IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 10:16 19/10/2021 7,167 Lượt Xem

Cài đặt lớp StudentMark gồm các thông tin:

-       Rollnumber (Độ dài là 6-12)

-       Họ tên

-       Lớp

-       Môn

-       Điểm (Điều kiện >=0 và <= 10)

 

Cài đặt đầy đủ: 2 constructor, các phương thức set/get.

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Khai báo luôn hàm main trong lớp này:

Khai báo 2 đối tượng của lớp, khởi tạo 2 đối tượng bằng construcor không có tham số. Gọi hàm nhập để nhập vào các thông tin và hàm hiển thị để hiển thị các thông tin.

Hiển thị thông tin của người có điểm cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 16:28 20/05/2020using System;


namespace Lession4
{
  class StudentMark
  {
    private string _rollno;
    public string Rollno { 
      get
      {
        return _rollno;
      }
      set
      {
        if (value.Length >= 6 && value.Length <= 12)
        {
          this._rollno = value;
        }
        else {
          Console.WriteLine("Rollnumber phai co do dai >= 6 hoac <= 12");
          this._rollno = "Du lieu nhap loi";
        }
      }
    }

    public string Name { get; set; }
    public string Class { get; set; }
    public string Subject { get; set; }
    private float _point;
    public float Point
    {
      get
      {
        return _point;
      }
      set
      {
        if(value >= 0 && value <= 10)
        {
          this._point = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Diem phai >= 0 va <= 10");
        }
      }
    }

    public StudentMark() { }
    public StudentMark(string Rollno, string Name, string Class, string Subject, float Point)
    {
      this.Rollno = Rollno;
      this.Name = Name;
      this.Class = Class;
      this.Subject = Subject;
      this.Point = Point;
    }

    public void input()
    {
      Console.Write("Nhap roll number: ");
      Rollno = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap ten: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap lop: ");
      Class = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap mon hoc: ");
      Subject = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap diem: ");
      Point = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("RollNumber: {0}\nTen: {1}\nLop: {2}\nMon hoc: {3}\nDiem: {4}",Rollno,Name,Class,Subject,Point);
    }

    public static void Main(String[] agrs)
    {
      StudentMark std1 = new StudentMark();
      StudentMark std2 = new StudentMark("1234567", "le Minh Bac", "T1907A", "C#", 10);

      std1.input();
      std1.display();
      std2.display();

      Console.WriteLine("SV co diem cao nhat la:");
      if(std1.Point > std2.Point)
      {
        std1.display();
      }
      else if( std1.Point == std1.Point)
      {
        Console.WriteLine("Diem cua 2 SV bang nhau.");
        std1.display();
        std2.display();
      }
      else
      {
        std2.display();
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!