IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#

Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#

by GokiSoft.com - 08:43 19/10/2021 2,626 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu thiết kế phần mềm cho chiếc smart watch với các chức năng sau.

- Dự báo thời tiết cho 7 ngày tiết theo

- Thông báo thời tiết hôm nay

- Đếm số bước chân trong ngày: Viết chương trình random sinh ngẫu nhiên các số từ 0-500 => Số sinh ra sẽ được thêm vào số bước chân người dùng đã đi được.

- Thông tin sức khoẻ hiện tại.

- Thiết lập thời gian cho hệ thống -> Nếu chưa thiết lập thời gian sẽ là ngày hiện tại của hệ thống

- Xem thời gian hiện tại

Yêu cầu:

Thông tin dữ liệu thời tiết được quản lý bới class Weather gồm các column: date kiểu DateTime, status -> string chứa thông tin thời tiết.

Tạo mảng weatherList quản lý dữ liệu thời tiết -> viết chức năng nhập dữ liệu mẫu khoảng 10 objects

Thông tin đếm bước chân: DataFoot: count -> int, level -> string cấp độ đi (INACTIVE: nếu count = 0, SMALL nếu count <= 1000, NORMAL nếu count <= 5000, GOOD nếu count <= 10.000, VERY GOOD nếu count > 10.0000)

Khai báo 1 đối tượng dataFood -> Lưu thông tin bước chân hiện tại.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 19:50 10/10/2021


#DataFoot.cs


namespace _2311
{
  internal class DataFoot
  {
    public int count;

    public string level
    {
      get
      {
        if (count == 0)
        {
          return "INACTIVE";
        }
        else
        {
          if (count <= 1000)
          {
            return "SMALL";
          }
          else
          {
            if (count <= 5000)
            {
              return "NORMAL";
            }
            else
            {
              if (count <= 10000)
              {
                return "GOOD";
              }
              else
              {
                if (count > 10.0000)
                {
                  return "VERY GOOD ";
                }
              }
            }
          }
        }
        return null;
      }
      private set
      {
      }
    }

    public DataFoot()
    {
    }

    public DataFoot(int count)
    {
      this.count = count;
    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace _2311
{
  internal class Program
  {
    private static DataFoot dataFoot = new DataFoot();
    private static Weather[] weatherList = new Weather[10];
    private static Random rd = new Random();
    private static DateTime isnow = default(DateTime);

    private static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("nhập dữ liệu mẫu khoảng 10 Weather : ");
        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
          weatherList[i] = new Weather();
          weatherList[i].input();
        }
        switch (menu())
        {
          case 1:
            {
              for (int i = 0; i < 7; i++)
              {
                Console.WriteLine(weatherList[i].date.ToString("dd/MM/yyyy")+" troi " + weatherList[i].status);
              }
              break;
            }

          case 2:
            {
              Console.WriteLine("hom nay troi "+weatherList[0].status);
              break;
            }

          case 3:
            {
              int data = rd.Next(0, 501);
              Console.WriteLine("hom nay di dc {0} buoc", data);
              dataFoot.count += data;
              break;
            }

          case 4:
            {
              Console.WriteLine(dataFoot.level);
              break;
            }

          case 5:
            {
              Console.WriteLine("nhap ngay gio hien tai : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'");
              isnow = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(), "dd/MM/yyyy HH:mm:ss",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
              break;
            }

          case 6:
            {
              if (!isnow.Equals(default(DateTime)))
              {
                Console.WriteLine(isnow.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"));
              }
              else
              {
                Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"));
              }

              break;
            }

          case 7:
            {
              Environment.Exit(0);
              break;
            }

          default:
            {
              Console.WriteLine("nhap sai ");
              break;
            }
        }
      }
    }

    private static int menu()
    {
      System.Console.WriteLine("1- Dự báo thời tiết cho 7 ngày tiết theo\n" +
      "\n" +
      "2- Thông báo thời tiết hôm nay\n" +
      "\n" +
      "3- Đếm số bước chân trong ngày\n" +
      "\n" +
      "4- Thông tin sức khoẻ hiện tại.\n" +
      "\n" +
      "5- Thiết lập thời gian cho hệ thống\n" +
      "\n" +
      "6- Xem thời gian hiện tại.\n" +
      "\n" +
      "7- exit."
      );
      return Utility.ReadInt();
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;

namespace _2311
{
  internal class Utility
  {
    public static int ReadInt()
    {
      int integer = 0;
      while (true)
      {
        try
        {
          integer = int.Parse(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return integer;
    }
  }
}


