IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#
×

Lý Thuyết

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C#

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#

by GokiSoft.com - 13:58 31/05/2021 1,238 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu thiết kế phần mềm cho chiếc smart watch với các chức năng sau.

- Dự báo thời tiết cho 7 ngày tiết theo

- Thông báo thời tiết hôm nay

- Đếm số bước chân trong ngày: Viết chương trình random sinh ngẫu nhiên các số từ 0-500 => Số sinh ra sẽ được thêm vào số bước chân người dùng đã đi được.

- Thông tin sức khoẻ hiện tại.

- Thiết lập thời gian cho hệ thống -> Nếu chưa thiết lập thời gian sẽ là ngày hiện tại của hệ thống

- Xem thời gian hiện tại

Yêu cầu:

Thông tin dữ liệu thời tiết được quản lý bới class Weather gồm các column: date kiểu Date, status -> string chứa thông tin thời tiết.

Tạo mảng weatherList quản lý dữ liệu thời tiết -> viết chức năng nhập dữ liệu mẫu khoảng 10 objects

Thông tin đếm bước chân: DataFoot: count -> int, level -> string cấp độ đi (INACTIVE: nếu count = 0, SMALL nếu count <= 1000, NORMAL nếu count <= 5000, GOOD nếu count <= 10.000, VERY GOOD nếu count > 10.0000)

Tạo mảng dataFootList quản lý dữ liệu người dùng.


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 15:01 02/06/2021using System;
namespace Lesson09.Modals
{
  public class Weather
  {
    public DateTime MyDateTime { get; set; }
    public string Status { get; set; }

    public Weather()
    {
    }

    public Weather(DateTime dateTime, string status)
    {
      this.MyDateTime = dateTime;
      this.Status = status;
    }

    public Weather(string dateStr, string status)
    {
      this.MyDateTime = ToDateTimeFromString(dateStr);
      this.Status = status;
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("DateTime: {0}, Status: {1}", ToStringFromDateTime(), Status);
    }

    public string ToStringFromDateTime()
    {
      string date_str = MyDateTime.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
      return date_str;
    }

    public DateTime ToDateTimeFromString(string dateStr)
    {
      DateTime myDate = DateTime.ParseExact(dateStr, "dd/MM/yyyy HH:mm:ss",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);

      return myDate;
    }
  }
}using System;
namespace Lesson09.Modals
{
  public class DataFoot
  {
    public int Count { get; set; }
    public string Level { get; set; }

    public DataFoot()
    {
      Count = 0;
      Level = GetStringLevel();
    }

    public void AddStep(int steps)
    {
      Count += steps;
      Level = GetStringLevel();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Thong tin suc khoe: Steps = {0}, Level = {1}", Count, Level);
    }

    public string GetStringLevel()
    {
      int[] countList = { 0, 1000, 5000, 10000 };
      string[] levelNames = {"INACTIVE", "SMALL", "NORMAL", "GOOD"};
      for(int i=0;i< countList.Length;i++)
      {
        if(Count <= countList[i])
        {
          return levelNames[i];
        }
      }

      return "VERY GOOD";
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using Lesson09.Modals;

namespace Lesson09
{
  class MainClass
  {
    static List<Weather> weatherList = new List<Weather>();
    static DataFoot dataFoot = new DataFoot();
    static DateTime CurrentDateTime { get; set; }

    public static void Main(string[] args)
    {
      FakeData();

      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());

        switch(choose)
        {
          case 1:
            ShowWeatherInWeek();
            break;
          case 2:
            ShowWeatherToDay();
            break;
          case 3:
            CountSteps();
            break;
          case 4:
            dataFoot.Display();
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("Thiet lap Tgian he thong (dd/MM/yyyy HH:mm:ss): ");
            string dateStr = Console.ReadLine();

            CurrentDateTime = DateTime.ParseExact(dateStr, "dd/MM/yyyy HH:mm:ss",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("Current Date Time: {0}", CurrentDateTime.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"));
            break;
          case 7:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 7);
    }

    static void CountSteps()
    {
      Random random = new Random();
      int count = random.Next(500);

      dataFoot.AddStep(count);

      Console.WriteLine("Steps: {0}", count);
    }

    static void ShowWeatherToDay()
    {
      string currentDateTimeStr = CurrentDateTime.ToString("dd/MM/yyyy");
      for (int i = 0; i < weatherList.Count; i++)
      {
        string myDateTimeStr = weatherList[i].MyDateTime.ToString("dd/MM/yyyy");
        if (currentDateTimeStr.Equals(myDateTimeStr))
        {
          weatherList[i].Display();
          break;
        }
      }
    }

    static void ShowWeatherInWeek()
    {
      int count = 0;//Xac dinh so ngay da duoc hien thi ra => check count <= 7
      for(int i=0;i<weatherList.Count && count <= 7;i++)
      {
        if(weatherList[i].MyDateTime.CompareTo(CurrentDateTime)>=0)
        {
          count++;
          weatherList[i].Display();
        }
      }
    }

