5FA27836">
<img width="300" height="200" src="https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/109308459_329478841412034_5066061748221431231_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=tUWSpsmhousAX_tDswh&_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&oh=814a2c10a578925c1acf399d9158e427&oe=5F9F6C0D">
<img width="300" height="200" src="https://scontent.fhan2-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/116113601_329478881412030_6453833306432897470_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Kj7ZdFlZL9EAX84eoFe&_nc_ht=scontent.fhan2-6.fna&oh=87e208b8018f7d8439a81a8e68e17510&oe=5F9F186A">
<img width="300" height="200" src="https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/118422059_3780211745340921_2057929062470293691_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=7cDuytPra80AX9RzTeM&_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&oh=770719fd7c66e3a52706e1c31512aef5&oe=5FA1E785">
<br>
FC AOE được thành lập vào năm 2010 với những cầu thủ trẻ có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn coi nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống,nơi đây hội tụ những cầu thủ có kĩ thuật ổn và dày dặn kinh nghiệm do đã thành lập đc 10 năm nên các anh đã có tuổi lên tuyển thêm mấy cầu thủ trẻ có tiếng ở khu vực nhằm đi giao lưu các đối ở phương xa,do thành viên tham gia quá đông lên mới đây đã chia ra thành 2 Fc đó là Fc Dalo!<del></del> <ins></ins>,
<br/>
Đôi trưởng: Vũ Toàn chủ quán trà sữa Ding Tea.
	<br>
	Đội phó Văn Tiệp <strong></strong>
	<br/>
	<sub></sub>
	Thủ Quỹ Thế Hiển <sup>
	<br>
<br>
Nhận Đối giao lưu liên hệ: FB: Vu Toan để được biết thêm thông tin chi tiết.
<br/>
<h2 style="color: #FF6600	">Những Năm giành cúp:</h2>
  <ol style="list-style-type: upper-alpha;">
		<li style="color: #FFFFCC">2010</li>
		<li style="color: #FFFFCC">2011</li>
		<li style="color: #FFFFCC">2012</li>
		<li style="color: #FFFFCC">2014</li>
		<li style="color: #FFFFCC">2015</li>
		<li style="color: #FFFFCC">2017</li>
		<li style="color: #FFFFCC">2019</li>

	<center style="color: #FFCCFF">VICTORY</center>

	<h2 style="background-color: #EEEEEE ; color:#111111;">Một Số Hình Ảnh FC NSL MYDINH!</h2>
<img width="300" height="200" src="https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/119237923_2648047402075724_5817863997065312092_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=825194&_nc_ohc=kddjx4Gs_yAAX8ORX0H&_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&oh=495c9db27a34f615bab205583e3e8c01&oe=5F9F0ED9">
<img width="300" height="200" src="https://scontent.fhan2-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/119037516_1802957853180631_8303856931602135995_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=825194&_nc_ohc=wO1wttlTcawAX8Zgc2R&_nc_ht=scontent.fhan2-5.fna&tp=7&oh=161a73bd43e29f3d2e6e940179bbfe48&oe=5FA2AF03">
<img width="300" height="200" src="https://scontent.fhan2-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/118770426_1798100486999701_7662371610421145348_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=825194&_nc_ohc=H_7X1e0wRFsAX8JIavg&_nc_ht=scontent.fhan2-6.fna&tp=6&oh=66c23a21f29607dbc8cdb9320c0c38cb&oe=5FA0211D">
<img width="300" height="200" src="https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/118284840_1791352461007837_5670533328974710265_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=825194&_nc_ohc=vsSw0Zf7H1QAX-D8uTA&_nc_ht=scontent.fhan2-2.fna&tp=6&oh=8755dee26c1d3c4d11442e850e9680f9&oe=5FA1602A">
<img width="300" height="200" src="https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106274350_2590596507820814_3104315851143119432_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=825194&_nc_ohc=w629W6IspqwAX8OiAiM&_nc_ht=scontent.fhan2-3.fna&oh=57727166fa01e1d4b836480bcf8a0e48&oe=5FA055D8">
<br>
FC NSL được thành lập vào năm 2016 với những cầu thủ trẻ có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn coi nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống,nơi đây hội tụ những cầu thủ có kĩ thuật ổn và dày dặn kinh nghiệm do đã thành lập đc 4 năm nơi hộ tụ những con người ở các miền nam bắc tại khu vực mỹ đình,lập đội tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện sức khoẻ cũng như là nơi sả tress sau giờ là mệt mỏi cũng như sau những giờ học căng thẳng!<del></del> <ins></ins>,
<br/>
Đôi trưởng: Xuân Tiến
	<br>
	Đội phó Dương <strong></strong>
	<br/>
	<sub></sub>
	Thủ Quỹ Kim Nhật Thành <sup>
	<br>
<br>
Nhận Đối giao lưu liên hệ: FB: Nguyễn Tùng để được biết thêm thông tin chi tiết.
<br/>
<h2 style="color: #FF6600	">Những Năm giành cúp:</h2>
  <ol style="list-style-type: upper-alpha;">
		<li style="color: #FFFFCC">2018</li>
		<li style="color: #FFFFCC">2020</li>

	<center style="color: #FFCCFF">VICTORY</center>
</body>
</html>


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 21:14 05/10/2020


#thongtin.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Thong Tin Ca Nhan</title>
	<meta charset="utf-8">

</head>
<body>
	<h1 style="color: black">Thong tin Ca Nhan:</h1>
	<h2 style="color: white">Ten:Tran Van Lam</h2>
	<h2 style="color: white">Tuoi:18</h2>
	<h2 style="color: white">Dia Chi:Ha Nam:</h2>
	<h2 style="color: white">Tinh Trang Hon Nhan: Alone</h2>
<body style="background-color: #BECEDB; background-image:url(https://3.bp.blogspot.com/-IzYETuZ48C8/T7MQmHucwCI/AAAAAAAABEQ/jBTkIk7ObKY/s1600/hinh-nen-dep-31.jpg) ">	
<br>
Dep trai, tai nang, tu duy dinh cao, to chat lanh dao,...
<br/>
<br>
Gu ny: la con gai la duoc:))
<br/>
<i>
Nick facebook and Zalo:
</i>
<u>
Van Lam	and 0364771502
</u>
</body>
</html>


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!