IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

by GokiSoft.com - 19:43 11/03/2021 8,945 Lượt Xem

1. Which of the following escape sequence is used in JavaScript to insert a horizontal tab in an HTML page ?

 A.

B.

C. f

D.

 

2. Which of the following options are new features in HTML 5 (multiple options)

A. <canvas>

B. <div>

C. <article>

D. <audio>

 

3. Identify the correct syntax to insert a color picker on an HTML page.

A. <input type=”color-picker” name=”cpick”/>

B. <color type=”color-picker” name=”cpick”/>

C. <input type=”color” name=”cpick”>

D. <color type=”color” name=”cpick”>

 

4. Which of the following options are valid values for the border-style property ? (multiple options)

A. groove

B. dashed

C. lined

D. ridge

 

5. Identify the category of pattern matching where characters or symbols allow matching characters that reappear frequently in a string.

A. Position Matching

B. Character Classes

C. Repetition

D. Back Reference

 

6. Identify the correct syntax for specifying a background image in an HTML Web page.

A. <html> <body image=”bgimg.jpg”></body></html>

B. <html><body><background=”bgimg.jpg”></body></html>

C. <html><body background=”bgimg.jpg”></body></html>

D. <html><body img=”bgimg.jpg”></body></html>

 

7. Identify the correct method to assign a value sample.jpg to the src attribute of the IMG tag having id img1 using document object.

A. <document.getElement(‘img1’).src = “sample.jpg”>

B. <document.getElement(‘img1’).id = “sample.jpg”>

C. <document.getElementById(‘img1’).id = “sample.jpg”>

D. <document.getElementById(‘img1’).src = “sample.jpg”>

 

8. Which of the following options will be correctly identified by the pattern /[^AB]PQ/

A. APQ

B. BPQ

C. CPQ

D. ARQ

 

9.Which of the following meta tags indicates that the Web application runs in a full-screen mode ?

A. <meta name=”HandheldFriendly” content=”true”>

B. <meta name=”MobileOptimized” content=”width”>

C. <meta name=”Apple-mobile-web-app-capable” content=”yes”>

D. <meta name=”Format-detection” content=”telephone=no”>

 

10. ________ storage keeps track of data specific to one window or tab and discards it as soon as the user closes the tab.

 A. Session

B. Application

C. Local

D. Page

 

11. The_______element is a column or a section that generally contains data linked to the main information but not as relevant or important as the main.

A. <aside>

B. <nav>

C. <mark>

D. <section>

 

12. The _______ element emphasizes the text as compared to its surrounding text

A. STRONG

B. SUB

C. SUP

D. INS

 

13. Identify the correct syntax of doctype in HTML 5

A. <?DOCTYPE html>

B. <!DOCTYPE html>

C. <!DOCTYPE html!>

D. <?DOCTYPE html?>

 

14.  _______ is used to point to a specific location in the document.

A. breakpoint

B. link

C. anchor

D.tag

 

15. _________ property of the navigator object retrieves the version number and platform of the browser.

A. appVersion

B. Version

C. appVer

D. Ver

16. _________ styles are placed inside the <head> section of a particular Web page source code.

A. External

B. Inline

C. Intended

D. Internal

17. Identify the attribute of a span tag which is used in specifying a language code for the content in an element, in XHTML

A. lang

B. xml-lang

C. class

D. id

18. The _________ property of CSS is used to specify the space between the element border and the element

A. max-height

B. min-width

C. padding

D. spacing

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáp Án:

01. D

02. A,C,D

03. C

04. A,B,C

05. C

06.C

07.D

08.C

09.C

10.A

11.A

12.A

13.B

14.C

15.A

16.D

17.A

18.C

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!