IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 10:16 19/10/2021 7,157 Lượt Xem

Cài đặt lớp StudentMark gồm các thông tin:

-       Rollnumber (Độ dài là 6-12)

-       Họ tên

-       Lớp

-       Môn

-       Điểm (Điều kiện >=0 và <= 10)

 

Cài đặt đầy đủ: 2 constructor, các phương thức set/get.

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Khai báo luôn hàm main trong lớp này:

Khai báo 2 đối tượng của lớp, khởi tạo 2 đối tượng bằng construcor không có tham số. Gọi hàm nhập để nhập vào các thông tin và hàm hiển thị để hiển thị các thông tin.

Hiển thị thông tin của người có điểm cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 17:21 30/09/2021


#Program.cs


using System;

namespace Ss5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      StudentMark s = new StudentMark();
      s.input();
      s.display();
    }
  }
}


#StudentMark.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss5
{
  class StudentMark
  {
    private string rollnumber;
    public string RollNumBer
    {
      get
      {
        return this.rollnumber;
      }
      set
      {
        while (value.Length < 6 || value.Length > 12)
        {
          Console.WriteLine("RollNumBer must be length from 6 to 12");
          Console.WriteLine("Enter RollNumBer again :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.rollnumber = value;
      }
    }
    public string FullName { get; set; }
    public string Class { get; set; }
    public string Subject { get; set; }
    private int grade;
    public int Grade
    {
      get
      {
        return this.grade;
      }
      set
      {
        while (value < 0 || value > 10)
        {
          Console.WriteLine("Grade must be >= 0 and <= 10");
          Console.WriteLine("Enter Grade Again:");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        this.grade = value;
      }
    }
    public StudentMark()
    {

    }
    public StudentMark(string rollnumber, string fullname, string classs, string subject, int grade)
    {
      this.RollNumBer = rollnumber;
      this.FullName = fullname;
      this.Class = classs;
      this.Subject = subject;
      this.Grade = grade;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter RollNumBer :");
      RollNumBer = Console.ReadLine();
      RollNumBer = RollNumBer.Trim();

      Console.WriteLine("Enter FullName :");
      FullName = Console.ReadLine();
      FullName = validFullName(FullName);

      Console.WriteLine("Enter Class :");
      Class = Console.ReadLine();
      Class = validClass(Class);

      Console.WriteLine("Enter Subject :");
      Subject = Console.ReadLine();
      Subject = validSubject(Subject);

      Console.WriteLine("Enter Grade :");
      string grade = Console.ReadLine();
      Grade = validGrade(grade);

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("RollNumBer :{0}, FullName :{1}, Class :{2}, Subject :{3}, Grade :{4}", RollNumBer, FullName, Class, Subject, Grade);
    }
    static bool IsNumeric(string value)
    {
      try
      {
        int number;
        int.Parse(value);
      }

      catch (Exception ex) { return false; }
      return true;
    }
    public string validFullName(string FullName)
    {
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(FullName))
      {
        Console.WriteLine("FullName cannot empty ");
        Console.WriteLine("Enter FullName Again :");
        FullName = Console.ReadLine();

      }
      FullName = FullName.Trim();
      return FullName;
    }
    public string validClass(string Class)
    {
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(Class))
      {
        Console.WriteLine("Class cannot empty ");
        Console.WriteLine("Enter Class Again :");
        Class = Console.ReadLine();
      }
      Class = Class.Trim();
      return Class;
    }
    public string validSubject(string Subject)
    {
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(Subject))
      {
        Console.WriteLine("Subject cannot empty ");
        Console.WriteLine("Enter Subject Again :");
        Subject = Console.ReadLine();
      }
      Subject = Subject.Trim();
      return Subject;
    }
    public int validGrade(string grade)
    {
      int Grade;
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(grade) || !IsNumeric(grade))
      {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(grade))
        {
          Console.WriteLine("Grade cannot empty ");
          Console.WriteLine("Enter Grade Again :");
        }
        else if (!IsNumeric(grade))
        {
          Console.WriteLine("Grade must be number ");
          Console.WriteLine("Enter Grade Again :");
        }
        grade = Console.ReadLine();

      }
      grade = grade.Trim();
      Grade = int.Parse(grade);
      return Grade;
    }
  }

}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!