IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 21:25 18/02/2021 8,537 Lượt Xem

Yêu cầu thiết kế website sau

https://khotruyen.net/

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 16:41 23/02/2021

Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 12:24 23/02/2021

Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 15:24 20/02/2021<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="file.css">
  <title>Web truyện</title>
</head>
<body>
  <div class="taskbar">
    <div class="top">
      <img src="logo.png" alt="">
      <input type="text" placeholder="Nhập tên truyện cần tìm">
      <button><i class="fa fa-search"></i></button>
      <ul>
        <li><a href="#">Truyện tranh mới</a></li>
        <li><a href="#"><strong>Truyện mới cập nhật</strong></a></li>
        <li><a href="#">Truyện full</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="bottom">
      <ul>
        <li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6t-MjBazs3o"><i class="fa fa-home"></i></a></li>
        <li><a href="file.html" class="list">Trang chủ</a></li>
        <li><a href="#" class="list">Thể loại</a></li>
        <li><a href="#" class="list">Quốc gia</a></li>
        <li><a href="#" class="list">Sắp xếp</a></li>
        <li><a href="#" class="list">Truyện Con Trai</a></li>
        <li><a href="#" class="list">Truyện Con Gái</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div class="content">
    <div class="container-center">
      <p class="new">
        Truyện Tranh Mới
      </p>
      <div class="row">
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>  
      </div>
      <div class="row">
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>
        <div class="item">
          <img src="1.jpg" alt="" style="width: 100%;">
          <div class="top-notice">
            <span class="time-ago">23 giờ trước</span>
          </div>
          <h3 class="title">
            <a href="#">A Breakthrough Came Out by Forbidden Master and Disciple</a>
          </h3>
          <div class="chap">
            <a href="#">Chap 354</a>
          </div> 
        </div>  
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="footer">
    <h4>Copyright © 2020 GokiSoft - Kho Đọc Truyện Tranh Hay Nhất.</h4>
  </div>
</body>
</html>*{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body{
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 16px;
  width: 100%;
  background-color: #ebebeb;;
}

.taskbar
{
  width: 100%;
  background-color: #fbfbfb;
}
.taskbar .top{
  display: flex;
  margin-left: 200px;
  padding-top: 20px;
  margin-bottom: 10px;
}
.taskbar .top input{
  margin-left: 90px;
  padding: 15px 20px;
  width: 30%;
  outline: none;
  border: 1px solid #e0e0e0;
  border-right: none;
  border-radius: 25px 0 0 25px;
  background-color: #f9f9f9;

}
.taskbar .top button{
  width: 3.5%;
  border: 1px solid #e0e0e0;
  border-left: none;
  border-radius: 0px 25px 25px 0;
  outline: none;
  background-color: #f9f9f9;
}
i.fa.fa-search{
  font-size: 25px;
  color: rgba(247, 164, 9, 0.952);
}
.taskbar .top ul{
  list-style: none;
  padding: 10px 80px;
}
.taskbar .top ul li{
  display: inline-block;
  margin-left: 20px;
}
.taskbar .top a{
  text-decoration: none;
  color: #4a4a4a;
}
.taskbar .top a:hover{
  color: rgb(245, 169, 28);
}
.taskbar .bottom{
  width: 100%;
  height: 50px;
  background-color: #2c7abe;
}
.taskbar .bottom ul{
  list-style: none;
  padding: 10px 10px;
  margin-left: 205px;
}
.taskbar .bottom ul li{
  display: inline-block;
}
i.fa.fa-home{
  font-size: 35px;
  vertical-align: middle;
}
.taskbar .bottom ul li .list{
  font-size: 16px;
  padding: 10px 15px;
}
.taskbar .bottom a{
  text-decoration: none;
  color: #fff;
}
.content{
  width: 100%;
  display: block;
  margin-bottom: 50px;
}
.container-center .new{
  border-left: 7px solid #56ccf2;
  font-size: 20px;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 10px;
  margin-top: 10px;
}
.container-center {
	width: 60%;
	margin: 0px auto;
	display: block;
}
.row {
	width: 100%;
  display: flex;
}
.row .item {
  position: relative;
	width: 16.67%;
	float: left;
	padding: 8px;
	text-align: center;
}
.row .top-notice{
  position: absolute;
  top: 15px;
  left: 15px;
}
.top-notice .time-ago{
  border-radius: 5px;
  background-color: #56ccf2;
  margin-right: 5px;
  color: #fff;
  font-weight: 700;
}
.row .item h3{
  font-size: 13px;
}
.row .item a{
  text-decoration: none;
  color: #4A4A4B;
}
.row .item a:hover{
  color: #f18121;
}

