IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 19:55 11/03/2021 5,264 Lượt Xem


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 17:07 17/03/2021

Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 21:19 13/03/2021


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="head">
      <div class="logo">
        <img src="1.png" alt="" id="img1">
        <img src="2.png" alt="">
      </div>
      <div class="nav">
        <ul>
          <li><a href="">giới thiệu</a></li>
          <li><a href="">đồng hồ nam</a></li>
          <li><a href="">đồng hồ nữ</a></li>
          <li><a href="">đồng hồ đôi</a></li>
          <li><a href="">phụ kiện</a></li>
          <li><a href="">tin tức</a></li>
          <li><a href="" style="border: none;">liên hệ</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="icon">
        <ul>
          <li><a href=""><i class="fa fa-search"></i></a></li>
          <li><a href=""><i class="fa fa-user-circle-o"></i></a></li>
          <li><a href=""><i class="fa fa-shopping-cart"></i></a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <div class="body">
      <div class="title">
        <h1>đồng hồ nam</h1>
      </div>
      <div class="sanpham">
        <div class="clock-nam">
          <div class="clock1">
            <img src="ho1.jpg" alt="">
            <p class="text">ĐỒNG HỒ LOUIS ERARD 13900AA05.BDC102 NAM PIN DÂY DA</p>
            <h6 class="price">18,195,300 <u>đ</u></h6>
          </div>
          <div class="sale">
            <p>-50%</p>
          </div>
        </div>
        <div class="clock-nam">
          <div class="clock1">
            <img src="ho1.jpg" alt="">
            <p class="text">ĐỒNG HỒ LOUIS ERARD 13900AA05.BDC102 NAM PIN DÂY DA</p>
            <h6 class="price">18,195,300 <u>đ</u></h6>
          </div>
          <div class="sale">
            <p>-50%</p>
          </div>
        </div>
        <div class="clock-nam">
          <div class="clock1">
            <img src="ho1.jpg" alt="">
            <p class="text">ĐỒNG HỒ LOUIS ERARD 13900AA05.BDC102 NAM PIN DÂY DA</p>
            <h6 class="price">18,195,300 <u>đ</u></h6>
          </div>
          <div class="sale">
            <p>-50%</p>
          </div>
        </div>
        <div class="clock-nam">
          <div class="clock1">
            <img src="ho1.jpg" alt="">
            <p class="text">ĐỒNG HỒ LOUIS ERARD 13900AA05.BDC102 NAM PIN DÂY DA</p>
            <h6 class="price">18,195,300 <u>đ</u></h6>
          </div>
          <div class="sale">
            <p>-50%</p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="sanpham">
        <div class="clock-nam">
          <div class="clock1">
            <img src="ho1.jpg" alt="">
            <p class="text">ĐỒNG HỒ LOUIS ERARD 13900AA05.BDC102 NAM PIN DÂY DA</p>
            <h6 class="price">18,195,300 <u>đ</u></h6>
          </div>
          <div class="sale">
            <p>-50%</p>
          </div>
        </div>
        <div class="clock-nam">
          <div class="clock1">
            <img src="ho1.jpg" alt="">
            <p class="text">ĐỒNG HỒ LOUIS ERARD 13900AA05.BDC102 NAM PIN DÂY DA</p>
            <h6 class="price">18,195,300 <u>đ</u></h6>
          </div>
          <div class="sale">
            <p>-50%</p>
          </div>
        </div>
        <div class="clock-nam">
          <div class="clock1">
            <img src="ho1.jpg" alt="">
            <p class="text">ĐỒNG HỒ LOUIS ERARD 13900AA05.BDC102 NAM PIN DÂY DA</p>
            <h6 class="price">18,195,300 <u>đ</u></h6>
          </div>
          <div class="sale">
            <p>-50%</p>
          </div>
        </div>
        <div class="clock-nam">
          <div class="clock1">
            <img src="ho1.jpg" alt="">
            <p class="text">ĐỒNG HỒ LOUIS ERARD 13900AA05.BDC102 NAM PIN DÂY DA</p>
            <h6 class="price">18,195,300 <u>đ</u></h6>
          </div>
          <div class="sale">
            <p>-50%</p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="footer">
        <ul>
          <li><i class="fa fa-car"></i><h4>Miễn Phí Giao Hàng</h4>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer</p>
          </li>
          <li><i class="fa fa-gift"></i><h4>Quà Tặng Đặc Biệt</h4>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer</p>
          </li>
          <li><i class="fa fa-bank"></i><h4>Tiết Kiệm Khi Mua Ở Mona</h4>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer</p>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <div class="last">
      <div class="last-left">
        <h3>Điều hướng</h3>
        <ul type="circle">
          <li><a href="">Trang chủ</a></li>
          <li><a href="">Về chúng tôi</a></li>
          <li><a href="">Sản phẩm</a></li>
          <li><a href="">Liên hệ</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="last-middle">
        <div class="anh">
          <img src="2.png" alt="" >
          <img src="1.png" alt="" id="img2">
        </div>
        <div class="note">
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer</p>
          <input type="text">
          <button><i class="fa fa-search"></i></button>
        </div>
      </div>
      <div class="last-right">
        <p>Trần Đức Bo</p>
        <p>Ko làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn đb ăn ***</p>
      </div>
    </div>
    <div class="link">
      <a href="[email protected]">Meo meo con mèo ngu ngốc</a>
    </div>
  </div>
</body>
</html>#style.css


