IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 09:35 10/03/2021 3,482 Lượt Xem


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 19:40 11/03/2021


#register.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Hoc Excel Online</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="header">
			<div class="logo">
				<div class="align-center">
					<img src="https://news.iium.edu.my/wp-content/uploads/2018/10/D80FC082-E98D-46B1-A223-1A54EE459BB3.png">
				</div>
			</div>
			<div class="menu">
				<div class="align-center">
					<ul>
						<li><a href="vidu.html">Trang Chu</a></li>
						<li>Series Bai Viet</li>
						<li>Tai Nguyen</li>
						<li>Khoa Hoc</li>
						<li><a href="register.html">Dang Ky Tai Khoan</a></li>
					</ul>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="align-center">
			<div class="col-8">
				<h3>NHAP THONG TIN NGUOI DUNG</h3>
				<form method="post" onsubmit="return registerUser();">
					<div class="form-group">
						<label>User Name:</label>
						<input pattern="[a-zA-Z0-9]{3,25}" required="true" type="text" name="username" id="uname">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label>Full Name:</label>
						<input required="true" type="text" name="fullname" id="fname">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label>Password:</label>
						<input minlength="6" required="true" type="password" name="password" id="pwd">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label>Confirm Password:</label>
						<input minlength="6" required="true" type="password" name="confirm-password" id="pwdConfirm">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label>Email:</label>
						<input required="true" type="email" name="email" id="email">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label></label>
						<button type="submit">Submit</button>
						<button type="reset">Reset</button>
					</div>
				</form>
			</div>
			<div class="col-4">
				<input type="text" class="search" name="s" placeholder="Tim kiem...">
				<h3>BAI VIET XEM NHIEU NHAT</h3>
				<div class="item">
					<div class="col-4">
						<img src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png" style="width: 100%">
					</div>
					<div class="col-8">
						Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3
					</div>
				</div>
				<div class="item">
					<div class="col-4">
						<img src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png" style="width: 100%">
					</div>
					<div class="col-8">
						Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3
					</div>
				</div>
				<div class="item">
					<div class="col-4">
						<img src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png" style="width: 100%">
					</div>
					<div class="col-8">
						Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3
					</div>
				</div>
				<div class="item">
					<div class="col-4">
						<img src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png" style="width: 100%">
					</div>
					<div class="col-8">
						Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3
					</div>
				</div>
				<div class="item">
					<div class="col-4">
						<img src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png" style="width: 100%">
					</div>
					<div class="col-8">
						Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3
					</div>
				</div>
				<h4>FOLLOW GOKISOFT YOUTUBE CHANNEL</h4>
				<a href="https://www.youtube.com/channel/UCd8aIzwdaoQ_Abp3frmeZSA?sub_confirmation=1" target="_blank"><img src="http://assets.stickpng.com/images/5eb13e3a74bb7d0004ae6195.png" style="width: 100%"></a>
			</div>
		</div>
	</div>
	</div>

	<script type="text/javascript">
		function registerUser() {
			var pwd = document.getElementById('pwd').value
			var pwdConfirm = document.getElementById('pwdConfirm').value

			if(pwd == pwdConfirm){
				//register success
				alert('Dang ky tai khoan thanh cong!!!')
				return true
			}

			alert('Dang ky that bai!!!')
			return false;
		}
	</script>
</body>
</html>


#style.css


body {
	padding: 0px;
	margin: 0px;
}

.container {
	width: 100%;
}

.align-center {
	width: 80%;
	display: flex;
	margin: 0px auto;
}

.header {
	width: 100%;
}

.header .logo {
	width: 100%;
	margin-bottom: 10px;
}

.header .logo img {
	max-height: 70px;
}

.header .menu {
	width: 100%;
	background-color: #c13407;
	color: white;
}

.header .menu ul {
	display: flex;
	list-style-type: none;
	margin: 0px;
	padding: 0px;
}

.header .menu ul li {
	padding-top: 8px;
	padding-bottom: 8px;
	padding-left: 10px;
	padding-right: 10px;
	border-right: solid white 1px;
	cursor: pointer;
}


.header .menu ul li a {
	color: white;
	text-decoration: none;
}

.header .menu ul li:hover {
	background-color: grey;
}

.main {
	width: 100%;
	display: flex;
}

.col-8 {
	width: 66.67%;
	padding: 5px;
	text-align: justify;
}

.col-4 {
	width: 33.33%;
	padding: 5px;
	text-align: justify;
}

.search {
	width: 100%;
	background-color: #e4e3e3;
	color: white;
	border: none;
	font-size: 16px;
	padding: 5px;
}