.footer{
  width: 100%;
  background-color: #2c7abe;
  text-align: center;
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 09:09 29/01/2021


#logo.png


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1611886189/hysxajoufobhrxfp9qe5.png


#style.css


body {
	padding: 0px;
	margin: 0px;
}

.container {
	width: 100%;
	display: block;
}

.header {
	width: 100%;
	display: block;
}

.header .navbar {
	width: 100%;
	display: flex;
	padding-top: 10px;
	padding-bottom: 10px;
}

.header .navbar input {
	margin-left: 35px;
	height: 40px;
	width: 300px;
	border-radius: 20px;
	border: none;
	outline: none;
	float: left;
}

.header .navbar ul,.header .menu ul {
	display: flex;
	list-style-type: none;
	float: right;
	/*margin: 0px;*/
	margin-left: 50px;
	padding: 0px;
}

.header .navbar ul li,.header .menu ul li {
	float: left;
	margin-left: 10px;
	font-weight: bold;
	cursor: pointer;
}

.header .menu {
	width: 100%;
	display: flex;
	background-color: #2c7abe;
}

.header .menu ul {
	margin: 0px !important;
}

.header .menu ul li {
	padding-top: 15px;
	padding-bottom: 15px;
	padding-left: 8px;
	padding-right: 8px;
	margin-top: 0px;
	margin-bottom: 0px;
	margin-left: 0px !important;
	margin-right: 10px;
	color: white;
	font-weight: normal !important;
	cursor: pointer;
}

.header .menu ul li:hover {
	background-color: #fd7e14;
}

.content {
	width: 100%;
	display: block;
}

.footer {
	width: 100%;
	display: block;
	border-top: solid #f1eded 1px;
}

.container-center {
	width: 60%;
	margin: 0px auto;
	display: flex;
}

.title {
	font-size: 30px;
	color: red;
}

.row {
	width: 100%;
	display: flex;
}

.row .item {
	width: 16.67%;
	float: left;
	padding: 8px;
	text-align: center;
}


#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Web do truyen manga - Page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="header">
			<div class="navbar">
				<div class="container-center">
					<img src="photos/logo.png" style="height: 50px; float: left;">
					<input type="text" name="s" placeholder="Enter searching ...">

					<ul>
						<li>Truyen Tranh Moi</li>
						<li>Truyen moi cap nhat</li>
						<li>Truyen full</li>
					</ul>
				</div>
			</div>
			<div class="menu">
				<div class="container-center">
					<ul>
						<li>Trang Chu</li>
						<li>The Loai</li>
						<li>Quoc Gia</li>
						<li>Sap Xep</li>
						<li>Truyen Con Trai</li>
						<li>Truyen Con Gai</li>
					</ul>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="content">
			<div class="container-center" style="display: block;">
				<p class="title">
					Truyen Moi Cap Nhat
				</p>
				<div class="row">
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
				</div>
				<div class="row">
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
				</div>
				<div class="row">
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
				</div>
				<div class="row">
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
				</div>
				<div class="row">
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
					<div class="item">
						<img src="https://khotruyen.net/images/con-trai-toi-la-than-tuong-hang-dau.jpg" style="width: 100%;">
						<p>Title 1</p>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="footer">
			<div class="container-center">
				<h4>Copyright © 2020 GokiSoft - Kho Đọc Truyện Tranh Hay Nhất.</h4>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