*{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body{
  font-size: 16px;
  font-family: sans-serif;
}
a{
  text-decoration: none;
  color: gray;
  font-weight: bold;
}
.container{
  display: block;
  width: 100%;
}
.container .head{
  background-image: url('dongho.jpg');
  width: 100%;
  height: 750px;
  min-height: 750px;
  background-repeat: no-repeat;
  display: flex;
  padding-top: 20px;
}
.head .logo{
  margin-left: 150px;
  position: relative;
  width: 320px;
}
.logo #img1{
  position: absolute;
}

.head .nav ul{
  display: flex;
  padding-top: 35px;
  list-style-type: none;
  line-height: 5px;
}
.nav ul li{ 
  padding: 10px 15px;
}
.nav ul li a{
  text-transform: uppercase;
  border-right: 1px solid gray;
  padding-right: 10px;
}
.head .icon ul{
  display: flex;
  padding-top: 27px;
  list-style-type: none;
  margin-left: 50px;
}
.icon{
  margin-left: -20px;
}
.icon li{
  padding: 10px 10px;
}
.icon li a i{
  font-size: 20px;
  border-right: 1px solid gray;
  padding-right: 10px;
}
.body{
  display: block;
  width: 100%;
  margin-bottom: 100px;
  margin-top: 100px;
}
.body .title{
  text-align: center;
  margin-top: -50px;
}
.body .title h1{
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
  color: #00000099;
  font-size: 40px;
}
.body .sanpham{
  width: 900px;
  display: flex;
  margin: 0px 130px;
  position: relative;
}
.sanpham .clock-nam{
  width: 40%;
  margin-right: 30px;
  margin-bottom: 20px;
  margin-top: 20px;
}
.clock-nam .sale{
  width: 40px;
  height: 40px;
  text-align: center;
  border-radius: 50%;
  background-color: yellow;
  margin-top: -320px;
  margin-left: 35px;
  position: absolute;
}
.sale p{
  text-align: center;
  font-size: 16px;
  padding-top: 10px;
}
.clock-nam .clock1{
  text-align: center;
  -webkit-transform: scale(0.7);
	  -moz-transform: scale(0.7);
	  -ms-transform: scale(0.7);
	   -o-transform: scale(0.7);
	    transform: scale(0.7);
  transition: 0.5s;
}
.clock-nam .clock1:hover{
	-webkit-transform: scale(0.9);
	  -moz-transform: scale(0.9);
	  -ms-transform: scale(0.9);
	   -o-transform: scale(0.9);
      transform: scale(0.9);
  transition: 0.5s;
  border: 1px dotted gray;
}
.clock1 p{
  font-weight: bold;
  color: gray;
}
.clock1 h6{
  margin-top: 15px;
  font-size: 19px;
}
.footer{
  width: 100%;
  background-color: black;
  margin-top: 30px;
}
.footer ul{
  list-style-type: none;
  display: flex;
  padding: 50px 150px;
}
.footer ul li{
  color: #ffffff;
  margin-left: 50px;
}
.footer li i{
  font-size: 45px;
}
.footer li h4{
  margin-left: 65px;
  margin-top: -35px;
}
.footer li p{
  margin-left: 65px;
  color: gray;
  font-weight: bold;
}
.last{
  background-color: black;
  display: flex;
  margin-top: -100px;
}
.last .last-left{
  margin-left: 180px;
  width: 15%;
  border-right: 1px solid #80808073;