.item {
	width: 100%;
	display: flex;
}

.col-5 {
	width: 50%;
	padding: 5px;
	text-align: justify;
}

.col-5 a {
	color: red;
}

.item-thumbnail {
	background-color: #32d4bd;
	padding: 20px;
	position: relative;
}

.item-thumbnail .title {
	color: white;
	background-color: black;
	font-size: 18px;
	padding: 10px;
	margin-top: 10px;
	width: fit-content;
}

.item-thumbnail .sub-title {
	color: white;
	background-color: black;
	font-size: 14px;
	padding: 5px;
	width: fit-content;
}

.item-thumbnail img.left{
	max-height: 40px;
	float: left;
	left: 0px;
	border-radius: 100%;
}

.item-thumbnail img.right{
	max-height: 40px;
	float: right;
	right: 0px;
}

.form-group {
	width: 100%;
	display: flex;
	margin-bottom: 5px;
}

.form-group label {
	width: 25%;
	text-align: right;
	padding-right: 8px;
}

.form-group input {
	width: 50%;
}

.form-group button {
	margin-right: 5px;
}


#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Hoc Excel Online</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="header">
			<div class="logo">
				<div class="align-center">
					<img src="https://news.iium.edu.my/wp-content/uploads/2018/10/D80FC082-E98D-46B1-A223-1A54EE459BB3.png">
				</div>
			</div>
			<div class="menu">
				<div class="align-center">
					<ul>
						<li><a href="vidu.html">Trang Chu</a></li>
						<li>Series Bai Viet</li>
						<li>Tai Nguyen</li>
						<li>Khoa Hoc</li>
						<li><a href="register.html">Dang Ky Tai Khoan</a></li>
					</ul>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="align-center">
			<div class="col-8">
				<h3>BAI VIET MOI NHAT</h3>
				<div class="item">
					<div class="col-5">
						<div class="item-thumbnail">
							<p class="title">Power Query</p>
							<p class="sub-title">Bo sao luu du lieu trong mot cot</p>
							<img class="left" src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png">
							<img class="right" src="https://cdn.iconscout.com/icon/free/png-512/microsoft-excel-4-722715.png">
						</div>
					</div>
					<div class="col-5">
						<h4>Bai viet 1</h4>
						<p>
							Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 10-3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
						</p>
						<p>
							<a href="#">Read more...</a>
						</p>
					</div>
				</div>
				<div class="item">
					<div class="col-5">
						<div class="item-thumbnail">
							<p class="title">Power Query</p>
							<p class="sub-title">Bo sao luu du lieu trong mot cot</p>
							<img class="left" src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png">
							<img class="right" src="https://cdn.iconscout.com/icon/free/png-512/microsoft-excel-4-722715.png">
						</div>
					</div>
					<div class="col-5">
						<h4>Bai viet 1</h4>
						<p>
							Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 10-3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
						</p>
						<p>
							<a href="#">Read more...</a>
						</p>
					</div>
				</div>
				<div class="item">
					<div class="col-5">
						<div class="item-thumbnail">
							<p class="title">Power Query</p>
							<p class="sub-title">Bo sao luu du lieu trong mot cot</p>
							<img class="left" src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png">
							<img class="right" src="https://cdn.iconscout.com/icon/free/png-512/microsoft-excel-4-722715.png">
						</div>
					</div>
					<div class="col-5">
						<h4>Bai viet 1</h4>
						<p>
							Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 10-3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
						</p>
						<p>
							<a href="#">Read more...</a>
						</p>
					</div>
				</div>
			</div>
			<div class="col-4">
				<input type="text" class="search" name="s" placeholder="Tim kiem...">
				<h3>BAI VIET XEM NHIEU NHAT</h3>
				<div class="item">
					<div class="col-4">
						<img src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png" style="width: 100%">
					</div>
					<div class="col-8">
						Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3
					</div>
				</div>
				<div class="item">
					<div class="col-4">
						<img src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png" style="width: 100%">
					</div>
					<div class="col-8">
						Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3
					</div>
				</div>
				<div class="item">
					<div class="col-4">
						<img src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png" style="width: 100%">
					</div>
					<div class="col-8">
						Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3
					</div>
				</div>
				<div class="item">
					<div class="col-4">
						<img src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png" style="width: 100%">
					</div>
					<div class="col-8">
						Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3
					</div>
				</div>
				<div class="item">
					<div class="col-4">
						<img src="https://i.pinimg.com/originals/2d/0f/50/2d0f50e8e4f6b233c7cf70b4bd36f89c.png" style="width: 100%">
					</div>
					<div class="col-8">
						Hai ca bệnh này từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3
					</div>
				</div>
				<h4>FOLLOW GOKISOFT YOUTUBE CHANNEL</h4>
				<a href="https://www.youtube.com/channel/UCd8aIzwdaoQ_Abp3frmeZSA?sub_confirmation=1" target="_blank"><img src="http://assets.stickpng.com/images/5eb13e3a74bb7d0004ae6195.png" style="width: 100%"></a>
			</div>
		</div>
	</div>
	</div>
</body>
</html>