Phan Anh Tuấn [community,C2010G]

Ngày viết: 21:59 28/01/2021


#truyentranh.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Truyện tranh nhật bổn </title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		body
		{
			margin: 0px !important;
			padding: 0px !important;
			font-family: arial;
			background-color: #ebebeb;
		}
		.head {
			display: flex;
			text-decoration: none;
			padding-top: 5px;
			padding-bottom: 5px;
			width: 100%;
			height: 60px;
			background-color: white;
		}

		.head1{
			width: 80%;
			margin:0px auto;
			display: flex;
		}

		.nhap{
			
			width: 400px;
			height: 35px;
			border: solid 1px gray;
			border-radius: 50px;
			margin-left: 70px;
			background-color: white;
			display: flex;
		}

		.nhap1 input{
			margin-left: 20px;
			height: 25px;
			width: 350px;
			margin-top: 3px;
			border: none;
			outline: none;
			background-color: white;
			padding-top: 3px;
		}

		.text{
			margin-left: 50px;
			margin-top: 10px;
		}

		.text a{
			text-decoration: none;
		}

		.content{
			width: 100%;
			background-color: blue;
			height: 40px;
			margin-top: 3px;
			display: flex;
		}

		.content1{
			margin-left: 120px;
			padding-top: 10px;		
		}

		.main
		{
			width: 100%;
			margin: 0px auto;
			padding-top: 3px;
		}

		.row{
			width: 90%;
			margin: 0px auto;
			display: flex;
		}

		.mang{
			width: 16%;
			margin: 10px;
		}
		.mang a {
			text-decoration: none;
			color: black;
			text-align: center;
		}

		.mang img {
			height: 250px;
		}

		.end{
			width: 100%;
			padding: 5px;
			background-color: white;
			display: flex;
		}

		.end1{
			margin-left: 10px;
		}

		.end2{
			float: right;