#Weather.cs


using System;

namespace _2311
{
  internal class Weather
  {
    public DateTime date;
    public string status;

    public Weather()
    {
    }

    public Weather(DateTime date, string status)
    {
      this.date = date;
      this.status = status;
    }

    internal void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap ngay gio : 'dd/MM/yyyy'");
      date = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(), "dd/MM/yyyy",
            System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
      Console.WriteLine("nhap thoi tiet : ");
      status = Console.ReadLine();
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 22:01 04/10/2021


#Datafoot.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss6.B2
{
  class Datafoot
  {
    public int Count { get; set; }
    public string Level { get; set; }
    public Datafoot()
    {
      this.Count = 0;
      Level = GetStringLevel();
    }
    public void AddStep(int steps)
    {
      Count += steps;
      Level = GetStringLevel();
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Health Information :\n Steps : {0}, Level : {1}", Count, Level);

    }
    public string GetStringLevel()
    {
      int[] CountList = { 0, 1000, 5000, 7000, 10000 };
      string[] LevelList = { "INACTIVE", "SMALL", "NORMAL", "TRY", "GOOD" };
      for (int i = 0; i < CountList.Length; i++){
        if (Count <= CountList[i])
        {
          return LevelList[i];
        }
      }
      return "VERY GOOD";

    }
  }
}


#Main2.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Ss3_2.Ultitis;

namespace Ss6.B2
{
  class Main2
  {
    static List<Weather> WeatherList = new List<Weather>();
    static Datafoot DTFoot = new Datafoot();
    static DateTime CurrentTime { get; set; }
    public static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Weather 7 Day Soon");
      Console.WriteLine("2.Weather ToDay");
      Console.WriteLine("3.Count Steps");
      Console.WriteLine("4.Information Hearth");
      Console.WriteLine("5.Set System Time");
      Console.WriteLine("6.See CurrentTime");
      Console.WriteLine("7.Exits");
    }
    static void FakeData()
    {
      for(int i = 1; i <= 7; i++)
      {
        string fake = Ultility.ConvertDateTimeToString(CurrentTime.AddDays(i - 1).AddMonths(10).AddYears(2020));
        string day = "Ngay " + i;
        Weather weather = new Weather(fake, day);
        WeatherList.Add(weather);
      }
      CurrentTime = DateTime.Now;
    }
    static void Weather7daysoon()
    {
      int count = 0;
      for (int i = 0; i < WeatherList.Count && count <= 7; i++){
        if(WeatherList[i].MyDateTime.CompareTo(CurrentTime) >= 0)
        {
          count++;
          WeatherList[i].display();
        }
      }
    }
    static void Weathertoday()
    {
      string current = Ultility.ConvertDateTimeToString(CurrentTime);
      for (int i = 0; i < WeatherList.Count; i++)
      {
        string dt = Ultility.ConvertDateTimeToString(WeatherList[i].MyDateTime);
        if (current.Equals(dt))
        {
          WeatherList[i].display();
          break;
        }
      }
    }
    static void Countsteps()
    {
      Random r = new Random();
      int count = r.Next(200);
      DTFoot.AddStep(count);
      Console.WriteLine("Steps :{0}", count);
    }
    static void Inf_hearth()
    {
      DTFoot.display();
    }
    static void System_time()
    {
      Console.WriteLine("Set System Time (dd/MM/yyyy) :");
      string dt = Console.ReadLine();
      CurrentTime = Ultility.ConvertStringToDateTime(dt);
    }
    static void Current_time()
    {
      Console.WriteLine("CurrentTime :{0}", CurrentTime);
    }
    static void ListMenu()
    {
      FakeData();
      int choose;
      
      do
      {
        ShowMenu();
        Console.WriteLine("Enter choose value :");
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Weather7daysoon();
            break;
          case 2:
            Weathertoday();
            break;
          case 3:
            Countsteps();
            break;
          case 4:
            Inf_hearth();
            break;
          case 5:
            System_time();
            break;
          case 6:
            Current_time();
            break;
          case 7:
            Console.WriteLine("Exits");
            return;
          default:
            Console.WriteLine("Value must be 1 -> 7");
            break;
        }
      } while (choose != 7);
    }
    public static void Main(string[] args)
    {
      ListMenu();
    }
  }
}