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 00:01 11/03/2021body{
	padding: 0px;
	margin: 0px;
}
.container{
	width: 100%;
	display: block;
}
.header{
	width: 100%;
	display: block;
}
.header .logo{
	width: 100%;
	display: flex;
}
.header .logo .text{
	text-align: right;
	margin: 0px;
	padding: 0px;
}
.header .menu{
	width: 100%;
	display: flex;
	background-color: #d60640;
}
.header .menu ul{
	display: flex;
	list-style-type: none;
	margin: 0px;
	padding: 0px;
}
.header .menu ul li{
	padding-right: 10px;
	padding-left: 15px;
	padding-top: 10px;
	padding-bottom: 10px;
	border-right: solid black 1px;
	cursor: pointer;

}
.header .menu ul li:hover{
	background-color: blue;
}
.header .container-center{
	float: left;
	width: 100%;

}
.main{
	display: flex;
}
.main .main-left{
	width: 65%;
	float: left;
	border-right: solid white;
}
h1{
	color: #797994;
	padding: 10px;
}
.row{
	width: 100%;
	display: flex;
}
.col-4{
	padding: 5px;
	width: 40%;
	float: left;

}
.col-6{
	padding: 5px;
	width: 60%;
	float: left;
}
.col-6 .title{
	padding-bottom: 40px;
	font-family: cursive;
}
.main .main-right{
	width: 35%;
	padding: 0px;
	float: left;
}
.main .main-right .search{
	border: solid white 0px;
	width: 100%;
	display: flex;
}
.main .main-right .search input{
	width: 80%;
	padding: 0px;
	margin: 0px;
}
.main .main-right .search button{
	width: 20%;
	padding: 0px;
	margin: 0px;
}
.align-center {
	width: 70%;
	margin: 0px auto;
	display: flex;
}
.col-3{
	width: 25%;
	float: left;
	padding: 5px;
}
.col-9{
	width: 75%;
	padding-left: 5px;
	float: left;
}
.align-center1 {
	width: center;
	margin: 0px auto
}
.icon{
	display: flex;
	padding: 0px;
	margin: 0px;
}
.icon img{
	padding-left: 5px;
}
.youtube{
	width: 80%;

}
{
 	text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
  font-size: 20px;
}
.row .col-6 .getlink{
		padding-top: 15px; 
}
.row .col-6 .getlink a{
	text-decoration: none;
	color: red;
}