		}
	</style>
</head>
<body>
<form method="post">
	<div>
		<div class="head">
			<div class="head1">
				<div>
					<a href="truyentranh.html" ><img src="https://khotruyen.net/images/logo.png"></a>
			   </div>
			  <div class="nhap">
				  <div class="nhap1">
				  	<input type="search" name="nhap" placeholder="Nhập tên truyện cần tìm">
				  </div>
			  </div>
			  <div class="text">
			  	<a href="truyentranh.html">Truyện tranh mới</a>
			  	<a href="truyentranh.html"><strong>Truyện tranh mới cập nhật</strong></a>
			  </div>
			</div>
		</div>
		<div class="content">
			<div class="content1">
				<a href="truyentranh.html" style="border: none;outline: none;background-color: blue;color: white; text-decoration: none;">Trang chủ</a>
				<a href="truyentranh.html" style="border: none;outline: none;background-color: blue;color: white; text-decoration: none; margin-left: 20px;">Thể loại</a>
				<a href="truyentranh.html" style="border: none;outline: none;background-color: blue;color: white; text-decoration: none; margin-left: 20px;">Quốc gia</a>
				<a href="truyentranh.html" style="border: none;outline: none;background-color: blue;color: white; text-decoration: none; margin-left: 20px;">Sắp xếp</a>
				<a href="truyentranh.html" style="border: none;outline: none;background-color: blue;color: white; text-decoration: none; margin-left: 20px;">Truyện con trai</a>
				<a href="truyentranh.html" style="border: none;outline: none;background-color: blue;color: white; text-decoration: none; margin-left: 20px;">Truyện con gái</a>
			</div><br>
		</div>
		<div class="main">
			<div>
				<h2>
					<a href="truyentranh.html" style="color: red;text-decoration: none;">Truyện mới cập nhật</a>
				</h2>
			</div>
		  <div class="row">
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/dich-vu-thue-ban-gai.jpg" height="250px;" ></a><br/>
			  		<center>
			  			<a href="">Bạn gái thuê</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 172</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/iron-ladies.jpg" height="250px";></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Iron Ladies</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 187</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/phuong-hoang-thac-chuyen-sung-khi-the.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Phượng Hoàng Thác</a><br/>
			  			<a href="">Chap 151</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/nhat-dang-gia-dinh.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Nhất Đẳng gia đình</a><br/>
			  			<a href="">Chap 179</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/tien-vo-de-ton.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Tiên Võ Đế Tôn</a><br/>
			  			<a href="">Chap 131</a>
			  		</center>
			  	</div>	
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/citrus-plus.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Citrus Plus</a><br/>
			  			<a href="">Chap 17</a>
			  		</center>
			  	</div>				  			
		  </div ><br>
		  <div class="row">
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/dang-nhap-murim.jpg" ></a><br/>
			  		<center>
			  			<a href="">Bạn gái thuê</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 172</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/iron-ladies.jpg" height="250px";></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Iron Ladies</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 187</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/phuong-hoang-thac-chuyen-sung-khi-the.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Phượng Hoàng Thác</a><br/>
			  			<a href="">Chap 151</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/dua-mami-ve-nha.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Nhất Đẳng gia đình</a><br/>
			  			<a href="">Chap 179</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Tiên Võ Đế Tôn</a><br/>
			  			<a href="">Chap 131</a>
			  		</center>
			  	</div>	
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/citrus-plus.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Citrus Plus</a><br/>
			  			<a href="">Chap 17</a>
			  		</center>
			  	</div>				  			
		  </div ><br>
		  <div class="row">
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/dich-vu-thue-ban-gai.jpg" height="250px;" ></a><br/>
			  		<center>
			  			<a href="">Bạn gái thuê</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 172</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/iron-ladies.jpg" height="250px";></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Iron Ladies</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 187</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/phuong-hoang-thac-chuyen-sung-khi-the.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Phượng Hoàng Thác</a><br/>
			  			<a href="">Chap 151</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/nhat-dang-gia-dinh.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Nhất Đẳng gia đình</a><br/>
			  			<a href="">Chap 179</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/tien-vo-de-ton.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Tiên Võ Đế Tôn</a><br/>
			  			<a href="">Chap 131</a>
			  		</center>
			  	</div>	
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/citrus-plus.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Citrus Plus</a><br/>
			  			<a href="">Chap 17</a>
			  		</center>
			  	</div>				  			
		  </div ><br>
		  <div class="row">
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/dich-vu-thue-ban-gai.jpg" height="250px;" ></a><br/>
			  		<center>
			  			<a href="">Bạn gái thuê</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 172</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/iron-ladies.jpg" height="250px";></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Iron Ladies</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 187</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/phuong-hoang-thac-chuyen-sung-khi-the.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Phượng Hoàng Thác</a><br/>
			  			<a href="">Chap 151</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/nhat-dang-gia-dinh.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Nhất Đẳng gia đình</a><br/>