}
.last .last-left h3{
  color: gray;
  font-size: 30px;
  padding-top: 20px;
  padding-bottom: 10px;
}
.last .last-left ul{
  color: yellow;
}
.last .last-left ul li{
  padding-top: 15px;
}
.last .last-middle{
  width: 35%;
  text-align: center;
  padding-top: 20px;  
  position: relative;
  border-right: 1px solid #80808073;
}
.last .last-middle .anh img{
  width: 20%;
}
.anh #img2{
  margin-left: -115px;
}
.note{
  margin-bottom: 10px;
}
.note input{
  width: 40%;
  border-radius: 10px;
  padding: 10px 5px 10px;
  border: none;
  outline: none;
}
.note button{
  margin-left: -35px;
  background-color: #fff;
  outline: none;
  border: none;
}
.note button i{
  font-size: 20px;
  color: #b7b721;
}
.last-middle .note p{
  color: gray;
  padding: 5px 5px 5px ;
  font-weight: 700;
}
.last-right{
  width: 25%;
  color: gray;
  padding-top: 20px;
  margin-left: 50px;
  text-align: center;
}
.link{
  background-color: black;
  text-align: center;
  padding-top: 20px;
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 19:09 13/03/2021


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>MONA - Dong Do - Online</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="header">
			<div class="align-center">
				<div class="logo">
					<img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2iI_ltr6_ex7k1dls_NJsWYECwIHaHZ7rYw&usqp=CAU">
				</div>
				<div class="menu">
					<ul>
						<li>Gioi Thieu</li>
						<li>Dong Ho Nam</li>
						<li>Dong Ho Nu</li>
						<li>Phu Kien</li>
						<li>Tin Tuc</li>
						<li class="none">Lien He</li>
					</ul>
				</div>
				<div class="icons">
					<ul>
						<li>Search</li>
						<li>Profile</li>
						<li class="none">Cart</li>
					</ul>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="align-center" style="display: block !important;">
				<div class="row">
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
				</div>
				<div class="row">
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
				</div>
				<div class="row">
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
					<div class="col-3">
						<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2Bd6eSA0eL._UL1500_.jpg" style="width: 100%">
						<p>Dong Ho Nam</p>
						<p>Men's Watch (Brown Colored Strap)</p>
						<p style="color: orange">$229.00</p>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#style.css


body {
	margin: 0px;
	padding: 0px;
}

.align-center {
	display: flex;
	width: 70%;
	margin: 0px auto;
	margin-top: 20px;
}

.container {
	width: 100%;
}

.header {
	background-image: url('https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/max_1200/fe213f37352801.573d3df297da5.jpg');
	background-size: cover;
	background-repeat: no-repeat;
	min-height: 800px;
	color: white;
	display: flex;
	width: 100%;
}