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 00:01 11/03/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Web Học Excel Online</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="header">
			<div class="align-center">
				<div class="logo">
					<img src="https://www.hocexcel.online/default/hocexcel/user.png" style="width: 10%">
					<div class="text">
						<h2>HọcExcel.Online</h2>
						<h4>select*form[EXCEL]</h4>
					</div>
				</div>
			</div>
			<div class="align-center">
			<div class="menu">
				<ul>
					<li>Trang Chủ</li>
					<li>Series bài viết</li>
					<li>Tài Nguyên</li>
					<li>Khóa Học</li>
					<li>Công Cụ</li>
				</ul>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="align-center">
				 <div class="main-left">
				 	<div class="Stt">
				 		<h1>LATEST ARTICLES</h1>
				 	</div>
				 	<div class="row">
				 		<div class="col-4">
				 			<img src="https://hocexcel.online/caches/cc_large/cou_avatar/2017/07_15/77bfc7c846cf1b77e06324e2f2ce0fb5.png" style="width: 100%">
				 		</div>
				 		<div class="col-6">
				 			<div class="title">Power Query - Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột</div>
				 			<div>Chắc hẳn bạn cũng đã có một lần vướng mắc vì 
              kiểu định dạng dữ liệu khá phổ biến và khó chịu trong Power Query là dữ liệu được xếp chồng lên nhau trong một cột. 
              Trong bài viết này, Học Excel …</div>
				 			<div class="getlink"><a href="">Continue reading....</a></div>
				 		</div>
				 	</div>
				 	<div class="row">
				 		<div class="col-4">
				 			<img src="https://hocexcel.online/caches/cc_large/cou_avatar/2017/07_15/77bfc7c846cf1b77e06324e2f2ce0fb5.png" style="width: 100%">
				 		</div>
				 		<div class="col-6">
				 			<div class="title">Power Query - Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột</div>
				 			<div>Chắc hẳn bạn cũng đã có một lần vướng mắc vì 
              kiểu định dạng dữ liệu khá phổ biến và khó chịu trong Power Query là dữ liệu được xếp chồng lên nhau trong một cột. 
              Trong bài viết này, Học Excel …</div>
				 			<div class="getlink"><a href="">Continue reading....</a></div>
				 		</div>
				 	</div>
				 	<div class="row">
				 		<div class="col-4">
				 			<img src="https://hocexcel.online/caches/cc_large/cou_avatar/2017/07_15/77bfc7c846cf1b77e06324e2f2ce0fb5.png" style="width: 100%">
				 		</div>
				 		<div class="col-6">
				 			<div class="title">Power Query - Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột</div>
				 			<div>Chắc hẳn bạn cũng đã có một lần vướng mắc vì 
              kiểu định dạng dữ liệu khá phổ biến và khó chịu trong Power Query là dữ liệu được xếp chồng lên nhau trong một cột. 
              Trong bài viết này, Học Excel …</div>
				 			<div class="getlink"><a href="">Continue reading....</a></div>
				 		</div>
				 	</div>
				 	<div class="row">
				 		<div class="col-4">
				 			<img src="https://hocexcel.online/caches/cc_large/cou_avatar/2017/07_15/77bfc7c846cf1b77e06324e2f2ce0fb5.png" style="width: 100%">
				 		</div>
				 		<div class="col-6">
				 			<div class="title">Power Query - Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột</div>
				 			<div>Chắc hẳn bạn cũng đã có một lần vướng mắc vì 
              kiểu định dạng dữ liệu khá phổ biến và khó chịu trong Power Query là dữ liệu được xếp chồng lên nhau trong một cột. 
              Trong bài viết này, Học Excel …</div>
				 			<div class="getlink"><a href="">Continue reading....</a></div>
				 		</div>
				 	</div>
				 </div>
				 <div class="main-right">
				 	<div class="align-center1">
				 		<label><br><br></label>
				 	 <div class="search">
				 	 	<input type="text" name="s" placeholder="Search">
				 	 	<button><img src="https://images.vexels.com/media/users/3/132068/isolated/preview/f9bb81e576c1a361c61a8c08945b2c48-search-icon-by-vexels.png" width="20"></button>
				 	 </div>
				 <div><h2
				 		>BÀI VIẾT XEM NHIỀU NHẤT</h2></div>
				 <div class="row">
				 	<div class="col-3">
				 		<img src="https://freetuts.net/upload/learn_post/images/2020/04/22/126/excel-online.jpg" style="width: 100%">
				 	</div>
				 	<div class="col-9">
				 		<p>Hướng dẫn cách viết nhiều hàm IF lồng nhau bất kì trong Excel mới nhất 2021</p>
				 	</div>
				 </div>
				 <div class="row">
				 	<div class="col-3">
				 		<img src="https://freetuts.net/upload/learn_post/images/2020/04/22/126/excel-online.jpg" style="width: 100%">
				 	</div>
				 	<div class="col-9">
				 		<p>Hướng dẫn cách viết nhiều hàm IF lồng nhau bất kì trong Excel mới nhất 2021</p>
				 	</div>
				 </div>
				 <div class="row">
				 	<div class="col-3">
				 		<img src="https://freetuts.net/upload/learn_post/images/2020/04/22/126/excel-online.jpg" style="width: 100%">
				 	</div>
				 	<div class="col-9">
				 		<p>Hướng dẫn cách viết nhiều hàm IF lồng nhau bất kì trong Excel mới nhất 2021</p>
				 	</div>
				 </div>
				 <div class="row">
				 	<div class="col-3">
				 		<img src="https://freetuts.net/upload/learn_post/images/2020/04/22/126/excel-online.jpg" style="width: 100%">
				 	</div>
				 	<div class="col-9">
				 		<p>Hướng dẫn cách viết nhiều hàm IF lồng nhau bất kì trong Excel mới nhất 2021</p>
				 	</div>
				 </div>
				 <div class="icon">
				 	<img src="http://bagiang.com/wp-content/uploads/2019/02/icon-facebook.png" width="40px">
					<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Gmail_icon_%282020%29.svg/768px-Gmail_icon_%282020%29.svg.png"width="50px">
					<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/YouTube_full-color_icon_%282017%29.svg/1024px-YouTube_full-color_icon_%282017%29.svg.png"width="50px">
				 </div>
				 <div><h1>FOLLOW KÊNH YOUTUBE</h1></div>
				 <div class="youtube"><a href="http://youtube.com"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQV8U1fnbjDZSK1TejWdYT2A8YZ4A4mvzuM5Q&usqp=CAU"></a></div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 13:37 10/03/2021


