IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 10:47 13/12/2021 7,309 Lượt XemTải Resource

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 16:30 05/02/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Status</title>
</head>
<body>
	<h3><b>Your message has been successfully sent</b></h3>
</body>
</html>


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 16:29 05/02/2021body 
{
	background-color:  rgb(255,255,240);
	border-left: 20%;
}

.form-group textarea 
{
	scrollbar-3dlight-color: #C0C0C0;
	scrollbar-shadow-color: silver;
	scrollbar-arrow-color: black;
	scrollbar-face-color: gray;
	/* width: 80% !important; */
}

.imgHelp
{
	cursor: help;
/*	color: blue;
	background-color: #DDFFEE;
	top: 10px;
	right: 10px;
	padding: 10px;
	float: right;
	margin-right: 35%;
*/
}

.EmailEditor 
{
	background-color: #FFFFDD;
}

#main 
{
	width: 400px;
	background-color: #DDFFEE;
	padding: 10px 10px;
	margin: 0px auto;
}

#help 
{
	position: absolute;
	width: 500px;
	height: 420px;
	margin-top: 10px;
	background-color: #cfc;
	padding: 10px 10px;
	display: none;
	border: solid #E4E7E7 2px;	
	text-decoration: #303030;
}

.Close 
{
	text-align: right;
	text-decoration-color: blue;
	cursor: hand;
	/* float: right; */
}

ul li 
{
	list-style-image: url("bullet.jpg");
	list-style-type: square;
	list-style-position: inside;
}

.form-group 
{
	display: flex;
	width: 100%;
	margin: 10px 0px;
}

.form-group label {
	width: 20%;
	float: left;
	text-align: right;
	padding-right: 10px;
}

.form-group input.EmailEditor {
	float: left;
	width: 50% !important;
}

/*		.form-group button {
			margin-right: 10px;
			margin-bottom: 10px;
		}
*/


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 16:29 05/02/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>E-Mail Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<label id="imgHelp" class="imgHelp" onclick="clickHelp()"><img src="help.jpg"></label>
	<div id="main">
		<h2 style="text-align: center; padding-top: 10px;">Compose e-mail message</h2>
		<div class="form-group">
			<label class="form-label">To:</label>
			<input type="text" name="to" class="EmailEditor">
		</div>

		<div class="form-group">
			<label class="form-label">From:</label>
			<input type="text" name="from" class="EmailEditor">
		</div>

		<div class="form-group">
			<label class="form-label">Cc:</label>
			<input type="text" name="cc" class="EmailEditor">
		</div>

		<div class="form-group">
			<label class="form-label">Subject:</label>
			<input type="text" name="subject" class="EmailEditor">
		</div>

		<div class="form-group">
			<label class="form-label">Message:</label>
			<textarea rows="5" class="EmailEditor" name="message"></textarea>
		</div>

		<div class="form-group">
			<label class="form-label"></label>
			<a href="Status.html"><button>Send</button></a>
			<button>Cancel</button>
		</div>

	</div>

	<div id="help">
		<h2> -: E-mail Editor Help :- </h2>
		<ul>
			<li>
				<b>
					To and CC:
				</b>
				<br/>
				<b>To</b> and <b>CC</b> boxes allow you to enter the e-mail addresses of the recepients to whom to message has to sent Recipients will be able to see who else was sent the message by looking at the contents of the <b>To</b> and <b>CC</b> boxes.
			</li>
			<li>
				<b>
					Subject:
				</b>
				<br/>
				The <b>Subject</b> box allows you to enter meaningful summary of the message.
			</li>
			<li>
				<b>
					Message:	
				</b>
				<br/>
				The <b>Message</b> TextArea allows you to enter the text of your message.
			</li>
		</ul>
		<label class="Close" onclick="clickClose()">Close</label>
	</div>

	<script type="text/javascript">
		function clickHelp() {
			console.log('testing...')
			document.getElementById('help').style.display = 'block'
			document.getElementById('main').style.display = 'none'
			document.getElementById('imgHelp').style.display = 'none'
		}

		function clickClose() {
			document.getElementById('help').style.display = 'none'
			document.getElementById('main').style.display = 'block'
			document.getElementById('imgHelp').style.display = 'block'
		}
	</script>
</body>
</html>


Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 09:40 01/02/2021

https://vungocvan-aptech.herokuapp.com/0130/EmailEditor.html

Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 09:19 01/02/2021

https://github.com/vanvu25894/02-HTML/tree/main/0130

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!