.header .logo {
	width: 20%;
	text-align: center;
}

.header .logo img {
	max-height: 60px;
}

.header .menu {
	width: 60%;
}

.header .icons {
	width: 20%;
	text-align: right;
}

.header ul {
	display: flex;
	list-style-type: none;
}

.header ul li {
	font-size: 16px;
	padding-right: 10px;
	padding-left: 10px;
	text-transform: uppercase;
	font-weight: bold;
	border-right: solid grey 1px;
	cursor: pointer;
}

.header ul li:hover {
	color: orange;
}

.none {
	border: none !important;
}

.row {
	display: flex;
	width: 100%;
}

.col-3 {
	width: 25%;
	text-align: center;
	padding: 15px;
}

.col-3:hover {
	background-color: #e6e7e8;
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 00:10 12/03/2021


#baitap.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>đồng hồ rolex</title>
	<link rel="icon" type="image/png" href="https://res.cloudinary.com/gokisoft-com/image/upload/v1553571154/ico_copy_uhtlfa.png" />
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>

<div class="container">
	<div class="header">
		<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/9/95/Rolex_logo.svg/1920px-Rolex_logo.svg.png" width="130px" class="logo">
		<ul>
			<li>giới thiệu</li>
			<li>đồng hồ nam</li>
			<li>đồng hồ nữ</li>
			<li>đồng hồ đôi</li>
			<li>Phụ kiện</li>
			<li>tin tức</li>
			<li>liên hệ</li>
		</ul>
	</div>
	<div class="main">
		<h1 style="text-align: center;">ĐỒNG HỒ NAM</h1>
		<div style="display: flex;">
			
			<div style="width: 23%;margin-right: 30px;margin-left: 30px;">
				 
					<div style="border-radius: 100%;background-color: orange;padding: 8px 1px 8px 1px;color: white;position: absolute;">-10%</div>
				 
				<img src="https://www.dangquangwatch.vn/upload/product/1935471340_D%E1%BB%92NG-H%E1%BB%92-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-16.jpg">
				<center>
					<p style="color: grey">Đồng hồ đeo tay nam</p>
			Yacht-Master kết hợp tính chất đặc trưng và hiệu năng<br>
					3.152.000đ-7.880.000đ <br>
							Tiki.Vn
				</center>
			</div>

			<div style="width: 23%;margin-right: 30px">
				 
					<div style="border-radius: 100%;background-color: orange;padding: 8px 1px 8px 1px;color: white;position: absolute;">-10%</div>
				 
				<img src="https://www.dangquangwatch.vn/upload/product/1935471340_D%E1%BB%92NG-H%E1%BB%92-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-16.jpg">
				<center>
					<p style="color: grey">Đồng hồ đeo tay nam</p>
			Yacht-Master kết hợp tính chất đặc trưng và hiệu năng<br>
					3.152.000đ-7.880.000đ <br>
							Tiki.Vn
				</center>
			</div>


			<div style="width: 23%;margin-right: 30px">
				 
					<div style="border-radius: 100%;background-color: orange;padding: 8px 1px 8px 1px;color: white;position: absolute;">-10%</div>
				 
				<img src="https://www.dangquangwatch.vn/upload/product/1935471340_D%E1%BB%92NG-H%E1%BB%92-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-16.jpg">
				<center>
					<p style="color: grey">Đồng hồ đeo tay nam</p>
			Yacht-Master kết hợp tính chất đặc trưng và hiệu năng<br>
					3.152.000đ-7.880.000đ <br>
							Tiki.Vn
				</center>
			</div>


			<div style="width: 23%;margin-right: 30px">
				 
					<div style="border-radius: 100%;background-color: orange;padding: 8px 1px 8px 1px;color: white;position: absolute;">-10%</div>
				 