#icon.png


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1615358213/kgekjjv9dmuaoopkjqmn.png


#hocexcel.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>hoc excel online</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="head">
		<img src="icon.png" class="icon">
		<div class="menu">
			<table>
				<tr>
					<th>
						&#x1F3E0; Trang chủ v
					</th>
					<th>
						Serier bài viết v
					</th>
					<th>
						Tài nguyên v
					</th>
					<th>
						KHóa Học v
					</th>
					<th>
						Công cụ v
					</th>
				</tr>
			</table>
		</div>
	</div>
	 
		 
	<div style="display: flex;margin-left: 100px;width: 80%;">
		<div class="main-left">
			<h2 style="color: #4cbf6f">LATEST ARTICLES</h2>

			<div style="display: flex; margin-top: 10px;">
				 <div class="img">
					<h3>Power Query</h3>
					<h4>bộ sao lưu dữ liệu trong cột</h4>
					<img src="https://cdn.iconscout.com/icon/free/png-512/microsoft-excel-4-722715.png" width="45px" style="margin-left: 300px;margin-top:60px;">
				</div> 
				<div class="read">
					<div style="font-size: 20px;margin-bottom: 50px;">Power Quer - bộ sao lưu dữ liệu trong cột</div> 
					 
					<p>Theo đánh giá của nhiều cư dân mạng qua ảnh thì có vẻ như SOD không chuẩn bị kỹ lắm, bởi bộ áo dài này có vẻ là áo dài sẵn chứ không phải áo may đo. Bằng chứng là bộ đồ mà Ran Sakita rộng thùng thình và không vừa với thân hình của cô gái 2 dòng máu này chút nào. Đây cũng là điều hiểu, bởi ở Nhật may đo áo dài xem chừng hơi khó khăn trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành.</p>
					 
					<div style="color: red ">continue reading...</div>

				</div>
			</div>
			<div style="display: flex; margin-top: 20px;">
				 <div class="img">
					<h3>Power Query</h3>
					<h4>bộ sao lưu dữ liệu trong cột</h4>
					<img src="https://cdn.iconscout.com/icon/free/png-512/microsoft-excel-4-722715.png" width="45px" style="margin-left: 300px;margin-top:60px;">
				</div> 
				<div class="read">
					<div style="font-size: 20px;margin-bottom: 50px;">Power Quer - bộ sao lưu dữ liệu trong cột</div> 
					 
					<p>Theo đánh giá của nhiều cư dân mạng qua ảnh thì có vẻ như SOD không chuẩn bị kỹ lắm, bởi bộ áo dài này có vẻ là áo dài sẵn chứ không phải áo may đo. Bằng chứng là bộ đồ mà Ran Sakita rộng thùng thình và không vừa với thân hình của cô gái 2 dòng máu này chút nào. Đây cũng là điều hiểu, bởi ở Nhật may đo áo dài xem chừng hơi khó khăn trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành.</p>
					 
					<div style="color: red ">continue reading...</div>

				</div>
			</div>
			<div style="display: flex; margin-top: 20px;">
				 <div class="img">
					<h3>Power Query</h3>
					<h4>bộ sao lưu dữ liệu trong cột</h4>
					<img src="https://cdn.iconscout.com/icon/free/png-512/microsoft-excel-4-722715.png" width="45px" style="margin-left: 300px;margin-top:60px;">
				</div> 
				<div class="read">
					<div style="font-size: 20px;margin-bottom: 50px;">Power Quer - bộ sao lưu dữ liệu trong cột</div> 
					 
					<p>Theo đánh giá của nhiều cư dân mạng qua ảnh thì có vẻ như SOD không chuẩn bị kỹ lắm, bởi bộ áo dài này có vẻ là áo dài sẵn chứ không phải áo may đo. Bằng chứng là bộ đồ mà Ran Sakita rộng thùng thình và không vừa với thân hình của cô gái 2 dòng máu này chút nào. Đây cũng là điều hiểu, bởi ở Nhật may đo áo dài xem chừng hơi khó khăn trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành.</p>
					 
