IMG-LOGO
Trang Chủ Java Basic BT03. Bài tập ôn luyện lập trình OOP & Interface - Lập trình Java
×

Gợi Ý & Mục Lục

[Java Core] - Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

Lý Thuyết

001 - Hướng dẫn cài đặt môi trường 002 - Hướng dẫn tạo dự án Hello World 003 - Khai báo biến & Toán tử trong Java 004 - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java 01. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Java- lập trình Java 02. Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên - lập trình Java căn bản 03. Khai báo biến & toán tử trong Java - Lập trình Java căn bản 04. Tìm hiểu về if, else, witch trong lập trình Java 05. Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản 06. Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản 08. Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản 07. Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản 09. Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản 10. Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản BT01. Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java BT02. Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java BT03. Bài tập ôn luyện lập trình OOP & Interface - Lập trình Java BT04. Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản BT05. Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản BT06. chương trình quản lý thuế và giá oto - lập trình java BT07. Tạo chương trình TIVI bằng java - Lập trình java BT08. bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java BT09. Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

Bài Tập

Java Basic- Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án Java Basic- Nhập xuất java - Scanner trong java Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java Java Basic- Giải phương trình bậc 2 trong java Java Basic- Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên Tổng hợp bài tập ôn luyện kiến thức java căn bản - java core Java Basic- Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2 Java Basic- Bài tập ôn luyện mảng - array trong java Java Basic- In chuỗi ngược String in java Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java Java Basic- OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật Java Basic- OOP - Tạo máy tính cơ bản calculator trong java Java Basic- OOP - quản lý sách trong java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú Java basic- OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP Java basic- OOP - căn bản - tổng hợp các bài tập OOP căn bản trong java Java Basic- OOP - Interface - Hình chữ nhật trong java Java Basic- OOP - căn bản - quản lý sách bằng java Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Java basic- Overview - phân tích thiết kế lớp đối tượng trong java Java basic- Overview - Chương trình quản lý bãi đỗ xe java - nâng cao tay nghề lập trình Quản lý phòng tập GYM - Java basic In chuỗi Fibonaci Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing Quản lý phòng tập GYM - Java Swing Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Java Basic - Tìm dãy số nguyên tố trong mảng Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP Quản Lí Cán Bộ

Examination & Test

Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản Java basic- Assignment - Quản lý sách Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn Examination & Test >> Quản lý sách OOP + Java Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic
BT03. Bài tập ôn luyện lập trình OOP & Interface - Lập trình Java

by Trần Văn Điêp - 10:39 23/11/2019 8,545 Lượt Xem

Nội dung bài tập

Bài tập về kế thừa:

(Kế thừa có thể là từ một lớp trừu tượng (lớp ảo) hoặc là từ một giao diện).

 

* Kế thừa từ 1 giao diện: Làm bài tập sau đây.

Hãy xây dựng một giao diện Cat nằm trong gói cat.exam gồm có thuộc tính và phương thức sau:

-          public final String ten = “Meo”;

-          public void nhap();

-          public void hienthi();

 

+ Xây dựng lớp CatDetail nằm trong gói cat.exam  và thực thi giao diện Cat trên rồi có thêm các thuộc tính:

-          String loai;

-          String mau (Chú ý : Màu nhập vào phải nằm trong ColorManager)

-          String noisong;

 

Cài đặt các Constructor, các phương thức set/get cho các thuộc tính của lớp và Override các phương thức trong giao diện Cat.

+ Xây dựng lớp ColorManager -> quản lý mày

- ArrayList<String> colorList -> quản lý danh sach màu của mèo.

- nhập và hiển thị mã màu trong lớp này. 

+ Cài đặt 1 lớp ManagerCat nằm trong gói manager.cat.

- Khai báo thuộc tính catList kiểu dữ liệu là ArrayList -> được sử dụng để quản lý danh sách mèo nhập vào.


+ Cài đặt 1 lớp UsingManagerCat nằm trong gói manager.cat  có menu sau:

                0.   Nhập danh sách mã màu

1.      Nhập thông tin của n con mèo

2.      Hiển thị thông tin

3.      Sắp xếp danh sách theo mau

4.      Tìm kiếm thông tin theo loai

5.    Sắp xếp danh sách màu theo bảng màu trong lớp ColorManager

6.      Thoát.

 

Nhiệm vụ:

            Trong lớp UsingManagerCat phải khai báo 1 đối tượng của lớp ManagerCat và viết hàm để nhập vào thông tin của n con mèo.

Các nhiệm vụ: Hiển thị, sắp xếp, tìm kiếm thực hiện trên danh sách thông qua đối tượng của lớp ManagerCat. 