				<img src="https://www.dangquangwatch.vn/upload/product/1935471340_D%E1%BB%92NG-H%E1%BB%92-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-16.jpg">
				<center>
					<p style="color: grey">Đồng hồ đeo tay nam</p>
			Yacht-Master kết hợp tính chất đặc trưng và hiệu năng<br>
					3.152.000đ-7.880.000đ <br>
							Tiki.Vn
				</center>
			</div>
</div>
<br>
<div style="display: flex;">
			
			<div style="width: 23%;margin-right: 30px;margin-left: 30px;">
				 
					<div style="border-radius: 100%;background-color: orange;padding: 8px 1px 8px 1px;color: white;position: absolute;">-10%</div>
				 
				<img src="https://www.dangquangwatch.vn/upload/product/1935471340_D%E1%BB%92NG-H%E1%BB%92-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-16.jpg">
				<center>
					<p style="color: grey">Đồng hồ đeo tay nam</p>
			Yacht-Master kết hợp tính chất đặc trưng và hiệu năng<br>
					3.152.000đ-7.880.000đ <br>
							Tiki.Vn
				</center>
			</div>

			<div style="width: 23%;margin-right: 30px">
				 
					<div style="border-radius: 100%;background-color: orange;padding: 8px 1px 8px 1px;color: white;position: absolute;">-10%</div>
				 
				<img src="https://www.dangquangwatch.vn/upload/product/1935471340_D%E1%BB%92NG-H%E1%BB%92-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-16.jpg">
				<center>
					<p style="color: grey">Đồng hồ đeo tay nam</p>
			Yacht-Master kết hợp tính chất đặc trưng và hiệu năng<br>
					3.152.000đ-7.880.000đ <br>
							Tiki.Vn
				</center>
			</div>


			<div style="width: 23%;margin-right: 30px">
				 
					<div style="border-radius: 100%;background-color: orange;padding: 8px 1px 8px 1px;color: white;position: absolute;">-10%</div>
				 
				<img src="https://www.dangquangwatch.vn/upload/product/1935471340_D%E1%BB%92NG-H%E1%BB%92-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-16.jpg">
				<center>
					<p style="color: grey">Đồng hồ đeo tay nam</p>
			Yacht-Master kết hợp tính chất đặc trưng và hiệu năng<br>
					3.152.000đ-7.880.000đ <br>
							Tiki.Vn
				</center>
			</div>


			<div style="width: 23%;margin-right: 30px">
				 
					<div style="border-radius: 100%;background-color: orange;padding: 8px 1px 8px 1px;color: white;position: absolute;">-10%</div>
				 
				<img src="https://www.dangquangwatch.vn/upload/product/1935471340_D%E1%BB%92NG-H%E1%BB%92-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-16.jpg">
				<center>
					<p style="color: grey">Đồng hồ đeo tay nam</p>
			Yacht-Master kết hợp tính chất đặc trưng và hiệu năng<br>
					3.152.000đ-7.880.000đ <br>
							Tiki.Vn
				</center>
			</div>

 
			</div>
	</div>
</div>

</body>
</html>


#style.css


/*.menu {
	position: absolute;
	margin-left: 20%;
}
.menu ul {
	margin-left:10%;
	display: flex;
	list-style-type: none;
}
.menu li {
	font-size: 20px;
	color: white;
	border-right: solid 1px white;
	margin-right: 10px;
	display: flex;
	left: 3px;
	 
}*/
.header {
	background: url('https://dieliving.com/content/images/2018/07/wrist---rolex-military-edited.jpg');
	background-size: cover;
	height: 520px;
	width: 100%;
}

.header ul {
	display: flex;
	list-style-type: none;
	margin: 0px auto;
	padding-top: 67px;
	width: 70%;
}
.header ul li {
	color: white;
	border-right: solid 1px white;
	font-size: 30px;
	margin-left: 6px;
	padding-right: 10px;
}
.logo{
	margin: 30px 50px;
	position: absolute;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!