					<div style="color: red ">continue reading...</div>

				</div>
			</div>
			<div style="display: flex; margin-top: 20px;">
				 <div class="img">
					<h3>Power Query</h3>
					<h4>bộ sao lưu dữ liệu trong cột</h4>
					<img src="https://cdn.iconscout.com/icon/free/png-512/microsoft-excel-4-722715.png" width="45px" style="margin-left: 300px;margin-top:60px;">
				</div> 
				<div class="read">
					<div style="font-size: 20px;margin-bottom: 50px;">Power Quer - bộ sao lưu dữ liệu trong cột</div> 
					 
					<p>Theo đánh giá của nhiều cư dân mạng qua ảnh thì có vẻ như SOD không chuẩn bị kỹ lắm, bởi bộ áo dài này có vẻ là áo dài sẵn chứ không phải áo may đo. Bằng chứng là bộ đồ mà Ran Sakita rộng thùng thình và không vừa với thân hình của cô gái 2 dòng máu này chút nào. Đây cũng là điều hiểu, bởi ở Nhật may đo áo dài xem chừng hơi khó khăn trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành.</p>
					 
					<div style="color: red ">continue reading...</div>

				</div>
			</div>
			<div style="display: flex; margin-top: 20px;">
				 <div class="img">
					<h3>Power Query</h3>
					<h4>bộ sao lưu dữ liệu trong cột</h4>
					<img src="https://cdn.iconscout.com/icon/free/png-512/microsoft-excel-4-722715.png" width="45px" style="margin-left: 300px;margin-top:60px;">
				</div> 
				<div class="read">
					<div style="font-size: 20px;margin-bottom: 50px;">Power Quer - bộ sao lưu dữ liệu trong cột</div> 
					 
					<p>Theo đánh giá của nhiều cư dân mạng qua ảnh thì có vẻ như SOD không chuẩn bị kỹ lắm, bởi bộ áo dài này có vẻ là áo dài sẵn chứ không phải áo may đo. Bằng chứng là bộ đồ mà Ran Sakita rộng thùng thình và không vừa với thân hình của cô gái 2 dòng máu này chút nào. Đây cũng là điều hiểu, bởi ở Nhật may đo áo dài xem chừng hơi khó khăn trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành.</p>
					 
					<div style="color: red ">continue reading...</div>

				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="menu-right">
			<input type="text" class="input" placeholder="search">
			<h1>bài viết xem nhiều nhất</h1>

			<div style="display: flex;margin-bottom: 10px;">
				<img src="https://miro.medium.com/max/1250/1*NYuxFs24204g0tNXSRYJUA.jpeg" width="100px">
				<div style="width: 43%;margin-left: 10px;">
					Dịch chen tức là lấy các chap khác của nhóm khác về rồi dịch đè vào chap mới nhất
				</div>
			</div>

			<div style="display: flex;margin-bottom: 10px;">
				<img src="https://miro.medium.com/max/1250/1*NYuxFs24204g0tNXSRYJUA.jpeg" width="100px">
				<div style="width: 43%;margin-left: 10px;">
					Dịch chen tức là lấy các chap khác của nhóm khác về rồi dịch đè vào chap mới nhất
				</div>
			</div>

			<div style="display: flex;margin-bottom: 10px;">
				<img src="https://miro.medium.com/max/1250/1*NYuxFs24204g0tNXSRYJUA.jpeg" width="100px">
				<div style="width: 43%;margin-left: 10px;">
				Dịch chen tức là lấy các chap khác của nhóm khác về rồi dịch đè vào chap mới nhất
				</div>
			</div>

			<div style="display: flex;margin-bottom: 10px;">
				<img src="https://miro.medium.com/max/1250/1*NYuxFs24204g0tNXSRYJUA.jpeg" width="100px">
				<div style="width: 43%;margin-left: 10px;">
				Dịch chen tức là lấy các chap khác của nhóm khác về rồi dịch đè vào chap mới nhất
				</div>
			</div>

			<div style="display: flex;margin-bottom: 10px;">
				<img src="https://miro.medium.com/max/1250/1*NYuxFs24204g0tNXSRYJUA.jpeg" width="100px">
				<div style="width: 43%;margin-left: 10px;">
					Dịch chen tức là lấy các chap khác của nhóm khác về rồi dịch đè vào chap mới nhất
				</div>
			</div>


			<div class="anhicon">
				<img src="http://bagiang.com/wp-content/uploads/2019/02/icon-facebook.png" width="40px">
				<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Gmail_icon_%282020%29.svg/768px-Gmail_icon_%282020%29.svg.png"width="50px">
				<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/YouTube_full-color_icon_%282017%29.svg/1024px-YouTube_full-color_icon_%282017%29.svg.png"width="50px">
			</div>

