IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 09:53 07/10/2021 9,809 Lượt Xem

Cài đặt lớp Employee gồm các thông tin:

-       Họ tên             (String)

-       Giới tính          (String) (Nhận 3 giá trị Nam, Nữ, Ko biết)

-       Quê quán        (String)

-       Chức vụ          (String)

-       Lương             (double) => Dữ liệu là số dương

 

Cài đặt 2 constructors.

Cài đặt các phương thức set/get cho các thuộc tính

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Cài đặt lớp Test, có hàm main:

Khai báo 2 đối tượng của lớp.

1 đối tượng gọi constructor có tham số. 1 đối tượng gọi constructor không có tham số (phải gọi hàm nhập để lấy thông tin).

Gọi hàm hiển thị để hiển thị kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 16:08 21/05/2020using System;
using Woker;

namespace Wokers
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee emp1 = new Employee();
      Employee emp2 = new Employee("Nghia", "Male", "Hai Duong", "CEO" ,5000);

      emp1.Input();
      emp1.Display();
      emp2.Display();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Woker
{
  class Employee
  {

    public Employee()
    {
    }
    public Employee(string FullName, string Gender, string Address, string Position, double Salary )
    {
      this.FullName = FullName;
      this.Gender = Gender;
      this.Address = Address;
      this.Position = Position;
      this.Salary = Salary;
    }
    public string FullName { get; set; }
    private string _gender;
    public string Gender
    {
      get
      {
        return _gender;
      }

      set
      {

        if (value.Equals("Male") || value.Equals("Female") || value.Equals("Else"))
        {
          this._gender = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Enter the correct gender");


        }

      }
    }
    public string Address { get; set; }
    public string Position { get; set; }
    private double _salary;
    public double Salary 
    {
      get
      {
        return _salary;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._salary = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Du lieu la so duong");
        }
      }
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Fullname : ");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Gender : ");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address : ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Position : ");
      Position = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Salary : ");
      Salary = Double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Woker {0} ,{1}, {2}, {3}, {4} ", FullName, Gender, Address, Position, Salary);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!