#Weather.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Ss3_2.Ultitis;

namespace Ss6.B2
{
  class Weather
  {
    public DateTime MyDateTime { get; set; }
    public string Status { get; set; }
    public Weather()
    {

    }
    public Weather(DateTime myDateTime, string status)
    {
      this.MyDateTime = myDateTime;
      this.Status = status;
    }
    public Weather(string myDateTime, string status)
    {
      this.MyDateTime = Ultility.ConvertStringToDateTime(myDateTime);
      this.Status = status;
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("DateTime :{0}, Status :{1}", MyDateTime, Status);
    }
  }
}


GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 15:01 02/06/2021using System;
namespace Lesson09.Modals
{
  public class Weather
  {
    public DateTime MyDateTime { get; set; }
    public string Status { get; set; }

    public Weather()
    {
    }

    public Weather(DateTime dateTime, string status)
    {
      this.MyDateTime = dateTime;
      this.Status = status;
    }

    public Weather(string dateStr, string status)
    {
      this.MyDateTime = ToDateTimeFromString(dateStr);
      this.Status = status;
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("DateTime: {0}, Status: {1}", ToStringFromDateTime(), Status);
    }

    public string ToStringFromDateTime()
    {
      string date_str = MyDateTime.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
      return date_str;
    }

    public DateTime ToDateTimeFromString(string dateStr)
    {
      DateTime myDate = DateTime.ParseExact(dateStr, "dd/MM/yyyy HH:mm:ss",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);

      return myDate;
    }
  }
}using System;
namespace Lesson09.Modals
{
  public class DataFoot
  {
    public int Count { get; set; }
    public string Level { get; set; }

    public DataFoot()
    {
      Count = 0;
      Level = GetStringLevel();
    }

    public void AddStep(int steps)
    {
      Count += steps;
      Level = GetStringLevel();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Thong tin suc khoe: Steps = {0}, Level = {1}", Count, Level);
    }

    public string GetStringLevel()
    {
      int[] countList = { 0, 1000, 5000, 10000 };
      string[] levelNames = {"INACTIVE", "SMALL", "NORMAL", "GOOD"};
      for(int i=0;i< countList.Length;i++)
      {
        if(Count <= countList[i])
        {
          return levelNames[i];
        }
      }

      return "VERY GOOD";
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using Lesson09.Modals;

namespace Lesson09
{
  class MainClass
  {
    static List<Weather> weatherList = new List<Weather>();
    static DataFoot dataFoot = new DataFoot();
    static DateTime CurrentDateTime { get; set; }

    public static void Main(string[] args)
    {
      FakeData();

      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());

        switch(choose)
        {
          case 1:
            ShowWeatherInWeek();
            break;
          case 2:
            ShowWeatherToDay();
            break;
          case 3:
            CountSteps();
            break;
          case 4:
            dataFoot.Display();
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("Thiet lap Tgian he thong (dd/MM/yyyy HH:mm:ss): ");
            string dateStr = Console.ReadLine();

            CurrentDateTime = DateTime.ParseExact(dateStr, "dd/MM/yyyy HH:mm:ss",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("Current Date Time: {0}", CurrentDateTime.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"));
            break;
          case 7:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 7);
    }

    static void CountSteps()
    {
      Random random = new Random();
      int count = random.Next(500);

      dataFoot.AddStep(count);

      Console.WriteLine("Steps: {0}", count);
    }

    static void ShowWeatherToDay()
    {
      string currentDateTimeStr = CurrentDateTime.ToString("dd/MM/yyyy");
      for (int i = 0; i < weatherList.Count; i++)
      {
        string myDateTimeStr = weatherList[i].MyDateTime.ToString("dd/MM/yyyy");
        if (currentDateTimeStr.Equals(myDateTimeStr))
        {
          weatherList[i].Display();
          break;
        }
      }
    }

    static void ShowWeatherInWeek()
    {
      int count = 0;//Xac dinh so ngay da duoc hien thi ra => check count <= 7
      for(int i=0;i<weatherList.Count && count <= 7;i++)
      {
        if(weatherList[i].MyDateTime.CompareTo(CurrentDateTime)>=0)
        {
          count++;
          weatherList[i].Display();
        }
      }
    }

    static void FakeData()
    {
      //Fake tu ngay 1/6/2021 -> 9/6/2021
      for(int i=1;i<=9;i++)
      {
        string dateStr = "0"+i+"/06/2021 14:30:00";
        string status = "Ngay " + i;
        Weather weather = new Weather(dateStr, status);

