IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)




Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 10:47 13/12/2021 7,307 Lượt Xem



Tải Resource

Bình luận



Chia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 21:59 14/10/2020


#Status.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>E-mail ditor</title>
</head>
<body>
	<h1>Your message has been successfully sent</h1>
</body>
</html>


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 21:59 14/10/2020


#style.css


body{
	background-color: rgb(255,255,240);
}

textarea{
	scrollbar-3dlight-color: #C0C0C0;
	scrollbar-shadow-color: silver;
	scrollbar-arrow-color: black;
	scrollbar-face-color: gray;
	width: 100%;
}

.imghelp{
	cursor: pointer;
	background-color: #DDFFEE;
	color: blue;
	right: 30%;
	position: absolute;
}

.emaileditor{
	background-color: #FFFFDD;
}

#main{
	width: 400px;
	background-color: #DDFFEE;
	padding-left: 10px;
	padding-right: 10px;
	margin: 0px auto;
}

#help{
	width: 500px;
	height: 420px;
	top: 10px;
	background-color: #cfc;
	padding-left: 10px;
	padding-right: 10px;
	display: none;
	border: solid #E4E7E7 2px;
	color: #303030;
	margin: 0px auto;
}

.close{
	text-align: right;
	color: blue;
	cursor: pointer;
}

ul{
	list-style-image: url('picer/bullet.jpg');
	list-style-type: square;
	list-style-position: inside;
}

input{
	width: 100%;
}

#voic{
	width: 70%;
	display: flex;
	margin-bottom: 7px;
}

.bot-1{
	width: 33.33%;
	float: left;
	text-align: right;
	padding-right: 20px; 
}

.bot-2{
	width: 66.37%;
	float: left;
	padding-right: 10px;
}

button{
	float: left;
	margin-right: 10px;
	margin-bottom: 20px;
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 21:58 14/10/2020


#EmailEditor.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>E-mail Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<button class="imghelp" onclick="clickhelp()">Help</button>
  <div id="main">
  	<form action="Status.html" method="post">
  <h2>Compose e-mail message</h2>
  <div id="voic">
  	<div class="bot-1">To:</div>
  	<div class="bot-2"><input type="text" class="emaileditor" name="To"></div>
  </div>
  <div id="voic">
  	<div class="bot-1">From:</div>
  	<div class="bot-2"><input type="text" class="emaileditor" name="To"></div>
  </div>
  <div id="voic">
  	<div class="bot-1">Cc:</div>
  	<div class="bot-2"><input type="text" class="emaileditor" name="To"></div>
  </div>
  <div id="voic">
  	<div class="bot-1">Subject:</div>
  	<div class="bot-2"><input type="text" class="emaileditor" name="To"></div>
  </div>
  <div id="voic">
  	<div class="bot-1">Message:</div>
  	<div class="bot-2">
  		<textarea rows="5" class="emaileditor"></textarea>
  	</div>
  </div>
  <div id="voic">
  	<div class="bot-1"></div>
  	<div class="bot-2">
	  	<button>Senf</button>
  	<button>Cancal</button>		
  	</div>
  </div>
</form>
  </div>
  <div id="help">
  	<h2>-: E-mail Editor Help :-</h2>
  	<ul>
  		<li><b>To and Cc:</b><br/>
  			<b>To</b> and <b>Cc</b> boxes allow you to enter e-mail addresses of the recepoents to whom to message has to be sent. Recipients be able to see who else was sent the message by looking at the contents of the <b>To</b> and <b>Cc</b> boxer.
  		</li>
  		<li><b>Subject:</b><br/>
  			The <b>Subject</b> box allows you to enter meaningful summary of the message.</li>
  			<li><b>Message:</b><br/>
  				The <b>Message</b> TextArea allows you to enter the text of your message.</li>
  	</ul>
  	<div class="close" onclick="closeH()">Close</div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
  	function clickhelp(){
  		document.getElementById('help').style.display = 'block';
  		document.getElementById('main').style.display = 'none';
  	}
  	function closeH(){
  			document.getElementById('help').style.display = 'none';
  		document.getElementById('main').style.display = 'block';
  		}
  </script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!