			<h3>FOLLOW KÊNH YOUTUBE CỦA THANH</h3>
			<br>
			<div>
				<img src="https://verst.com.my/wp-content/uploads/2019/12/Youtube-Subscribe-Button2.png" width="300px">
			</div>

		</div>
	</div>
</body>
</html>


#style.css


.icon{
	width: 400px;
	margin-left: 90px;
}
.menu{
	background-color: #c83b4c;
	color: white;
	
	
}
.menu table {
	margin-left: 100px;
	
}
.menu table th {
	margin-left: 60px;
	border-right: solid 1px #5a111a;
	padding: 15px;
}
.menu table th:hover {
	background-color: #5a111a;
}
.main-right input{
	width: 100%;

}
.main-right{
	width: 20%
	margin-left:10px; 

}
.main-left{
	width: 80%;
}
.input{
	padding-right: 200px;
	padding-left: 9px;
	padding-top: 7px;
	padding-bottom: 7px;
	margin-top:10px;
	background-color: lightgrey;
	border-radius: 5px;
	border: none;
}
.img{
	background-color: #7fd4b8;
	 
	width:45%;
	padding-bottom: 10px;
	padding-right: 8px;
}
.img h3,h4{
	color: white;
	background-color: black;
	padding-bottom: 6px;
	padding-right: 30px;
	margin-left: 10px;
	margin-right: 87px;
}
.read{
	margin-left: 10px;
}
.anhicon img{
 	margin-right: 25px;
}


Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 23:49 09/03/2021


#excel.png


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1615308536/f9cq0hqk3mgwucxvryz1.png


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="head">
      <img src="excel.png" alt="">
    </div>
    <div class="nav">
      <ul>
        <li><a href=""><i class="fa fa-home"></i>Trang chủ</a></li>
        <li>
          <a href="">Series bài viết</a>
        </li>
        <li>
          <a href="">Tài nguyên</a>
        </li>
        <li>
          <a href="">Khóa học</a>
        </li>
        <li>
            <a href="">Công cụ</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <div class="main">
      <div class="left">
        <div class="title">
          <h1>latest articles</h1>
        </div>
        <div class="topic">
          <div class="left-img">
            <img src="vidu.png" alt="">
          </div>
          <div class="left-content">
            <h3>Power Query – Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột</h3>
            <p>Power Query – Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột
              Chắc hẳn bạn cũng đã có một lần vướng mắc vì 
              kiểu định dạng dữ liệu khá phổ biến và khó chịu trong Power Query là dữ liệu được xếp chồng lên nhau trong một cột. 
              Trong bài viết này, Học Excel …</p>
            <a href="">Continue reading</a>
          </div>
        </div>

        <div class="topic">
          <div class="left-img">
            <img src="vidu.png" alt="">
          </div>
          <div class="left-content">
            <h3>Power Query – Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột</h3>
            <p>Power Query – Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột
              Chắc hẳn bạn cũng đã có một lần vướng mắc vì 
              kiểu định dạng dữ liệu khá phổ biến và khó chịu trong Power Query là dữ liệu được xếp chồng lên nhau trong một cột. 
              Trong bài viết này, Học Excel …</p>
            <a href="">Continue reading</a>
          </div>
        </div>

        <div class="topic">
          <div class="left-img">
            <img src="vidu.png" alt="">
          </div>
          <div class="left-content">
            <h3>Power Query – Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột</h3>
            <p>Power Query – Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột
              Chắc hẳn bạn cũng đã có một lần vướng mắc vì 
              kiểu định dạng dữ liệu khá phổ biến và khó chịu trong Power Query là dữ liệu được xếp chồng lên nhau trong một cột. 
              Trong bài viết này, Học Excel …</p>
            <a href="">Continue reading</a>
          </div>
        </div>

