IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 10:16 19/10/2021 7,847 Lượt Xem

Cài đặt lớp StudentMark gồm các thông tin:

-       Rollnumber (Độ dài là 6-12)

-       Họ tên

-       Lớp

-       Môn

-       Điểm (Điều kiện >=0 và <= 10)

 

Cài đặt đầy đủ: 2 constructor, các phương thức set/get.

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Khai báo luôn hàm main trong lớp này:

Khai báo 2 đối tượng của lớp, khởi tạo 2 đối tượng bằng construcor không có tham số. Gọi hàm nhập để nhập vào các thông tin và hàm hiển thị để hiển thị các thông tin.

Hiển thị thông tin của người có điểm cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 19:34 15/10/2021


#StudentMark.cs


using System;

namespace _1433
{
  internal class StudentMark
  {
    private string rollnumber, fullName, classRoom, subject;
    private float point;

    public string Rollnumber
    {
      get
      {
        return rollnumber;
      }
      set
      {
        if (value.Length <= 12 && value.Length >= 6)
        {
          rollnumber = value;
        }
        else
        {
          string val;
          while (true)
          {
            Console.WriteLine("Dau vao khong hop le! nhap lai... ");
            val = Console.ReadLine();
            if (value.Length <= 12 && value.Length >= 6)
            {
              rollnumber = value;
              return;
            }
          }
        }
      }
    }

    public string FullName
    {
      get
      {
        return fullName;
      }
      set
      {
        this.fullName = value;
      }
    }

    public string ClassRoom
    {
      get
      {
        return classRoom;
      }
      set
      {
        classRoom = value;
      }
    }

    public string Subject
    {
      get
      {
        return subject;
      }
      set
      {
        subject = value;
      }
    }

    public float Point
    {
      get
      {
        return point;
      }
      set
      {
        if (value <= 10 && value >= 0)
        {
          point = value;
        }
        else
        {
          int val;
          while (true)
          {
            Console.WriteLine("Dau vao khong hop le! nhap lai... ");
            val = lib.Utility.ReadInt();
            if (value <= 10 && value >= 0)
            {
              point = value;
              return;
            }
          }
        }
      }
    }

    public StudentMark()

    {
    }

    public StudentMark(string rollnumber, string fullName, string classRoom, string subject, int point)
    {
      this.rollnumber = rollnumber;
      this.fullName = fullName;
      this.classRoom = classRoom;
      this.subject = subject;
      this.point = point;
    }

    public void input()
    {
      System.Console.Write("nhap rollnumber : ");
      this.rollnumber = System.Console.ReadLine();
      System.Console.Write("nhap fullName : ");
      this.fullName = System.Console.ReadLine();
      System.Console.Write("nhap classRoom : ");
      this.classRoom = System.Console.ReadLine();
      System.Console.Write("nhap subject : ");
      this.subject = System.Console.ReadLine();
      System.Console.Write("nhap point : ");
      this.point = lib.Utility.ReadInt();
    }

    public void Display()
    {
      System.Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "StudentMark{" + "rollnumber=" + rollnumber + ", fullName=" + fullName + ", classRoom=" + classRoom + ", subject=" + subject + ", point=" + point + '}';
    }

    private static void Main(string[] args)
    {
      StudentMark studentMark1 = new StudentMark();
      StudentMark studentMark2 = new StudentMark();
      studentMark1.input();
      studentMark2.input();
      if (studentMark1.point >= studentMark2.point)
      {
        studentMark1.Display();
      }
      else
      {
        studentMark2.Display();
      }
    }
  }
}


#Utility.cs


using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.IO;

namespace lib
{
  internal delegate void SwitchCase();

  internal class Utility
  {
    public static void Menu(SwitchCase[] menu)
    {
      int choose;
      while (true)
      {
        menu[0]();
        choose = Utility.ReadInt();
        if (choose <= menu.Length)
        {
          menu[choose]();
        }
        else Console.WriteLine("Dau vao khong hop le! ");
      }
    }

    public static int ReadInt()
    {
      int integer = 0;
      while (true)
      {
        try
        {
          integer = int.Parse(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return integer;
    }

    public static DateTime ReadDate()
    {
      DateTime date;
      while (true)
      {
        try
        {
          date = ConvertDateTime(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return date;
    }

    public static string ConvertDateTime(DateTime myDate)
    {
      return myDate.ToString("dd-MM-yyyy");
    }

    public static DateTime ConvertDateTime(string str)
    {
      return DateTime.ParseExact(str, "dd-MM-yyyy", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
    }

    public static T ReadfileJson<T>(string path)
    {
      return JsonConvert.DeserializeObject<T>(System.IO.File.ReadAllText(path));
    }

    public static void SavefileJson(object obj, string path)
    {
      System.IO.File.WriteAllText(path, JsonConvert.SerializeObject(obj));
      Console.WriteLine("save file json is success!");
    }

    public static void SaveObject(object serialize, string path)
    {
      using (Stream stream = File.Open(path, FileMode.Create))
      {
        new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter().Serialize(stream, serialize);
        Console.WriteLine("save file object is success!");
      }
    }

    public static object ReadObject(string path)
    {
      using (Stream stream = File.Open(path, FileMode.Open))
      {
        return new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter().Deserialize(stream);
      }
    }
  }
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 15:21 01/10/2021