    static void FakeData()
    {
      //Fake tu ngay 1/6/2021 -> 9/6/2021
      for(int i=1;i<=9;i++)
      {
        string dateStr = "0"+i+"/06/2021 14:30:00";
        string status = "Ngay " + i;
        Weather weather = new Weather(dateStr, status);

        weatherList.Add(weather);
      }
      //Thoi Gian Hien Tai
      CurrentDateTime = DateTime.Now;
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Thoi Tiet 7 Ngay Sau");
      Console.WriteLine("2. Thoi Tiet Hom Nay");
      Console.WriteLine("3. Dem So Buoc Chan");
      Console.WriteLine("4. Thong Tin Suc Khoe");
      Console.WriteLine("5. Thiet Lap TGian He Thong");
      Console.WriteLine("6. Xem TGian Hien Tai");
      Console.WriteLine("7. Thoat.");
      Console.WriteLine("Lua Chon: ");
    }
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 17:41 31/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace suckhoe
{
  class Weather
  {
    public DateTime date { set; get; }
    public String status { set; get; }
    public Weather() {
    }
    public Weather(DateTime date, String status)
    {
      this.date = date;
      this.status = status;
    }
    public void hienthi() {

      String date1 = date.ToString("d"); 
      Console.WriteLine("Ngay : " + date1 + "   Tinh hinh thoi tiet : " + status ) ;
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;

namespace suckhoe
{
  class Program
  {
    public static List<Weather> listwe = new List<Weather>();
    static void Main(string[] args)
    {
      String[] st = { "nang", "Nhieu may", "Lanh", "Mat me", "Mua", "Lanh", "Nang", "Nang", "Nhieu may", "Nhieu may" };
            DateTime date1 = DateTime.Today;
            for (int i = 0; i < 10; i++) { 
            Weather w = new Weather();
              w.date = date1;
              w.status = st[i];
              listwe.Add(w);
              date1 = w.date.AddDays(1);
            } 
      int lc;
      do {
        menu();
        Console.WriteLine("Nhap lua chon: ");
        lc = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine();
        switch (lc) {
          case 1:
            Console.WriteLine("Du bao thoi tiet trong 7 ngay toi :");
            for (int i = 0; i < 7; i++) {
              listwe[i].hienthi();
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Du bao thoi tiet hom nay");
            foreach (Weather w in listwe) {
              if (w.date == DateTime.Today) {
                w.hienthi();
              }
            }
            
            break;
          case 3:

            Random random = new Random();
            int count = random.Next(maxValue: 100000);
            Console.WriteLine("SO BUOC CHAN = " + count + " buoc ;");
            if (count == 0)
            {
              Console.WriteLine("INACTIVE");
            }
            else if (count <= 1000)
            {
              Console.WriteLine("SMALL");
            }
            else if (count <= 5000)
            {
              Console.WriteLine("NORMAL");
            }
            else if (count <= 10000)
            {
              Console.WriteLine("GOOD ");
            }
            else {
              Console.WriteLine("VERY GOOD");
            }
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Chon lai !!!");
            break;
        }
      } while (lc>0);
      
    }
    public static void menu(){
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine( " 1 Du bao thoi tiet trong 7 ngay");
      Console.WriteLine( " 2 Du bao thoi tiet hom nay " );
      Console.WriteLine( " 3 Dem so buoc chan trong ngay:" );
      Console.WriteLine();
    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 15:34 31/05/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace QuanLySucKhoe
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Weather> weatherList = new List<Weather>();
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        if (i == 0)
        {
          Console.WriteLine("Nhap du lieu cho ngay hom nay:");
        }
        else Console.WriteLine("Nhap du lieu cho ngay thu " + (i + 1) + ":");
        DateTime date = DateTime.Now.AddDays(i);
        Console.WriteLine("Nhap trang thai cho ngay:");
        string status = Console.ReadLine();
        Weather weather = new Weather(date, status);
        weatherList.Add(weather);
      }
      foreach (Weather w in weatherList)
      {
        Console.WriteLine("{0} : {1}", w.date, w.status);
      }
      Random random = new Random();
      int countFoot = random.Next(100000);
      Console.WriteLine(countFoot);
      if (countFoot == 0) Console.WriteLine("INACTIVE");
      else if (countFoot <= 1000) Console.WriteLine("SMALL");
      else if (countFoot <= 5000) Console.WriteLine("NORMAL");
      else if (countFoot <= 10000) Console.WriteLine("GOOD");
      else Console.WriteLine("VERY GOOD");
    }
  }
}


#Weather.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySucKhoe
{
  class Weather
  {
    public DateTime date { get; set; }
    public string status { get; set; }
    public Weather(DateTime date, string status)
    {
      this.date = date;
      this.status = status;
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!