        <div class="topic">
          <div class="left-img">
            <img src="vidu.png" alt="">
          </div>
          <div class="left-content">
            <h3>Power Query – Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột</h3>
            <p>Power Query – Bỏ sao lưu dữ liệu trong một cột
              Chắc hẳn bạn cũng đã có một lần vướng mắc vì 
              kiểu định dạng dữ liệu khá phổ biến và khó chịu trong Power Query là dữ liệu được xếp chồng lên nhau trong một cột. 
              Trong bài viết này, Học Excel …</p>
            <a href="">Continue reading</a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="right">
        <div class="task-search">
          <input type="text" placeholder="Search">
          <button><i class="fa fa-search"></i></button>
        </div>
        <div class="right-list">
          <div class="title">
            <h2>bài viết xem nhiều nhất </h2>
          </div>
          <div class="topic">
            <div class="right-img">
              <img src="text.jpg" alt="">
            </div>
            <div class="right-content">
              <a href="">
              Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết
              </a>
            </div>
          </div>
          <div class="topic">
            <div class="right-img">
              <img src="text.jpg" alt="">
            </div>
            <div class="right-content">
              <a href="">
               Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết
              </a>
            </div>
          </div>
          <div class="topic">
            <div class="right-img">
              <img src="text.jpg" alt="">
            </div>
            <div class="right-content">
              <a href="">
              Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết
              </a>
            </div>
          </div>
          <div class="topic">
            <div class="right-img">
              <img src="text.jpg" alt="">
            </div>
            <div class="right-content">
              <a href="">
               Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết
              </a>
            </div>
          </div>
          <div class="topic">
            <div class="right-img">
              <img src="text.jpg" alt="">
            </div>
            <div class="right-content">
              <a href="">
               Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết
              </a>
            </div>
          </div>
          <div class="logo">
            <i class="fa fa-facebook-square"></i>
            <i class="fa fa-youtube-square"></i>
            <i class="fa fa-envelope-square"></i>
          </div>
          <div class="youtube">
            <h2>follow keeh youtube của mình</h2>
            <a href="" id="follow"><img src="youtube.png" alt=""></a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>


#style.css


*{
  box-sizing: border-box;
}
body{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
.container{
  display: block;
  width: 1200px; 
  margin: 0px auto;
}
ul{
  list-style-type: none;
}
a{
  text-decoration: none;
}
.container .head{
  width: 1200px;
  background-color: #8080804d;
}
.head img{
  width: 30%;
  margin-left: 200px;
  margin-top: 20px;
}
.container .nav{
  background-color: #c83b4c;
  margin-top: -16px;
}

.container .nav ul{
  display: flex;
  line-height: 20px;
}
.container .nav ul li{
  padding: 10px 20px;
}
.container .nav li a{
  color: #ffffff;
  font-size: 20px;

}
i.fa.fa-home {
  padding-right: 10px;
}

.nav ul li:hover{
  background-color: #c43232;
}

.main{
  width: 1200px;
}
.main .left{
  width: 70%;
  float: left;
  margin-top: -16px;
}
.left .topic{
  display: flex;
  margin-left: 20px;
  margin-bottom: 30px;
}
.left .title h1{
  font-size: 30px;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  margin-left: 20px;
}
.topic .left-content{
  line-height: 1.5;
  margin-left: 15px;
  margin-right: 10px;
}
.left-content h3{
  margin-top: 0px;
  font-size: 18px;
}
.left-content p{
  font-size: 15px;
}
.left-content a{
  color: #c83b4c;
  font-size: 17px;
}
.main .right{
  width: 30%;
  float: left;
  margin-top: -16px;
}
.right input{
  width: 85%;
  height: 50px;
  margin-top: 25px;
  margin-left: 25px;
  background-color: #eee;
  outline: none;
  border: none;
  border-radius: 3px;
  padding-left: 15px;
}
.right button{
  width: 10%;
  height: 30px;
  margin-left: -52px;
  outline: none;
  border: none;
}
.right i.fa.fa-search{
  font-size: 20px;
  color: #908a8a;
}
.right-list .title h2{
  margin-left: 25px;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
  font-size: 21px;
}
.right-list .topic{
  margin-left: 25px;
  display: flex;
  margin-bottom: 20px;
}
.right-list .right-content{
  margin-left: 10px;
  margin-right: 25px;
  line-height: 1.3;
}
.right-content a{
  font-size: 17px;
  color: black;
  font-weight: bold;
}
.right-content a:hover{
  color: #c83b4c;
}
.right-list .logo{
  margin-left: 25px;
}
.logo i{
  font-size: 40px;
  margin-right: 20px;
}
i.fa.fa-facebook-square{
  color:#2424a3eb;
}
i.fa.fa-youtube-square{
  color: #ed1a1a;
}
i.fa.fa-envelope-square{
  color:#3838efeb;
}
.right-list .youtube{
  margin-right: 25px;
}
.right-list .youtube #follow img{
  margin-left: 25px;
  width: 80%;
}
.right-list .youtube h2{
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
  font-size: 20px;
  margin-left: 25px;
}


#text.jpg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1615308536/ldyembt2vxcykgqnz2cp.jpg


#vidu.png


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1615308537/nzprpsy6glxubeeuukf4.png


#youtube.png


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1615308539/votfqluyzye8zzfhia96.png


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!