#StudentMark.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace StudentMarkManager.Class
{

  class StudentMark
  {
    private string rollNumber;
    public string RollNumber
    {
      get { return rollNumber; }
      set
      {
        //Regex num = new Regex(@"(\d*");
        //RegexOptions.Compiled | RegexOptions.IgnoreCase);

        while (value.Length < 6 || value.Length > 12 || string.IsNullOrWhiteSpace(value) ||
          !Regex.Match(value, "^[0-9]*$").Success)
        {
          if (value.Length > 12)
          {
            Console.WriteLine("RollNumber exceeds 12 character");
          }
          else if (value.Length < 6)
          {
            Console.WriteLine("RollNumber below 6 character");
          } else if (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
          {
            Console.WriteLine("Don't prank with white spaces");
          } else if (!Regex.Match(value, "^[0-9]*$").Success)
          {
            Console.WriteLine("Roll Number is not complete digits");
          }
          string str = Console.ReadLine();
          value = str.Trim(' ');
        }
        this.rollNumber = value;
      }
    }
    public string Name { get; set; }
    public string Class { get; set; }
    public string Subject { get; set; }
    private float grade;
    public float Grade
    {
      get { return grade; }
      set
      {
        this.grade = value;
      }
    }
    public StudentMark()
    {

    }
    public StudentMark(string RollNumber, string Name, string Class, string Subject, float Grade)
    {
      this.RollNumber = RollNumber;
      this.Name = Name;
      this.Class = Class;
      this.Subject = Subject;
      this.Grade = Grade;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Roll Number:");
      RollNumber = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Name:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Class:");
      Class = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Subject:");
      Subject = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Grade:");
      Grade = validGrade(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("\nRoll Number: {0}\nName: {1}\nClass: {2}\nSubject: {3}\nGrade: {4}", RollNumber, Name, Class, Subject, Grade);
    }
    bool check(string str)
    {
      try { float.Parse(str); } catch (Exception) { return false; }
      return true;
    }

    public float validGrade(string str)
    {
      str.Trim(' ');
      check(str);
      while (!check(str) || float.Parse(str) > 10 || float.Parse(str) < 0)
      {
        if (!check(str))
        {
          Console.WriteLine("Grade is not a valid numeric input");
        }
        else if (float.Parse(str) > 10 || float.Parse(str) < 0)
        {
          Console.WriteLine("Grade must be between 0 and 10.");
        } 
        str = Console.ReadLine();
      }
      
      return float.Parse(str);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      StudentMark sm = new StudentMark();
      sm.input();
      sm.display();
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 17:21 30/09/2021


#Program.cs


using System;

namespace Ss5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      StudentMark s = new StudentMark();
      s.input();
      s.display();
    }
  }
}


#StudentMark.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss5
{
  class StudentMark
  {
    private string rollnumber;
    public string RollNumBer
    {
      get
      {
        return this.rollnumber;
      }
      set
      {
        while (value.Length < 6 || value.Length > 12)
        {
          Console.WriteLine("RollNumBer must be length from 6 to 12");
          Console.WriteLine("Enter RollNumBer again :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.rollnumber = value;
      }
    }
    public string FullName { get; set; }
    public string Class { get; set; }
    public string Subject { get; set; }
    private int grade;
    public int Grade
    {
      get
      {
        return this.grade;
      }
      set
      {
        while (value < 0 || value > 10)
        {
          Console.WriteLine("Grade must be >= 0 and <= 10");
          Console.WriteLine("Enter Grade Again:");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        this.grade = value;
      }
    }
    public StudentMark()
    {

    }
    public StudentMark(string rollnumber, string fullname, string classs, string subject, int grade)
    {
      this.RollNumBer = rollnumber;
      this.FullName = fullname;
      this.Class = classs;
      this.Subject = subject;
      this.Grade = grade;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter RollNumBer :");
      RollNumBer = Console.ReadLine();
      RollNumBer = RollNumBer.Trim();

      Console.WriteLine("Enter FullName :");
      FullName = Console.ReadLine();
      FullName = validFullName(FullName);

      Console.WriteLine("Enter Class :");
      Class = Console.ReadLine();
      Class = validClass(Class);

      Console.WriteLine("Enter Subject :");
      Subject = Console.ReadLine();
      Subject = validSubject(Subject);

      Console.WriteLine("Enter Grade :");
      string grade = Console.ReadLine();
      Grade = validGrade(grade);

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("RollNumBer :{0}, FullName :{1}, Class :{2}, Subject :{3}, Grade :{4}", RollNumBer, FullName, Class, Subject, Grade);
    }
    static bool IsNumeric(string value)
    {
      try
      {
        int number;
        int.Parse(value);
      }

      catch (Exception ex) { return false; }
      return true;
    }
    public string validFullName(string FullName)
    {
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(FullName))
      {
        Console.WriteLine("FullName cannot empty ");
        Console.WriteLine("Enter FullName Again :");
        FullName = Console.ReadLine();