        weatherList.Add(weather);
      }
      //Thoi Gian Hien Tai
      CurrentDateTime = DateTime.Now;
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Thoi Tiet 7 Ngay Sau");
      Console.WriteLine("2. Thoi Tiet Hom Nay");
      Console.WriteLine("3. Dem So Buoc Chan");
      Console.WriteLine("4. Thong Tin Suc Khoe");
      Console.WriteLine("5. Thiet Lap TGian He Thong");
      Console.WriteLine("6. Xem TGian Hien Tai");
      Console.WriteLine("7. Thoat.");
      Console.WriteLine("Lua Chon: ");
    }
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 17:41 31/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace suckhoe
{
  class Weather
  {
    public DateTime date { set; get; }
    public String status { set; get; }
    public Weather() {
    }
    public Weather(DateTime date, String status)
    {
      this.date = date;
      this.status = status;
    }
    public void hienthi() {

      String date1 = date.ToString("d"); 
      Console.WriteLine("Ngay : " + date1 + "   Tinh hinh thoi tiet : " + status ) ;
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;

namespace suckhoe
{
  class Program
  {
    public static List<Weather> listwe = new List<Weather>();
    static void Main(string[] args)
    {
      String[] st = { "nang", "Nhieu may", "Lanh", "Mat me", "Mua", "Lanh", "Nang", "Nang", "Nhieu may", "Nhieu may" };
            DateTime date1 = DateTime.Today;
            for (int i = 0; i < 10; i++) { 
            Weather w = new Weather();
              w.date = date1;
              w.status = st[i];
              listwe.Add(w);
              date1 = w.date.AddDays(1);
            } 
      int lc;
      do {
        menu();
        Console.WriteLine("Nhap lua chon: ");
        lc = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine();
        switch (lc) {
          case 1:
            Console.WriteLine("Du bao thoi tiet trong 7 ngay toi :");
            for (int i = 0; i < 7; i++) {
              listwe[i].hienthi();
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Du bao thoi tiet hom nay");
            foreach (Weather w in listwe) {
              if (w.date == DateTime.Today) {
                w.hienthi();
              }
            }
            
            break;
          case 3:

            Random random = new Random();
            int count = random.Next(maxValue: 100000);
            Console.WriteLine("SO BUOC CHAN = " + count + " buoc ;");
            if (count == 0)
            {
              Console.WriteLine("INACTIVE");
            }
            else if (count <= 1000)
            {
              Console.WriteLine("SMALL");
            }
            else if (count <= 5000)
            {
              Console.WriteLine("NORMAL");
            }
            else if (count <= 10000)
            {
              Console.WriteLine("GOOD ");
            }
            else {
              Console.WriteLine("VERY GOOD");
            }
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Chon lai !!!");
            break;
        }
      } while (lc>0);
      
    }
    public static void menu(){
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine( " 1 Du bao thoi tiet trong 7 ngay");
      Console.WriteLine( " 2 Du bao thoi tiet hom nay " );
      Console.WriteLine( " 3 Dem so buoc chan trong ngay:" );
      Console.WriteLine();
    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 15:34 31/05/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace QuanLySucKhoe
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Weather> weatherList = new List<Weather>();
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        if (i == 0)
        {
          Console.WriteLine("Nhap du lieu cho ngay hom nay:");
        }
        else Console.WriteLine("Nhap du lieu cho ngay thu " + (i + 1) + ":");
        DateTime date = DateTime.Now.AddDays(i);
        Console.WriteLine("Nhap trang thai cho ngay:");
        string status = Console.ReadLine();
        Weather weather = new Weather(date, status);
        weatherList.Add(weather);
      }
      foreach (Weather w in weatherList)
      {
        Console.WriteLine("{0} : {1}", w.date, w.status);
      }
      Random random = new Random();
      int countFoot = random.Next(100000);
      Console.WriteLine(countFoot);
      if (countFoot == 0) Console.WriteLine("INACTIVE");
      else if (countFoot <= 1000) Console.WriteLine("SMALL");
      else if (countFoot <= 5000) Console.WriteLine("NORMAL");
      else if (countFoot <= 10000) Console.WriteLine("GOOD");
      else Console.WriteLine("VERY GOOD");
    }
  }
}


#Weather.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySucKhoe
{
  class Weather
  {
    public DateTime date { get; set; }
    public string status { get; set; }
    public Weather(DateTime date, string status)
    {
      this.date = date;
      this.status = status;
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!