			  			<a href="">Chap 179</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/tien-vo-de-ton.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Tiên Võ Đế Tôn</a><br/>
			  			<a href="">Chap 131</a>
			  		</center>
			  	</div>	
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/citrus-plus.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Citrus Plus</a><br/>
			  			<a href="">Chap 17</a>
			  		</center>
			  	</div>				  			
		  </div ><br>
		  <div style="text-align: center;">
		  	<a href=""><button style="background-color: orange;height:30px;color: white ">Xem thêm truyện mới cập nhật</button></a>
		  </div>
		  <div>
				<h2>
					<a href="truyentranh.html" style="color: blue;text-decoration: none;">Truyện yêu thích</a>
				</h2>
			</div>
			<div class="row">
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/dich-vu-thue-ban-gai.jpg" height="250px;" ></a><br/>
			  		<center>
			  			<a href="">Bạn gái thuê</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 172</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/iron-ladies.jpg" height="250px";></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Iron Ladies</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 187</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/phuong-hoang-thac-chuyen-sung-khi-the.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Phượng Hoàng Thác</a><br/>
			  			<a href="">Chap 151</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/nhat-dang-gia-dinh.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Nhất Đẳng gia đình</a><br/>
			  			<a href="">Chap 179</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/tien-vo-de-ton.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Tiên Võ Đế Tôn</a><br/>
			  			<a href="">Chap 131</a>
			  		</center>
			  	</div>	
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/citrus-plus.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Citrus Plus</a><br/>
			  			<a href="">Chap 17</a>
			  		</center>
			  	</div>				  			
		  </div ><br>
		  <div class="row">
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/vo-luyen-dinh-phong.jpg" height="250px;" ></a><br/>
			  		<center>
			  			<a href="">Bạn gái thuê</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 172</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/khong-tuoc-minh-vuong.jpg" height="250px";></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Iron Ladies</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 187</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/phuong-hoang-thac-chuyen-sung-khi-the.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Phượng Hoàng Thác</a><br/>
			  			<a href="">Chap 151</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/nhat-dang-gia-dinh.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Nhất Đẳng gia đình</a><br/>
			  			<a href="">Chap 179</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/tien-vo-de-ton.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Tiên Võ Đế Tôn</a><br/>
			  			<a href="">Chap 131</a>
			  		</center>
			  	</div>	
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/citrus-plus.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Citrus Plus</a><br/>
			  			<a href="">Chap 17</a>
			  		</center>
			  	</div>				  			
		  </div ><br>
		  <div class="row">
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/dich-vu-thue-ban-gai.jpg" height="250px;" ></a><br/>
			  		<center>
			  			<a href="">Bạn gái thuê</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 172</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/iron-ladies.jpg" height="250px";></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Iron Ladies</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 187</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/phuong-hoang-thac-chuyen-sung-khi-the.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Phượng Hoàng Thác</a><br/>
			  			<a href="">Chap 151</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/nhat-dang-gia-dinh.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Nhất Đẳng gia đình</a><br/>
			  			<a href="">Chap 179</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/tien-vo-de-ton.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Tiên Võ Đế Tôn</a><br/>
			  			<a href="">Chap 131</a>
			  		</center>
			  	</div>	
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/citrus-plus.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Citrus Plus</a><br/>
			  			<a href="">Chap 17</a>
			  		</center>
			  	</div>				  			
		  </div ><br>
		  <div class="row">
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/dich-vu-thue-ban-gai.jpg" height="250px;" ></a><br/>
			  		<center>
			  			<a href="">Bạn gái thuê</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 172</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/iron-ladies.jpg" height="250px";></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Iron Ladies</a><br/>
			  			<a href="">Chapter 187</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/phuong-hoang-thac-chuyen-sung-khi-the.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Phượng Hoàng Thác</a><br/>
			  			<a href="">Chap 151</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/nhat-dang-gia-dinh.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Nhất Đẳng gia đình</a><br/>
			  			<a href="">Chap 179</a>
			  		</center>
			  	</div>
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/tien-vo-de-ton.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Tiên Võ Đế Tôn</a><br/>
			  			<a href="">Chap 131</a>
			  		</center>
			  	</div>	
			  	<div class="mang">
			  		<a href=""><img src="https://khotruyen.net/images/citrus-plus.jpg"></a>
			  		<center>
			  			<a href="">Citrus Plus</a><br/>
			  			<a href="">Chap 17</a>
			  		</center>
			  	</div>				  			
		  </div ><br>
		</div>
		<div class="end">
			<div class="end1">
				Copyright © 2019 KhoTruyen - Kho Truyện Tranh Hay Nhất.
			</div>
			<div class="end2">
				<a href="">Xuyên không</a>
				<a href="">Chuyển sinh</a>
				<a href="">Ngôn tình</a>
				<a href="">Đam mỹ</a>
				<a href="">Manhwa</a>
				<a href="">Manhua</a>
			</div>
		</div>
  </div>
</form>
</body>
</html>


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!