IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 09:53 07/10/2021 9,859 Lượt Xem

Cài đặt lớp Employee gồm các thông tin:

-       Họ tên             (String)

-       Giới tính          (String) (Nhận 3 giá trị Nam, Nữ, Ko biết)

-       Quê quán        (String)

-       Chức vụ          (String)

-       Lương             (double) => Dữ liệu là số dương

 

Cài đặt 2 constructors.

Cài đặt các phương thức set/get cho các thuộc tính

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Cài đặt lớp Test, có hàm main:

Khai báo 2 đối tượng của lớp.

1 đối tượng gọi constructor có tham số. 1 đối tượng gọi constructor không có tham số (phải gọi hàm nhập để lấy thông tin).

Gọi hàm hiển thị để hiển thị kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:09 07/10/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace People
{
  class Employee
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public string Level { get; set; }
    private double _salary;

    public double Salary
    {
      get
      {
        return _salary;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._salary = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Salary must be more than 0");
        }
      }
    }
    private string _gender;

    public string Gender
    {
      get
      {
        return _gender;
      }
      set
      {
        if (value == "Male" || value == "Female" || value == "Other")
        {
          this._gender = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Gender error");
        }
      } 
    }
    public Employee() { }
    public Employee(string fullname, string gender, string address, string level, double salary)
    {
      Fullname = fullname;
      Gender = gender;
      Address = address;
      Level = level;
      Salary = salary;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten:");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh(Male/Female/Other):");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi:");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap chuc vu:");
      Level = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap luong:");
      Salary = double.Parse(Console.ReadLine());    
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Full Name: " + Fullname + ", Gender: " + Gender + ", Address: " + Address + ", Level: " + Level + ", Salary: " + Salary;
    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace People
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee employee1 = new Employee("Nguyen Van A", "Male", "Ha Noi", "Nhan Vien", 300);
      employee1.Display();
      Employee employee2 = new Employee();
      employee2.Input();
      employee2.Display();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!