      }
      FullName = FullName.Trim();
      return FullName;
    }
    public string validClass(string Class)
    {
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(Class))
      {
        Console.WriteLine("Class cannot empty ");
        Console.WriteLine("Enter Class Again :");
        Class = Console.ReadLine();
      }
      Class = Class.Trim();
      return Class;
    }
    public string validSubject(string Subject)
    {
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(Subject))
      {
        Console.WriteLine("Subject cannot empty ");
        Console.WriteLine("Enter Subject Again :");
        Subject = Console.ReadLine();
      }
      Subject = Subject.Trim();
      return Subject;
    }
    public int validGrade(string grade)
    {
      int Grade;
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(grade) || !IsNumeric(grade))
      {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(grade))
        {
          Console.WriteLine("Grade cannot empty ");
          Console.WriteLine("Enter Grade Again :");
        }
        else if (!IsNumeric(grade))
        {
          Console.WriteLine("Grade must be number ");
          Console.WriteLine("Enter Grade Again :");
        }
        grade = Console.ReadLine();

      }
      grade = grade.Trim();
      Grade = int.Parse(grade);
      return Grade;
    }
  }

}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 22:59 18/05/2021


#StudentMark.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace StudentMarkHomeWork.studentMark
{
  class StudentMark
  {
    private string rollNo;
    public string RollNo
    {
      get{
        return rollNo;
      }
      set
      {
        if(value.Length < 6 && value.Length > 12)
        {
          Console.WriteLine("Khong hop le!!");
        }
        else
        {
          rollNo = value;
        }
      }
    }
    string name, Class, subject;
    private float mark;
    public float Mark
    {
      get
      {
        return mark;
      }
      set
      {
        if (value < 0 && value > 10)
        {
          Console.WriteLine("Khong hop le!!");
        }
        else
        {
          mark = value;
        }
      }
    }
    public StudentMark()
    {

    }
    public StudentMark(string rollNo, string name, string Class, string subject, float mark)
    {
      if(rollNo.Length < 6 || rollNo.Length > 12)
      {
        Console.WriteLine("Khong hop le!!");
      }
      else
      {
        this.rollNo = rollNo;
      }
      this.name = name;
      this.Class = Class;
      this.subject = subject;
      if(mark < 0 || mark > 10)
      {
        Console.WriteLine("Khong hop le!!");
      }
      else
      {
        this.mark = mark;
      }
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien:");
      while (true)
      {
        rollNo = Console.ReadLine();
        if (rollNo.Length < 6 || rollNo.Length > 12)
        {
          Console.WriteLine("Khong hop le!!");
        }
        else break;
      }
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien:");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten lop:");
      Class = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap diem thi:");
      while (true)
      {
        mark = float.Parse(Console.ReadLine());
        if (mark < 0 || mark > 10)
        {
          Console.WriteLine("Khong hop le!!");
        }
        else break;
      }
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ma sinh vien: {0}", rollNo);
      Console.WriteLine("Ten sinh vien: {0}", name);
      Console.WriteLine("Ten lop: {0}", Class);
      Console.WriteLine("Diem thi: {0}", mark);
    }
  }
}


#Test.cs


using System;
using StudentMarkHomeWork.studentMark;

namespace StudentMarkHomeWork.test
{
  class Test
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      StudentMark std1 = new StudentMark();
      StudentMark std2 = new StudentMark();
      std1.input();
      std2.input();
      std1.display();
      std2.display();
      Console.WriteLine("Thi sinh co diem cao nhat la:");
      if(std1.Mark > std2.Mark)
      {
        std1.display();
      }
      else
      {
        std2.display();
      }
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:47 18/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lesson2.StudentMark
{
  class Student
  {
    public string Roolno { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Class { get; set; }

    public string Subject { get; set; }
    private int _Mark;
    public int Mark
    {
      get
      {
        return _Mark;
      }
      set
      {
        if(value<0 || value > 10)
        {
          Console.WriteLine("Nhap diem thi sai");
        }
        else
        {
          _Mark = value;
        }
      }
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma hoc sinh:");
      Roolno = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten hoc sinh:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap lop hoc sinh:");
      Class = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap mon hoc:");
      Subject = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap diem mon hoc:");
      Mark = Int32.Parse(Console.ReadLine());

    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ma: {0}, Ten: {1}, Lop: {2}, Mon hoc: {3}, Diem: {4} ", Roolno, Name, Class, Subject, Mark);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      List<Student> StudenList = new List<Student>();
      Console.WriteLine("Nhap so luong hoc sinh can them");
      int N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int MaxIndex = 0;
      int MaxMark = 0;
      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        Student student = new Student();
        student.Input();
        StudenList.Add(student);

        if(StudenList[i].Mark >= MaxMark)
        {
          MaxIndex = i;
        }
      }

      Console.WriteLine("Thong tin hoc sinh co diem cao nhat nhu sau:");
      StudenList[MaxIndex].Display();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!