Source Code/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package cat.exam;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author teach
 */
public class CatDetail implements ICat {

  String loai;
  String mau;
  String noiSong;
  int colorIndex;

  ColorManager colorManager;

  public CatDetail() {
  }

  public CatDetail(ColorManager colorManager) {
    this.colorManager = colorManager;
  }

  public CatDetail(String loai, String mau, String noiSong) {
    this.loai = loai;
    this.mau = mau;
    this.noiSong = noiSong;
  }

  @Override
  public void nhap() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Nhap loai : ");
    loai = input.nextLine();

    colorManager.hienThi();
    System.out.println("Nhap mau : ");
    while (true) {
      mau = input.nextLine();
      ArrayList<String> colorList = colorManager.getColorList();

      boolean isFind = false;
      
      for (int i = 0; i < colorList.size(); i++) {
        if(colorList.get(i).equalsIgnoreCase(mau)) {
          colorIndex = i;
          isFind = true;
          break;
        }
      }
      
      if(!isFind) {
        System.out.println("Nhap error -> Yeu cau nhap lai");
      } else {
        break;
      }
    }

    System.out.println("Nhap noi song : ");
    noiSong = input.nextLine();
  }

  @Override
  public void hienThi() {
    System.out.println("");
    System.out.printf("Loai : %s, mau : %s, noi song : %s", loai, mau, noiSong);
  }

  public String getLoai() {
    return loai;
  }

  public void setLoai(String loai) {
    this.loai = loai;
  }

  public String getMau() {
    return mau;
  }

  public void setMau(String mau) {
    this.mau = mau;
  }

  public String getNoiSong() {
    return noiSong;
  }

  public void setNoiSong(String noiSong) {
    this.noiSong = noiSong;
  }

  public int getColorIndex() {
    return colorIndex;
  }

  public void setColorIndex(int colorIndex) {
    this.colorIndex = colorIndex;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package cat.exam;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author teach
 */
public class ColorManager {
  ArrayList<String> colorList = new ArrayList<>();
  
  public void nhap() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap so mau can them : ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Nhap mau : ");
      String color = scan.nextLine();
      
      colorList.add(color);
    }
  }
  
  public void hienThi() {
    for (String color : colorList) {
      System.out.println("color : " + color);
    }
  }

  public ArrayList<String> getColorList() {
    return colorList;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package cat.exam;

/**
 *
 * @author teach
 */
public interface ICat {
  public final String ten = "Meo";
  
  void nhap();
  
  void hienThi();
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package cat.exam;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author teach
 */
public class ManagerCat {
  ArrayList<CatDetail> catDetails = new ArrayList<>();
  ColorManager colorManager = new ColorManager();
  Scanner input = new Scanner(System.in);

  public ColorManager getColorManager() {
    return colorManager;
  }
  
  public void nhap() {
    System.out.println("Nhap so meo can them : ");
    int n = Integer.parseInt(input.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      CatDetail catDetail = new CatDetail(colorManager);
      catDetail.nhap();
      
      catDetails.add(catDetail);
    }
  }
  
  public void hienThi() {
    for (CatDetail catDetail : catDetails) {
      catDetail.hienThi();
    }
  }
  
  public void sortByColor() {
    Collections.sort(catDetails, new Comparator<CatDetail>() {
      @Override
      public int compare(CatDetail o1, CatDetail o2) {
        return o1.getMau().compareTo(o2.getMau());
      }
    });
  }
  
  public void searchByLoai() {
    System.out.println("Nhap loai can tim : ");
    String loai = input.nextLine();
    
    for (CatDetail catDetail : catDetails) {
      if(catDetail.getLoai().equalsIgnoreCase(loai)) {
        catDetail.hienThi();
      }
    }
  }
  
  public void sortByColorManager() {
    Collections.sort(catDetails, new Comparator<CatDetail>() {
      @Override
      public int compare(CatDetail o1, CatDetail o2) {
        return (o1.getColorIndex() > o2.getColorIndex())?1:-1;
      }
    });
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package cat.exam;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author teach
 */
public class UsingManagerCat {
  static ManagerCat managerCat = new ManagerCat();
  
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = scan.nextInt();
      
      switch(choose) {
        case 1:
          managerCat.getColorManager().nhap();
          break;
        case 2:
          managerCat.nhap();
          break;
        case 3:
          managerCat.hienThi();
          break;
        case 4:
          managerCat.sortByColor();
          managerCat.hienThi();
          break;
        case 5:
          managerCat.searchByLoai();
          break;
        case 6:
          managerCat.sortByColorManager();
          managerCat.hienThi();
          break;
        case 7:
          System.out.println("Exit");
          break;
        default:
          System.out.println("Input failed!");
          break;
      }
    } while(choose != 7);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhập danh sách mã màu");
    System.out.println("2. Nhập thông tin của n con mèo");
    System.out.println("3. Hiển thị thông tin");
    System.out.println("4. Sắp xếp danh sách theo mau");
    System.out.println("5. Tìm kiếm thông tin theo loai");
    System.out.println("6. Sắp xếp danh sách màu theo bảng màu trong lớp ColorManager");
    System.out.println("7. Thoát.");
    System.out.print("Lua chon : ");
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Bài Tập Hôm Nay

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!